• نام و نام خانوادگی
  • محمد حسنی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم تربیتی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

* از 1401 عضو حقیقی هیات اجرایی جذب دانشگاه ارومیه

* از 1400 معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه اروميه

* از 1398 دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ارومیه

* 1400-1395رییس کمیسیون تخصصی گروه ادبیات و علوم انسانی

* از سال 1399 عضو هیات اجرایی معین جذب و کارگروه بررسی صلاحیت عمومی واحد استانی آذربایجان غربی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

* از 1393 عضو هیات ممیزه دانشگاه ارومیه

* از سال 1398 عضو هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان آذربایجان غربی

* از1397عضو کار گروه برنامه ریزی، گسترش و نظارت دانشگاه

* 1399- 1395 مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه

*از 1396عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه ارومیه

* از1385 عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

*1392-1387  مدیر نظارت وارزیابی دانشگاه ارومیه.

* 1392-1387  دبیر هیات نظارت وارزیابی موسسات آموزش عالی استان آذربایجان غربی

* 1393-1389عضو كارگروه بررسي صلاحيت عمومی داوطلبان استخدام و بورس هيات علمي دانشگاه

*1389-1392  مسئول كار گروه بررسي صلاحيت علمی داوطلبان استخدام و بورس هيات علمي دانشکده های اقتصاد و مدیریت، هنر و تربیت بدنی  دانشگاه ارومیه

*1393-1388نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شوراي نظارت بر مدارس غیر انتفاعی استان

*از 1391 عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی هیات ممیزه دانشگاه ارومیه

*1392-1387    عضو هیات امنای مراکز نیمه حضوری دانشگاه ارومیه.

* 1392-1387    عضو شورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه.

* 1390-1393عضوشوراي آموزش و پرورش عمومي استان آذربايجان غربي

* 1389-1391 عضو شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي

* از 1396 عضو شورای تحقیقات اداره کل زندان های استان آذربایجان غربی

*1390-1387عضو کمسيون تحول اداري آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي

*1388 مسئول تدوين برنامه راهبردي دانشگاه ارومیه

*1392-1391عضو کمیته تدوین سند راهبردی منطقه شمالغرب قرارگاه حمزه سید الشهدا(ع)

*1392-1389مشاور آموزشی و پژوهشی مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

*1391-1389عضو شوراي انجمن اوليا و مربيان مرکزی استان آذربايجان غربي

*1390-1389عضو و مجری طرح آمايش آموزش عالي استان آذربايجان غربي

* 1391عضو شوراي پژوهش وفناوری اداره کل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي

*1390-1387عضو شورای آموزشی وپژوهشی سازمان جوانان استان آذربایجان غربی.

*1386  عضو شورای آموزشی وپژوهشی سازمان صدا وسیمای استان آذربایجان غربی.

*1385-1381قبولی در آزمون اعزام به خارج با رتبه 2 کشوری و اخذ بورس ازوزارت علوم و دانشگاه ارومیه جهت تحصیل در دانشگاه دیژون فرانسه

*1381-1380  مدیر گروه علوم تربیتی مرکز تربیت معلم شهید رجایی ارومیه.

*1381-1379مدرس رسمی گروه علوم تربیتی مرکز تربیت معلم شهید رجایی ارومیه.

*1379مسئول کمیته پیگیری شاخصهای آموزشی برنامه توسعه سوم درآموزش و پرورش استان

*1379-1378معاون آموزشی وفرهنگی مرکزآموزش عالی فرهنگیان علامه طباطبایی ارومیه.

*1379-1378عضو شورای برنامه ریزی اداره کل اموزش ويرورش استان آذر بایجان غربی.

*1380- 1377 مدرس مرکز آموزش عالی فرهنگیان علامه طباطبایی ارومیه.

*1378-1377رئیس دبیرستان شهید صمد قنبری

*1377-1375 مامور به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد.

*1375-1374  مدیر دبستان کهریز.

*1374-1373آموزگار مقطع ابتدایی

عضو هیات تحریریه یا سردبیری مجلات علمی:

1- عضو هیات تحریریه مجله "مدیریت و برنامه ریزی در نظامهای آموزشی" دانشگاه شهید بهشتی

2- عضو هیات تحریریه فصلنامه "مدیریت مدرسه" دانشگاه کردستان.

3- عضو هیات تحریریه نشریه علمی-پژوهشی "آموزش و ارزشیابی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

4-عضو هیات تحریریه نشریه "رهبری و مدیریت آموزشی" دانشگاه علامه طباطبایی.

5-سر دبیر نشریه "اندیشه های نوین در مدیریت آموزشی" دانشگاه ارومیه.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (163)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)
کتاب های چاپ شده (16)
پروژه های تحقیقاتی (17)
پایان نامه ها (54)
جوایز و افتخارات (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد حسنی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم تربیتی
 
        بیوگرافی کوتاه

* از 1401 عضو حقیقی هیات اجرایی جذب دانشگاه ارومیه

* از 1400 معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه اروميه

* از 1398 دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ارومیه

* 1400-1395رییس کمیسیون تخصصی گروه ادبیات و علوم انسانی

* از سال 1399 عضو هیات اجرایی معین جذب و کارگروه بررسی صلاحیت عمومی واحد استانی آذربایجان غربی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

* از 1393 عضو هیات ممیزه دانشگاه ارومیه

* از سال 1398 عضو هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان آذربایجان غربی

* از1397عضو کار گروه برنامه ریزی، گسترش و نظارت دانشگاه

* 1399- 1395 مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه

*از 1396عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه ارومیه

* از1385 عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

*1392-1387  مدیر نظارت وارزیابی دانشگاه ارومیه.

* 1392-1387  دبیر هیات نظارت وارزیابی موسسات آموزش عالی استان آذربایجان غربی

* 1393-1389عضو كارگروه بررسي صلاحيت عمومی داوطلبان استخدام و بورس هيات علمي دانشگاه

*1389-1392  مسئول كار گروه بررسي صلاحيت علمی داوطلبان استخدام و بورس هيات علمي دانشکده های اقتصاد و مدیریت، هنر و تربیت بدنی  دانشگاه ارومیه

*1393-1388نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شوراي نظارت بر مدارس غیر انتفاعی استان

*از 1391 عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی هیات ممیزه دانشگاه ارومیه

*1392-1387    عضو هیات امنای مراکز نیمه حضوری دانشگاه ارومیه.

* 1392-1387    عضو شورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه.

* 1390-1393عضوشوراي آموزش و پرورش عمومي استان آذربايجان غربي

* 1389-1391 عضو شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي

* از 1396 عضو شورای تحقیقات اداره کل زندان های استان آذربایجان غربی

*1390-1387عضو کمسيون تحول اداري آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي

*1388 مسئول تدوين برنامه راهبردي دانشگاه ارومیه

*1392-1391عضو کمیته تدوین سند راهبردی منطقه شمالغرب قرارگاه حمزه سید الشهدا(ع)

*1392-1389مشاور آموزشی و پژوهشی مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

*1391-1389عضو شوراي انجمن اوليا و مربيان مرکزی استان آذربايجان غربي

*1390-1389عضو و مجری طرح آمايش آموزش عالي استان آذربايجان غربي

* 1391عضو شوراي پژوهش وفناوری اداره کل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي

*1390-1387عضو شورای آموزشی وپژوهشی سازمان جوانان استان آذربایجان غربی.

*1386  عضو شورای آموزشی وپژوهشی سازمان صدا وسیمای استان آذربایجان غربی.

*1385-1381قبولی در آزمون اعزام به خارج با رتبه 2 کشوری و اخذ بورس ازوزارت علوم و دانشگاه ارومیه جهت تحصیل در دانشگاه دیژون فرانسه

*1381-1380  مدیر گروه علوم تربیتی مرکز تربیت معلم شهید رجایی ارومیه.

*1381-1379مدرس رسمی گروه علوم تربیتی مرکز تربیت معلم شهید رجایی ارومیه.

*1379مسئول کمیته پیگیری شاخصهای آموزشی برنامه توسعه سوم درآموزش و پرورش استان

*1379-1378معاون آموزشی وفرهنگی مرکزآموزش عالی فرهنگیان علامه طباطبایی ارومیه.

*1379-1378عضو شورای برنامه ریزی اداره کل اموزش ويرورش استان آذر بایجان غربی.

*1380- 1377 مدرس مرکز آموزش عالی فرهنگیان علامه طباطبایی ارومیه.

*1378-1377رئیس دبیرستان شهید صمد قنبری

*1377-1375 مامور به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد.

*1375-1374  مدیر دبستان کهریز.

*1374-1373آموزگار مقطع ابتدایی

عضو هیات تحریریه یا سردبیری مجلات علمی:

1- عضو هیات تحریریه مجله "مدیریت و برنامه ریزی در نظامهای آموزشی" دانشگاه شهید بهشتی

2- عضو هیات تحریریه فصلنامه "مدیریت مدرسه" دانشگاه کردستان.

3- عضو هیات تحریریه نشریه علمی-پژوهشی "آموزش و ارزشیابی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

4-عضو هیات تحریریه نشریه "رهبری و مدیریت آموزشی" دانشگاه علامه طباطبایی.

5-سر دبیر نشریه "اندیشه های نوین در مدیریت آموزشی" دانشگاه ارومیه.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی ، 1372، مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،دانشگاه علامه طباطبایی.

2-کارشناسی ارشد، 1377، برنامه ريزي آموزشی،دانشگاه علامه طباطبایی.

3-دکترا، 2007، مدیریت آموزشی،دانشگاه دیژون فرانسه.
مقالات ژورنال (163)

1-.

2-سعید جمالی، محمد حسنی، بهناز مهاجران، 1402، بررسی تأثیر سبک رهبری، طراحی سازمانی و شیوه‌های مدیریت منابع انسانـی بر پنهان‌سازی دانش؛ نقـش‌های غیرمستقیم عدالت سازمانی و محیط کار رقابتی (مطالعه موردی: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی)،نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها.

3-سعید جهانتیغ، حسن قلاوندی، محمد حسنی، 1402، الگوی علی روابط شفافیت سازمانی بر حسادت سازمانی با نقش میانجی فضیلت سازمانی در میان کارکنان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.

4-علی اکبر زمندی، محمد حسنی، حسن قلاوندی، 1402، شناسایی و اولویت بندی مولفه های مسئولیت اجتماعی در راستای اثربخشی دانشگاهی با استفاده از رویکرد دلفی فازی،فرایند مدیریت و توسعه.

5-مهدیه خلیلی خضرآبادی، محمد حسنی، 1402، ارائه مدل رابطه بین هویت اجتماعی کارآفرینانه با نیت کارآفرینی و نقش واسطه‌ای خودکارآمدی کارآفرینی،مدیریت بهره وری.

6-فخرعلی چابک؛ جواد کیهان؛ محمد حسنی؛ مریم سامری؛ آرام فیضی، 1402، ارزشیابی کیفیت آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،تدریس پژوهی.

7-فاطمه گرجی؛ ابولقاسم ولی زاده؛ محمد حسنی، 1402، چالش‌های فقهی- حقوقی ناباروری و تاثیر آن بر روابط زوجین،پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده.

8-زهرا عزیزی تراب؛ بهناز مهاجران؛ محمد حسنی، 1401، طراحی الگوی کیفیت بخشی نظام رتبه بندی معلمان،پژوهش در نظام های اموزشی.

9-مهدیه خلیلی خضرآبادی؛ محمد حسنی؛ بهناز مهاجران؛ رضا فتحی، 1402، مدل‏ یابی تاثیر کیفیت برنامه درسی بر قصد کارآفرینی دانشجویان: نقش میانجی الهام کارآفرینانه و خلاقیت کارآفرینانه،آموزش مهندسی ایران.

10-رحیمه پورحیدر، مریم سامری، محمد حسنی، نیلوفر مرتضی نژاد، 1402، تحلیل رابطه لذت تحصیلی و اشتیاق شغلی با استقلال شغلی و اعتماد سازمانی با میانجیگری ارزشیابی عملکرد،پژوهش در نظامهای آموزشی.

11-محمد حسنی، معصومه شادوند، حسن روشنی علی بنه سی، 1401، پیش‌بینی رابطة نوع انگیزش والدین دانش‌آموزان با مشارکت آن‌ها در آموزش فرزندان بر اساس مدل هور- دمسی و ساندلر،مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دوره 11، شماره 4، 345-366.

12-سلیم بلوچ، محمد حسنی، بهناز مهاجران، 1402، طراحی الگوی پاسخ‌گویی اجتماعی مدارس ابتدایی ایران: مطالعه‌ای داده‌بنیاد،نشریه نوآوری های آموزشی، دوره 22، شماره 1، 82-55..

13-نسرین ایمن قوشچی، بهناز مهاجران، محمد حسنی، 1402، بررسی تاثیر عدالت سازمانی و آزادی عمل بر عملکرد شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: اداره ناحیه یک آموزش و پرورش ارومیه)،نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها، سال دوازدهم، شماره 2، 151-174.

14-جعفرصادق بدری قره قشلاقی، بهناز مهاجران، محمد حسنی، 1402، بررسی پیشایندها و پیامدهای رهبری عاطفی مدیران (مطالعه موردی: مدارس دوره دوم متوسطه استان آذربایجان غربی) ،نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها، سال 12، شماره 1، 97-75.

15-عزیزه پاشایی، محمد حسنی، بهناز مهاجران، کیومرث شهبازی، 1402، بررسی رابطه علی آموزش اقتصاد با سواد مالی، مهارت‌های تصمیم‌گیری و قصد کارآفرینی دانشجویان،نشریه آموزش مهندسی ایران، سال 25، شماره 97، 23-1.

16-محسن خسروی، محمد حسنی، بهناز مهاجران، 1402، الگوی راهبردی مدیریت آموزش عالی با تاکید بر مفهوم حکمرانی،مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 14، شماره 53، 127-145..

17-Gholamreza Marmarian, Mahammad Hassani, Behnaz Mohajeran, 2021, Determinants of Equal Access to Higher Health Education Opportunities in Kermanshah University of Medical Sciences, Iran ,Educational Research in Medical Sciences, Vol. 10 Issue 2 Pages e119466.

18-سید مجید بایگان، حسن قلاوندی، محمد حسنی، 1401، تحلیل ساختاری فرهنگ ارتباطات کاری مبتنی بر ارزشهای اخلاقی، فرهنگ کار مشارکتی، عملکرد شغلی و سرمایه اجتماعی،نشریه فرهنگ ارتباطات، سال 23، شماره 59، 299-327.

19-عزیزه پاشایی، محمد حسنی، 1401، واکاوی رابطه ارزش های سازمانی و رهبری کاریزماتیک با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی: بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در میان پرستاران،نشریه علوم تربیتی شهید چمران اهواز، دوره ششم، شماره 29، 189-210.

20-Mehdi Ghassabi Chorsi, Mohammd Hassani, Hassan Ghalavandi, Abolfazl Ghasemzadeh Alishahi, 2022, Challenges and obstacles of academic culture in institutionalizing quality culture in higher education: A grounded theory study,Journal of Medical Education Development, 15(47): 43-54.

21-علی اکبر زمندی، محمد حسنی، حسن قلاوندی، 1401، مدل‏سازی ‏تفسیری‌ـ ساختاری مؤلفه‏ های مسئولیت ‏اجتماعی ‏دانشگاه با هدف ارتقای سرمایة اجتماعی (نمونة‌ مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی)،نشریه مدیریت سرمایه اجتماعی،، دوره 9، شماره 4، 491-461 .

22-سکینه حبی، محمد حسنی، حسن قلاوندی، ابوالفضل قاسم زاده، 1401، تبیین مدل علی چالشهای رهبری اجتماعات یادگیری حرفه ای مدارس متوسطه شهر ارومیه،نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها، سال یازدهم، شماره 4، 107-87 .

23-سید علی غفاری اسمعیلی، محمد حسنی، حسن قلاوندی، 1400، تحلیلی بر سطح توسعه شاخص های آموزشی به عنوان عاملی جهت ارزیابی نابرابرها و نیل به عدالت آموزشی پایدار: مطالعه موردی ، مناطق آموزش و پرورش استان مازندران،نشریه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، دوره 11، شماره 21، 23-41.

24-فرزانه اله ویردی، محمد حسنی، حسن قلاوندی و میرنجف موسوی، 1401، ارزیابی و رتبه بندی وضعیت نابرابری پردیسهای دانشگاه فرهنگیان از نظر برخورداری از شاخصهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و فناوری با استفاده از مدل چندشاخصه TOPSIS،نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها، سال یازدهم، شماره 4، 157-180 .

25-غلامرضا مرمریان، محمد حسنی، بهناز مهاجران، 1401، تحلیل و ارزیابی شاخص‌های تعیین کننده دسترسی برابر به فرصت‌های آموزش عالی سلامت و ارائه مدل کاهش نابرابری در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها، سال یازدهم، شماره 3، 81-102.

26-Sakineh Hobbi, Mohamad Hassani, Hassan Ghalavandi, Abolfazl Ghasemzadeh , 2022, Analyzing the Challenges and Obstacles to the Leadership of Professional Learning Communities in Schools and Identifying Strategies for Addressing the Obstacles: A Mixed Approach,JOURNAL OF SCHOOL ADMINISTRARION, 10(2), 54-70.

27-محمد خسروی، محمد حسنی، بهناز مهاجران، 1401، شناسايي مؤلفه هاي الگوي جذب و اثرگذاري دانش آموختگان مديريت آموزش عالي در نظام حكمراني آموزش عالي ايران،نامه آموزش عالي، دوره ١٥ شماره ٥٨، ١-٢٦.

28-مریم یزدان پناه، محمد حسنی، حسن قلاوندی، 1401، بررسی وضعیت و اولویت بندی مهارتهای غیر فنی فارغ التحصیلان رشته¬های مهندسی در انقلاب صنعتی چهارم از دیدگاه کارفرمایان و فار غ التحصیلان،نشریه آموزش مهندسی ایران، دوره 23، شماره 93، 26-3.

29-شیوا حبیب زاده، بهناز مهاجران، علیرضا قلعه ای، محمد حسنی، 1400، تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین چابکی و هوش سازمانی با عملکرد سازمانی،نشریه نوآوری و ارزش آفرینی، دوره 10، شماره 20، 57-74.

30-عزیزه پاشایی، محمد حسنی، 1401، عملکرد شغلی: واکاوی نقش ارزشهای سازمانی و رضایت از ارتباطات بر مالکیت روانشناختی پرستاران،نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 20، شماره 2، 399-375.

31-حجت حسن نژاد، جواد کیهان، محمد حسنی، مریم سامری، 1401، بررسی رابطه کارتیمی و یادگیری سازمانی با تعالی سازمانی: با آزمون نقش میانجی اخلاق حرفه ای و چابکی سازمانی،پژوهشنامه مدیریت اجرایی، دوره 13، شماره 26، 191-167.

32-محمد رزاقی، حسن قلاوندی، محمد حسنی، 1401، بررسی پیشایندها و پیامدهای پذیرش یادگیری الکترونیکی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی شیراز)،نشریه مدیریت بر آموزش سازمانها، سال یازدهم، شماره 2، 185-157..

33-ذکریا احمدیان، حسن قلاوندی، محمد حسنی، 1401، مدل يابي روابط مديريت برداشت و سايش اجتماعي با نقش ميانجي اعتماد سازماني و سرمايه اجتماعي در دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان غربي،راهبردهاي مديريت در نظام سلامت، سال هفتم، شماره 1، 52-42.

34-محمد فتاحی، حسن قلاوندی، محمد حسنی، 1400، بررسي ابعاد كارراهه شغلي در اعضاي هيات علمي (مورد مطالعه: دانشگاه اروميه)،نشریه نامه آموزش عالی، سال 14، شماره 56، 54-35.

35-عزیزه پاشایی، محمد حسنی، 1400، پدیدارشناسی تجربه زیسته رهبری آموزشی مدیران گروه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه،نشریه آموزش مهندسی ایران، دوره 23، شماره 92، 152-131.

36-رحیمه پورحیدر، مریم سامری، محمد حسنی، نیلوفر مرتضی نژاد، 1400، تحلیل نقش ارزشیابی عملکرد معلمان در اثربخشی مدرسه با میانجیگری اشتیاق شغلی، احساس عدالت و اعتماد سازمانی. نشریه مدیریت بر آموزش سازمانها،نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها، سال دهم، شماره 4، 165-141.

37-طیبه وکیلی، محمد حسنی، ابوالفضل قاسم زاده، زبیده ابن عباسی، 1400، بررسی اثر علی رهبری اخلاقی بر معنی داری شغلی، رفتار یادگیری گروهی و هویت سازمانی با آزمون نقش میانجی عدالت ،مجله اخلاق پزشکی، دوره 15، شماره 46، 15-1.

38-حمید سرخوش، مريم سامری، محمد حسنی، 1400، تبیین نقش سبک تربیتی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی خانواده وعوامل مدرسه بر عملکرد تحصیلی با میانجیگری احساس تعلق به مدرسه بین دانش آموزان دوره متوسطه ،نشريه مديريت مدرسه، دوره نهم، شماره، 2، 240-268.

39-شیوا حبیب زاده، بهناز مهاجران، علیرضا قلعه ای، محمد حسنی، 1400، تحلیل ساختاری نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه چابکی سازمانی و هوش سازمانی با عملکرد سازمانی(مورد مطالعه: واحدهای جهاد دانشگاهی شمال غرب)،مجله ایرانی روانشناسی تکاملی و تربیتی، سال سوم شماره 3، 332-344.

40-طیبه وکیلی، زبیده ابن عباسی، محمد حسنی، مهدی نجاری، 1400، تاثیر عدالت سازمانی بر معنی داری شغلی و هویت سازمانی با آزمون نقش میانجی مسئولیت اجتماعی،مجله اخلاق زیستی، دوره 11، شماره 36، 14-1.

41-محمد حسنی، مهدی نجاری و حسن روشنی علی بنه سی، 1399، مدل یابی روابط رهبری اخلاقی با مسؤولیت پذیری و پاسخگویی با تاکید بر جو اخلاقی،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دورة 12 ، شماره 44 ، 209-220.

42-محمد حسنی، مهدي نجاري، حسن روشنی علی بنه سی، افشار کبیري، اکبر محمودي مرجانیان، 1398، بررسی رابطه ابعاد عوامل شغلی، شخصی، پشتیبانی و وظیفه اي با فعالیت هاي یادگیري حرفه اي دبیران،رویش روان شناسی.

43-Mohammad Hassani and Mahdi Najjari, 2020, Opportunity Inequality in Accessing Higher Education and Presentation of Equity Promotion Model to Achieve Sustainable Development: A Case Study of West Azerbaijan Province in Iran,Journal of Teacher Education for Sustainability.

44-Hassani ,M. Mir Ghasemi, SJ, 2016, Investigating stratification within higher education through examining the status of students in different academic majors in terms of cultural, social and economic capital,Educational research and reviews.

45-Mohammad Hassani, Vahid Najad Mohammad, Maryam Shohoudi, Masoomeh Talebi, 2015, L’évaluation des éléments fondamentaux de l’enseignement efficace du français selon les étudiants de la langue et littérature anglaises (étude de cas) ,Revue des Etudes de langue et littérature française.

46-محمد حسنی، میثم قاسمی، 1397، تاثیر فاکتورهای محیط کاری سالم بر پیامدهای شغلی با میانجیگری رضایت شغلی و امنیت شغلی،مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها.

47-محمد حسنی، افسانه عباسخانی، 1397، مدل یابی ساختاری ارتباط رهبری معنوی و اخلاق حرفه ای با عملکرد سازمانی و کیفیت زندگی کاری با نقش واسطه ای یادگیری سازمانی در بین کارکنان بیمارستان امام رضا(ع) شهر ارومیه،تاریخ و اخلاق پزشکی.

48-عزیزه پاشایی، محمد حسنی، 1400، بررسی نقش ارزشهای سازمانی، رضایت از ارتباطات و رهبری فرهمند بر عملکرد شغلی با تأکید بر نقش میانجی مؤلفه های روانشناختی مرتبط با کار پرستاران،نشریه ارگونومی، سال 9 شماره 2، 41-30.

49-زهرا لطفی، محمد حسنی، مهدی نجاری، 1400، ﻣﺪلﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎري ارﺗﺒﺎ ط ﺟﻮ اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺷﻐﻞ،دانشگاه ارومیه، سال 9، شماره 2، 94-82.

50-Zeinab Begham, Roghieh Vahdat Bourashan, Mohammad Hassani, 2021, The Effect of Participative Management and Self-regulation on Conflict Management of Managers with Mediate Role of Spiritual Transcendence,Iranian Journal of Educational Sociology.

51-ﻓﺨﺮﻋﻠﻲ چابک، ﺟﻮﺍﺩ ﮐﻴﻬﺎﻥ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻲ، ﻣﺮﻳﻢ ﺳﺎﻣﺮﻱ، ﺁﺭﺍﻡ ﻓﻴﻀﻲ، 1400، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧﺪﺍﺩ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﻭﻧﺪﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻝ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ،ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ و مامایی.

52-رحیمه پورحیدر، مریم سامری، محمد حسنی، نیلوفر مرتضی نژاد، 1400، نقش واسطه¬ای ارزشیابی عملکرد معلمان در رابطه بین استقلال شغلی و ساختار سازمانی با اشتیاق شغلی و ادراک عدالت سازمانی،فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه.

53-معصومه طالبی، محمد حسنی، افشار کبیری، 1400، تحلیل کانونی رابطه مؤلفه های اعتبار معلم ( تخصص ، ملاحظه گری و اخلاق) با مؤلفه های احساس عدالت در بین دانش آموزان،فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری.

54-مریم شکیبا سوره، محمد حسنی، 1400، بررسی تاثیر ویژگی های فردی بر فرسودگی شغلی با آزمون نقش میانجی استرس شغلی و سرمایه اجتماعی در میان پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه،فصلنامه مدیریت پرستاری .

55-مهدی کاظم زاده بیطالی، محمد حسنی، بهناز مهاجران، 1398، بررسی پیشایند ها و پسایند های رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه ارومیه)،فصــلنامه مشاوره شـغلی و سـازمانی.

56-Azadeh Molaee, Roghieh Vahdat Bourashan, Mohammad Hassani, 2020, Presentation Model of Entrepreneurial Attitude based on Knowledge Management and Innovation with Mediating Role of Ethical Intelligence in Academic-Applied Comprehensive Universities of West Azerbaijan Province,Iranian journal of educational sociology.

57-Soheila Ahmadi, Mohammad Hassani & Farid Ahmadi, 2020, Student- and school-level factors related to school belongingness among high school students,International Journal of Adolescence and Youth.

58-زهرا حیدري زاده، محمد حسنی، بهناز مهاجران، 1399، تحلیل همبستگی کانونی بین مؤلفه هاي فرهنگ دانشگاهی و مسئولیت اجتماعی درآموزش عالی(مطالعه موردي: دانشگاه شهید بهشتی)،فرهنگ در دانشگاه اسلامی.

59-روح اله باقري مجد، میرسید عباس زاده، محمد حسنی، یداله مهرعلیزاده، ابراهیم صالحی عمران، 1399، بازار و منافع گسترده آموزش عالی در ابعاد فردي و اجتماعی در نظام آموزشی ایران،فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق).

60-سمیرا عهدی، زهرا حیدری زاده، محمد حسنی، ابوالفضل قاسم زاده، 1399، نقش جو سازمانی در رابطه اخلاق کار اسلامی با رفتارهای انحرافی در محل کار و کیفیت خدمات،نشریه علمی مدیریت انسانی.

61-فاطمه فقیرنژاد ، محمد حسنی، 1399، بررسی تأثیر معنویت بر کیفیت زندگی کاری و کارآفرینی با میانجی گری اخلاق حرفه ای در میان کارکنان دانشگاه لرستان،مجلة پژوهش در دین و سلامت.

62-سعیده فهیم، محمد حسنی، حسن قلاوندی و علیرضا قلعه ای، 1399، ارائه مدل چابکسازی ساختار سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه،فصلنامه علمی چشم انداز مدیریت دولتی.

63-شیوا حبیب زاده، علیرضا قلعه ای، بهناز مهاجران، محمد حسنی، 1396، الگوی ساختاری نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی.

64-حسن روشنی علی بنه سی، محمد حسنی، حسن قلاوندی، 1399، بررسي مؤلفه هاي اخلاق پژوهشي اعضاي هيأت علمي علوم انساني دانشگاه اروميه،مجله اخلاق زیستی.

65-الهام اسماعیلی، مریم سامری، محمدحسنی، 1399، رابطه مولفه های خودکارآمدی معلم و اعتماد سازمانی مدرسه با توسعه حرفه ای معلمان نقش میانجی ادراک رهبری،فصلنامه علمی مدیریت مدرسه.

66-Masoumeh Talebi, Mohammad Hassani, Afshar Kabiri, 2019, Modeling the Relationship between Cultural Capital and Sense of School Belonging among Middle School Students: The mediating role of Social and Institutional Trust,International Journal of Psychology.

67-Esmaiel Soleimani, Mohammad Hassani, Masoumeh Talebi, 2018, The Effectiveness of Impulsive Control Training on Quality of Life in Bully Students,International Journal of Psychology.

68-Amir Hemmati , Behnam Talebi , Jahangir Yari Haj , Mohammad Hassani, 2018, Structural modeling of career and organizational consequences of psychological empowerment among faculty members of Islamic Azad University in West Azerbaijan Province, Iran,journal of accupational health and epidemiology.

69-تقی اکبری، محمد حسنی، بهناز مهاجران، میرنجف موسوی، مریم سامری، 1398، سنجش ميزان محروميت مناطق آموزش وپرورش استان اردبيل و ارائه راهبردهايي به منظور نيل به توسعه پايدار آموزشي،پژوهش در نظامهاي آموزشي .

70-قادر واحد، حسن قلاوندی، علیرضا قلعه ای، محمد حسنی، 1398، طراحي و روان سنجي ابزاري براي ارزيابي اخلاق حرفه اي اعضاي هيات علمي،اخلاق زیستی.

71-رحیمه پور حیدر، مریم سامری، محمد حسنی، نیلوفر مرتضی نژاد، 1398، روابط ساختاري اعتماد سازماني، اخلاق حرفه اي و ساختار سازماني با اثربخشي مدرسه با نقش ميانجي ارزشيابي عملكرد معلمان،آموزش و ارزشیابی.

72-Pourdian,M., Hassani,M., Kabiri, A., 2016, Empirical evaluation of social and cultural reproduction theory in acquiring graduate education,Review of European Studies.

73-شبنم فتحی زاده، محمد حسنی، حسن قلاوندی، 1398، ررسي تأثير رهبري تحولگرا و معنويت بر تمايل به ترك خدمت و رضايت شغلي با ميانجيگري تاب آوري، سازگاري شغلي و درگيري شغلي،نشریه روان پرستاری.

74-فاطمه فقیه، محمد حسنی، 1398، تحليل رابطه فرهنگ اخلاق مدار با تمايل به رفتار اخلاقي، رفتار شهروندي سازماني و تناسب فرد – سازمان،مجله ارگونومی.

75-مریم احمدی، محمد حسنی، 1398، تحليل رابطه اضافه بار كاري با پيامدهاي مثبت و منفي شغلي و حمايت اجتماعي،پژوهش پرستاری.

76-Abolfazl Ghasemzadeh, Mohmmad Hassani, Shiva Maleki, Sosan Babazadeh, 2015, Relationship between politics perceptions With stress, job satisfaction and job performance considering the mediating role of perceived organizational support,Journal of Research & Health.

77-محمد رضا فریدی، سید میر محمد عباس زاده، محمد حسنی، حسن قلاوندی، مهدی سبحانی نژاد، 1397، ارائه مدلي براي سنجش آمادگي موسسه هاي آموزش عالي براي تبديل شدن به دانشگاه نسل سوم ( نوآور و كارآفرين )،پژوهش های آموزش و یادگیری.

78-مریم شهودی، محمد حسنی، حسن قلاوندی، عباس عباس پور، علامرضا شمس مورکانی، 1397، تحليل مقايسه اي عوامل اثر گذار بر شكل گيري و توسعه شركت هاي دانشگاهي در وزارتين علوم و بهداشت،پژوهش در آموزش علوم پزشکی.

79-حسن قلاوندی، محمد حسنی، محمد فتاحی، 1397، نقش ميانجي اخلاق حرفه اي در ارتباط بين رهبري قابل اعتماد و رفتار شهروندي سازماني در كاركنان دانشگاه اروميه،اخلاق زیستی.

80-معصومه طالبی، محمد حسنی، افشار کبیری، 1397، مدل سازي روابط علي بين احساس عدالت با اعتماد و احساس تعلق به مدرسه در بين دانش آموزان دبيرستاني،جامعه شناسي كاربردي.

81-Kasraie Sh, Parsa Sh, Hassani M, Ghasem-Zadeh A., 2014, To Investigate the Relationship between Quality of Work Life, Job Stress, Job Satisfaction and Citizenship Behavior in Oshnoyeh Hospital’s Staff. ,Patient Saf Qual Improv.

82-حسن قلاوندی، محمد حسنی، زهرا مرادی، 1397، تحلیل و ارزیابی دانشگاه های کشور در شاخص های بین المللی سازی آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان،مدیریت سازمان های دولتی.

83-مهدی نجاری، محمد حسنی، 1397، تحلیل نابرابری فرصت ها ی دسترسی به آموزش عالی(مورد مطالعه شهرستان های آذربایجان غربی)،مطالعات برنامه ریزی آموزشی.

84-Hassani,M., & Meuret, D., 2010, La régulation de l’action des enseignants par les chefs de leur établissement,Politiques et management public.

85-Hassani,M., & Yves GRELLIER ,Y, 2007, Régulation autonome et régulation hiérarchique ,in Éducation & Management,.

86-سهیلا احمدی، محمد حسنی، میر نجف موسوی، 1396، بررسی رابطه جو اخلاقی مدرسه با حس تعلق به مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،اخلاق در علوم و فناوری.

87-میر محمد سید عباس زاده، محمد حسنی، عباس بازرگان، کلثوم نامی، 1396، توسعه منابع انسانی پایدار: اثرات کانال مدیریت دانش و عوامل سازمانی،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.

88-روح الله باقری مجد، سید محمد عباس زاده، محمد حسنی، 1396، فاکتورهای پایداری و ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و صنعت در نظام آموزش عالی،نوآوری و ارزش آفرینی.

89-نیشتمان مومن پور، محمد حسني؛ ابوالفضل قاسم زاده، 1397، نقش تعدیل کننده هویت سازمانی در رابطه سرمایه روان شناختی و رفتارهای شهروندی انحرافی کارمندان اداره کل آموزش و پرورش استان البرز،مدیریت فرهنگ اسلامی.

90-ناصر صدقي بوكاني، میر محمد سید عباس زاده، حسن قلاوندي، محمد حسني، 1395، تحلیل روابط چند گانه رهبري اثر بخش، برنامه ريزي راهبردي با كیفیت علمي در مراكز آموزش عالي استان آذربايجان غربي،فصل نامه مدیریت و بهره وری.

91-کلثوم نامی، میر محمد سید عباس زاده، محمد حسنی، عباس بازرگان، 1396، مدل یابی ساختاری تأثیر عوامل سازمانی برتوسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرایند مدیریت،آموزش و توسعه منابع انسانی.

92-رضا امیدی فر، علیرضا قلعه ای، محمد حسنی، میرنجف موسوی، 1396، تبیین نابرابری و رتبه بندی دانشگاه های شهر تهران در سطح درونداد، فرایند و برونداد جهت نیل به توسعه پایدار ،دو فصل نامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی.

93-محمد علی زبانی شاد باد، محمد حسنی، ابوالفضل قاسمی، 1396، رابطه درگیری شغلی و تناسب شغلی با اخلاق حرفه ای،اخلاق در علوم و فناوری.

94-سهیلا احمدی، محمد حسنی، میر نجف موسوی، 1396، بررسی عدالت تربیتی بین انواع مدارس متوسطه نظری دوره دوم در ارومیه،مطالعات برنامه ریزی آموزشی.

95-رضا، امیدی فر، محمد حسنی، میر نجف موسوی، 1396، ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های شهر تهران با تاکید بر جایگاه این دانشگاه ها در نظام های مطرح رتبه بندی،پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی.

96-محمد علی زبانی شاد باد، محمد حسنی، ابوالفضل قاسم زاده، 1395، نقش اخلاق حرفه ای در پیامدهای فردی و سازمانی،اخلاق پزشکی.

97-محمد حسنی، رقیه صداقت، مهدی کاظم زاده، 1396، ارتباط بین جو اخلاقی، استرس شغلی و رضایت شغلی پرستاران ،اخلاق پزشکی.

98-سهیلا ارس زاده، محمد حسني، مهدي كاظم زاده، 1394، رابطه رهبري اخلاقي با رفتار شهروندي سازماني، درک سیاستهاي سازماني و جنسیت، ،فصلنامه علمی- پژوهشی وابسته به انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فنّاوري.

99-محمد حسني ، مهسا اصغري، مهدي كاظمي، جواد عبدلي، 1395، نقش حمايت اجتماعي مدارس بر رضايت از زندگي دانشجويان،روانشناسی مدرسه.

100-زينب قلي زاده مقدم، میر محمد سید عباس زاده، محمد حسني، حسن قلاوندي، 1395، ارائه مدل شاخص هاي اثر بخش آموزش در دانشگاه هاي دولتي استان همدان،پژوهش های آموزش و یادگیری .

101-مريم رجبي، محمد حسني، بهناز مهاجران، 1395، بررسي نقش فعالیت هاي توسعه منابع انساني بر نوآوري كاركنان با آزمون نقش میانجي مديريت دانش و يادگیري سازماني،ابتکار و خلاقیت در علوم انساني.

102-بهناز مهاجران، تقي اكبري، محمد حسني، میر نجف موسوي، مريم سامري، 1396، بررسي ارتباط بین رشد اعتقادي با خود پنداره و رفتار شهروندي و مقايسه آنها در دانش آموزان دختر و پسر،دو فصلنامه تربیت اسلامي.

103-حامد مینائي، محمد حسني، ابوالفضل قاسم زاده، زهرا حیدري زاد، 1395، بررسي رابطه علي بین اخلاق كار اسلامي و خلاقیت با توجه به اثرات میانجي توانمند سازي روان شناختي و احساس انرژي،فرهنگ در دانشگاه اسلامي.

104-روح الله باقری مجد، میرمحمد سید عباس زاده، محمد حسنی، یداله مهر علیزاده، ابراهیم صالحی عمران، 1395، دانشگاه در فرایند توسعه پایدار از اقتصاد مقاومتی،راهبرد.

105-محمد حسني، رقیه بهادري، مهدي كاظم زاده بیطالي، 1395، رابطه رهبري تحول گرا و هويت سازماني با كارآفريني سازماني اعضاي هیئت علمي دانشگاه تبريز ،توسعه کارآفرینی .

106-زینب سید نظری، محمد حسنی، علیرضا قلعه ای، مهدی کاظم زاده بیطالی، 1394، رابطه بین ادراک از فضای سیاسی سازمان با تمایل به ترک شغلی، عملکرد شغلی، و رفتار شهروندی سازمان: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی،توانبخشی.

107-ابوالفضل قاسم زاده، زهرا حیدری زاد، محمد حسنی، 1394، بررسی پیش آیندها و پیامدهای اخلاق کار اسلامی ،مدیریت در دانشگاه اسلامی.

108-محمد حسني، مهسا اصغري، مهدي كاظم زاده بیطالي، جواد عبدلي سلطان احمدي، 1395، نقش حمايت اجتماعي مدارس بر رضايت از زندگي دانش آموزان: آزمون نقش میانجي رضايت از مدرسه، شايستگي تحصیلي و خودكارآمدي عمومي،روانشناسی مدرسه.

109-محمد حسني، فرحناز دهقاني، مهدي كاظم زاده بیطالي، 1395، بررسي نقش میانجي مهارت سیاسي و استرس شغلي در رابطه بین احساس پاسخگويي فردي و عملکرد شغلي،مجله آرگونومي.

110-محمد حسني، سمیرا عباسي خالجیري، حسن قلاوندي، 1394، تحلیل رابطه فعالیت هاي منابع انساني با نگرش مثبت به كار و اخلاق سازماني،فصل نامه اخلاق در علوم و فناوري.

111-محمد حسنی، ابوالفضل قاسم زاده،رحیم شیرازی، 1394، بررسي نقش ميانجي حمایت سازمانی در رابطه بین ادراک رفتار سیاسی سازمان با رضایت و عملکرد شغلی،فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت.

112-میر نجف موسوی، محمد حسنی، مریم سامری، 1394، سنجش درجه توسعه يافتگي و محروميت مناطق آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي،دو فصلنامه مطالعات برنامه ريزي آموزشي.

113-محمد حسنی، 1393، ارائه الگويي ساختاري براي ارزيابي شايستگيهاي محوري اعضاي هيأت علمي دانشگاه اروميه: كاربرد فرايند تحليل سلسله مراتبي، ،فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني.

114-محمود تعجبی، میر محمد سید عباس زاده، محمد حسنی، حسن قلاوندی، نقش عدالت سازمانی ادراک شده بر درگیری شغلی با آزمون میانجی گری هویت سازمانی ،مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی.

115-ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی، عزت الله احمدی، منظر ملکی مرشت، محمد حسنی، 1394، نقش ادراک سیاست سازمانی بر استرس شغلی و رضایت شغلی با توجه به اثر میانجی حمایت ادراک شده سازمانی ،پژوهش های نوین شناختی.

116-محمد حسنی ، مریم شهودی ، سیدجمال میرقاسمی، 1395، بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و خودکارآمدی با بهزیستی روانشناختی در میان فرزندان شهید، جانباز و ایثارگر دانشگاه ارومیه،فصلنامه اخلاق زیستی.

117-نیشتمان مومن پور، محمد حسنی، ابوالفضل قاسم زاده، 1394، نقش جو اخلاقی بر ابعاد درگیری شغلی کارکنان،فصلنامه اخلاق زیستی.

118-محمد حسنی، مریم رجبی، پریسا تیما، 1394، اضطراب اجتماعی، خود باوري و کارافرینی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)،فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده .

119-ابوالفضل قاسم زاده، محمد حسنی، ژاله حسن نژاد، ابراهیم جدی، 1393، نقش تعاملی وجدان و جو روانشناختی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی،پژوهش در رهبری و مدیریت آموزشی.

120-خاطره شریفی، محمد حسنی، نعمت اله عزیزی، علیرضا قلعه ای، 1392، . (1392). بررسی رابطه اعتماد و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی،فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش.

121-محمد حسنی ، زهرا حیدری زاده، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی، مینا سهرابی، 1393، تبیین نقش اخلاق اسلامی بر تعهد سازمانی و نگرشها نسبت به تغییرسازمان: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی،فصلنامه توسعه سازمانی پلیس.

122-محمد حسنی، طاهر پیغمبری، ابوالفضل قاسم زاده، 1391، نقش ابعاد رهبری معنوی در ظرفیت یادگیری و پاسخگویی سازمانی کارکنان توزیع برق استان آذربایجان غربی،فصلنامه مدیریت و توسعه.

123-حسن قلاوندی، محمد حسنی، وحید سلطانزاده، 1391، بررسی ابعاد سرمایه فکری با یادگیری سازمانی (مطالعه موردی:اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه)،نامه آموزش عالی.

124-محمد حسنی، 1393، نیاز سنجی آموزشهای مهارتی اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان آذربایجانغربی در حوزه صنعت،مجله مهارت آموزی.

125-زهرا حیدری زاده، محمد حسنی، ابوالفضل قاسم زاده، 1392، تعیین تاثیر فرهنگ خدمتگزاری بر پاسخگویی فردی و مسئولیت اجتماعی کارکنان با تاکید براخلاق کار اسلامی،دو فصلنامه مدیریت اسلامی.

126-محمد حسنی ، قدم خیر حیدری زاده، 1392، برازش روابط علی - ساختاری اخلاق اسلامی کار بر مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی فردی با توجه به اثرات میانجی فرهنگ خدمتگزاری،مجله مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت.

127-ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی، محمد حسنی، تقی زوار، 1392، برازش روابط علی - ساختاری ویژگیهای شخصیتی با استرس و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به اثرات میانجی رفتار پاسخگویی فردی،فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی.

128-سعید زرپرور، محمد حسنی، افشار کبیری، مریم سامری، 1392، بررسی اثر بخشی آموزش پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه از دیدگاه پرستاران و سر پرستاران،دو ماهنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه.

129-محمد حسنی، مریم شهودی، مطهره حمزه رباطی، 1392، تحلیل روابط بین شایستگی های محوری اعضای هیات علمی و کیفیت آموزش عالی( یک مطالعه موردی). ،دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی.

130-محمد حسنی، هلاله مصطفی نژاد، چیمن مصطفی نژاد، مریم شهودی، 1394، تاثیر تجربه و عوامل سازمانی بر تعهد حرفه ای معلمان: آزمون نقش میانجی خود کارامدی معلم و هویت سازمانی،فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.

131-سید جمال میر قاسمی، محمد حسنی، مریم سامری، 1394، بررسی بیگانگی تحصیلی دانشجویان با استفاده از پایش وضعیت سرمایه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،دو ماهنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه.

132-رقيه خضرلو، محمدحسني، عليرضا قلعه اي و ابوالفضل قاسمزاده عليشاهي، 1394، بررسي اثرعلّي مشاركت در تصميم گيري بر تعهد و رضايت شغلي: آزمون نقش ميانجي ويژگيهاي شغلي و عملكرد در ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه اروميه،فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني.

133-محمد حسنی، مهدی کاظم زاده، 1394، تبیین نقش ویژگی های سازمانی مدارس بر اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی معلمان،مجله روانشناسی مدرسه.

134-ابوالفضل قاسم زاده، زهرا حیدری زاده، عطیه موسوی، محمد حسنی، 1394، نقش سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و آموزش اثربخش اعضای هیات علمی،گام های توسعه در آموزش پزشکی.

135-مریم سامری، محمد حسنی، میر محمد سید عباس زاده، میر نجف موسوی، 1393، مدل سازی کاهش نابرابری های آموزشی و عدالت گستری در بین دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی،فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمانها.

136-محمد حسنی، حلیمه پیروت زاده، مریم سامری، 1392، بررسی رابطه بین پرورش حرفه گرایی معلمان با جهت گبری حرفه ای مدیران و اعتمادفی مابین عوامل مدرسه در مدارس متوسطه ناحیه دو شهرستان ارومیه،فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمانها.

137-محمد حسنی، ابوالفضل قاسم زاده، مهدی کاظم زاده، 1392، نقش با وجدان بودن و کنترل ادراکی بر رضایت شغلی کارکنان،مجله سلامت و بهداشت.

138-محمد حسنی،ابوالفضل قاسم زاده،رحیم شیرازی، 1393، نقش تعاملی هویت تیمی و هویت سازمانی بر رضایت شغلی و رفتار های فرانقش ،پژوهشهای مدیریت انتظامی.

139-مریم سامری، محمد حسنی، میر محمد سید عباس زاده، میر نجف موسوی، 1393، مدل سازی کاهش نابرابری های آموزشی مناطق 24 گانه آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي،مطالعات برنامه ریزی آموزشی.

140-محمود احمد نژاد، محمد حسنی، فیروزه سپهریان، خه بات شجاعی، 1391، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با سازگاری شغلی در بین معلمان رسمی و حق التدریس مقطع ابتدایی شهرستان سردشت،مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی.

141-محمد حسنی، راضیه اسدی، مریم سامری، تقی اکبری، 1393، مدل سازی ساختاری تاثیر آرزوهای تحصیلی بر نابرابری آموزشی در بین دانش آموزان دختر و پسرمقطع پیش دانشگاهی آموزش و پرورش ناحیه یک و دو شهرستان ارومیه،مجله روانشناسی مدرسه.

142-مریم سامری، محمد حسنی، میر محمد سید عباس زاده، میر نجف موسوی، 1394، تحليل وضعيت و ارائه الگوي كاهش نابرابري هاي آموزشي و عدالت گستري براساس آموزه هاي ديني و ارزش هاي انقلاب اسلامي (مطالعه موردي دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربايجان غربي) ،فصلنامه تربیت اسلامی.

143-محمد حسنی، زهرا حیدری زاده، ابوالفضل قاسم زاده، 1391، بررسی نقش و تأثیر اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز،دو فصلنامه مدیریت اسلامی.

144-صابر فتحی، محمد حسنی ، علیرضا حسین پور، ابوالفضل قاسم زاده، 1391، بررسي تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان در دانشگاه ارومیه،همایش ملی علوم مدیریت نوین.

145-محمد حسنی، سوسن بابازاده، 1393، تبيين نقش ويژگيهاي محيط شغلي و ساختار سازماني مدارس بر تعهد سازماني و تعهد حرفه اي دبيران،مجله روانشناسی مدرسه.

146-شهاب الدین زارع خفری، محمد حسنی، 1393، بررسی تاثیر هویت بخشی سازمانی بر رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار شهر وندی سازمانی(مطالعه موردی در بین کارکنان شهرداری منطقه دو تهران)،مجله مدیریت دولتی دانشگاه تهران.

147-میرنجف موسوی، محمد حسنی، ایوب منوچهری.، 1392، تحليل سرمايه اجتماعي شهروندان و تاثيرآن بر کيفيت زندگي، مورد: محلات شهر مياندوآب،مجله پژوهش های جغرافیای انسانی.

148-محمد حسنی، مریم شهودی،مریم سامری، سپیده شهودی، 1393، موقعیت و مطلوبیت آموزش مهارتهای کشاورزی سازمان فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی،مدیریت آموزش کشاورزی.

149-محمد حسنی، 1393، نقش یادگیری سازمانی بر پاسخگویی و عملکرد شغلی کارکنان درمانی،دو ماهنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه.

150-محمد حسنی،امین بدلیان، 1392، بررسی رابطه هوش فرهنگی با سازگاری شغلی و اعتماد سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی.

151-محمد حسنی، میرنجف موسوی، سکینه حبی قراتپه، 1391، سنجش میزان فرهنگ شهروندی دانشجویان در حیطة ارزشها و هنجارها (مطالعة موردی: دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه)،فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی.

152-محمد حسنی،ابوالفضل قاسم زاده، مریم سامری، ابراهیم جدی، 1393، تحلیل مدل معادلات ساختاری دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره مسئولیت اجتماعی،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی.

153-ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی، میر محمد سید عباس زاده، محمد حسنی، تورج هاشمی، 1392، مدل سازی ساختاری ویژگیهای شخصیتی بر استرس و عملکرد شغلی با توجه به اثرات میانجی رفتار پاسخگویی فردی،فصلنامه سلامت کار ایران.

154-کامیاب تجاسب ، میر محمد سید عباس زاده ، محمد حسنی ، علی دلاور، 1392، بررسي مقايسه‌اي تأثير جنسيت و نوع مدرسه (دولتي و غير دولتي) در احساس عدالت دانش آموزان دبيرستان‌هاي عمومي شهر تهران،فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی.

155-محمد حسنی ،مرضیه رحیمی، مریم سامری.، 1393، تاثیر اخلاق کار اسلامی بر عدالت سازمان، رضایت شغلی و غیبت از کار کارکنان اداره برق شهرستان ارومیه،مدیریت فرهنگ سازمانی .

156-علی عیسی زادگان، محمد حسنی، لیلا احمدیان، جواد امانی، 1392، مقایسه ویژگی های راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سلامت عمومی در افراد با نارسایی هیجانی و بدون نارسایی،فصلنامه پژوهش های روانشناختی.

157-کیومرث شهبازی، محمد حسنی، 1391، تاثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادی در ایران،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.

158-ژینا بشیری، محمد حسنی، 1394، رابطهء جو اخلاقی با پیامد های مثبت و منفی سازمانی ،فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری.

159-کیومرث شهبازی، محمد حسنی، 1392، اهمیت کانالهای مختلف انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت در صنایع ایران،مجله آموزش عالی ایران.

160-محمد حسنی، مریم رجبی، پریسا تیما، 1394، اضطراب اجتماعی، خود باوري و کارافرینی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)،فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده.

161-کیومرث شهبازی، محمد حسنی، نسیم شهبازی، 1393، تأثیر هزینه های آموزش و پرورش بر ارزش افزوده بخش صنعت،فصلنامه تعلیم و تربیت.

162-محمد حسنی،میر محمد سید عباس زاده،میر نجف موسوی،مریم سامری، 1392، بررسی نابرابری در آموزش و پرورش دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه استان آذربایجان غربی،فصلنامه زن در توسعه و سیاست.

163-محمد حسنی، بهار شاهین مهر، 1394، مدل یابی روابط بین اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی با پاسخگویی سازمانی،فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)

1-مهدیه خلیلی، محمد حسنی، رضا فتحی، 1401، جایگاه الهام کارآفرینانه در آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی،هفتمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد دانش بنیان.

2-محمد حسنی، عزیزه پاشایی، 1399، بررسي تاثير رضايت از ارتباطات بر تعهد سازمانی،ششمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مديريت،حسابداري و اقتصاد سالم در بانك، بورس و بيمه، دانشگاه شهید بهشتی.

3-محمد حسنی، شهلا اصلانی، 1396، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی،کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه تهران..

4-محمد حسنی، توحید راد، 1396، بررسی روابط بین ادراکات جو مدرسه، جو عاطفی خانواده و عملکرد تحصیلی با میانچیگری انگیزش پیشرفت تحصیلی،پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی، شیراز.

5-محمد حسنی، میثم قاسمی، مهدی نجاری، 1396، بررسی تاثیر استقلال شغلی بر عملکرد شغلی با میانجیگری رضایت شغلی،پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی، شیراز.

6-محمد حسنی، 1396، رابطه بین اخلاق حرفه ای و کیفیت زندگی کاری کارکنان،دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه. تهران. دانشگاه تهران.

7-Ghasemzadeh A., Seiied Abbaszadeh،M.M. & Hassani, M. , 2010, Accountability in Educational System: An Examination of antecedents and consequences for presentation. ,IADIS International Conference..

8-محمد حسنی، ویدا فتاحی، 1394، رابطه ی ساختاری محوریت کار و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی دربین کارکنان دانشگاه ایلام،دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی. تهران.

9-محمد حسنی، ویدا فتاحی، 1394، بررسی رابطه ی مولفه های ارزش های فردی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه ایلام ،دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی. تهران.

10-محمد حسنی، مریم شهودی، رسول فرج اللهی، 1394، کاربرد رویکردی تلفیقی در ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی: دیدگاه دانشجویان و همتایان،دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی.تهران.

11-محمد حسنی، مریم شهودی، مریم سامری، معصومه طالبی، 1393 ، کاربرد تکنیک IPAدر اولویت بندی نیاز های آموزشی کار آموزان سازمان فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی: دیدگاه کارفرمایان،سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مهارت آموزی واشتغال. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.17 ردیبهشت.

12-رضا امیدی فر، محمد حسنی، 1392، رابطه هوش فرهنگی با میزان اثربخشی مدیران و سبکهای مدیریت تعارض در دانشگاه ها،اولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری. دانشگاه تهران.

13-سلیم بلوچ، محمد حسنی، محمود احمدنژاد، اوین سلاخی اقدم، 1392، بررسی ابعاد شخصیتی درون گرایی،برون گرایی و رفتار تابعیت سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان،سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری. جزیره کیش.

14-چیمن مصطفی نژاد، هلاله مصطفی نژاد، شکوفه کسرایی، جمال رزی، محمد حسنی، 1392، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با فضای فیزیکی در بین دانش آموزان پایه ششم شهرستان پیرانشهر،ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان. دانشگاه علوم پزشکی تبریز .26 الی 28 شهریور .

15-چیمن مصطفی نژاد، هلاله مصطفی نژاد، شکوفه کسرایی، جمال رزی، محمد حسنی، 1392، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان پایه ششم شهرستان پیرانشهر،ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 26 الی 28 شهریور .

16-چیمن مصطفی نژاد، محمد حسني، ابوالفضل قاسم زاده ، 1391، بررسي رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با میزان رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری، تولید و اقتصاد. دانشگاه پیام نور.

17-اسماعیل مام شریفی، محمد حسنی، آزاده بلوکی، سولماز فرامرزی ، 1391، بررسی کارایی بیرونی هنرستانهای کار دانش و عوامل موثر بر آن در استان آذربایجان غربی،نخستین همایش ملی مهارت آموزی و اشتغال در ایران. ایران- تهران.

18-محمد حسني، سهيلا رمضان نژاد، مريم سامري، 1391، بررسي رابطه سبكهاي مشاركتي و آمرانه معلمان با افت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي پسرانه شهرستان كاشمر،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری، تولید و اقتصاد. دانشگاه پیام نور.

19-آمنه شریفی، محمد حسنی، نعمت اله عزیزی، علیرضا قلعه ای، سیف الله رحمانی ، 1391، بررسی رابطه اعتماد و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی: مطالعه موردی اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان،همایش ملی چالش های روانشناختی - تربیتی نظام های آموزشی عصر حاضر. دانشگاه ملایر.

20-محمد حسنی، الهام رحمان پور، مریم سامری، 1390، بررسی رابطه بین توانمند سازی و پاسخگویی دبیران مدارس متوسطه دولتی شهر ارومیه،نخستین همایش ملی"آموزش در ایران 1404"دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و پژوهشکده سیاستگذاری علم،فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف.

21-محمد حسنی، ابراهیم جدی الوار، 1390، بررسی رابطه بین توانمند سازی و رفتار شهروندی سازمانی دبیران ناحیه یک شهر تبریز،نخستین همایش ملی"آموزش در ایران 1404"دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و پژوهشکده سیاستگذاری علم،فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف.

22-حسن نجفی، محمد حسنی، 1390، بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با تثبیت درون شغلی،هویت بخشی سازمانی و تصمیم داوطلبانه نسبت به ترک شغل،هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی.موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران..

23-محمد حسنی، اسماعیل سربخش راد، 1390، بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی،تعهد شغلی و درگیری شغلی در بین کارکنان دانشگاه ارومیه ،اولین کنفرانس ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل.انجمن مدیریت آموزشی ایران.

24-محمد حسنی،زهرا جانی پور،ابراهیم جدی، ابوالفضل قاسم زاده، 1390، بررسی رابطه بین کیفیت آموزش ICDL معلمان با بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات در فرایند یاددهی–یادگیری در مقطع ابتدایی شهرستان بجنورد،اولین کنفرانس ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل.انجمن مدیریت آموزشی ایران.

25-ابوالفضل قاسم زاده، عباس عباس پور، محمد حسنی، 1389، توسعه شایستگی های مدیران ارشد یک عامل حیاتی در اثربخشی سازمانهای آموزشی. اولین همایش مدیریت آموزش سازمانی،دانشگاه شهید بهشتی.

26-محمد حسنی، جواد امجدی حور، اسماعیل سربخشی، 1389، رابطه رسمیت سازمانی با توانمند سازی و خلاقیت و نوآوری کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی در سالتحصیلی 89-88،اولین همایش ملی مدیریت – شیراز..
کتاب های چاپ شده (16)

1-محمد حسنی، سهیلا احمدی، 1396، نابرابری های آموزشی: نقش فرد، خانواده، مدرسه و جامعه، انتشارات دانشگاه ارومیه..

2-محمد حسنی، میر نجف موسوی، مریم سامری، 1393، نابرابری های آموزشی :نظریه ها ،مدلها و برنامه ریزی کاهش نابرابری. انتشارات دانشگاه اروميه..

3-محمد حسني، بهاره عزيزی نژاد، 1390، آموزش و پروش تطبیقی، انتشارات دانشگاه اروميه.

4-محمدحسني، اسماعیل سربخشی راد، 1389، واژه نامه تخصصي مديريت آموزشی و زمینه های وابسته. انتشارات جهاد دانشگاهي ارومیه. .

5-محمد حسنی، حسن روشنی، علی اکبر زمندی، رحیمه پورحیدر، 1400، برنامه ریزی منابع انسانی(روشها و تجارب در عمل)، انتشارات دانشگاه ارومیه،ترجمه.

6-محمد حسني، معصومه طالبی، زهرا حیدری زاد، 1398، غیر متمرکز کردن آموزش و پرورش، انتشارات دانشگاه اروميه.،ترجمه.

7-محمد حسنی، افشار کبیری، نیلوفر مرتضی نژاد، 1398، نابرابری اجتماعی در مدارس و سیاست های آموزشی، انتشارات دانشگاه اروميه.،ترجمه.

8-محمد حسنی، ابوالفضل قاسم زاده، محمد علی زبانی شادباد، 1397، پاسخگویی در قبال یادگیری: چگونه معلمان و رهبران مدارس می توانند این مسئولیت را بر عهده بگیرند، انتشارات دانشگاه اروميه.،ترجمه.

9-محمد حسنی، مریم سامری، نرگس سکوتی، 1395، تئوری های رهبری و مدیریت آموزشی. انتشارات دانشگاه اروميه،ترجمه.

10-محمد حسنی، محمد رضا فریدی، 1394، مدیریت اثربخش مدرسه. انتشارات دانشگاه اروميه.،ترجمه.

11-محمد حسنی، تقی اکبری، سهیلا احمدی، مریم شهودی، رضا فکرت، 1393، شناخت رفتار دانش آموز (فنون مدیریّت کلاسی برای معلّمان). ،ترجمه.

12-محمد حسنی، لیلا جودت، سهیلا احمدی، 1393، مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش. انتشارات دانشگاه اروميه.،ترجمه.

13-محمد حسنی، مريم سامري، حسين محبي، 1392، رفتار سازمانی در آموزش و پرورش .انتشارات دانشگاه ارومیه.،ترجمه.

14-محمد حسنی، سکینه شاهی، مریم سامری، 1392، نظارت وراهنمايي آموزشی:دیدگاهها،مسائل و مباحث، انتشارات دانشگاه ارومیه،ترجمه.

15-محمد حسنی، مير محمد سيد عباسزاده، مريم سامري، 1390، مقدمه ای بر رهبری آموزشی و رفتار سازمانی. انتشارات دانشگاه ارومیه.،ترجمه.

16-محمد حسنی، کامیاب تجاسب، ابوالفضل قاسم زاده، 1390، مقدمه ای بر مدیریت آموزشی(استانداردها،تئوری هاو عمل)، انتشارات کتاب همگان، تهران.،ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (17)

1-محمد حسنی، ابوالفضل قاسم زاده، جواد احمدی اقدم، 1402، طراحی الگوی زندان کارآفرین با هدف ایده پروری و توسعه ایده های کارآفرینانه (زندان های استان آذربایجان غربی) .

2-محمد حسنی، مهدی نجاری، حسن روشنی، 1398، مدل یابی روابط رهبری اخلاقی و معنویت در کار با پیامدهای شغلی به منظور ارتقای اثربخشی با تاکید بر جو اخلاقی و عدالت سازمانی، دانشگاه ارومیه. .

3-محمد حسنی، سهیلا احمدی، 1396، تبیین نابرابری مدرسه ای بین مدارس متوسطه شهر ارومیه و راهبردهای آمایشی آن، دانشگاه ارومیه. .

4-محمد حسنی، اسماعیل سلیمانی، 1396، بررسی میزان موفقیت و کیفیت زندگی کودکان تربیت شده در سازمان و مقایسه آن با کودکان شبه خانواده در مدت 15 سال گذشته، اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی.

5-محمد حسنی، میر نجف موسوی، خالد اسماعیل زاده، 1395، بررسي تأثیر حبس های کوتاه مدت بر روی زندانیان و خانواده های آنان (نمونه مورد مطالعه: استان آذربایجان غربی). اداره کل زندانهای استان آذربایجان غربی..

6-محمد حسنی، مریم شهودی، معصومه طالبی، 1395، نیاز سنجی آموزشی کارکنان اداره کل بهزیستی استان آذربایجانغربی با استفاده از تکنیک های DACUM &QFD.

7-محمد حسنی، مریم شهودی، جمال میر قاسمی، امیر شیدایی شکیب، 1393، مطالعه روند بهبود عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه در طول دوره های مختلف ارزشیابی: بررسی دیدگاه دانشجویان و همتایان. طرح مصوب دانشگاه ارومیه..

8-محمد حسنی، مریم شهودی، 1393، ارائه مدلی برای ارزیابی شایستگی های مورد نیاز اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه. طرح مصوب دانشگاه ارومیه..

9-محمد حسنی، میر نجف موسوی، مریم سامری، 1392، بررسی اثر بخشی آموزشهای فنی-حرفه ای در اشتغالزایی استان آذربایجان غربی در طی سالهای 90-84. سازمان آموزشهای فنی-حرفه ای..

10-محمد حسنی، مریم شهودی، مریم سامری، 1392، نیازسنجی آموزشهای مهارتی متناسب با وضعیتها و قابلیتهای نسبی استان آذربایجان غربی. سازمان آموزشهای فنی-حرفه ای..

11-محمد حسنی، مریم رجبی، پریسا تیما، 1392، بررسي ميزان خود باوري و رابطه آن با اضطراب اجتماعي و كارآفريني در ميان زنان سرپرست خانوار تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) استان آذربايجان غربي در سال 1391..

12-کیومرث شهبازی، محمد حسنی، 1392، بررسی کانالهای انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت به منظور استفاده از دانش بومی جهت رشد تولید ملی در ایران. سازمان ملی استاندارد ایران..

13-محمد حسنی، 1392، تحلیل مدل معادلات ساختاری دیدگاه اعضای هیات علمی درباره مسئولیت اجتماعی، طرح مصوب دانشگاه ارومیه..

14-میر نجف موسوی، محمد حسنی، 1390، بررسی درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی.شورای تحقیقات استان آذربایجان غربی.دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه..

15-محمد حسنی، 1390، طرح آمايش آموزش عالي استان آذربایجان غربی. دانشگاه ارومیه..

16-محمد حسنی، علی عیسی زادگان، 1389، طرح تابعیت اساتید دانشگاه ارومیه از دیدگاه فارغ التحصیلان. دانشگاه ارومیه..

17-علی عیسی زادگان، محمد حسنی، 1387، بررسی پردازش معنایی مفهوم تحصیل در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (54)

1-زهرا نیکو، 1402، بررسی رابطه علی بین انگیزه معلمان حرفه ای، احساس مسﺌولیت و سبک مدیریت کلاس درس معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک شهر ارومیه .

2-شیوا رحیم زاده، 1402، بررسی نقش والدین در سیستم پاسخگویی مدارس مقطع ابتدایی ناحیه ۱ شهر ارومیه.

3-فاطمه مندولکانی ، 1402، بررسی رابطه علی بین نمایه های AND مدارس و شادکامی سازمانی با نقش میانجی ادراک معلمان مقطع ابتدایی شهر ارومیه.

4-ژیلا آصفی سرای، 1402، تاثیر ویژگی های شخصیتی و عوامل سازمانی بر احساس مسئولیت پذیری آموزگاران مقطع ابتدایی ناحیه یک شهر ارومیه.

5-سمیرا حداد، 1402، بررسی تاثیر تسهیم دانش و تفکر سیستمی بر پایداری سازمانی با آزمون نقش میانجی خلاقیت در بین معلمان ابتدایی ناحیه یک ارومیه.

6-زهرا ملکی شاهیوندی، 1402، تاثیر مدیریت منابع انسانی بر مشروعیت سازمانی با توجه به نقش میانجی مسئولیت-پذیری اجتماعی کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه سه تهران.

7-فاطمه مختاری، 1401، دیدگاه مدیران مدارس در مورد آموزش ، انتخاب و انتصاب مدیران ناحیه 2 شهرستان ارومیه.

8-مژگان محمدپور، 1401، ارزیابی معلمان از نظارت مدیران مدارس متوسطه ناحیه 1 ارومیه.

9-فاطمه سیوانی، 1401، بررسی نقش میانجی اراده سیاسی در رابطه بین ویژگی های سازمانی و به کارگیری تاکتیک های سیاسی در میان کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی.

10-سعید جمالی، 1401، بررسی تأثیرات سبک رهبری، طراحي سازمانی و شیوه های مدیریت منابع انسانی بر پنهان سازی دانش؛ نقش های غیرمستقیم، عدالت سازماني و محیط کار رقابتی در میان کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی.

11-حمیده جعفرزاده، 1401، بررسی تاثیر بهزیستی ذهنی و اجتماعی بر سر ریز شدگی کار و خانواده و سازگاری شغلی زنان متاهل جدیدالاستخدام در آموزش و پرورش ناحیه 1 ارومیه.

12-کبری امانی، 1401، تاثیر سازگاری شغلی بر دلبستگی کاری با نقش میانجی طراحی شغلی و تعدیل کنندگی شیوه های کاری منابع انسانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه.

13-نیما ابراهیمی، 1401، بررسی تاثیر مدیریت دانش و صلاحیت حرفه‌ای بر سازگاری شغلی با توجه به نقش میانجی نوآوری سازمانی در بین مدیران مدارس ابتدایی شهر سنندج.

14-صادق سعدی، 1400، بررسی تاثیر قدرت درك شده سیستم منابع انسانی بر مشارکت کارکنان در رفتار حمایت از تغییر با آزمون نقش میانجی عواطف، حمایت سازمانی و مقابله با تحول در بین پرستاران بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه.

15-کردستان کاکه، 1400، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب نیروهای توانمند آموزش و پرورش در پست مدیران مدارس از دیدگاه معلمان شهر اربیل.

16-مریم یزدان پناه، 1400، بررسی وضعیت و اولویت بندی مهارت های غیر فنی فارغ التحصیلان رشته های مهندسی در انقلاب صنعتی چهارم از دیدگاه کارفرمایان و فارغ التحصیلان.

17-نوبخت کامران، 1400، بررسی تاثیر فروتنی رهبر و فروتنی تیمی بر عملکرد خلاق کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی با توجه به نقش تعدیل کننده وابستگی وظیفه و جو رقابتی.

18-زهرا امیر فنک ، 1400، بررسی تاثیر حمایت از یادگیری توسط مدیر بر تعهد سازمانی و تغییر رفتار با نقش میانجی نیازهای روان شناختی در بین دبیران زن دوره متوسطه اول ناحیه ۲ شهر ارومیه. .

19-فریده شریفی، 1400، شناسایی و اولویت بندی مهارت های عمومی معلمان مقطع متوسطه دوم ناحیه دوم ارومیه در عصر انقلاب صنعتی چهارم .

20-زهرا ولی زاده، 1400، بررسی تاثیر رهبری توزیعی بر حرفه گرایی معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک شهر ارومیه،آزمون نقش واسطه ای رضایت شغلی ،کارایی جمعی و اجتماع یادگیری حرفه ای.

21-حمیرا دستاران، 1399، بررسی عوامل خانوادگی و مدرسه ای موثر بر تصمیم گیری والدین در انتخاب مدارس فرزندانشان در دوره اول متوسطه ناحیه یک شهر ارومیه.

22-لیلا یوسفی، 1399، بررسی نقش طبقه اجتماعی در آرزوها و انتظارات والدین در مورد موفقیت تحصیلی و شغلی فرزندانشان.

23-مهدیه حقی، 1399، مدل یابی ساختاری ارتباط بین کیفیت خدمات با وفاداری با نقش میانجی صمیمیت و اعتماد در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال 99-98. .

24-عزیزه پاشایی، 1399، مدل یابی ساختاری ارتباط ارزش های سازمانی، رضایت از ارتباطات و رهبری کاریزماتیک با عملکرد شغلی با نقش میانجی عوامل روانشناختی مرتبط با کار در میان پرستاران بیمارستان سیدالشهدا (ع) شهر ارومیه.

25-افشین نظرپور ، 1398، بررسی رابطه علی بین جو اخلاقی، استرس شغلی، رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل.

26-فریبا فردوسی، 1398، بررسی رابطه علی عوامل سازمانی با توسعه مهارت های حرفه ای.

27-مریم شکیبا سوره، 1398، تاثیر ویژگی های فردی بر فرسودگی شغلی با آزمون نقش میانجی استرس شغلی و سرمایه اجتماعی.

28-مهسا رحمانی، 1398، بررسی پیش آیندها و پس آیندهای رفتار اخلاقی.

29-فرزانه درود ، 1398، بررسی تاثیر آموش و عوامل انتقال آموزش بر یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی.

30-مریم حسینی، 1398، بررسی ارتباط نیازهای کارکنان با فرهنگ سازمانی با آزمون نقشی میانجی جامعه پذیری سازمانی.

31-الناز ممقانی آزاد، 1397، بررسی تاثیر ادراک از محیط مدرسه بر اشتیاق تحصیلی و موفقیت تحصیلی با نقشی میانجی کیفیت زندگی در مدرسه.

32-فاطمه فقیه، 1397، مدل یابی ارتباط فرهنگ اخلاق مدار با تمایل به رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری تناسب فرد و سازمان.

33-سمیه احمدی ، 1397، بررسی رابطه علی زمینه سازمانی با قابلیت نوآوری و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی خلاقیت کارکنان و انگیزش شغلی. .

34-شبنم فتحی زاده ، 1397، بررسی تاثیر رهبری تحول گرا و معنویت بر ترک خدمت و رضایت شغلی با میانجیگری تاب آوری، سازگاری شغلی و درگیری شغلی در میان پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) ارومیه.

35-مینا ساعدی، 1397، مدل یابی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارهای اخلاقی، رفتارهای غیر اخلاقی، رفتار شهروند سازمانی، تمایل به ترک شغل، حمایت سازمانی و عواطف شغلی در بین کارکنان دانشگاه ارومیه. .

36-پریسا حقگویی، 1397، بررسی تاثیر پایش بر عملکرد شغلی با آزمون نقش میانجی کیفیت ارتباطات، رضایت از ارتباطات، یادگیری فردی و خودکارآمدی.

37-سیف الدین رونما، 1397، طراحی و تبیین مدل سازمان نشاط آور.

38-سجاد شیرپوریان، 1397، تحلیل روابط بین مولفه های جو مسموم سازمانی با بروز رفتارهای ضد شهروند سازمانی و فرسودگی شغلی.

39-غفور سعیدی، 1397، بررسی تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده مثبت بر رفتار انحرافی کاری با میانجیگری جامعه پذیری سازمانی.

40-افسانه عباسخانی ، 1396، مدل یابی ساختاری رهبری معنوی و اخلاق حرفه ای با عملکرد سازمانی و کیفیت زندگی کاری با نقش واسطه ای یادگیری سازمانی.

41-راضیه آقازاده، 1396، مدل یابی ساختاری احساس پاسخ گویی با پیامدهای مثبت شغلی.

42-فاطمه فقیرنژاد ، 1396، بررسی تاثیر معنویت بر کیفیت زندگی کاری و کارآفرینی با میانجیگری اخلاق حرفه ای. .

43-مریم فتحی، 1396، بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای بر رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی سلامت سازمانی.

44-شیرین حاج رمضانی، 1396، بررسی ارتباط بین هوش معنوی با فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی با نقش واسطه ای اخلاق سازمانی و عدالت سازمانی. .

45-نسرین بهادری، 1396، بررسی رابطه بین رهبری توانمند شده و توانمندسازی روانشناختی با خلاقیت کارکنان. .

46-شهلا اصلانی، 1396، بررسی تاثیر جامعه پذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی بر مسئولیت اجتماعی با نقش واسطه ای تعهد سازمانی و اخلاق حرفه ای.

47-سمیه خجسته، 1396، بررسی تاثیر استرس شغلی بر فرسودگی شغلی و خلاقیت معلمان با توجه به نقش میانجی جو سازمانی مدرسه.

48-مریم بذله، 1395، بررسی رابطه بین عوامل ترغیب اجتماعی مدرسه بر کارایی جمعی در درگیر نمودن دانش آموزان دبیرستان دخترانه ناحیه یک و دو شهر ارومیه در سال تحصیلی 95-94. .

49-فرزانه پور قربان، 1395، بررسی اثربخشی مدارس در دبیرستان های دوره دوم شهر ارومیه و پیشایندها و پیامدهای آن. .

50-طیبه وکیلی، 1395، بررسی رابطه کارایی جمعی معلم، جو مدرسه، خوشبینی علمی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان با نقش میانجی اثربخشی مدرسه در دبیرستان های دخترانه ناحیه یک و دو ارومیه در سال تحصیلی 95. .

51-سیروس مفاخری، 1395، مدل ساختاری تاثیر معنویت در محیط کار بر تمایل به ترک شغل و عملکرد شغلی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه :آزمون نقش میانجی مدیریت مشارکتی، اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی.

52-سمیرا عهدی عتیق، 1395، بررسی تاثیر عوامل فردی، خانوادگی و مدرسه ای در قبولی آزمون ورودی استعدادهای درخشان دوره اول متوسطه شهرستان ارومیه.

53-زبیده ابن عباس، 1395، بررسی تاثیر کارایی معلمان، رفتار شهروندی سازمانی و ساختار توانمند بر سازگاری اجتماعی وموفقیت تحصیلی دانش آموزان، با آزمون نقش میانجی اثربخشی مدرسه در دبیرستان های دخترانه ناحیه 1 و 2 ارومیه.

54-حمیده کوهستان پناه ، 1395، بررسی رابطه بین زمینه های خانوادگی و ویژگی های فردی و مدرسه ای با آموزش سایه در بین دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم شهر ارومیه.
جوایز و افتخارات (8)

1-رئیس جمهور، 1401، استاد نمونه کشوری در سال ۱۴۰۱،ایران.

2-رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی واحد عتف، 1399، تقدیر و تشکر از عملکرد دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه ارومیه،دانشگاه ارومیه.

3-استاندار و رئیس دانشگاه ارومیه، 1399، پژوهشگر برتر استانی1399،دانشگاه ارومیه.

4-دبیر جشنواره تالیفات برتر علوم انسانی اسلامی علامه جعفری، 1397، پژوهشگر برتر جشنواره تالیفات برتر علوم انسانی اسلامی علامه جعفری،ایران.

5-رییس دانشگاه ارومیه، 1397، تقدیر و تشکر،دانشگاه ارومیه.

6-رییس دانشگاه ارومیه، 1397، تقدیر و تشکر،دانشگاه ارومیه.

7-رییس دانشگاه ارومیه، 1397، تقدیر و تشکر،دانشگاه ارومیه.

8-استاندار و رئیس دانشگاه ارومیه، 1394، پژوهشگر برتر استانی 1394،دانشگاه ارومیه.