• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا حسین پور آشنا آباد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم تربیتی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
پایان نامه ها (31)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیرضا حسین پور آشنا آباد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم تربیتی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1-دکتر مرضیه دهقانی-دکتر داود حسینی نسب- علیرضا حسین پور آشنا آباد، 1390، بررسی سیره پیامبر اعظم (ص) در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی،نوآوریهای آموزشی.

2- 1386، بررسی میزان آشنایی معلمان ابتدایی و راهنمایی از اصول اندازه گیری و ارزشیابی،مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1- 1391، بررسی تاثیر توانمند سازی روانشناختی بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان دردانشگاه ارومیه،همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان،ایران.

2- 1390، بررسی میزان تاثیر ارزشیابی توصیفی بر میزان تحققاهداف حیطه های سه گانه یادگیری بلوم از نظر معلمان مدارس ابتدایی ارومیه،اولین همایش منطقه ای آموزش و پرورش دوره ابتدایی، ارومیه،ایران.

3- 1391، تحلیلی برنتایج تحقیقات در رابطه با آثار مدیریت دانش وشرایط اجرای مدیریت دانش،همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان،ایران.

4- 1388، چالش های برنامه ریزی درسی در ایران،نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.

5- 1390، مقایسه اثربخشی روشهای تدریس سنتی و نوین از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی،اولین همایش منطقه ای آومزش و پرورش دوره ابتدایی، ارومیه،ایران.

6- 1390، نقش ارزشیابی پایانی و توصیفی در پرورش خلاقیت برای داتش آموزان دوره ابتدایی،اولین همایش منطقه ای آموزش و پرورش دوره ابتدایی در ارومیه، ارومیه،ایران.
پایان نامه ها (31)

1-سيده لعيا حمزه لو، 1394، بررسي رابطه بين شادكامي و سلامت رواني درميان رشته هاي علوم انساني دانشكده ادبيات دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سجاد محمدي، 1394، بررسي رابطه بين عدالت سازماني ادراك شده و احساس توفيق در تدريس بين اساتيد دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-آرزو حسن پور، 1394، بررسي رابطه خود كار آمدي تحصيلي و هوش هيجاني با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر تيز هوش دبيرستان پارس آباد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-نسرين مجرد خضرآباد، 1393، بررسي نقش ميانجي حمايت سازماني ادراك شده در رابطه با عوامل موقعيتي ادراك شده با تعهد سازماني در بين معلمان و مديران متوسطه ....، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سيده نيلوفر شامرادي، 1393، بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سبك هاي مديريت تعارض دانشگاه تربيت مدرس در سال 92-93، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-مينا انواري، 1393، بررسي چالش هاي اجرا ء و استقرار برنامه درسي ملي از ديدگاه مديران و معلمان مقطع ابتدايي دخترانه شهرستان اروميه در سال 92-93، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-رحمان ليسي، 1393، بررسي رابطه بين سبك هاي تفكر و سبك هاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه اروميه در سال 92-93، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-شيللر حسيني، 1393، بررسي رابطه سبك هاي تفكر نوع اول و سازگاري اجتماعي با عملكرد شغلي كاركنان ستادي آموزش وپرورش شهرستان مهاباد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-زهرا رمضاني، 1393، بررسي ميزان تفاوت در جهت گيري هاي برنامه درسي در اعضا هيات علمي دانشگاه شيراز با توجه به متغيرهاي دمو گرافيك ( جنسيت و مرتبه علمي ) در سال 92-93، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-رضوان مصطفي پور، 1393، بررسي راطه بين هوش معنوي و شادكامي با تصور معلمان از توفيق در تدريس در بين دبيراستان هاي دخترانه شهرستان بوكان در سال 92-93، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-آرش در ويش زاده، 1393، بررسي تاثير كاربرد روش تديس فعال بحث گروهي بر ميزان خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس دولتي پسرانه پايه اول مقطع متوسطه دوم شهرستان اروميه در درس مطالعات اجتماعي در سال 92-93، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-معصومه اسلام پرست، 1392، بررسي مقايسه اي ديدگاه معلمان و مديران دبيرستان هاي دخترانه شهرستان اروميه نسبت به امكان كاربست مديريت مدرسه محور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-محمد فرخي، 1392، بررسي رابطه بين آموزش مبتني بر تفكر و رفتارهاي منطقي در بين دانش آموزان دوره دبيرستان شهرستان سلماس در سال تحصيلي 92-91، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-فرزانه ميرعالي، 1392، بررسي موانع يادگيري الكترونيكي در آموزش عالي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 92-91، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-زهرا محاسني، 1392، بررسي ويژگي هاي كارآفريني مديران مدارس راهنمايي شهر بهبهان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-فاطمه پور حسين، 1392، بررسي ارتباط ميان مديريت دانش و كارآفريني سازماني در ميان اعضاي هيئت علمي دانشگاه اروميه در سال 92-91، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-صابر رزاقي، 1391، مقايسه ميزان آشنايي دانشجويان مديريت و غير مديريت دانشگاه اروميه با مديريت زمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-زهره خليلي، 1392، بررسي رابطه بين سبك تفكر خلاق با كارآفريني سازماني در بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 92-91، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-زهرا سامعي، 1392، بررسي رابطه بين جو سازماني با شادماني و سرزندگي در بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه اروميه سال تحصيلي 92-91، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-زهرا اسمعيلي، 1392، بررسي عوامل مؤثر بر توليد دانش در دانشگاه ها از ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-خسرو شيري، 1392، بررسي رابطه بين سبك هاي تفكر و نوآوري سازماني در ميان كاركنان اداري دانشگاه اروميه در سال 92-91، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-پروانه خدابنده، 1390، بررسي رابطه ميان يادگيري سازماني و پاسخگويي با اعتماد اساتيد در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 90-89، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-عذرا نقشبندي، 1391، بررسي عوامل پيش بيني كننده مدرسه گريزي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي سنندج، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-طاهر حميدي، 1391، بررسي رابطه بين هوش معنوي وسبك هاي تصميم گيري دربين مديران دبيرستانهاي مشهد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

25-سارامحمودي، 1391، بررسي رابطه بين هويت سازماني با رضايت شغلي ورفتار فرانقش دربين لاعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پژشكي اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

26-پروانه خدابنده، 1389، بررسي رابطه بين يادگيري سازماني وپاسخگوئي با اعتماد اساتيد در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-سروه پارسانيان، 1391، بررسي رابطه چابكي سازماني مدارس وميزان استفاده مديران از فاوا در دبير ستانهاس يوكان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-عزيز برزگري، 1390، بررسي مهارتهاي سه گانه مديران و رابطه آن با رضايت شغلي معلمان مدارس متوسطه دولتي شهرستان اهر در سال تحصيلي 90-89، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

29-رفيعه شيخ بگلو، 1390، بررسي رابطه بين ساختار سازماني ، رفتار شهروندي سازماني و اثربخشي در بين اعضاء هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

30-الهام رحمان پور، 1389، ررسي رابطه بين توانمند سازي و پاسخگويي دبيران متوسطه دولتي دخترانه ناحيه يك آموزش و پرورش اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

31-رزگار شريفي، 1390، بررسي عوامل درون و برون سازماني مشاركت اولياء در فعاليتهاي مدارس ابتدايي پسرانه شهرستان مريوان از ديدگاه آموزگاران در سال تحصيلي 89-88، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.