• نام و نام خانوادگی
  • جواد جهانگیرزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم تربیتی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

رزومه آموزشی، پژوهشی و علمی- اجرایی

مشخصات فردی

نام: جواد                                                       نام خانوادگی: جهانگیرزاده    

تاریخ تولد: 22/05/1345                                    محل تولد: آذربایجان غربی- ارومیه

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی گرایش جامعه­شناسی سیاسی

وضعیت استخدامی: عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی- دانشگاه ارومیه

مرتبه علمی: استادیار پایه 11

آدرس محل کار:  اتاق 105- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه ارومیه

پست الکترونیک: j.jahangirzadeh@urmia.ac.ir

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (6)
دروس تدریس شده (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جواد جهانگیرزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم تربیتی
 
        بیوگرافی کوتاه

رزومه آموزشی، پژوهشی و علمی- اجرایی

مشخصات فردی

نام: جواد                                                       نام خانوادگی: جهانگیرزاده    

تاریخ تولد: 22/05/1345                                    محل تولد: آذربایجان غربی- ارومیه

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی گرایش جامعه­شناسی سیاسی

وضعیت استخدامی: عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی- دانشگاه ارومیه

مرتبه علمی: استادیار پایه 11

آدرس محل کار:  اتاق 105- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه ارومیه

پست الکترونیک: j.jahangirzadeh@urmia.ac.ir

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1363-1368، علوم اجتماعی- پژوهشگری اجتماعی،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1376-1378، جامعه شناسی،دانشگاه شیراز.

3-دکتری، 1385-1390، جامعه شناسی- جامعه شناسی سیاسی،دانشگاه علامه طیاطبایی.
مقالات ژورنال (6)

1-دکتر جواد جهانگیرزاده، سال 1400 شماره 41 دوره 11، سنجش نقش سرمایه اجتماعی در فرآیند بازآفرینی مشارکتی (مورد مطالعاتی: بررسی تطبیقی (محلات مهدی القدم و هفت آسیاب شهر ارومیه)، ISC،مجله جغرافیا و مطالعات محیطی ، ISC.

2-دکتر جواد جهانگیرزاده، سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۸۶، شناسایی پارامترهای تأثیرگذار بر تقلب در حوزه مالی ISC،مجلس و راهبرد.

3-دکتر جواد جهانگیرزاده، دوره ۵ تابستان ۱۴۰۰ شماره2، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثردر سیاست های زمین شهری ایران با استفاده از مدل های منتال و مکتور . علمی پژوهشی،فصلنامه دانش شهرسازی .

4-دکتر جواد جهانگیرزاده، سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۸۱، تأثیر اندازه دولت و دمکراسی بر فساد در کشورهای عضو اوپک ISC،مجلس و راهبرد .

5-دکتر جواد جهانگیرزاده، سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴، بررسی رابطه بین فساد اداری و رشد اقتصادی: مشاهداتی از کشورهای گروه دی هشت ISC،پژوهشنامه اقتصادی .

6-دکتر جواد جهانگیرزاده، تابستان 1393 شماره 15، بررسی رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی برای 8 کشور بزرگ اسلامی،فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی .
دروس تدریس شده (7)

1-جامعه شناسی آموزش و پرورش و جامعه شناسی انحرافات اجتماعی و اصول علم سیاست ، کارشناسی،1390 - ....

2-تغییرات اجتماعی، کارشناسی،1390 - ....

3-جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی، کارشناسی،1390 - ....

4-تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام، کارشناسی،1390 - ....

5-جامعه شناسی و مفاهیم اساسی آن 1و2 ، کارشناسی،1390 - ....

6-جامعه شنای شهری، کارشناسی،1390 - .

7-جامعه شناسی عمومی، کارشناسی،1390.