• نام و نام خانوادگی
  • ناصر عباسپور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (36)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (66)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (33)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ناصر عباسپور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (36)

1-سیده مریم موسویان کلات و ناصر عباسپور، 1396، تأثیر تنش شوري بر برخی ویژگیهاي مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چهار رقم کلزا،یافته هاي نوین در علوم زیستی، جلد 4، شمارة98-106.

2-علی اصغر حاتم نیا، طاهره ولد بیگی و ناصر عباسپور، 1396، اثر شدت و مدت زمان اعمال تنش کلرید سدیم بر روی رشد و برخی شاخص های بیوشیمیائی و فتوسنتزی توتون،فرآیند و کارکرد گیاهی، جلد6-شماره 19.

3-حسین عزیزی ، عباس حسنی ، میرحسن رسولی صدقیانی ، ناصر عباسپور و حامد دولتی بانه، 1395، تأثیر محلول پاشی سیلیکات پتاسیم و سولفات روی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک دو رقم انگور در شرایط تنش شوری،علوم باغبانی ایران، دورة 74 ، شمارة 7، ص 810-798.

4-ناصر عباسپور، لاوین بابائی و علیرضا فرخزاد، 1396، تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگیهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام انگور (Vitis vinifera L.) تحت شرایط تنش خشکی،نشریه علوم باغباني )علوم و صنایع كشاورزي(، جلد 53 ، شماره 4، ص. 496 482.

5-علی اصغر حاتم نیا ، رضا درویش زاده ، ناصر عباسپور ، فاطمه رحمانی ، سید رضا علوي و فرزاد بنایی، 1396، بررسی تغییرات الگوي پروتئوم برگ گیاه توتون (Nicotiana tabacum L.) تحت تنش شوري با استفاده از الکتروفورز دوبعدي،پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، سال نهم/ شماره 2.

6-Nayer Mohammadkhani • Nasser Abbaspour, 2017, Absorption Kinetics and Efflux of Chloride and Sodium in the Roots of Four Grape Genotypes (Vitis L.) Differing in Salt Tolerance,Iran J Sci Technol Trans Sci, https://doi.org/10.1007/s40995-017-0445-0.

7-فریبا مرسلی آقاجری ، رضا درویش زاده ، حمید حاتمی ملکی ، محسن برین و ناصر عباسپور، بهار 1395، شناسایی QTL های کنترل کنندة عملکرد و اجزای عملکرد در آفتابگردان در شرایط تنش شوری،علوم گیاهان زراعی ایران، دورة 74 ، شمارة 1(ص98-87).

8-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour and Fatemeh Rahmani, 2016, Expression analysis of K+ transporter genes associated with salinity tolerance in grape,Journal of Plant Molecular Breeding, 4(1): 1-9.

9-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour & Fatemeh Rahmani, 2016, Effects of Salinity on Plant Hormones Genes in Grape,Iran. J. Sci. Technol. Trans. Sci..

10-Abdi S., Abbaspur N ., Avestan S. & Barker A. V.) , 2016, Physiological responses of two grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars to CycocelTM treatment during drought,Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 91:3 211-219.

11-ناصر عباسپور, 2016, Antioxidant capacity and phenolic composition,Natural Product Research.

12-ناصر عباسپور, 2016, Salinity effects on expression of some important genes in sensitive,Turkish Journal of Biology.

13-J. AMIRI1, , S. ESHGHI1, E. TAFAZOLI, B. KHOLDEBARIN and N. ABBASPOUR, 2014, Ameliorative effects of salicylic acid on mineral concentrations in roots and,Vitis.

14-Mohammad Reza Dini Torkamani, Morad Jafari, Nasser Abbaspour, Reza Heidary1,, 2014, Enhanced production of valerenic acid in hairyroot culture of Valeriana officinalis by elicitation,Central European Journal of Biology.

15-Mohammad Reza Dini Torkamani1, Naser Abbaspour, Morad Jafari and Fsaneh Samadi, 2014, Elicitation of Valerenic Acid in the Hairy Root Cultures of,Tropical Journal of Pharmaceutical Research.

16-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour ,Fateme Rahmanir,, 2014, EVALUATION OF SALINITY EFFECTS ON IONIC BALANCE,Journal of Plant Nutrition.

17-مرجان آذرافشان- ناصر عباسپور, 2014, Growth and physiological parameters under salinity stress in Lotus corniculatus,Iranian Journal of Plant Physiology.

18-علی اصغر حاتم نیا-ناصر عباسپور-رضا درویش زاده, 2014, Antioxidant activity and phenolic profile of different parts of Bene,Food Chemistry.

19-ناصر عباسپور- Steve Tyerman- Brent Kaiser, 2014, Root apoplastic transport and water relations cannot account,Acta Physiologia Plantarum.

20-LovinBabaei, RasoulJalili Marandi, Naser Abbaspour, 2014, THE EFFECT OF SALICYLIC ACID ON PHOTOSYNTHETIC SYSTEM OF TWO,international journal of plant , animal and environmental sciences.

21-علی اصغر حاتم نیا-ناصر عباسپور-رضا درویش زاده-فاطمه رحمانی-رضا حیدری, 2013, Effect of salt stress on growth, ion content and photosynthesis of two oriental Tobacco (Nicotiana tabacum) cultivars,International Journal of Agriculture and Crop Sciences..

22-ناصر عباسپور, 2013, COMPARATIVE STUDY OF SALINITY EFFECTS,JOURNAL INTERNATIONAL DES SCIENCES DE LA VIGNE ET DU VIN.

23-ناصر عباسپور-Steve Tyerman-Brent Kaiser, 2013, Chloride transport and compartmentation within main and lateral,Trees.

24-نیر محمدخانی -رضا حیدری-ناصر عباسپور, 2013, Effects of salinity onantioxidant system in four grape genotypes,Vitis.

25-ROGHAYEH ZEINALI1, FATEMEH RAHMANI1, NASSER ABASPOUR1, HAMED DOULATI, 2012, MOLECULAR ANDMORPHOLOGICAL DIVERSITY AMONGGRAPEVINE,International Journal of Agriculture: Research and Review.

26-معصومه فزونی- ناصر عباسپور-حامد دولتی بانه, 2012, Leaf water potential, photosynthetic pigments and compatible solutes alterations,Vitis.

27-معصومه فزونی-ناصر عباسپور-حامد دولتی بانه, 2012, Short term response of grapevine grown hydroponically to salinity:,Vitis.

28-محمود قربانی-جلیل خارا-ناصر عباسپور, 2012, Vesicular-arbuscular mycorrhizal symbioses in some plants and their relationship with soil factors and seasons,Iranian Journal of Plant Physiology.

29-ناصر عباسپور، 1394، (Vitis vinifera L.) پاسخ سیستم آنتیاکسیدانی انگور به شوری،یافته های نوین در علوم زیستی.

30-ناصر عباسپور، 1394، مکانیابی ژنهای کنترلکننده صفات فیزیولوژیک آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری،زیست فناوری گیاهان زراعی.

31-جعفر امیری- سعید عشقی - عنایت الله تفضلی- مجید راحمی و ناصر عباسپور، 1393، واکنش رشد و فتوسنتز دو رقم انگور به محلول پاشی با سدیم نیتروپروساید در شرایط شوری،مجله علوم و فنون باغبانی ایران.

32-محمدرضا دینی ترکمانی -ناصر عباسپور-lمراد جعفری-افسانه صمدی، 1393، القا و بهینه سازی شرایط رشد ریشههای موئین گیاه سنبل الطیب،مجله سلول و بافت.

33-ناصر عباسپور، 1391، ارزیابی اثر های شوری بر رشد و تغذیه برخی عنصر های معدنی در چهار نژادگان انگور ایرانی،مجله علوم و فنون باغبانی ایران.

34-ناصر عباسپور, 1391, Effects of season and soil conditions on the mycorrhizal status and colonization of,Iranian Journal of Plant Physiology.

35-هدیه کریمی-ناصر عباسپور-حسن محمودزاده، 1391، اثر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی چهار رقم انگور در تاکستانهای ارومیه،مجله به زراعی نهال و بذر.

36- 1386، مطالعه تغییرات ساختاری ایجاد شده توسط شوری در سلولهای ریشه و ساقه باقلا(Faba Vulgaris L.)،مجله علوم پایه دانشگاه الزهرا.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (66)

1- 1391, comparative study of salinity effects on toxic ions ,phenolic compounds and osmolytes in twotable grape,کنگره ملی گیاهان داروئی ایران, جزیره کیش,ایران.

2- 1390, Eavluation of Salt Tolerance Parameters Including Growth and Physiology in Nine Table Grape (Vitis vinifera L.) Genotypes,XVIII International Botanical Congress, ملبورن,استرالیا.

3- 1391, Effects of salinity on antioxidant system of four grape (Vitis vinifera L.) genotypes,هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, کرمان,ایران.

4- 1393، اثر اسپری سالیسیلیک اسید بر پارامتر های فیزیولوژیکی ریحان در شوری،هیجدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران، تهران،ایران.

5- 1393، اثر آلاینده های هوا بر محتوای پرولین و کربوهیدراتهای محلول در زبان گنجشک،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی، ارومیه،ایران.

6- 1392، اثر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی دو رقم انگور قره اوزوم و حسینی،اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان، تبریز،ایران.

7- 1391، اثر تنش شوری بر پارامترهای فتوسنتزی و رشد دو ژنوتیپ توتون شرقی در شرایط کشت هیدروپونیک،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

8- 1394، اثر تنش شوری بر شاخص های رشد و میزان عناصردر دو رقم انگور،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

9- 1394، اثر تنش شوری بر فاکتورهای فیزیولوژیک در 3 رقم انگور زراعی استان آذربایجان غربی،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

10- 1391، اثر شوری بر توازن یونی و میزان اسمولیت ها در دو رقم سویا،کنفرانس زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

11- 1391، اثر شوری بر ژن های مسیر فنولی در ژنوتیپ های حساس و متحمل انگور (Vitis L.)،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

12- 1394، اثر شوری بر فتوسنتز میزان آبسیزیک اسید و پتانسیل آب در ژنوتیپ های متحمل و حساس انگور،دومین همایش یافته های توین در محیط زیست، تهران،ایران.

13- 1393، اثر شوری بر میزان کلروفیل و تبادلات گازی در گوجه فرنگی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی، ارومیه،ایران.

14- 1391، اثر غلظت های مختلف نیترات بر توازن یونی در دو رقم سویا تحت شوری (Glycine max L.)،کنفرانس زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

15- 1394، اثرمحلول پاشی سیلیکون و روی برغلظت برخی عناصربرگانگور در شرایط شوری،نهمین کنگره علوم باغبانی، اهواز،ایران.

16- 1394، ارزیابی اثر شوری بر توازن یونی چهار ژنوتیپ انگور،چهارمین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

17- 1390، ارزیابی اثر شوری بر فاکتور های رشدی-سطح برگ و روابط آبی در چهار ژنوتیپ انگور،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

18- 1392، ارزیابی اثر شوری بر فاکتورهای رشدی و کلروفیل در دو ژنوتیپ انگور آذربایجان غربی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

19- 1392، ارزیابی اثرات تحمل به نمک بر روی توازن یونها در دو رقم گوجه فرنگی،اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راه کارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، تبریز،ایران.

20- 1393، ارزیابی تاثیر تنش شوری بر وزن کل، غلظت برخی عناصر و پرولین دو رقم گوجه فرنگی،هیجدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران، تهران،ایران.

21- 1394، ارزیابی تأثیر شوری بر فاکتورهای رشدی و توازن یونی در 2 رقم انگور زراعی استان،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

22- 1392، ارزیابی میزان کلروفیل و شاخص های رشدی تحت تاثیر سطوح شوری در دو ژنوتیپ انگور،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

23- 1392، القا و بهینه سازی شرایط رشد ریشه های موئین گیاه سنبل الطیب،همایش ملی بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی، تهران،ایران.

24- 1392، القای ریشه موئین در گیاه سنبل الطیب با باکتری آگروباکتریوم،همایش ملی بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی، تهران،ایران.

25- 1392، آثار تنش شوری بر محتوای پتاسیم-سدیم و محتوای نسبی آب ریشه و برگ در دو رقم انگور خوشناو و کاژاو،همایش ملی گیاهان داروئی، آمل،ایران.

26- 1392، آثار تنش¬ شوری بر محتوای پتاسیم (K)، سدیم (Na) و RWC ریشه و برگ در سه رقم انگور ساهانی، کشمشی و زرکه،همایش ملی گیاهان داروئی، آمل،ایران.

27- 1393، بررسی اثر سولفات روی بر پارامتر های فیزیولوژیکی گیاه لوبیا،همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم زیستی، تهران،ایران.

28- 1392، بررسی اثرات دو الیسیتور غیر زیستی بر میزان والرنیک اسید،همایش ملی بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی، تهران،ایران.

29- 1389، بررسی اثرات سطوح مختلف تنش شوری بر برخی پارامتر های رشد نهال های سه رقم انگور،شانزدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران، مشهد،ایران.

30- 1389، بررسی اختلافات اکولوژیکی مناطق انگور کاری ارومیه،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

31- 1391، بررسی تاثیر تنش شوری برپارامتر های رشد و محتوای کلردر دو ژنوتیپ ازگیاه آهو ماش زرد،دومین همایش ملی تنوع زیستی، ارومیه،ایران.

32- 1391، بررسی تاثیر شوری بر میزان کلروفیل و برخی پارامتر های رشدی دردو رقم گیاه سویا،دومین همایش ملی تنوع زیستی، ارومیه،ایران.

33- 1393، بررسی تاثیر کلرید سدیم بر فاکتورهای فیزیولوژیکی در گوجه فرنگی،هیجدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران، تهران،ایران.

34- 1394، بررسی تاثیر متقابل شوری و سیلیس برتوازن یونی در گیاه سویا رقم ) DPX )،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

35- 1393، بررسی تغییرات القا شده توسط تنش شوری بر شاخص های رشدی و میزان کلروفیل در دو رقم گوجه فرنگی،هیجدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران، تهران،ایران.

36- 1391، بررسی تغییرات القا شده توسط کلرید سدیم بر برخی صفات فیزیولوژیکی در دو رقم کلزا،اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار، رامهرمز،ایران.

37- 1391، بررسی تغییرات القاء شده توسط تنش شوری بر محتوای کلروفیل و پرولین در چهار رقم کلزا،اولین همایش ملی تنش های گیاهی(غیرزیستی)، اصفهان،ایران.

38- 1392، بررسی تغییرات القاء شده توسط کلرید سدیم بر روی توازن یونها در دو ژنوتیپ انگور،اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان، تبریز،ایران.

39- 1393، بررسی تغییرات فتوسنتزی در اثر آلودگی هوا در زبان گنجشک،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی، ارومیه،ایران.

40- 1391، بررسی تغییرات میزان اسمولیت های سازگار(پرولین-گلیسین بتائین-قند محلول) تحت تنش شوری در سه ژنوتیپ از گیاه آهو ماش زر،همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی، دامغان،ایران.

41- 1392، بررسی شاخص های رشدی تحت تاثیر تنش شوری در دو رقم گوجه فرنگی،اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راه کارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، تبریز،ایران.

42- 1389، بررسی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چهار رقم انگور تحت شوری،همایش ملی تنوع زیستس و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

43- 1390، بررسی و مقایسه تغذیه نیترات کلر پتاسیم و سدیم خاک برگگ و دمبرگ با توجه به شوری خاک در 4 رقم انگور در دو منطقه با شرایط اکولوژیکی متفاوت،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

44- 1390، بررسی و مقایسه تغذیه نیترات،کلر،پتاسیم و سدیم خاک، برگ و دمبرگ با توجه به شوری،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، ارومیه،ایران.

45- 1392، بیان ترانسپورتر های پتاسیم در دو ژنوتیپ حساس و متحمل انگور ) Vitis vinifera L. )،هشتمین کنرانس بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی و چهارمین کنفرانس ملی ایمنی زیستی، تهران،ایران.

46- 1392، بیان ژن های مسیر ترارسانی علامت هورمون ها تحت شوری در انگور ) Vitis vinifera L.،هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی، ارومیه،ایران.

47- 1394، پاسخ های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی سه رقم انگور به غلظت های مختلف شوری،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

48- 1391، پروفایل بیان چهار ژن درگیر در مسیر ترارسانی علامت هورمون ها تحت تیمار شوری در دو رقم حساس و متحمل به شوری انگور،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

49- 1393، تاثیر اسیدآسکوربیک بربرخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه ریحان،هیجدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران، تهران،ایران.

50- 1391، تاثیر برهم کنش نیترات و شوری بر توازن یونی در گیاهان گندم و جو،کنفرانس زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

51- 1391، تاثیر تجمع عناصر روی رشد و تحمل شوری در دو ژنوتیپ توتون شرقی در شرایط،اولین همایش ملی تنش های گیاهی(غیرزیستی)، اصفهان،ایران.

52- 1391، تاثیر تنش شوری بر میزان کاتیون های پتاسیم و سدیم و اسمولیت های سازگار در گیاه علوفه ای و مرتعی آهو ماش زرد،کنفرانس زیست شناسی ایران، ارومیه،ایران.

53- 1393، تاثیر شوری بر پارامتر های فیزیولوژیکی لوبیا،همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم زیستی، تهران،ایران.

54- 1389، تاثیر شوری بر روی پارامتر های رشد و انباشتگی کلر در چهار رقم انگور،شانزدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران، مشهد،ایران.

55- 1391، تاثیر شوری بر فتوسنتز، میزان آبسیزیک اسید و بیان ژن های مربوطه در دو ژنوتیپ حساس و متحمل،اولین همایش ملی تنش های گیاهی(غیر زیستی)، اصفهان،ایران.

56- 1395، تأثیر سیلیکون و نانوذرات سیلیکون بر میزان رنگیزههای فتوسنتزی نهالهای،همایش ملی پژوهشهای نوین در مدیریت منابع طبیعی، ملایر،ایران.

57- 1391، جذب سدیم و بیان ترانسپورتر های پتاسیم در ژنوتیپ های حساس و متحمل انگور (Vitis vinifera L.) تحت شوری،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

58- 1390، رزیابی رشد وتغذیه برخی عناصر معدنی تحت اثر شوری در پنج ژنوتیپ انگور،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، ارومیه،ایران.

59- 1389، روش بهینه جداسازی RNA انگور برای آنالیز RT-PCR،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

60- 1390، عصاره آبی سیر (Allium sativum) : مهار کننده رشد جلبک های تک سلولی،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

61- 1391، کلر نیمه فراموش شده شوری و تاثیر آن بر انگور،دومین همایش تنوع زیستی وتاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

62- 1391، مطالعات آناتومیکی برگ و دمبرگ 21 جنس از تیره نعناع در استان آذربایجان غربی،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

63- 1394، مطالعه اثر متقابل تنش شوری و سیلیکات سدیم بر روی فاکتورهای رشدی در گیاه سویا رقم،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

64- 1391، مطالعه آناتومیکی برگ، ساقه و دمبرگ چند گونه Nepeta L. در آذربایجان غربی،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

65- 1390، مطالعه مقایسه ای پارامتر های رشد و فیزیولوژیک تحمل به شوری در چهار رقم انگور،دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، یزد،ایران.

66- 1389، مطالعه نحوه توزیع یون های کلر-سدیم و پتاسیم در سلول های ریشه انگور با استفاده از تکنیک میکرو انالیز پرتو ایکس،شانزدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران، مشهد،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1- 1388، اکولوژی عمومی.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1390، مطالعه مقایسه ای تحمل به شوری NaCl در واریته های مختلف انگور (بومی شهرستان ارومیه)،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2- 1379، تاثیر پیش تیمارهای مختلف کلرید سدیم (NACL) در افزایش مقاومت (تحمل) به شوری در گیاه نخود،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (33)

1-نگار اميدي، 1393، تاثير آلودگي هوا بر ميزان هيدرات هاي كربن پرولين و كلروفيل در درختان چنار ون و افراي زينتي در شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-شكوفه مهدوي كلاته نو، 1393، ارزيابي تحمل به شوري در سه رقم گوجه فرنگي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-طيبه رياحي مدوار، 1393، بررسي مقايسه اي تاثير تنش شوري بر پارامتر هاي رشد و فيزيولوژيكي چند رقم گوجه فرنگي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-جعفر اميري، 1392، پاسخ هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك دو رقم انگور به اسيد ساليسيليك ونيتريك اكسيد در شرايط شوري، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

5-سيران عبدي، 1392، تاثير تيمار سايكوسل بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي دو رقم انگور تحت شرايط تنش خشكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-لاوين بابائي، 1392، تاثير تيمار اسيد ساليسيليك بر برخي از خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي دو رقم نهال انگور تحت تنش خشكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-زهرا عمري شكفتيك، 1392، تاثير آبياري با آب شور و تيمار ساليسيليك اسيد بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي دو رقم زيتون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-محمدرضا ديني تركماني، 1392، القاي ريشه هاي موئين در گياه سنبل الطيب با باكتري (Agrobacterium rhizogenese) و بررسي اثر اليسيتورهاي زيستي و غير زيستي به منظور افزايش توليد اسيد والرنيك، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

9-علي اصغر حاتم نيا، 1392، كاربرد پروتئوميكس در مطالعه پروتئوم ريشه و برگ دو ژنوتيپ توتون شرقي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

10-ژيلا بالائي، 1392، تعيين سطوح پلوئيدي تعدادي از ارقام انگور با استفاده از تكنيك فلوسايتومتري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-ارسلان رشتاك، 1392، تاثير تنش شوري بر روي چند رقم انگور ديم استان كردستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-ساناز موسوي پورناكي، 1392، بررسي اكوفيزيولوژيكي تنش شوري بر توازن يونها در 2 رقم انگور (Vitis vinifera L) حسيني و قره اوزوم آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-شبنم حيدرپور، 1392، بررسي اكوفيزيولوژيكي تاثير شوري بر انباشتگي يونها در 2 ژنوتيپ انگور (Vitis vinifera L.) زراعي بومي استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-لاله علوي گورانه، 1392، ارزيابي تحمل به نمك در رقم هاي مختلف گوجه فرنگي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-زهرا پورمعصوم، 1391، پاسخ هاي رشدي و فيزيولوژيكي واريته هاي مختلف سويا در برابر تنش شوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-حسين نوري انگوران، 1391، بررسي تاثير تنش شوري بر جذب نيترات و تغذيه نيتروژني در دو رقم از گياه سويا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-محمود قرباني، 1391، ارزيابي اكوفيزيولوژيكي همزيستي ميكوريزائي در برخي گونه هاي گياهي منطقه كوهستاني قلعه بابك در جنگل هاي ارسباران، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

18-مرجان آذرافشان، 1391، بررسي مقايسه اي تاثير شوري بر پارامتر هاي رشد و فيزيولوژيكي چند واريته آهو ماش زرد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-صغري قنبري، 1391، بررسي اثر شوري بر توازن يوني و اسموليت هاي دو رقم گياه تنباكو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-رقيه حسني كلشتري، 1390، بررسي تاثير مهاري برخي عصاره هاي گياهي بر روي پاسخ هاي فيزيولوژيكي چند جنس و گونه از جلبك هاي تك سلولي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-سيده مريم موسويان كلات، 1391، بررسي تغييرات ايجاد شده توسط كلريد سديم در پارامتر هاي رشد و فيزيولوژيكي در ارقام مختلف كلزا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-رقيه زينالي، 1390، بررسي تنوع ژنتيكي رقم هاي مختلف انگور با استفاده از نشانگر مولكولي ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-آرش احمدي فر، 1391، بررسي كنش متقابل بين نيترات وكلرتحت شرايط شوري در دو گياه حساس (گندم) و مقاوم (جو) به شوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-نسرين نصر، 1390، بررسي سميت آلومينيوم در دو رقم حساس و مقاوم گندم، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

25-معصومه فزوني، 1389، بررسي پاسخ هاي فيزيولوژيكي واريته هاي مختلف انگور نسبت به حضور كلريد سديم در محيط ريشه با در نظر گرفتن تاثير ان بر توازن يوني در گياه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-هديه كريمي، 1390، بررسي اكوفيزيولوژيك تاثيرات شوري بر چند واريته انگور زراعي بومي منطقه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-مجيد درويشي، 1389، آناليز رونويسي ژن هاي پاسخ به تنش شوري در برگ هاي گياه انگور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-فريبا مختاري، 1394، بررسي تنش شوري و تيماراسيدساليسيليك در دو رقم آفتابگردان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-آرزو بشارت، 1394، پايش ميزان رسوراترول حين رسيدن انگور بيدانه سفيد تحت تاثير هورمون جيبرلين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-ويدا كوهكلاني، 1394، ارزيابي تاثير شوري بر توازن يوني در چهار ژنوتيپ انگور زراعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-كمال رسولي خالدآباد، 1394، تاثير استرس شوري بر پارامتر هاي رشد و فيزيولوژيك در چند رقم انگور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-فروغ مسگري، 1394، مطالعه تاثير سيليكات سديم بر رشد و توازن يوني در گياه سويا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-شهريار رضوي، 1394، اثر متقابل روي و شوري بر برخي ويژگي¬هاي فيزيولوژيكي در لوبيا قرمز رقم درخشان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.