• نام و نام خانوادگی
  • اسفندیار عباس نوین پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (28)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (55)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (19)
دروس تدریس شده (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسفندیار عباس نوین پور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زمین شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (28)

1-اسفندیار عباس نوین پور، فریبا صادقی اقدم، مهری کاکی، بهار و تابستان - 1400، اثر تغییر اقلیم بر منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت روضه چای،ایران - مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، دورۀ 15، شمارۀ 29، صفحه 15 - 27.

2-همایون مقیمی، اسفندیار عباس نوین پور و بهمن مرشدی، پاییز - 1400، بررسی پدیدۀ نشست زمین بر اثر افت سطح آب زیرزمینی در محدودۀ شهر ارومیه با استفاده از تغییرات دانه بندی لایه ه9ای زمین،ایران -مجله اکو هیدرولوژی، دورۀ 8، شمارۀ 3، صفحه 791 - 806 .

3-عطاالله ندیری، اسفندیار عباس نوین پور، رعنا فعال اقدم و زهرا صدقی، زمستان - 1397، بهینه سازی روش SINTACS با استفاده از مدل فازی جهت ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت بیلوردی،ایران- مجله هیدروژئومورفولوژی، شمارۀ 17، صفحه 103 - 123.

4-یاسر باقری، اسفندیار عباس نوین پور، عطاالله ندیری و کیوان نادری، تابستان 1398، پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در آبخوان باروق با استفاده از مدل AI - SOM،ایران - فصنلنامه علوم زمین، سال بیست و هشتم، شمارۀ 112، صفحه 157 - 166.

5-رامین موسی زاده، اسفندیار عباس نوین پور، فریبا صادقی اقدم، پاییز - 1399، تعیین آسیب پذیری آبخوان روضه چای دشت ارومیه با استفاده از روش ترکیبی شاخص های SINTACS، DRASTIC و SI،ایران - مجله پژوهش های آبخیزداری، دورۀ 33، شمارۀ 3، شمارۀ پیایی 128، صفحه 70 - 90.

6-پری خلیفی عطاالله ندیری، اسفندیار عباس نوین پور، مریم قره خانی، تابستان - 1398، استفاده از روش PCSM و مدل فازی برای تخمین شاخص پتانسیل فرو نشست در آبخوان دشت اردبیل،ایران - مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال سیزدهم، شمارۀ 45، صفحه 49 - 58.

7-مهدی کرد، نسرین یوسفی، اسفندیار عباس نوین پور، 1398، مقایسه روش های سیستم استنتاج فازی - عصبی تطبیقی( ANFIS )، وزن دهی معکوس فاصله و زمین آمار در تخمین سطح ایستابی( مطالعه موردی: دشت دهگلان، استان کردستان)،ایران -مجله اکو هیدرولوژی، دورۀ 6، شمارۀ 1، صفحه 51 - 64.

8-عطاالله ندیری، الهام اکبری، اسفندیار عباس نوین پور، مریم قره خانی، 1398، ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت خوی با استقاده از روش ترکیبی،ایران - مجله مدیریت آب و آبیاری - ایران، دورۀ 9، شمارۀ 2، صفحه 251 - 262.

9-اسفندیار عباس نوین پور، مریم خضری، تابستان - 1398 ، ارزیابی آسیب پذیری ذاتی آبخوان دشت میاندوآب نسبت به آلودگی بر مبنای مدل های DRASTIC، GODS، AVI و DRASTIC واسنجی شده،ایران -مجله اکو هیدرولوژی، دورۀ 6، شمارۀ 2، صفحه 447 - 463.

10-عطاالله ندیری، زینب عبداللهی، اسفندیار عباس نوین پور، زهرا صدقی، سینا صادق فام، 1399، مقایسه روش های مختلف ترکیبی در استفاده همزمان از توانایی چهار چوب های عملی برای تعیین آسیب پذیری آبخوان ها،ایران - مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته .

11-اسفندیار عباس نوین پور، مهسا محمد حسین زاده، حسین رضایی، 1398، اثر احداث سد مخزنی بر نوسانات سطح آب زیرزمینی ( مطالعه موردی: سد مخزنی شهر چایی، دشت ارومیه، ایران)،ایران - نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، جلد 26، شماره 4، صفحه 75 - 93.

12-اسفندیار عباس نوین پور، سحر یعقوبی، اصغر اصغری مقدم، زمستان - 1397، تعیین آسیب پذیری آبخوان باراندوز چای دشت ارومیه با استفاده از ترکیب شاخص های DRASTIC، SINTACS و SI،ایران - مجله تحقیقات منابع آب ایران، سال چهادهم، شمارۀ 4، صفحه 206 - 218.

13-Sina Shakiba, Esfandiar Abbas Novinpour, October - 2015, Evaluation of Groudwater Quality of Low Landfills in Sanandaj,Iran,for Agricultural and Drinking use,India, Indian Journal of Science and Technology, Vol.8 - 28 pp. 1 - 6.

14-فریبا صادقی اقدم ، عطاالله ندیری، اصغر اصغری مقدم و اسفندیار عباس نوین پور، زمستان 1397، ارزیابی کارایی و پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت نقده جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت،ایران - مجله سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، سال نهم، شمارۀ چهارم، صفحه 17 - 36.

15-اسفندیار عباس نوین پور، سمیه مسعودی، اصغر اصغری اقدم، بهار و تابستان 1397، ارزیابی آسیب پذیری آبخوان نازلو چای ارومیه با استفاده از مدل DRASTIC و صحت سنجی آن با غلظت نیترات در محیط GIS،ایران، مجله یافته های نوین زمین شناسی کابردی، دوره 12، شماره 23، صفحه 92 - 104.

16-سینا شکیبا، اسفندیار عباس نوین پور، معصومه حسینی، ربابه اکبرپور، بهار و تابستان 1395، ارزیابی کیفیت آب های زیرزمینی روستای کیلک در بالا دست محل دفن زباله های شهر سنندج از نظر آب شرب،ایران، یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، دوره10، شماره 19، صفحه 92 - 104.

17-.

18-Esfandiar Abbas Novinpour، 2016، The study of Caspian Sea salt water intrusion to aquifer of Ghaemshahr plain،Iran،India، Ecology، Environment and Conservation، No. 22 - 1 pp. 67 - 75.

19-یاسر باقری، اسفندیار عباس نوین پور، عطاالله ندیری، 1397- زمستان، تخمین هدایت هیدرولیکی آبخوان باروق با استفاده از مدل فازی ساگنو و ممدانی،ایران- مجله هیدروژئولوژی، http://wwhttp://hydro.tabrizu.ac.ir/article_7117.html.

20-رعنا فعال اقدم، عطاالله ندیری، اسفندیار عباس نوین پور، 1397، ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت بیلوردی بر مبنای ترکیب روش های DRASTIC و SINTACS،ایران - مجله پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، http://www.geomorphologyjournal.ir/article_78099_35bbd3bf60c0ad60a096f5094b37269f.pdf.

21-گلناز جوانشیر، عطاالله ندیری، سینا صادق فام، اسفندیار عباس نوین پور، زمستان 1395، ارائه روشی جدید به منظور آسیب پذیری دشت مغان بر مبنای ترکیب روش های دراستیک، سینتکس، و اس آی،ایران- مجله اکو هیدرولوژی، https://ije.ut.ac.ir/article_60345_637ecce01db18f3af1d1278856ac395b.pdf.

22-اسفندیار عباس نوین پور، فریبا صادقی، 1397، ارزیابی خصوصیات هیدروژئولوژیکی و توسعه پایدار آب زیرزمینی آبخوان دشت مهاباد،ایران - مجله جغرافیا و توسعه، http://gdij.usb.ac.ir/article_3854_83c4b8f4bd39aaa5fe164c79fc6875a3.pdf.

23-منیژه اسد پور، اسفندیار عباس نوین پور، رامین نیکروز، 1395، بررسی منشاء زمین شناسی آلودگی به عنصر بور در چشمه های ایسی سو، شمال ارویمه،ایران - علوم زمین، http://www.gsjournal.ir/article_40688_08b843a3c51abda2064fd46a0e518016.pdf.

24-Esfandiar Abbas Novinpour، 2016، A study of the relationship between the exploitation and subsidence of Salmas،Iran،Journal Urban Management، http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1642909&l=en.

25-Esfandiar Abbas Novinpour, Ehsan Alizadeh, Jan. - 2015, Investigation of the effective factors in destruction of water exploitation wells in Salmas plain,India, http://www.envirobiotechjournals.com/issue_articles.php?iid=192&jid=3.

26- 1999, Formation and Features of Bullica Cave,Pazar,Tokat,Turkey,journal of cave and karst science england.

27- 1988, Hydrogeological study of kastik springs in the east of loke beysehir (konya) turkey,j.fac.eng.arch.selcuck.

28- 1385، مورفولوژی تراورتنهای تخت سلیمان-تکاب،مجله ژئوماین .فصلنامه نظام مهندسی آ.ش-تبریز.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (55)

1-سحر پاکدل ثانی، اسفندیار عباس نوین پور، امید اسدی گلمز، 16 تیر ماه 1399، ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب زیرزمینی ّبا استفاده از زمین آمار و GIS ( مطالعه موردی- آبخوان نارلو چای )،پژوهشکدۀ زیست محیط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار - تهران ، صفحه 1 الی 10 دهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی.

2-حسین مهدیخانی، اسفندیار عباس نوین پور، امید اسدی گلمز، 25 آبان ماه 1400، بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت سلماس،دانشگاه خوارزمی - تهران، بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - تهران.

3-شیدا عبدالله سوری، اسفندیار عباس نوین پور، رشید آزاد آبگرمی، 1398، مطالعه هیدروژئولوژیکی آبخوان باراندوز ارومیه با استفاده از روش مقاومت سنجی الکتریکی،سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، 26-28 دانشگاه تبریز، تبریز، صفحه 1 الی 10 سومین کنفرانس هیدرولوژی ایران - تبریز.

4-اسفندیار عباس نوین پور، مهسا محمد حسین زاده، حسین رضایی، 1398، اثر احداث سد مخزنی بر نوسانات سطح آب زیرزمینی ( مطالعه موردی: سد مخزنی شهر چایی، دشت ارومیه، ایران)،ایران.

5-.

6-Sina Shakiba, Esfandiar Abbas Novinpour, October - 2015, Evaluation of Groudwater Quality of Low Landfills in Sanandaj,Iran,for Agricultural and Drinking use,India, Indian Journal of Science and Technology, Vol.8 - 28 pp. 1 - 6.

7-.

8-اسفندیار عباس نوین پور، سمیه مسعودی، اصغر اصغری اقدم، بهار و تابستان 1397، ارزیابی آسیب پذیری آبخوان نازلو چای ارومیه با استفاده از مدل DRASTIC و صحت سنجی آن با غلظت نیترات در محیط GIS،ایران، مجله یافته های نوین زمین شناسی کابردی، دوره 12، شماره 23، صفحه 92 - 104.

9-سینا شکیبا، اسفندیار عباس نوین پور، معصومه حسینی، ربابه اکبرپور، بهار و تابستان 1395، ارزیابی کیفیت آب های زیرزمینی روستای کیلک در بالا دست محل دفن زباله های شهر سنندج از نظر آب شرب،ایران، یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، دوره10، شماره 19، صفحه 92 - 104.

10-.

11-Esfandiar Abbas Novinpour، 2016، The study of Caspian Sea salt water intrusion to aquifer of Ghaemshahr plain،Iran،India، Ecology، Environment and Conservation، No. 22 - 1 pp. 67 - 75.

12-یاسر باقری، اسفندیار عباس نوین پور، عطاالله ندیری، 1397- زمستان، تخمین هدایت هیدرولیکی آبخوان باروق با استفاده از مدل فازی ساگنو و ممدانی،ایران- مجله هیدروژئولوژی، http://wwhttp://hydro.tabrizu.ac.ir/article_7117.html.

13-رعنا فعال اقدم، عطاالله ندیری، اسفندیار عباس نوین پور، 1397، ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت بیلوردی بر مبنای ترکیب روش های DRASTIC و SINTACS،ایران - مجله پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، http://www.geomorphologyjournal.ir/article_78099_35bbd3bf60c0ad60a096f5094b37269f.pdf.

14-گلناز جوانشیر، عطاالله ندیری، سینا صادق فام، اسفندیار عباس نوین پور، زمستان 1395، ارائه روشی جدید به منظور آسیب پذیری دشت مغان بر مبنای ترکیب روش های دراستیک، سینتکس، و اس آی،ایران- مجله اکو هیدرولوژی، https://ije.ut.ac.ir/article_60345_637ecce01db18f3af1d1278856ac395b.pdf.

15-اسفندیار عباس نوین پور، فریبا صادقی، 1397، ارزیابی خصوصیات هیدروژئولوژیکی و توسعه پایدار آب زیرزمینی آبخوان دشت مهاباد،ایران - مجله جغرافیا و توسعه، http://gdij.usb.ac.ir/article_3854_83c4b8f4bd39aaa5fe164c79fc6875a3.pdf.

16-منیژه اسد پور، اسفندیار عباس نوین پور، رامین نیکروز، 1395، بررسی منشاء زمین شناسی آلودگی به عنصر بور در چشمه های ایسی سو، شمال ارویمه،ایران - علوم زمین، http://www.gsjournal.ir/article_40688_08b843a3c51abda2064fd46a0e518016.pdf.

17-Esfandiar Abbas Novinpour، 2016، A study of the relationship between the exploitation and subsidence of Salmas،Iran،Journal Urban Management، http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1642909&l=en.

18-Esfandiar Abbas Novinpour, Ehsan Alizadeh, Jan. - 2015, Investigation of the effective factors in destruction of water exploitation wells in Salmas plain,India, http://www.envirobiotechjournals.com/issue_articles.php?iid=192&jid=3.

19- 1999, Formation and Features of Bullica Cave,Pazar,Tokat,Turkey,journal of cave and karst science england.

20- 1988, Hydrogeological study of kastik springs in the east of loke beysehir (konya) turkey,j.fac.eng.arch.selcuck.

21- 1385، مورفولوژی تراورتنهای تخت سلیمان-تکاب،مجله ژئوماین .فصلنامه نظام مهندسی آ.ش-تبریز.

22-رامین موسی زاده، اسفندیار عباس نوین پور، زمستان 1397، بهینه سازی روش DRASTIC با استفاده از هوش مصنوعی برای ارزیابی آسیب پذیری آبخوان روضه چای،ایران، کنفرانس ملی قنات، میراث ماندگار آب، 14 ص..

23-لیلا مصیبی، Nail UNSAL ، اسفندیار عباس نوین پور، 1396، بررسی کیفی آب های زیرزمینی دشت کهریز واقع در شمال غربی دریاچه ارومیه و تاثیرات زیست محیطی تغییرات هیدروژئوشیمیایی آب ها،ایران، دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور تبریز، تبریز، از 1 الی صفحه 7.

24-اسفندیار عباس نوین پور، مهسا حسین زاده، حسین رضایی، 1397، بررسی تاثیرات سد مخزنی بر نوسانات سطح آب زیرزمینی( مطالعه موردی آبخوان شهرچایی)،ایران، هفدمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، دانشگاه شهر کرد.

25-نسرین یوسفی، مهدی کرد، اسفندیار عباس نوین پور، 1397، مدل سازی بار هیدرولیکی آبخوان دشت دهکلان با استفاده از منطق فازی،ایران، هفدمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، دانشگاه شهر کرد، ص 1 الی 9.

26-فاطمه کریمی، اسفندیار عباس نوین پور، حسین رضایی، 1397، پیش بینی منابع آب زیرزمینی دشت قروه با استفاده از مدل MODFLOW،ایران، هفدمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، دانشگاه شهر کرد.

27-زینب عبدالهی، اسفندیار عباس نوین پور، عطاالله ندیری، زهرا صدقی، 1397- زمستان، بررسی آسیب پذیری منابع آب زیرزمینی زیر حوضه اهر با روش DRASTIV و GODS،دهمین سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ص 1 الی 8.

28-یاسر باقری، کیوان نادری،عطاالله ندیری، اسفندیار عباس نوین پور، ، 1396، بررسی نوسانات سطح آب آبخوان باروق با استفتده از روش فازی ساگنو و ممدانی،ایران، دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران.

29-یاسر باقری، کیوان نادری،عطاالله ندیری، اسفندیار عباس نوین پور، ، بررسی نوسانات سطح آب آبخوان باروق با استفتده از روش فازی ساگنو و ممدانی،ایران، دهمین کن.

30-الهام اکبری، عطاالله ندیری، اسفندیار عباس نوین پور،، 1396، ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت خوی با استفاده از روش DRASTIC،ایران، دومیه کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، دانشگاه شهر کرد، شهر کرد.

31-رعنا فعال اقدم، اسفندیار عباس نوین پور، عطاالله ندیری، زهرا صدقی، 1396، ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت بیلوردی با روش دراستیک،ایران، دومیه کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، دانشگاه شهر کرد، شهر کرد.

32-پری خلیفی، اسفندیار عباس نوین پور، عطاالله ندیری، مریم قره خانی، 1396، بررسی فرو نشست دشت اردبیل با استفاده از GIS،ایران، دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، دانشگاه شهر کرد، از صحفه 1 الی 12.

33-سعید ایزدی، اسفندیار عباس نوین پور، 1394، بررسی کیفیت آب رودخانه روضه چای ارومیه با استفاده از گراف های هیدرومتریک،ایران، سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافندزیستی، موسسه آموزش عالی مهراروند.

34-سحر یعقوبی گردویشه، اسفندیار عباس نوین پور، اصغر اصغری مقدم، 1394، ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت باراندوز چای ارومیه با استفاده از مدل DRASTIC در محیط GIS،ایران، سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکار و چالش ها، دانشگاه تبریز.

35-سمیه مسعودی، اسفندیار عباس نوین پور، اصغر اصغری مقدم، 1395، ارزیابی پتانسیل آلودگی سفره آب زیرزمینی دشت نازلوچای ارومیه با استفاده از مدل DRASTIC،ایران، سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکار و چالش ها، دانشگاه تبریز.

36-سینا شکیبا، اسفندیار عباس نوین پور، معصومه حسینی، صحرا تمجیدی، 1394، بررسی آلودگی های آب زیرزمینی مناطق پایین دست لندفیل شهر سنندج از لحاظ وجود عناصر آمونیاک و نیترات،ایران، اولین همایش ملی گردشگری ، جغرافیا و محیط زیست پاک دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

37-سینا شکیبا، اسفندیار عباس نوین پور، معصومه حسینی، میثم مروتی، 1394، ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی مناطق بالا دست لندفیل شهر سنندج از نظر وجود کلور و نیترات جهت مصرف شرب با استفاده از دیاگرام شولر،ایران، اولین همایش ملی گردشگری ، جغرافیا و محیط زیست پاک دانشگاه بوعلی سینا، همدان، از صفحه 1 الی 9.

38-میثم مروتی، اسفندیار عباس نوین پور، حسین پیرخراطی، سینا شکیبا، 1394، بررسی مسائل زیست محیطی و پهنه بندی ریسک خطر پیرامون زمین لغزش در منطقه شیخ تپه شهرستان ارومیه،ایران، شرکت آب و فاضلاب استان همدان، همدان.

39-طیب خوشرفتار، اسفتدیار عباس نوین پور، 1394، بررسی نحوۀ مدیریت فاضلاب های خانگی شهری و روستایی به تالاب زریوار و ارائه راهکارای آن،ایران، اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری.

40-معصومه حسینی، اسفندیار عباس نوین پور، سینا شکیبا، میثو مروتی، 1394، ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی اطراف لندفیل شهر سنندج،ایران، اولین همایش ملی گردشگری، جفرافیا و محیط زیست پاک.

41- 1998, Tokat,Pazar-Ballica Magarasinin Olusumu ve Ozellikleri,Firat Univ. Jeo. Muh.

42- 1389، بررسى زمین لغزش، دامنه های مشرف به شمالشرقی منطقه شیخ تپه ارومیه،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، ارومیه،ایران.

43- 1380، بررسی امکان پیشروی آب شور در سواحل شمال غربی دریاجه ارومیه،اولین همایش دریاچه ارومیه.

44- 1376، بررسی آبهای معدنی استان آذربایجانغربی،نخستین همایش توسعه و سازندگی استان آذربایجانغربی، ارومیه،ایران.

45- 1393، بررسی آلودگی منابع آب زیرزمینی مناطق پایین دست لندفیل شهر سندج،سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

46- 1377، بررسی پتانسیل منابع آب زیر زمینی دشت شیخ معروف نقده،دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران.

47- 1379، بررسی خصوصیات هیدروژئولیژی آبهای گرم و معدنی تخت سلیمان-تکاب،سی و پنجمین سمینار بین المللی اب درمانی.

48- 1385، بررسی علل کاهش کیفیت آبخوانها و آهکی شدن آبرفتهای دشت شیخ معروف با استفاده از داده های هیدروشیمیایی،دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.

49- 1391، بررسی علل و منشاء شور شدن منابع آب زیرزمینی دشت مهاباد،شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شیراز،ایران.

50- 1392، بررسی علل و منشاء شوری آبهای زیرزمینی دشت سلماس،هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران،ایران.

51- 1385، تاثیر چشمه های اب معدنی بر روی ابهای زیرزمینی دشت شیخ معروف،نخستین همایش منطقه ای اب، بهبهان،ایران.

52- 1390، مشکل ماسه دهی چاههای بخش انتهایی دشت ارومیه،پنجمین همایش تخصصی زمین شناسی، ابهر،ایران.

53- 1393، مطالعه زمین شناسی آلودگی به عنصر بور در آبهای جنوب شرق دشت سلماس،دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی،زیست شناسی و زمین شناسی، تهران،ایران.

54- 1380، نحوه تشکیل دریاچه ارومیه و علت شوری ان،اولین همایش دریاچه ارومیه.

55- 1381، نقش چشمه های معدنی در تشکیل تراورتی و اثر آن بر روی آب های زیر زمینی آبرفتهای دشت شیخ معروف،ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1- 1387، بررسی خطرات زلزله و حوادث ناشی از آن در استان آذربایجان غربی،دانشگاه ارومیه.

2-اسفندیار عباس نوین پور،اسفندیار عباس نوین پور، 1394، ارائه راهکارهای مناسب عملی برای حل مشکل ماسه دهی چاه ها،سازمان آب منطقه ای استان آذربایجانغربی.

3-اسفندیار عباس نوین پور،اسفندیار عباس نوین پور، 1389، مطالعات زمین شناسی و منابع آب زیرزمینی دشت مهاباد،شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران.

4-اسفندیار عباس نوین پور،دکتر صمد علیپور، 1391، نظارت بر طرح تحت عنوان بررسی غار یاریم قیه شهرستان ماکو " 1383/12/22"،دانشگاه و شرکت آب منطقه ای آذربایجانغربی.

5-اسفندیار عباس نوین پور،دکتر صمد علیپور، 1383، نظارت بر طرح تحت عنوان بررسی قابلیت استفاده از پامیس در صنایع " 1383/08/02"،شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجانغربی.
پایان نامه ها (19)

1-.

2-الهام اکبری، 1395، مطالعه هیدروژئولوژی و هیدروژئوشیمیایی آبخوان دشت خوی با روش های هوش مصنوعی، اسفندیار عباس نوین پور.

3-پری خلیفی، 1395، بررسی و تعیین نقاط محتمل فرونشست در آبخوان دشت اردبیل و ارائه راهکارهای مدیریتی برای مقابله با آن، اسفندیار عباس نوین پور.

4-رعنا فعال اقدم، 1395، ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت بیلوردی با استفاده از روش های کلاسیک و هوش مصنوعی، اسفندیار عباس نوین پور.

5-مریم خضری، 1395، بررسی هیدروشیمی و آسیب پذیری آبخوان دشت میاندوآب، اسفندیار عباس نوین پور.

6-سعید عارف، 1395، تعیین ضرایب هیدرودینامیکی و خصوصیات فیزیکی آبخوان زیوه به استفاده از آزمایشات پمپاژ و چاه های اکتشافی، اسفندیار عباس نوین پور.

7-نسرین نوری یوالاری، 1395، اثرات خشکسالی بر کیفیت و کمیت منابع آب زیرزمینی زیر حوضه روضه چای دشت ارومیه، اسفندیار عباس نوین پور.

8-مینا گلستانی، 1395، بررسی منابع آب زیرزمینی دشت ساحلی عجب شیر در جنوب شرق دریاچه ارومیه، اسفندیار عباس نوین پور.

9-سحر یعقوبی، 1395، بررسی ویژگی های هیدروشیمیایی آبخوان دشت باراندوز چای، جنوب ارومیه.

10-طیب خوشرفتار، 1395، بررسی هیدروژئوشیمیایی آبخوان پیرامون دریاچه زریوار، مریوان.

11-سمیه مسعودی، 1395، ارزیابی هیدروژئوشیمیایی و آسیب پذیری آبخوان دشت نازلو چای.

12-یاسر باقری، بهار و تابستان 1395، تخمین هدایت هیدرولیکی و سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش های هوش مصنوعی، اسفندیار عباس نوین پور.

13-میثم مروتی، 1394، بررسی زمین شناسی زیست محیطی زمین لغزش های منطقه شیخ تپه ارومیه، اسفندیار عباس نوین پور.

14-.

15-زهره ساقي، 1391، بررسي اثرات زيست محيطي تغييرات كمي و كيفي آبخوان هاي دشت مهاباد، پایان نامه كارشناسي ارشد، اسفندیار عباس نوین پور، حسین پیرخراطی.

16-زهرا ابراهيمي مجندهي، 1392، بررسي اثرات زيست محيطي سازند هاي زمين شناسي اطراف دشت سلماس ير كيفيت منابع آب زيرزميني، پایان نامه كارشناسي ارشد، اسفندیار عباس نوین پور، حسین پیرخراطی.

17-سينا شكيبا، 1394، ارزيابي آلودگي منابع آب زيرزميني مناطق پايين دست محل دفن زباله شهر سنندج، پایان نامه كارشناسي ارشد، اسفندیار عباس نوین پور.

18-امير عباس ملك محمدي، 1394، بررسي اثرات زيست محيطي فلزات سنگين در چشمه هاي آب شرب برخي از روستاهاي غرب شهر بيجار، پایان نامه كارشناسي ارشد، اسفندیار عباس نوین پور.

19-سعيد ايزدي، 1394، بررسي اثرات زيست محيطي توسعه شهدري، صنعتي و كشاورزي بر كيفيت آب رودخانه روضه چاي اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، اسفندیار عباس نوین پور.
دروس تدریس شده (12)

1-نقشه برداری، کارشناسی،1377 .

2-فتوژئولوژی، کارشناسی،1377 .

3-.

4-آب شناسی کارست، کارشناسی ارشد،1394.

5-آب شناسی پیشرفته، کارشناسی ارشد،1394 .

6-آب های زیرزمینی و مسائل ژئوتکنیکی، کارشناسی ارشد،1394 .

7-آلودگی آب های زیرزمینی، کارشناسی ارشد،1394 .

8-ردیاب ها، کارشناسی ارشد،1394.

9-زمین شیمی آب، کارشناسی ارشد،1394.

10-آب زمین شناسی پیشرفته، کارشناسی ارشد،1394.

11-زمین شناسی مهندسی، کارشناسی،1377 .

12-آب های زیرزمینی، کارشناسی،1377 .