• نام و نام خانوادگی
  • فرح فرخی قراحسنلو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (73)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (80)
پروژه های تحقیقاتی (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (61)
دروس تدریس شده (10)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرح فرخی قراحسنلو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-PhD، 1385، Veterinary Anatomy،Iran-urmia.

2-Masters، 1374، Veterinary Anatomy،Iran- Tarbiat Modarres Tehran.

3-Masters، 1365، Biology،Iran-urmia.

4-Diploma, 1357, Science ,Iran-urmia.
مقالات ژورنال (73)

1-Kiyarad Edris1، Najafi Tazekand GH2*، Farrocki Farrah1، 2021، Protective Effects of Vitamin D on Testicular Tissue، Oxidative Stress and Apoptotic Genes Expression in Rats Treated with Simvastatin،ایران - فسا.

2-Sima Jafari1 ID ، Farah Farokhi1* ID ، Abbas Sadeghi1، 2021/6/6، Comparative effects of garlic (Allium sativum) powder and atorvastatin in female reproductive system of hypercholesterolemic rats: A histological and biochemical evaluation،ایران- شهر کرد.

3-Ranaiy Mohammad Saleh، Farokhi Farah*، Babaei Balderlou Farri، 2022/2/25، The Effect of Simvastatin and Vitamin D Co-Administration on Rats Brain Function and Behavior: A Behavioral and Biochemical Study،ایران-فسا.

4-Heidari P1، Farokhi F1*، Najafi Gh2، Sadeghi A3، 2021، Protective effect of Vitamin E against Glyphosate-induced Reproductive failure in Female Rats،ایرانفسا.

5-Farah Farokhi، Mohammd Rahmani1، Mohammad Ghasem Golmohammadi2، Asadollah Asadi3، Amir ، 2019، Wharton’s Jelly-derived Mesenchymal Stem Cells and Polycaprolactone/Hydroxyapatite (PCL/HA) Scaffold for Bone Tissue Engineering،Egypt.

6- 2017، 2018 54 Study of the Effects of Crataegus aronia fruit hydro-alcoholic extract and atorvastatin on hepatic tissue in hypercholesterolemia female rats.

7-Hanieh Saramad 1 ، Farah Farokhi 2 ، Gholamreza Najafi 3 ، Ali Shalizar Jalali، 2018، Investigation protective effects of vitamin E against mobile radiations induced histological alterations and oxidative stress in rats’ brain،iran-yazd.

8-Behruz Shokri، *Fatemeh Nejadhabibvash، Farah Farokhi ،Mohammad Bagher Rezaee، 2019، Effect of feeding Thymus daenensis Celak.essential oil on the serum lipid profiles، urea and liver enzymes in hypercholesterolemic male Wistar rats،iran،Ghorghan.

9-Mohammad Reza Sam a، b، * ، Azadeh Sadat Azadbakhsh a، b ، Farrah Farokhi b ، Kobra Rezazadeh a ، Sohrab Sam a ، Alireza Zomorodipour c ، Aliakbar Haddad-Mashadrizeh d ، Nowruz Delirezh e ، Aram Mokar، 2016، Genetic modification of bone-marrow mesenchymal stem cells and hematopoietic cells with human coagulation factor IX-expressing plasmids،UK.

10-Abbas Sadeghi1، Farah Farokhi1*، Ali Shalizar-Jalali2، Gholamreza Najafi2، 2019، Protective effect of vitamin E on sperm quality and in vitro fertilizing potential and testosterone concentration in polyvinyl chloride treated male rats،urmia، 11 (3) 257 – 263.

11-آزاده ساد آزاد بخش ،محمد رضا سام،فرح فرخي ، 1393، بررسي بيان ميني ژن هاي فاکتور 9 انساني در سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان،طب جنوب.

12-رامین مناف فر ، فر ح فرخی ، شکوفه اسحاقی ، فاطمه حیدریان سمیه غلامی راضیه پاك ترمنی، 1395، بر ر سی خصوصیا ت فنوتیپی و ژ نوتیپی هیبریدها ي حاصل از آ میز ش بین گونه هايArtemia sinica و،مجله سلول و بافت.

13-فرزانه رحيمي، مهدي محمدزاده، صمد زارع، مينو ايلخاني پور، فرح فرخي، 1393، اثر روغن حيواني، روغن زيتون و جو بر پروفايل هاي ليپيدي خون و بافت قلب در موش رت نر بالغ،مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران.

14-اكرم حاجيرحيمي 1 ، فرح فرخي 1 و امير توكمه چي 2، 1394، تأثير نانوذرات اكسيدآهن و روي بر بافت كبد و عضله در ماهي قزلآلاي،مجله پژوهشهاي جانوري (مجله زيست شناسي ايران).

15-Farrine Babaiee،Reza Heidari،Samad Zareh، Minoo Ilkhanipoor،farah farokhi، 2010، Effects of Melatonin and Vitamin E on Peripheral Neuropathic Pain in Streptozotocin-Induced Diabetic rats،Iranian Journal of Basic Medical Sciences.

16-فاطمه آقایی،مینو ایلخانی پور،فرح فرخی، 1387، بررسی اثر کورکومین بر التهاب و تغییرات سطح سرمی پروتئین های فاز حاد در موش های مبتلا به آرتریت سال 1386-1387،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.

17-Gholamreza Najafi،، Elham Atashfaraz،Farah Farokhi،، Jul-Sep 2016، Attenuation of Methotrexate-Induced Embryotoxicityand Oxidative Stress by Ethyl Pyruvate،International Journal of Fertility and Sterility.

18-سمانه قريب 1، مجتبي دشتيزاد 2 ، فرح فرخي 1، مهدي شمسآرا، سال1395 ، بررسي تأثير سوراخ كردن مصنوعي بلاستوسيست موش بر زنده ماني و ميزان بيان ژن،مجله پژوهشهاي سلولي و مولكولي (مجله زيست شناسي ايران).

19-فرح فرخي ،سمیرا ریاضی، سال2016 ، تأثیر عصارهي الکلی بذر شوید بر تغییرات بافتی بیضه و پارامترهاي اسپرمی در،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك.

20-Nahid Gholizade1 ، Farah Farokhilline، سال انتشار2016/7، Comparison of the Effects of Aqueous Aloe vera Extract and Theophy on the Histological Changes of Kidney and Renal Factors ،Qom Univ Med Sci J.

21-Ameneh Poorrostami1 ، Farah Farokhi، /مارس2017، The Effect of Hydroalcoholic Extract of Ginger on Reproductive System،Qom Univ Med Sci J.

22-رامین مناففر 1، مریم تقوی 2، فرح فرخی 2، گلچین موسوی تومتری 3، سال بیست وچُهارم /شماره3پاییز94، بررسی مقایسه ای مورفومتزی، رشد و بازماندگی، ارزش غذایی و مولکولی برخی جمعیتهای آرتمیا در شرایط پرورشی باتاکید بر آرتمیای دریاچه میقان اراک ،مجلٍه علمی شیلات ایزان .

23-Sakine Heydarifar 1*، Minoo Ilkhanipour1، Farah Farokhi2، Mahdi Mohammadzadeh، تیر95، تأثیر لورازپام و عصاره آبی بادرنجبویه بر تغییرات بافتی هیپوکامپ و حافظه فضایی دررت های نر The Effect of Lorazepam and Aqueous Ex tract of Melissa officinalis on Histological ،مجله علوم ÷زشکی قم.

24-Abbas Sadeghi1 ، Farah Farokhi1، Gholamreza Najafi2، Ali Shalizar Jalali2، 2017 21(3)، Protective Effect of Vitamin E against Polyvinyl Chloride Induced Damages ،Journal of Kermanshah University of Medical Science.

25-روناک سعيدي، فرح فرخي، سال انتشار 96/12، تأثير عصاره بذر شويد AGSE(Anethum graveolens بر روي استرس اکسيداتيو و ساختار کليه ،ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج.

26-شیما پدرپور واجارگاه1،دکتر فرح فرخی ، 1395، اثر ترمیمی زعفران برآسیب کلیوی ناشی از پاراکوات درموش آزمایشگاهی The Effect of Saffron on Renal Dysfunction in Male Mice Treated with Paraquat،مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

27-سکینه فلاحتی1 ، فرح فرخی 2، غلامرضا نجفی3 ، علی شالیزار جلالیSakineh Falahati1، Farah Farokhi*2، Gholamreza Najafi3، Ali Shalizar Jalali44، 1397سال انتشار 15/ 1/97، بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی میوه زالزالک و داروی آتورواستاتین بر روی بافت کبد مو کبد موشهای صحرایی ماده مبتلا به هیپرکلسترولمی Study of the Effects of Crataegus aronia fruit hydro-alcoholic extract and atorvastatin on hepatic tissue in hypercholesterolemia female rats،یزد مجله علوم پزشکی یزد.

28-هانیه سرامد،فرح فرخي،غلامرضانجفی،علی شالیزار Hanieh Saramad 1، Farah Farokhi 2، Gholamreza Najafi 3، Ali Shalizar Jalali ، 96/10/25، ارزیابی تاثیر محافظتی ویتامین E بر هیستولوژی و استرس اکسیداتیو مغز در موش¬های صحرایی ماده القا شده با امواج موبایل Investigation protective effects of vitamin E against mobile radiations induced histological alterations and oxidative stress in rats’ brain ،یزد.

29-شیما پدرپور واجارگاه1،دکتر فرح فرخی Shima Pedarpoor Vajargah (M.Sc)1، Farah Farokhi (Ph.D)*2 ، 97، اثر ترميمي عصاره زعفران بر آسيب كبدي ناشي از پاراكوات در موش آزمايشگاهي نر Regeneration effect of Saffron on the liver damaged with paraquat in male mice ،گرگان.

30-فGholamreza Najafi, Ph.D.1, Farah Farokhi, Ph.D.2, Ali Shalizar Jalali, Ph.D.1 , Zahra Akbarizadeh, M.Sc., 2016, Protection against Cyclosporine-Induced Reprotoxicity by,INTERNATIONAL JOURNAL OF FERTILITY AND STERILITY.

31-Hajar Khosravanian1, Mazdak Razi2, Farah Farokhi1, Narges Khosravanian, 2015, Simultaneous Administration of Dexamethasone and,Int Braz J Urol., 4,4.

32-Ozra Rahimi , Farah Farokhi**, Seyyed Mahdi Banan Khojasteh*** and Soraya Ansari Ozi, 2015, The effect of Bisphenol A on serum parameters and morphology of,Biological Forum – An International Journal.

33-Shokri Hamzeh 1, Farah Farokhi 1, Reza Heydari1, Ramin Manaffar2, 2014, Renoprotective effect of hydroalcoholic extract of Rheum ribes root in diabetic female rats,Avicenna journal of phytomedicine.

34-فرح فرخی قراحسنلو, 2014, Effect of the aqueous extract of Foeniculum vulgare (fennel) on the,Avicenna Journal of Phytomedicine.

35-Maryam Rezazad1, Farah Farokhi, 2014, Protective effect of Petroselinum crispum extract in abortion using prostadininduced,avecina j of phytomedicine, 15,5.

36-Amineh Beyrami-Miavagi, 1Farah Farokhi, 2Majid Asadi-Samani, 2014, A study of the effect of prostodin and hydroalcoholic extract of Malva neglecta on,Advances in Environmental Biology.

37-Ameneh Poorrostami1 , Farah Farokhi1, Reza Heidari, 2014, Effect of hydroalcoholic extract of ginger on the liver of epileptic female rats,Avicenna Journal of Phytomedicine.

38-Afsaneh Niakani1 ., Farah Farrokh., Shapour Hasanzadeh, 2013, Decapeptyl ameliorates cyclophosphamide-induced reproductive toxicity in male Balb/C mice: histomorphometric, stereologic and hormonal,Iran J Reprod Med.

39-Elham Atashfaraz 1 , Farah Farokhi 2, Gholamreza Najafi, 2013, Protective Effect of Ethyl Pyruvate on Epididymal Sperm Characteristics,,Journal of Reprod Infertil.

40-Masoud Eshaghi,Samad Zare,Nafiseh Banihabib,Vahid Nejati,Farah Farokhi,Peyman Mikaili, 2012, Cardioprotective Effect of Cornus Mas Fruit against Carbon Tetracholoide Induced Cardiotoxicity in AlbinoRats,Journal of Basic and Applied Scientific Research.

41-Masoumeh Asadi1, Farah Farokhi1, Nowruz Delirezh2,Meysam Ganji Bakhsh1 , Vahid Nejati1, Keykavos Golami, 2012, Fibroblast and T cells conditioned media induce maturation dendritic cell andpromote T helper immune response,Veterinary Research Forum.

42-Farah Farokhi1, Najme Kaffash Farkhad 2, Amir Togmechi3, Khosro Soltani band 2, 2012, Preventive effects of Prangos ferulacea (L.) Lindle on liver damage of,Avicenna Journal of Phytomedicine.

43-فرح فرخی قراحسنلو, 2011, effect of hydroalcohlhc extractof prangos ferulacea (L)lindle on histopatology of pancreas and diabetes in STZ-induced diabetic rats,Avecinna Journal of Phytomedicine.

44-فرح فرخی قراحسنلو, 2010, Effects of Melatonin and Vitamin E on Peripheral Neuropathic Pain in,Iranian journal of basic medical sciences.

45- 2009, Investigation of the Effect of Curcumin on Inflammatory Biomarkers in Arthritic Rats,Ferdowsi University International journal of Biological Sciences(FUIJBS).

46-روناک صحتی، فرح فرخی، مرتضی دلیری، مجتبی دشتی زاد، 1394، تاثیر کاهش حجم حفره بلاستوسل قبل از انجماد شیشه ای بر بقا و کیفیت جنین های برون تنی موش از طریق بررسی میزان بیان ژن Fgf4،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 3،9.

47-عذرا رحیمی 1 ، فرح فرخی 1، سیدمهدی بانان خجسته، 1394، تأثیر بیسفنوAبر ساختار بافتی کبد و آنزیم های کبدی،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.

48-ونوس طیری 1 ، فرح فرخی 2، مزدک رازی، 1394، تأثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر روده کوچک در موش های سوری نر،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.

49-آزاده ساد آزاد بخش ،محمد رضا سام،فرح فرخی قراحسنلو، 1393، بررسی بیان مینی ژن های فاکتور 9 انسانی در سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان،طب جنوب، 17،17.

50-فرزانه رحیمی، مهدی محمدزاده، صمد زارع، مینو ایلخانی پور، فرح فرخی، 1393، اثر روغن حیوانی، روغن زیتون و جو بر پروفایل های لیپیدی خون و بافت قلب در موش رت نر بالغ،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

51-حسن پازکی 1 ، حسین ایمانی 2، عبدالحسین شاهوردی 4، فرح فرخی 3، لیلا سادات طاهایی، 1393، بررسی میزان اثر عصاره پلاکت های خون در شروع مجدد میوز و بلوغ در،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، 17،12.

52-حسن پازکی 3، حسیی ایمانی 2، فرح فرخی 3، عبذالحسیی شاهوردی 4، بیتا ابراهیوی 5، لیلا سادات طاهایی، 1393، تأثیر عصاره تخلیص شذه پلاکت های خون بر روی رشذ و بقاء اووسیت و فولیکول پره آنترال،مجله علمی پژوهشی داشًگاه علوم پزشکی شهیذ صذوقی یزد.

53-نرگس خسروانیان 1 فرح فرخی 2، مزدک رازی 3، هاجر خسروانیان، 1393، اثر همزمان ویتامین E و تستوسترون اگزوژن بر پارامترهای بیوشیمیایی،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 8،8.

54-هاجر خسروانیان 1 ، فرح فرخی 2، مزدک رازی 3، نرگس خسروانیان، 1393، تأثیر تجویز ویتامین E و دگزامتازون بر تغییرات بیوشیمیایی،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.

55-مهتاب اشنوخواه 1، امیر توکمه چ فرح فرخی 3 و رامین مناففر، 1393، مقایسهی تأثیر اشکال مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بر رشد و ایمنی،مجله دامپزشکی ایران، دوره نهم، شماره 4، زمستان.

56-امینه بیرامی میاوقی 1 ، فرح فرخی، 1393، تأثیر پروستادین و عصاره هیدروالکلی گیاه پنیرک بر میزان آنزیم ها، فاکتورهای کبدی و،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 8،8.

57-زهره ذکری زاده 1 ، فرح فرخی، 1393، تأثیر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر شاخص های بیوشیمیایی و بافتی عملکرد بافت کلیه،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.

58-لاله هریزچی 1 ، فرح فرخی، 1393، تأثیر لاموتریژین و عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه بر میزان آنزیم های کبدی و تغییرات،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 8،8.

59-سمیه صدرفضلایی 1، فرح فرخی 2، فرشته خانشی 3، 1393، تأثیر متفورمین و عصاره آبی رازیانه بر هیستومورفومتری آندومتر رحم و میزان،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 8،8.

60-روناک محمدی،فرح فرخی ،وحیدنجاتی،سیامک عصری، 1392، ارزیابی اسیبهای بافتی وتغییرات انزیمی کبد،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.

61-خرمی سارا دکتر فرح فرخی، دکتر امیر توکمه چی، نوروزی رعنا، 1392، تأثیر ویتامینE و پنتوکسی فیلین برفولیکولهای تخمدانی موش،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 15،15.

62-مهتاب اشنوخواه، امیر توکمه چی، فرح فرخی، رامین مناف فر، 1392، مقایسه ی تاثیر اشکال مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بر رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)،فصلنامه دامپزشکی ایران.

63-لیلا صالحی 1 ، فرح فرخی 2، حبیب حسینی، 1392، تأثیر سیتالوپرام و ویتامینEبر نورون های هرمی هیپوکامپ در موش رت افسرده،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.

64-میترا افشاری،فرح فرخی،سهیلا ابراهیمی،بهادر لارتی، 1391، مطالعه هیستوپاتولوژیکی نورونهای هیپوکمپ در موشهای صحرایی نر تیمار شده با سیتالوپرام،مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.

65-فرح فرخی قراحسنلو, 1391, Histophatologic changes of lung in asthmatic male rats treated with hydroalcoholic extract of plantago major and theophylline,Avicenna Journal of Phytomedicine.

66-فرح فرخی ،نجمه کفاش فرخد،مجید اسدی سامانی، 1391، اثرات پیشگیری کننده عصاره هیدروالکلی گیاه جاشیر بر آسیب های بافتی کلیوی در رتهای دیابتی شده با آلوکسان،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، 14،6.

67-زهرا اکبری زاده،غلامرضا نجفی، فرح فرخی، 1391، تاثیر عصاره آبی گیاه بومادران بر روی اسپرم و توان باروری آزمایشگاهی رت بالغ تحت درمان با داروی سیکلوسپورین،فصل نامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل.

68-فرح فرخی قراحسنلو، 1391، تعیین بهترین زمان سلو ل کشی دیواره سلولی لاکتوباسیلوس کازیی و لاکتوباسیلوس پاراکازیی در رده سرطانی 562 K،مجله دانشکده پزشکی تهران.

69-معصومه اسدی فرح فرخی میثم گنجی بخش نوروز دلیرژ، 1390، تاثیر مایع رویی لنفوسیت در القای بلوغ سلولهای دندریتیک وتولید سلولهای موثر برای ایمونوتراپی تومور،مجله دانشگاه علوم پزشکی تهران، 69،1.

70-فرح فرخی قراحسنلو، 1390، تمایز منوسیتهای خون محیطی رت به سلولهای سازنده انسولینتحت تاثیر عصاره پانکراسی رت،مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

71- 1389، بررسی تاثیر ملاتونین بر افسردگی ناشی از دیابت القاء شده با استرپتوز وتوسین در موش صحرایی،مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران.

72-فرح فرخی قراحسنلو معصومه نظیفی، 1388، اثر آسپیرین بر مورفولوژی و تعداد نورو نهای هرمی هیپوکمپ:موش های صحرایی نر در مدل کیندلینگ صرع،مجله پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

73- 0، بررسی تاثیر ملاتونین بر افسردگی ناشی از دیابت القاء شده با استرپتوزوسین در موش صحرایی،مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (80)

1-.

2-افسانه کارجو،فرح فرخی،فرین بابایی، 1400/4/30، The effect of frankincense aqueous extract on memory retrieval and number of hippocampal necrotic neurons in streptozotocin-infected Alzheimers rats،ایران-تهران.

3-Zari Boroukanlou Madlou Farah Farokhi Mohammad Reza Sam، 2021، Fish-oil derived docosahexaenoic acid acts as a promising fattay acid-based inhibitor of undifferentiated colorectal cancer cells،ایران- تهران.

4-Ronak Saeidi، Farah Farokhi، 2017/04/21، The effect o f AGSE(Anethum graveolens seed exract on histomorphemetical changes،the 3Th international congress of reproduction.

5-hanieh saramam.farah farokhi،najafi، ali shalizar، 2017/04/21، mobile radiaion effects on females rats Endometrium ،3ih Inernaional congress of reproducion.

6-Haniyeh Saramdoufarah Farokhi، Ali Reza Najghi. Ali Shallisaz، 2017/04/20، proecive effec of viamin Eagains mobile radiaion،3ih Inernaional congress of reproducion.

7-Idris Barik، Farah Farokhi، Gholam Rezanjafi، ۱۳۹۷/۱۲/۰۸، Evaluation of epithelial changes in seminiferous tubules of treated rats with simostatin،(Payame Noor University of Mazandaran(Third National Biology Conference.

8-ادریس باریک ،فرح فرخي ،غلامرضانجفی، ۱۳۹۷/۱۲/۰۸، بررسی تغییرات اپی تلیوم لوله های سمنیفر موشهای رت تیمار شده با سیوستاتین،ایران-ساری.

9-سعید فتح الهی،فرح فرخی،غلامرضا نجفی، 2018/08/30، The Study Protective Effect of Vitamin E on Sperm Parameters in Glyphosate Treated Male Rat،IRAN_Tehran.

10-سعید فتح الهی،فرح فرخی،غلامرضا نجفی، 2018/08/29، The Study Protective Rol of Spirulina PlAgainst Oxidative Stress Caused by Glyphosate in Male rats Testicle،IRAN-TEHRAN.

11- 2013, Comparing the effective Platelet Layset(PL,Innovation Obestrics and Gynacology, Istanbol,Turkey.

12- 1391, efect of rhubarb root on hypercholestromia,بیست ویکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی, تبریز,ایران.

13- 2012, Efect of taurine on cisplatin-induced testicular toxicity in rats,international and 18 national congress of iranian societyfor reproductive medicine, تبریز,ایران.

14- 2008, Effect of Aspartame on Anxiety Like Behavior in Male Albino Rat,15th National&3th International Conference of Biology.

15- 1390, effect of decapeptyl on neourns in hipocampus area of mice affected by chemotherapy with cyclophsphamide,2th national and international congress on cellular and molecular advances in non- contagious diseases, بابل,ایران.

16- 1390, Effect of decapeptyl on neurons in hippocampus area of mice affected by chemotherapy with cyclophosphamide,همایش ملی و اولین همایش بین المللی سلولهای بنیادی, محمود اباد مازندران,ایران.

17- 2013, Effect of Etylpyrrovat against Mettotroxat,14th Royan of Iternational COngress on Reproductive, Tehran,Iran.

18- 1392, effect of ginger and lamotrigen on glomeronephrititis,بیست ویکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی, تبریز,ایران.

19- 1393, Effect of in vitro fertilization on pluripotency of mouse inner cell mass,National conference on fertility and Reproduction, اصفهان,ایران.

20- 1391, effect of metformine and natural honeyon body weight,کنگره ملی گیاهان دارویی, کیش,ایران.

21- 1394, effect of theophylline on the liver and serum factors in female rats,اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژِ و22کنگره فیزیولوژی, کاشان,ایران.

22- 2012, effect of vitamine e and pentoxifylline on the uterine hornes in female rat,international and 18 national congress of iranian societyfor reproductive medicine, تبریز,ایران.

23- 1392, endometrial changes in PCO femalle rats,کتکره ملی گیاهان دارویی, تهران,ایران.

24- 2015, evaluation of reproductive ability,13th Iranian International Congress, ارومیه,ایران.

25- 1393, expression of trophectoderm specificgene,6th yazd international congresson fertility and reproductive, یزد,ایران.

26- 1393, Expression of Trophoectoderm Specific Gene Fgf1 in artificially,20th national Congress on fertility, اصفهان,ایران.

27- 2012, histological damages in testes that affected from lead toxicity,international and 18 national congress of iranian societyfor reproductive medicine, تبریز,ایران.

28- 2012, Histological studies on the PCO ovaries treated by aqueous fennel extractL,international and 18 national congress of iranian societyfor reproductive medicine, تبریز,ایران.

29- 2012, histopathological study in lung tissue of rats Asthma,international congress of immunology, tehran,iran.

30- 2012, histopathological study in testis of male rat asthmahas been treated with theophylline,international and 18 national congress of iranian societyfor reproductive medicine, تبریز,ایران.

31- 1392, Histophatological changes of spleen in PCOS female rats treated with aqueous extraction of Foeniculum vulgare,کنگره ملی گیاهان دارویی, تهران,ایران.

32- 2012, Inhibition properties of heat -killed lactobacillus,Inter national caner congress, Mashhad,Iran.

33- 1390, Lead poising effects in female reproductive system,پنجمین کنگره بینا المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل یزد, یزد,ایران.

34- 1393, Nanoparticle Tio2 Enhances Apoptosis in Testicular tissue,Royan International Congress on Reproductive Biomedicine, تهران,ایران.

35- 1393, Nanoparticles Titanium dioxide induced damage in mice testis,20th national Congress on fertility, اصفهان,ایران.

36- 2012, Protective effect of Achillea Millefolium Extract Against Cyclosporine Induced Toxicity on the Fertility Rate in Adult Male Rats,13th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine, تهران,ایران.

37- 1392, protective effect of Artichoke leaf hydroalchaloic extract oagainst Methotrexate-induced,21مین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فاماکولوژی ایران, تبریز,ایران.

38- 2012, protective effect of black grape seed extract on cyclosporine induced on vitro fertilization,international and 18 national congress of iranian societyfor reproductive medicine, تبریز,ایران.

39- 2012, protective effect of carbontetracholorideand trapeutic effect of conus,13 royan international congress, تهران,ایران.

40- 2012, protective effect of hawthorn extract on cyclosporine,international and 18 national congress of iranian societyfor reproductive medicine, تبریز,ایران.

41- 2012, protective effect of satureja Khuzestania extract against cyclosporine-induced toxicity on the fertility,international and 18 national congress of iranian societyfor reproductive medicine, تبریز,ایران.

42- 2015, rate of fertility in male treated with AEMO,13th Iranian International Congress, ارومیه,ایران.

43- 1392, The Effect of Aqueous Extract of Parsley Seeds on Pregnant rats and Their Fetus,کنگره ملی گیاهان دارویی, تهران,ایران.

44- 2013, The Effective of blood platlets on oocyte Growth,Innovation Obestrics and Gynacology, Istanbol,Tyrkey.

45- 1389، اثر آنالژزیک عصاره آبی ریزوم مرغ(cynodon dactylon L. pers) در موش های صحرایی نر دیابتی شده توسط استرپتوزوسین،همایش کشوری علوم اعصاب.

46- 1389، اثر آنالژیک عصاره آبی ریزوم مرغ ( Cynodon dactylon L.Pers) در موشهای صحرایی نردیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین،همایش کشوری علوم اعصاب، گرگان،ایران.

47- 1387، اثر تعدیل کننده آسپرین بر رفتار اضطرابی در موش های صحرایی نر کیندله،سیزدهمین کنفرانس بیولوژی درایران.

48- 1389، اثر عصاره هیدروالکلی گیاه جاشیر بر درمان دیابت نوع دوم،همایش ملی گیاهان دارویی.

49- 1389، اثر عصاره هیدروالکلی گیاه جاشیر بردرمان دیابت نوع دوم،همایش ملی گیاهان دارویی، ساری،ایران.

50- 1392، اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی برگ کنگر فرنگی بر علیه القا سمیت اسپرم،بیست ویکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی، تبریز،ایران.

51- 1392، اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر استرس اکسیداتیو در موشهای صرعی رت،بیست ویکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی، تبریز،ایران.

52- 1392، اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر هیپر کلسترولمی،بیست ویکمین کنکره بین المللی فیزیولوژی، تبریز،ایران.

53- 1387، اثرات اسپارتام بر روی رفتار اضطرابی در موش صحرایی نر،پانزدهمین کنفرانس سراسری و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.

54- 1389، اثرات درمانی عصاره هیدروالکلی بارهنگ بر روی بافت ریه و نای در موش های رت نر مبتلا به بیماری اسم،همایش ملی گیاهان دارویی.

55- 1390، اثرات عصاره پانکراس ومایع رویی کشت فیبروبلاستها درتمایز منوسیتهای خون محیطی رت به سلولهای تولیدکننده انسولین،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،ایران.

56- 1389، اثرات مسمومیت مزمن استات سرب برموتیلیتی اسپرم،شانزدهمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد،ایران.

57- 1387، ارزیابی اثر عصاره میوه کبر روی تغییرات فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتازو میزان بیلی روبین سرم شناسی از دوز سمی استامینوفن،اولین همایش سراسری مراقبت ودرمان بیماران با طب مکمل وجایگزین - پنجاه و پنجمین همایش تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان.

58- 1391، ارزیابی توانایی سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان در بیان مینی ژنهای فاکتور 9 انسانی،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

59- 1391، بررسی اثر استفاده از نانوذره آهن درغذا برمقادیر سرمی خون و بافتهای بدنی ماهی قزل آلای رنگین کمان،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

60- 1388، بررسی اثر تورین بر نفروتوکسیسیتی القاء شده با سیس پلاتین در موش صحرایی نر،نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و مارفاکوژی ایران.

61- 1387، بررسی اثر ضد دردی کورکومین بر آرتریت تجربی در موش صحرایی،سیزدهمین کنفرانس بین المللی بیولوژی در ایران.

62- 1389، بررسی اثرات آنتی دیابتیک عصاره هیدروالکلی گیاه جا شیر در مقایسه با انسولین،همایش ملی گیاهان دارویی.

63- 1388، بررسی اثرات درمانی گیاه زرد چوبه بر روی آرتریت ناشی از تزریق اجوانت در موش صحرایی،نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و مارفاکوژی ایران.

64- 1390، بررسی اثرات سمی غلظت های مختلف علف کش پاراکوات بر بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی،همایش ملی تغییر اقلیم وتاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

65- 1390، بررسی اثرات عصاره الکلی برره موم بر هیستوپاتولوژی بافت کبدماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی،همایش ملی تغییر اقلیم وتاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

66- 1387، بررسی رفتار اضطرابی ناشی ار آرتریت تجربی در موشهای صحرایی،سیزدهمین کنفرانس بین المللی بیولوژی در ایران.

67- 1389، بررسی روشهای جداسازی سلولهای دارای مارکر CD14(منوسیت ها) ازخون محیطی،یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی، قزوین،ایران.

68- 1393، تاثیر پانکچر قبل از انجماد شیشه ای بر زنده مانی ومیزان بیان ژن،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

69- 1393، تاثیر پروبیوتیک کشته شده با حرارت در ماهی قزل آلای رنگین کمان،نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران، ارومیه،ایران.

70- 1390، تاثیر عصاره پانکراسی رت در تمایز موسیت های خون محیطی رت به سلولهای سازنده انسولین،دومین کنگره ملی تخصصی زیت شناسی محققان سراسر کشور، تهران،ایران.

71- 1391، تاثیر فعالیت آنتی اکسیدانتی ریواس،بیست ویکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی، تبیرز،ایران.

72- 1391، تعیین بهترین زمان سلول کشی دیواره سلولیلاکتوباسیلوس کازائی،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

73- 1393، تغییرات ناشی از نانوذره دی اکسید تیتانیومدر پارامتر های اسپرمی موش سوری،همایش ملی سم شناسی ومسمومیت های دامی، تهران،ایران.

74- 1389، تمایز سلولهای سازنده انسولین از منوسیتهای خون محیطی رت در شرایط آزمایشگاهی،دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور، تهران،ایران.

75- 1390، تمایز منوسیتهای خون محیطی رت به سلولهای ترشح کننده انسولین در حضور مایع رویی کشت فیبروبلاست ها،کنگره ملی زیست شناسی وجنبه های کاربردی سلولهای بنیادی، مشهد،ایران.

76- 1389، تولید سلولهای دندریتیک مشتق از منوسیت در حضور مایع رویی فیبروبلاست،یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی، قزوین،ایران.

77- 1390، جویزدهانی متیل فندیت سبب القای نکروز هیپوکمپی در رت های نوجوان می شود،بیستمین کنگره فیزیولوژی وفارماکولوژی ایران، همدان،ایران.

78- 1392، مطالعه تاثیر پروستادین بر میزان فاکتورهای کبدی وکلیوی در موش رت،نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران، ارومیه،ایران.

79- 1391، مطالعه تاثیر عصاره آبی رازیانه بر روی بافت دوازدهه،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

80- 1392، مطالعه تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه پنیرک بر میزان فاکتورهای کبدی در موش رت (Malva neglecta،نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران، ارومیه،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-فرح فرخی قراحسنلو، - 2.رضا حیدری 20% - 3.امیر توکمه چی 20%، 1391، اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه جاشیر در دیابت نوع 1 بر روی سیستم تولید مثلی موش های رت ماده بالغ،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-فرح فرخی قراحسنلو، 1389، تولید واکسن ایمنوتراپی از سلولهای دندریتیک کارآمد با استفاده از مخلوط مایع رویی لنفوسیت T وفیبروبلاست،دانشگاه اروميه، اداره كل ثبت شركتها ومالكيت صنعتي،ايران.
پایان نامه ها (61)

1-سعید فتح اللهی، فرح فرخی ،غلامرضا نجفی ، 1399، مطالعه مقایسه ای اثر ویتامینE و اسپیرولیناپلاتنسیس برسیستم تولیدمثلی موشهای رت نری که باگلایفوسیت تیمارشده اند. .

2-Edris Barick، 2018، Study Comparison effect of Spirulina Platensis and Vitamin D on the Reproductive System in Simvastatin-treated Male Rats.

3-ادریس باریک، 1398، مطالعه تاثیر مقایسه ای اسپیرولینا پلاتنسیس و ویتامین D بر روی سیستم تولید مثلی در موشهای نر تیمار شده با سیموستاتین.

4- 1399، مطالعه مقایسه ای اثر ویتامینE و اسپیرولیناپلاتنسیس برسیستم تولیدمثلی موشهای رت نری که باگلایفوسیت تیمارشده اند. .

5-محمدصالح رعنایی، 25/11/1397، بررسی اثر سیمواستاتین بر هیستومورفومتری سلولهای مغز در موشهای رت نر در حضور مکمل ویتامین.

6-پرستوحیدری، 1397/6/19، اثر محافظتی ویتامین E بر سیستم تولید مثلی موش های ماده ه تیمار شده با گلایفوسیت.

7-هانیه سرامد، 1396/7/5، اثرمحافظتی ویتامین Eو سنگ نمک بر دستگاه تولید مثلی وتوان باروری در موشهای صحرایی ماده متاثر از امواج موبایل، فرح فرخی غلامرضا نجفی ، علی شالیزار جلالی.

8-سیماجعفری، 1396/11/17، تاثیر مقایسه ای اتروواستاتین وپودرسیر برسیستم تولید مثلی در موشهای هیپرکلسترولمی ماده، فرح فرخی.

9-سکینه فلاحتی، 1396/7/5، مطالعه اثرات مقایسه ای اتوروواستاتین وعصاره هیدروالکلی میوه زالزالک برروی سیستم تولید مثلی وتوان باروری درموشهای هیپرکلسترولمی ماده.

10-عباس صادقی، 1396/7/5، اثر محافظتی ویتامین Eبر بافت بیضه وپارامترهای اسپرمی وتوان باروری ازمایشگاهی، فرح فرخی ،غلامرضانجفی،علی شالیزارجلالی.

11-روناک سعیدی، 1396/11/10، مطالعه مقایسه ای تاثیر داروی زنیکال وعصاره بذر شوید برسیستم تولید مثلی در موشهای هیپرکلسترولمی ماده، فرح فرخی.

12-شیماپدرپور، 1394/7/25، مطالعه اثر اترازین و زعفران بر سیستم تولید مثلی درموش سوری نر، فرح فرخی.

13-لیلا زینتی فر، 1394/7/11، اثرمقایسه ای مدروکسی پروژسترون وعصاره هیدروالکلی گیاه اوورابرسیستم تولید مثلی رت ماده.

14-خدیجه حسن زاده، 1394/3/25، تاثیر انتی اکسیدانی عصاره زعفران برساختار بافتی سیستم تولید مثلی در موش رت ماده که با پلی وینیل کلراید تیمار شده اند.

15-سمیرا ریاضی، 1395/8/9، مطالعه اثرمقایسه ای زنیکال وبذرشویدبرروی سیستم تولیدمثلی رت های نرهایپرکلسترولمی شده.

16-مريم رضازاد، 1392، مطالعه تاثير پروستاگلاندين ها وعصاره بذر جعفري بر توان توليد مثلي در موشهاي صحرايي ماده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-سكينه حيدري فر، 1394، اثر مقايسه اي بادرنجبويه و لورازپام بربافت مغزي وعملكرد حافظه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-ناهيد قليزاده، 1394، : مطالعه اثرمقايسه اي عصاره گياه آلوئه ورا وتئوفيلين روي ناي وريه در موشهاي آسمي شده بااسيد استيك(سركه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-عذرا رحيمي، 1394، : بررسي اثر بيسفنول A بر هيستولوژي وفراساختاركليه و كبد و آنزيمهاي كليوي و كبدي در رت‌هاي نر بالغ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-ونوس طيري، 1393، مطالعه تغييرات بافت شناسي بيضه متعاقب تجويز Tio2، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-مريم كريمي، 1393، اثر انجماد شيشه اي بر پر تواني توده سلولهاي داخلي بلاستوسيست، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-امينه بيرامي، 1393، مطالعه تاثير برگ كياه پنيرك ومقايسه اثر پروستاگلاندين بر روي سيستم توليد مثلي در موش رت ماده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-طيبه امجديان، 1393، بررسي تاثير امواج مايكروويو بر روي بافت بيضه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-سمانه قريب، 1393، تاثير كاهش حجم بلاستوسل قبل از انجماد شيشه اي بر ميزان بيان ژن درجنين موشWnt3a، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-روناك صحتي، 1393، تاثير كاهش حجم بلاستوسل قبل از انجماد شيشه اي بر زنده ماني و كيفيت جنين موش از طريق بررسي ميزان بيان ژن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-كاسپين استاديان، 1393، تاثير هورمون گرالين بر بلوغ فوليكول هاي پره انترال موش سوري نژاد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-آمنه پوررستم، 1392، مطالعه تاثيرزنجبيل برتوان باروري وميزان لقاح آزمايشگاهي درموشهاي ماده مبتلا به صرع كه با لاموتريژين تيمارشده اند.، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-حسن پازوكي، 1392، : تاثيرعصاره پلاكت خونPL) (روي رشد تخمك وتكوين فوليكول هاي پره آنترال موش سوري نژاد NMRI وجنين هاي حاصل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-لاله هريزچي، 1392، مطالعه تاثيربادرنجبويه بر ميزان باروري درموشهاي ماده مبتلا به صرع كه با لاموتريژين تيمارشده اند.، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-زهره ذكري زاده، 1392، مطالعه تاثيرزنجبيل ولاموتريژين بر سيستم توليد مثلي درموشهاي رت ماده مبتلا به صرع، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-هاجر خسروانيان، 1392، بررسي اثر محافظتي تجويز ويتامين E ودگزامتازون بر روي تاثيرات مخرب واريكوسل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-الهام آتش فراز، 1392، مطالعه اثراتيل پيرووات وعصاره هيدروالكلي كنگر بر روي سيستم توليد مثلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-نرگس خسروانيان، 1392، بررسي اثر محافظتي تجويز ويتامين E وتستوسترون بر روي تاثيرات مخرب واريكوسل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-معصومه اسدي، 1389، تمايز سلولهاي دندريتيك مشتق از منوسيت بر روي كشت همزمان مايع رويي فيبروبلاست ولنفوسيت T، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-روناك محمدي، 1389، مطالعه تاثير سرب بر سيستم توليد مثلي در موش صحرايي نر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-آزاده اسكندري، 1389، Cynodon dactylon L.Pers) در موشهاي صحرايي نرديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-طيبه سپهوند، 1390، نقش آناستروزول در كمپلكس بازولترال آميگدال در فراموشي ناشي از دي سيكلومين در مراحل مختلف حافظه اجتنابي غيرفعال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

38-فرانك كريمي راد، 1390، بررسي اثرات عصاره الكلي بره موم برهيستو پاتولوژي كبد وكليه وايمني هومورال در ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-معصومه اسدي، 1389، تمايز سلولهاي دندريتيك مشتق از منوسيت تحت تاثير مايع رويي سلولهاي فبروبلاست و لنفوسيتهاي T، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-خسرو سلطاني بند، 1390، بررسي تاثيرات عصاره هيدروالكلي گياه جاشير بر سيستم توليد مثلي و درمان ديابت در موشهاي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-افسانه نياكاني، 1390، مطالعه اثر دكاپپتيل بر سيستم توليد مثلي كبد كليه موش سوري نر شيمي درماني شده با سيكلوفسفاميد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-حوا چاپاري، 1390، اثر مايع رويي كشت فيبروبلاستها بر تمايز منوسيتهاي خون محيطي رت به سلولهاي توليد كننده انسولين در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-فاطمه تنهايي، 1390، تمايز منوسيتهاي خون محيطي رت به سلولهاي توليد كننده انسولين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-زهرا خاني پور، 1390، بررسي بافت شناسي قسمتهاي مختلف روده كوچك گوسفند نژاد لر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-مهناز آق محمدي، 1390، مطالعه تاثير سمي دزهاي حاد و مزمن علف كش پاراكوات بر ساختار بافتي كبد و كليه ماهي قزل آلاي رنگين كمان پرورشي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-نفيسه بني حبيب، 1390، اثرات حاد ومزمن تجويز دهاني متيل فنديت در موشهاي نوجوان وبالغ نر بر روي حافظه فضايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

47-صفيه كارگر، 1390، تاثير انجماد شيشه اي بر توان تكوين پارتنوژنيك و وضعيت ميكروتوبول تخمكهاي بالغ گوسفندي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-اميد فرج پور، 1390، اثر عصاره متانولي گياه تميس Tamus communis رسيستم توليدمثلي موش نر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-مهتاب اشنوخواه، 1391، تغييرات پاسخهاي ايمني در طحال وكليه قدامي ماهي قزل الا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-ليلا صالحي، 1391، تاثير ويتامين E برسيستم توليد مثلي در رت هاي تيمار شده با سيتالوپرام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-زهرا آرمند، 1391، مطالعه تاثير عصاره روغن هسته انگور و عصاره زالزلك بر روي تغييرات هيستو شيمي بيضه وتوان باروري آزمايشگاهي در موش رت نربالغ درمان شده با سيكلوسپورين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

52-سميه صدر فضلايي، 1391، اثر عصاره آبي رازيانه بر دستگاه توليد مثلي در موشهاي رت مبتلا به پلي كيستيك تخمدان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

53-آزاده سادات آزادبخش، 1391، ارزيابي توانايي سلولهاي بنياديمزانشيمي و رده سلولي كبدي انساني در بيان ميني ژنهاي فاكتور9 انساني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

54-مسعود اسحقي، 1391، ارزيابي اثرات محافظت عصاره گياه زغال اخته بر روي سميت كليوي ناشي از تزريقCCL4 در موش صحرايي نر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

55-اكرم حاج رحيمي، 1391، بررسي اثرات بافتي تغذيه با منابع مختلف آهن و روي در ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

56-مهوش دهقاني، 1391، مطالعه تاثير عصاره آبي رازيانه بر روي لوله گوارش موشهاي ماده اي كه با استراديول تيمار شده اند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

57-سارا خرمي، 1391، مطالعه تاثير پنتوكسي فيلين وويتامين Eبر سيستم توليد مثلي و طحال در موش رت ماده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

58-مريم تقوي، 1391، مطالعه مقايسه اي آرتمياي پارتنوژنز اراك در مقايسه با چند آرتمياي دو جنسي و بكر زاي ديگر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

59-زهرا اكبري زاد، 1391، ارزيابي اثر محافظتي عصاره آبي گياه بومادران و مزره بر روي پارامترهاي اسپرم و بررسي توان توليد مثلي در موش رت نر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

60-مليحه ريكي، 1391، ارزيابي تاثير پروبيوتيكهاي لاكتوباسيلوس كازئي و پارا كازئي جدا شده از روده ماهي كپور معمولي بر بيان ژنP53 در روده سرطاني K562 به روش ELISA، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

61-فرزانه دي محمدي، 1391، مطالعه اثرات بافتي نانو ذره نقره وسلنيوم در ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (10)

1-مبانی زیست شناسی تکوینی، کارشناسی،992.

2-جنین شناسی مقایسه ای، کارشناسی ارشد،992.

3-جنین شناسی انسان، کارشناسی،992.

4-اندام زایی د رمهره داران، کارشناسی ارشد،992.

5-مبانی زیست شناسی تکوین جانوری، کارشناسی،991.

6-ازمایشگاه جنین شناسی، کارشناسی،991.

7-جنین شناسی، کارشناسی،991.

8-مکانیسم سلولی- مولکولی تکوین جانوری، کارشناسی ارشد،991.

9-روشها در بافت، کارشناسی ارشد،991.

10-اندام زایی د مهره داران، کارشناسی ارشد،991.