• نام و نام خانوادگی
  • سیاوش حسینی سرقین
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات ژورنال (53)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (72)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (53)
دروس تدریس شده (9)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سیاوش حسینی سرقین
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-کارشناسی ارشد ، 1373، سلولی و تکوینی،دانشگاه شیراز.

2-دکترا، 1387، فیزیولوژی گیاهی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (53)

1-Fariba Shohani، Siavash Hosseini Sarghein، Arash Fazeli، 2023، Simultaneous application of salicylic acid and silicon in aerial parts of Scrophularia striata L. in response to drought stress ،Plant Physiology and Biochemistry.

2-Fariba Shohani، Arash Fazeli ، Siavash Hosseini Sarghein، 2023، The effect of silicon application and salicylic acid on enzymatic and non-enzymatic reactions of Scrophularia striata L. under drought stress ،Scientia Horticulturae ، 319.

3-Roghaieh Holghoomi . Siavash Hosseini Sarghein. Jalil Khara . Bahman Hosseini .Abbas Rahdar . George Z. Kyzas4، 2023، Foliar application of Phenylalanine functionalized multi‑walled carbon nanotube improved the content of volatile compounds of basil grown in greenhouse ،Environmental Science and Pollution Research.

4-شراره شيعتي، جليل خارا، سياوش حسيني سرقين و عبدالله حسن زاده قورت تپه ، 1401، تاثیرات تلقیح مایکوریزایی و ریزوبیوم بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه سویا تحت سمیت مس ،مجله تولیدات گیاهی، ، 603-615 ، (4)45.

5-Amjadipoor Afsane، Hosseini Sarghin Siavash، Jamei Rashid، Abdollahzade Naseh، 2021، Comparison of the antioxidant capacity of methanolic and ethanolic extracts of the two species of Lamiaceae (Thymus migricus L. and Origanum vulgar)،Iranian Journal of Plant Physiology .

6-Amir Ali Kamalvand، Siavash Hosseini Sarghein، Roya Karamian، 2021، Impact of cadmium stress on growth and physiological responses of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) ،Journal of Plant Physiology and Breeding.

7-Abdollah BeykKhormizi Siavash Hosseini Sarghein Mohammad Reza Sarafraz Ardakani Seyed Mohammad Moshtaghioun Seyed Mousa Mousavi Kouhi، 2022، Ameliorating effect of vermicompost on Foeniculum vulgare undersalinecondition،Journal of Plant Nutrition.

8-Abdollah BeykKhormizi، Siavash Hosseini Sarghein، Mohammad Reza Sarafraz Ardakani، Seyed Mohammad Moshtaghioun، Seyed Mousa Mousavi Kouhi، 2021، Effect of Vermicompost on Membrane Lipid Peroxidation and some Morphophysiological Characteristics of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) Landraces under Salt Stress،Plant Production Technology، 20(2): 115-129.

9-Zahra Rabiei، Siavosh Hosseini،*، Ali Dehestani، Hemmatollah Pirdashti، Farid Beiki ، 2022، Exogenous hexanoic acid induced primary defense responses in tomato (Solanum lycopersicum L.) plants infected with Alternaria solani ،Scientia Horticulturae، 295: 1-9.

10-رقیه حلقومی، سیاوش حسینی سرقین، جلیل خارا، بهمن حسینی، 1400، اثر تیمار با نانولوله ی کربنی چند لایه به عنوان الیسیتور در افزایش فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی )Ocimum basilicum L.( و محتوای فنولی گیاه ریحان،مجله فرایند و کارکرد گیاهی، 10(42): 267-282.

11-Roghaieh Holghoomi، Siavash Hosseini Sarghein، Jalil Khara and Bahman Hosseini، 2021، Effect of Functionalized-Carbon Nanotube on Growth Indices in Ocimum basilicum L. Grown in vitro،Russian Journal of Plant Physiology، 68(5) : 958-972.

12-نسیبه دهقان، سیاوش حسینی سرقین. رشید جامعی ، 1399، بررسی مقایسه ای آناتومی برگ ودمبرگ در سه گونه گلابی (Pyrus L ) در استان گیلان،مجله بیولوژی کاربردی، ، دوره 10 ، شماره 39 : 110-99.

13-شبنم یگانه فر، سیاوش حسینی سرقین، 1399، تاثیر نانو ذرات سیلیکا روی برخی ویژگی های آناتومیکی و فیزیو لوژیکی گیاه تره تیزک (Lepidium sativum L.) تحت پرتو فرابنفش،مجله فرایند و کارکرد گیاهی، جلد9 ، شماره39، صفحه 244-231.

14-Seyed Mohammad Yousef Azizi · Siavash Hosseini Sarghein · Ahmad Majd · Maryam Peyvandi، 2020، The assessment of electromagnetic fields‑caused genetic diversity of Tea Camellia sinensis L. using ISSR and SCoT markers،Brazilian Journal of Botany ، 43: 907-920.

15-Soroush Kargar Khorrami، Rashid Jamei، Reza Darvishzadeh and Siavash Hosseini Sarghin، 2020 ، The multi-walled carbon nanotubes induced anatomical and morphological changes in root and shoot of two cultivars of Okra (Hibiscus escolentus L.) seedlings ،Journal of Plant Process and Function، Vol. 8، No. 34: 27-35.

16-سروش کارگر خرمی ، رشید جامعی، رضا درويش زاده ،سیاوش حسینی سرقین ، 1398، تأثیر تنش شوری بر هورمون های اکسین، جیبرلین، ویژگی های فیزیولوژیکی، ریخت شناختی و آناتومیکی دانه رست های گیاه بامیه (Hibiscus esculentus L.)،مجله زيست شناسی گیاهی ايران، 11(4): 67-82.

17-Elham Jalilzadeh, Rashid Jamei* and Siavash Hosseini Sarghein , 2018, Magnetic field and silver nanoparticles induced changes on phenolic compound and oxidative status of marigold seedlings ,Journal of Plant Physiology and Breeding , 8(1): 75-88.

18-عبدالله بیک خورمیزي، سیاوش حسینی سرقین، محمدرضا سرافراز اردکانی، سید محمد مشتاقیون و سید موسی موسوي کوهی، 1398، برهم‌کنش آب‌شور و ورمی‌کمپوست بر رشد و میزان جذب برخی عناصر معدنی در چهار جمعیت رازیانه Foeniculum vulgare،نشریه پژوهشی پژوهش آب در کشاورزی.

19-Seyed Mohammad Yousef Azizi • Siavash Hosseini Sarghein • Ahmad Majd, 2019, The effects of the electromagnetic fields on the biochemical components, enzymatic and non-enzymatic antioxidant systems of tea Camellia sinensis L. ,Physiol Mol Biol Plants.

20-Abdollah Beykkhormizi، Siavash Hosseini Sarghein، Mohammad Reza Sarafraz Ardakanib، Seyed Mohammad Moshtaghiounb، and Seyed Mousa Mousavi Kouhic، 2018، Alleviation of Salinity Stress by Vermicompost Extract: A Comparative Study on Five Fennel Landraces،COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS.

21-Mohammad Reza Abbasi، Siavash Hosseini and Latifeh Pourakbar ، 2018، Differential Response to Salt Stress Within and Among Iranian Melilotus Species،Communications in Soil Science and Plant Analysis.

22-Mehran Mojarrad، Ali Sonboli، Siavash Hosseini Sarghein، 2018، Chemical diversity of the essential oils of twenty populations of Tanacetum polycephalum Sch. Bip. from Iran،Natural Product Research.

23-Mohammad Reza Abbasi، Siavash Hosseini، Latifeh Pourakbar، 2017، Coumarin Variation in Iranian Biennial Melilotus Genetic Resources and its Relationship with Agro-morphophenological Traits،Journal of Crop Science and Biotechnology.

24-S. Kargar-Khorrami ، R. Jamei ، S. Hosseini-Sarghen، M. Asadi-Samani ، 2014، Different UV radiation-induced changes in antioxidant defense system in okra،Revue scientifique et technique (International Office of Epizootics).

25-سياوش حسيني سرقين، ناصرعباسپور ، 1386، مطالعه تغییرات ساختاری ایجاد شده توسط شوری در سلولهای ریشه و ساقه باقلا(Faba Vulgaris L.)،مجله علوم پایه دانشگاه الزهرا.

26-سیاوش حسینی سرقین، ژیرایر کاراپنیان، جلیل خارا، 1390، بررسی اثر اشعه UV روی برخی پارامترهای ساختاری وفراساخناری در گیاه فلفل قلمی،نشریه علوم دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)، جلد 9 شماره 2 صفحه 485-502.

27-نوبرحاجی حسینلو ، سیاوش حسینی سرقین و رشیدجامعی ، 1394، اثرات متقابل اشعه UV-B و خشکی بر برخی فرآیندهای فیزیولوژیکی دو رقم کدو(Cucurbita pepo L.)،مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران.

28-نوبرحاجی حسینلو ، سیاوش حسینی سرقین و رشیدجامعی ، 1394، مطالعه اثرات تنش خشکی بر برخی فرآیندهای فیزیولوژیکی و آناتومیکی دو رقم کدو(Cucurbita pepo L.)،مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران.

29-وریشه محمدی،سياوش حسيني سرقين، رشید جامعی ، 1397، تاثیر اشعه UV-B روی برخی شاخص های فیزیولوژیکی وبیوشیمیایی دو رقم از گیاه جو )Hordeum vulgare ) ارقام ماکویی وبهمن،مجله فرایند وکارکرد گیاهی.

30-رويا زنگنه، رشيد جامعي ، سياوش حسيني سرقين، سروش كارگر خرمي، 1397، تأثير پيشتيمار بذر با سديم هيدروسولفيد (NaHS) بر برخي شاخصهاي فيزيولوژيك و آناتوميك گياه ذرت در تنش سرب،زيست شناسي گياهي ايران.

31-مهران مجرد آشنا آباد، سياوش حسيني سرقين، علی سنبلی، رضا حیدری، 1397 ، بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گونه (Tanacetum polycephalum) آذربایجانغربی با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR،دو فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتغی و جنگلی ایران.

32-الهام جلیل زاده، رشید جامعی، سياوش حسيني سرقين، 1396، اثرات متقابل میذان مغناطیسی ونانو ذرات نقره بر برخی شاخص های بیوشیمیایی گیاه همیشه بهار ( Calledula officinalis)،زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 8(1): 13-27.

33-Fatemeh Nejad-Habibvash، Siavash Hosseini Sarghein، 2007، Anatomical Observations on Nutlets of Some Salvia Species (Lamiaceae) from West Azarbaijan in Iran ،Pakistan Journal of Biological sciences.

34-Khadijeh Sadat Moosavi Dolatabadi, Gholamreza Dehghan, Siavash Hosseini, Ali Jahanban Esfahlan, 2015, Effect of five year storage on total phenolic content and antioxidant capacity of almond ( Amygdalus communis L) bull and shell from different genotype.,Avicenna journal of phytomedicine.

35-Nobar Hajihosseinloo Siavash Hosseini Sarghein Rashid Jamei, 2015, Changes in Physiological and Biochemical Parameters of Gourd ( Cucurbita pepo L ) Two Varieties under Drought and UVـ B Radiation,Iranian Journal of Plant Physiology.

36-Farin Nouri, Siavash Hosseini Sarghein, Rashid Jamei, 2015, Effect of UV-B radiation on photosynthetic pigments and UV-absorbing compounds of three different soybean cultivares (Glycine max L. (,Iranian Journal of Plant Physiology.

37-Khadijeh Sadat Moosavi, Siavash Hosseini, Gholamreza Dehghan , Ali Jahanban-Esfahlan, 2014, The Effect of Gamma Irradiation on Phytochemical Content and Antioxidant Activity of Stored and None Stored Almond (Amygdalus communis L.) Hull,Pharmaceutical Sciences.

38-Fereshte Saboonchian, Rashid Jamei , Siavash Hosseini Sarghein, 2014, Phenolic and flavonoid content of Elaeagnus angustifolia L. (leaf and flower),Avicenna Journal of Phytomedicine.

39-Arezoo Fathalivand, Siavash Hosseini Sarghein, Rashid Jamei, 2013, Biochemical study of some populations of Gundelia tournefortii (L.) in West Azerbaijan,Iranian Journal of Plant Physiology.

40-Somaye Fattahi, Rashid Jamei and Siavash Hosseini Sarghein, 2012, Antioxidant and antiradical activities of Rosa canina and Rosa pimpinellifolia fruits from West Azerbaijan,Iranian Journal of Plant Physiology.

41-Parisa Rahimzadeh, Siavash Hosseini , Kamalaadin Dilmaghani, 2011, Effects of UV-A and UV-C radiation on some morphological and physiological parameters in Savory (Satureja hortensis L,Annals of Biological Research.

42-Siavash Hosseini Sarghein, Jirair Carapetian and Jalil Khara, 2011, Effects of UV-Radiation on Some Structural and Ultrastructural Parameters in pepper (Capsicum longum L.),Turkish Journal of Biology.

43-Ali-Asghar Hatamnia, Siavash Hosseini Sarghein, 2008, Anatomical Studies on Subfamily Nepetoideae Species (Lamiaceae) in West Azarbijan in Iran,Medwell Journals.

44-Ali-Asghar Hatamnia, Siavash Hosseini Sarghein, 2008, Comparative Anatomical Studies of Some Genera of Lamiaceae Family in West Azarbijan in Iran,Medwell Journals.

45-Siavash Hosseini Sarghein, Jirair Carapetian and Jalil Khara, 2008, Effects of UV-Radiation on Photosynthetic Pigments and UV Absorbing Compounds in Capsicum longum (L),International Journal of Botany.

46-فضه محمدی، رضا حیدری، سیاوش حسینی، رشید جامعی، 1394، استخراج واندازه گیری آلکالویید های مورفینان از اندام های مختلف سه گونهPapaver در مرحله گلدهی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا،دوماهنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی ومعطر ایران.

47-سمیرا شوکت یاری، رضا حیدری ، رشید جامعی،سیاوش حسینی سرقین، 1392، بررسی اثر برخی مشخصات خاک منطقه رویش بر روی محتوای آلکالوئید تام غدد زیر زمینی دو گونه ترب شیر ( غدد زیر زمینی ترب شیر وترب شیر صغیر) از چهار منطقه مختلف ایران،نشریه علوم دانشگاه خوارزمی.

48-سروش كارگر خرمي، رشيد جامعي ، سياوش حسيني سرقين، 1392، تغییرات شاخص های فیزیولوژیک وآناتومیک گیاه بامیه(Hibiscus esculentus) تحت باندهای مختلف اشعه فرابنفش،مجله زیست شناسی گیاهی ایران.

49-سیاوش حسینی سرقین، ژیرایر کاراپنیان، جلیل خارا، 1390، بررسی اثر پرتو فرابنفش روی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه فلفل قلمی (Capsicum longum)،تولیدات گیاهی (زراعت اصلاح نباتات وباغبانی).

50-شـبنم تقـي پـور، محمد حسن زاده، سياوش حسيني سرقين، 1390، معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی منطقه اعلاء و رودزرداستان خوزستان،تاکسونومی و بیوسیستماتیک.

51-فاطمه نژاد حبیب وش ، سیاوش حسینی سرقین، 1389، مطالعات آناتومیکی ساقه، برگ و دمبرگ در جهت شناسایی 18 گونه از جنس Salvia (تیره نعنا) در استان آذربایجان غربی،مجله علمی پژوهشی زیست شناسی ایران.

52-سياوش حسيني سرقين، فاطمه قاسمی، 1380، بررسی تاثیز قطع برگ و جوانه بر ریخت زایی و اندام زایی گیاه باقلا(Faba Vulgaris)،مجله علوم پایه دانشگاه الزهرا.

53-سیاوش حسینی سرقین، هما رجایی، 1379، (Citrus aurantium L)بررسی فراساختاری تکوین عناطر آوند چوبی در ساقه نارنج،پژوهش و سازندگی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (72)

1-Fariba Shohani، Siavash Hosseini Sarghein، Arash Fazeli، تیر ماه 1402، Simultaneous Application of Salicylic Acid and Silicon on Some Growth Indicators and Photosynthetic pigments in (Scrophularia striata L.) under drought stress ،دهمین کنگره ملی گیاهان دارویی -دانشگاه ارومیه-.

2-شراره شيعتي، جليل خارا، سياوش حسيني سرقين و عبدالله حسنزاده قورت تپه ، 10 شهریور 1401، اثر مايه زني باکتري ريزوبيوم ژاپونيکوم بر گياه سويا در شرايط تنش مس،بیست ودومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران-دانشگاه شهر کرد.

3-حلقومی، رقیه ، حسینی سرقین، سیاوش، خارا، جلیل، حسینی، بهمن، 1398، اثر نانوتیوب کربنی چند دیواره بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ریحان ،ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران - دانشگاه یزد.

4-حلقومی، رقیه ، حسینی سرقین، سیاوش، خارا، جلیل، حسینی، بهمن، 1398، تاثیر غلظتهای تنظیم کننده های رشد بر کالوس زایی ریزنمونه های مختلف گیاه ریحان ،یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه ارومیه.

5-عبدالله بیک خورمیزي، سیاوش حسینی سرقین، محمدرضا سرافراز اردکانی، سید محمد مشتاقیون و سید موسی موسوي کوهی، 1398، بررسی برهم¬کنش کود حاصل از کرم و تنش اسمزی بر رشد، پایداری غشاء و ترکیبات آنتی¬اکسیدانی گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill،ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران - دانشگاه یزد.

6-شبنم یگانه فر، سیاوش حسینی سرقین، شهریور 1398، بررسی فعالیت پاداکسندهای آنزیمی وغیر آنزیمی در گیاه تره تیزک (Lepidium sativum L.) تحت تاثیر نانو ذرات سیلیکات و تنش اشعه فرابنفش،یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران- دانشگاه ارومیه.

7-عبداالله بیک خورمیزي، سیاوش حسینی سرقین، محمدرضا سرافراز اردکانی، سید محمد مشتاقیون و سید موسی موسوي کوهی، تیرماه 1397 ، تاثیر کود آلی ورمیکمپوست بر رشد اولیه جمعیتهای گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) ،سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی- ارومیه.

8-عبداالله بیک خورمیزي، سیاوش حسینی سرقین، محمدرضا سرافراز اردکانی، سید محمد مشتاقیون و سید موسی موسوي کوهی، شهریور 1396، بررسی تاثیر ورمي کمپوست بر ویژگیهای مورفولوژیکی جمعیت های رازیانه شیراز و بوشهر تحت شرایط شور،پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژي گیاهی ایران- زنجان.

9-عبداالله بیک خورمیزي، سیاوش حسینی سرقین، محمدرضا سرافراز اردکانی، سید محمد مشتاقیون و سید موسی موسوي کوهی، شهریور 1396، تاثیر عصاره ورمیکمپوست بر رشد اولیه جمعیتهاي مختلف رازیانه در شرایط تنش شوري،پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژي گیاهی -زنجان .

10-عبدالله بيک خورميزي ، سیاوش حسینی سرقین، محمد‌رضا سرافراز اردکانی، سید محمد مشتاقیون و سید موسی موسوی کوهی، 1396، تاثیر ورمی کمپوست بر رشد و میزان کلروفیل، کارتنوئید، فنول، قند و محتوای نسبی آب جمعیت های مختلف رازیانه،یستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران- - مراغه، ایران.

11-عبدالله بيک خورميز ، سیاوش حسینی سرقین، محمد‌رضا سرافراز اردکانی، سید محمد مشتاقیون و سید موسی موسوی کوهی، شهریور1396، اثر ورمی کمپوست در شرایط شور بر میزان عناصر موجود در بخش هوایی رازیانه،بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران- مراغه، ایران.

12-زینب خیرخواه، سياوش حسيني سرقين، ملایر اردیبهشت 1396، مقایسه برخی ترکیبات آنتی اکسیدانی دو واریته داز وپورک از گونه نخل ایرانی (Nannorrhops ritcheana)،سومین کنفرانس ملی علوم وتکنولوژی های نوین زیستی-ملایر.

13-زینب خیر خواه، سياوش حسيني سرقين، 1396، مقایسه برخی ترکیبات فیزیولوژیکی دو واریته داز وپورک از گونه نخل پا کوتاه ایرانی Nannorrhops ritcheana،ارومیه تیرماه 1396 دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران.

14-سیاوش حسینی سرقین، 1392، تاثیر ذخیره سازی طولانی مدت بر روی فعالیت های بیولوژیکی پوست سبز وداخلی بادام،بیست ویکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران- 1 تا 5 شهریور 1392 – دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

15-سیاوش حسینی سرقین، 1392، تاثیر اشعه گاما بر روی محتویات فیتوشیمیایی وفعالیت آنتی اکسیدانی پوست سبز وداخلی ذخیره شده بادام،بیست ویکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، تبریز،ایران.

16-Siavash Hosseini Sarghein, 2008, Anatomical Comparison of Stem and Petiole in Several Genus of Lamiaceae Family in W.Azarbijan,15th National&3rd International Conference of Biology.

17-Siavash Hosseini Sarghein, 1390, Assessment of Recent Advances of Biotechnology Application in Medicinal Plants As a Important Continental Factor,همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, ارومیه,ایران.

18-Siavash Hosseini Sarghein, 1391, Comparisonof antioxidant activity in several Rosa canina in west azarbaijan population,کنگره ملی گیاهان دارویی, جزیره کیش,ایران.

19-Siavash Hosseini Sarghein, 1392, DETERMINATION OF TOTAL PHENOLIC AND SCAVENGING ACTIVITY OF FREE RADICALES IN 4 SPECIES FRUITS OF SOLANACEAE,دومین کنگره ملی گیاهان داروئی, تهران,ایران.

20-Siavash Hosseini Sarghein, 1390, determination three opium alkaloids from different parts of Papaver bracteatum L. using High-performance liquid Chromatography and Spectrophotometric methods,کنگره کشف و آنالیز مواد مخدر, تهران,ایران.

21-Siavash Hosseini Sarghein, 1393, Effect of UV-B radiation on UV- absorbing factors and som biochemical factors in barley (Hordeume vulgare L.) cv bahman,هیجدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس زیست شناسی ایران, تهران,ایران.

22-Siavash Hosseini Sarghein, 1392, EVALUATION OF UV-B EFFECTS ON MORPHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERITICS OF TWO CULTIVARS OF CORIANDER (CORIANDRUM SATIVUM L.),دومین کنگره ملی گیاهان دارویی, تبریز,ایران.

23-Siavash Hosseini Sarghein, 1393, Free radical scavenging activity of ethanolic and aqueous extract of two strawberry cultivars in Golestsn province,هیجدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس زیست شناسی ایران, هران,ایران.

24-.

25-Siavash Hosseini Sarghein, 1392, RADICAL SCAVENING ACTIVITY AND TOTAL PHENOLIC CONTENT OF THREE SPECIES OF PEAR (PYRUS L.),دومین کنگره ملی گیاهان دارویی, تهران,ایران.

26-Siavash Hosseini Sarghein, 1391, Study antioxidant and antiradical activities of fruits of two Diospyros species,کنگره ملی گیاهان دارویی, جزیره کیش,ایران.

27-سیاوش حسینی سرقین، 1390، اثرات باندهای مختلف اشعه ماورای بنفش روی فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و میزان فلاوونوئیدها در گیاه بامیه (Hibiscus esculentus L)،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

28-سیاوش حسینی سرقین، 1390، اثرات باندهای مختلف اشعه ی ماورای بنفش روی فعالیت بعضی آنزیم های ضداکسایشی در گیاهک بامیه (Hibiscus esculentus L)،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

29-سیاوش حسینی سرقین، 1390، اثرات پرتوهای ماوراء بنفش روی بیوماس، سطح برگ، محتوای قند محلول و پروتئین محلول در گیاه شاهدانه(Cannabis sativa)،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

30-سیاوش حسینی سرقین، 1390، اثرات پرتوهای ماوراء بنفش روی پارامترهای رشد، رنگیزه های فتوسنتزی و پتانسیل آنتی اکسیدانتی گیاه شاهدانه (Cannabis sativa)،دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، یزد،ایران.

31-سیاوش حسینی سرقین، 1387، ارایه روش کمی برای براورد مقدار فلز در یک توده گیاهی در مناطق الوده،سومینکنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع الی تجدید شونده در کشاورزی.

32-سیاوش حسینی سرقین، 1391، ارزیابی میزان فنل وفلاونوئید تام وفعالیت های پاداکسایشی درسه واریته ازترب (Raphanus sativus L.)،دومین همایش ملی تنوع زیستی وتاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست، ارومیه،ایران.

33-سیاوش حسینی سرقین، 1393، بررسی اثر اشعه UV-B بر روی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در گیاه جو Hordeum vulgare L.) رقم ماکویی،هیجدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس زیست شناسی ایران، تهران،ایران.

34-سیاوش حسینی سرقین، 1394، بررسی اثر اشعه UV برروی برخی ازفاکتورهای فیزیولوژیکی ورنگیزه های فتوسنتزی گیاه ذرت (Zea mays)،اولین همایش ملی پدافند غیر عتمل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار، تهران،ایران.

35-سیاوش حسینی سرقین، 1390، بررسی اثر آلودگی محیط ناشی از هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای بر روی رشد دو گونه جلبک Dunallela Tertiolecta و Dunalliela Sallina،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

36-سیاوش حسینی سرقین، 1394، بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر روی برخی از فاکتورهای فیزیولوژیکی ورنگیزه های فتوسنتزی گیاه ذرتZea mays)،اولین همایش ملی پدافند غیر عتمل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار، تهران،ایران.

37-سیاوش حسینی سرقین، 1394، بررسی اثر نانو ذرات نقره بر فعالیت آنزیم های پاداکسایشی و رنگیزه های فتوسنتزی در گیاه ذرت ( Zea mays L. )،سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان،ایران.

38-سیاوش حسینی سرقین، 1394، بررسی اثرات تنش توام شوری و UV – Bروی برخی پارامترهای بیوشیمیایی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

39-سیاوش حسینی سرقین، 1394، بررسی اثرات غلظت های مختلف شوری بر روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی گیاه همیشه بهار،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

40-سیاوش حسینی سرقین، 1392، بررسی اثراشعه UV-B روی برخی فرآیندهای بیو شیمیایی و آناتومیکی در گیاه کدومسمایی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

41-سیاوش حسینی سرقین، 1392، بررسی اثراشعه UV-B روی برخی فرآیندهای فیزیولوژیکی ومورفولوژیکی در گیاه کدومسمایی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

42-سیاوش حسینی سرقین، 1393، بررسی برخی پارامترهای مورفولوژیکی وآناتومیکی دمبرگ دو رقم گیاه توت فرنگی استان گلستان،سومین همایش ملی تنوع زیستی وتاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست، ارومیه،ایران.

43-سیاوش حسینی سرقین، 1393، بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و ترکیب های فنولی در گیاه ازگیل در شرایط آب و هوایی ارسباران،سومین همایش ملی تنوع زیستی وتاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست، ارومیه،ایران.

44-سیاوش حسینی سرقین، 1392، بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و ترکیب های فنولی دو واریته سنجد در خراسان رضوی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست-، ارومیه،ایران.

45-سیاوش حسینی سرقین، 1386، بررسی خصوصیات اناتومیکی و اکولوژیکی هشت جنس از تیره نعناع در ا.غ،خلاصه مقالات همایش منطقه ی یافته های کشاورزی و منابع طبیعی(غرب کشور).

46-سیاوش حسینی سرقین، 1386، بررسی دانه چند گونه مریم گلی در ارومیه بر اساس محتوی روغن و در صد اسیدهای چرب امگا3،سومین همایش گیاهان دارویی.

47-سیاوش حسینی سرقین، 1394، بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی ترکیبات فنولی در عصاره های اتانولی و متانولی میوه و برگ هلو انجیری ، شفتالو و شلیل،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی در ایران، تهران،ایران.

48-سیاوش حسینی سرقین، 1391، بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی در چند جمغیت Rosa canina L.) نسترن کوهی) در سطح استان آذربایجان غربی،دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پزشکی، ارومیه،ایران.

49-سیاوش حسینی سرقین، 1391، بررسی میزان ترکیبهای فنلی، فلاونوئیدی وفعالیت پاداکسایشی میوه نسترن کوهی Rosa canina L. درآذربایجان غربی،دومین همایش ملی تنوع زیستی وتاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست، ارومیه،ایران.

50-سیاوش حسینی سرقین، 1391، تاثیر اشعه UV-B بر روی رنگیزه های فتوسنتزی وترکیبات حاذب UV در سه رقم مختلف از گیاه سویا (Glycine max)،هفتمین کنفرانس سراسری وپنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

51-سیاوش حسینی سرقین، 1391، تاثیر اشعه UV-B بر فعالیت برخی آنزیم های پاداکسایشیدر سه رقم از گیاه سویا (Glycine max L.)،دومین همایش ملی تنوع زیستی وتاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست، ارومیه،ایران.

52-سیاوش حسینی سرقین، 1390، تاثیر اشعه UV روی جوانه زنی دو واریته کتان (Linum usitatissimum)،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

53-سیاوش حسینی سرقین، 1392، تاثیر اشعه ماوراء بنفش بر میزان مالون دی آلدئید وبرخی از آنزیم های آنتی اکسیدان درگیاه مرزه (Satureja hortensis L.)،اولین همایش داخلی زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه،ایران.

54-سیاوش حسینی سرقین، 1391، تاثیر تشعشعات ماورای بنفش B روی تنش خشکی و ترکیب دو تنش بر روی محتوای رنگیزه های فتوسنتزی، میزان پرولین وآنتوسیانین در دو رقم یونجه (Medicago sativa L.)،هفتمین کنفرانس سراسری وپنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

55-سیاوش حسینی سرقین، 1391، تغییرات پارامترهای زشدریشه واندام هوایی ومیزان آنتوسیانینبرگ تحت تیمارهای خشکی، تشعشعات UV-B وترکیب دو تنش در دو رقم یونجه (Medicago sativa L.)،دومین همایش ملی تنوع زیستی وتاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست، ارومیه،ایران.

56-سیاوش حسینی سرقین، 1392، تغییرات خواص پاد اکسایشی دو رقم گشنیز(Coriandrum sativum L.) در پاسخ به اثرات توام تیمار UV-B و خشکی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

57-سیاوش حسینی سرقین، 1393، تغییرات ساختاری و فراسا ختاری ناشی از اشعه ماورای بنفش دز سلول های گیاهی،سومین همایش ملی تنوع زیستی وتاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست، ارومیه،ایران.

58-سیاوش حسینی سرقین، 1377، تمایز یابی آوند چوبی اولیه در شاخه های فرعی نارنج(Citrus aurantium L)،هفتمین کنفرانس زیست شناسی سراسری ایران.

59-سیاوش حسینی سرقین، 1386، طبقه بندی گونه های مریم گلی د رارومیه از نظر مطالعات آناتومیکی میوه،سومین همایش گیاهان دارویی.

60-سیاوش حسینی سرقین، 1393، علائم ظاهری ایجاد شده در گیاه مرزه ) Satureje Hortensis Lدر اثر اشعه ی ماورائ بنفص،سومین همایش ملی تنوع زیستی وتاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست، ارومیه،ایران.

61-سیاوش حسینی سرقین، 1391، مطالعات آناتومیکی برگ ودمبرگ12 جنس از تیره نعناع در استان آذر بایجان غربی،هفتمین کنفرانس سراسری وپنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

62-سیاوش حسینی سرقین، 1391، مطالعه آناتومیکی برگ، ساقه ودمبرگ چند گونه Nepeta L. در آذربایجان غربی،هفتمین کنفرانس سراسری وپنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

63-سیاوش حسینی سرقین، 1392، مطالعه آناتومیکی ومرفولوژیکی در سه گونه گلابی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

64-سیاوش حسینی سرقین، 1392، مطالعه ظرفیت پاداکسایشی در چهار گونه از تیره سیب زمینی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

65-سیاوش حسینی سرقین، 1393، مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی ومیزان پایداری ترکیبات فنلی حاصل از میوه ی دو رقم گیاه توت فرنگی،سومین همایش ملی تنوع زیستی وتاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست، ارومیه،ایران.

66-سیاوش حسینی سرقین، 1390، مطالعه مقایسه ای هفت گونه شبدر از طریق بررسی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در ایران،دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، یزد،ایران.

67-سیاوش حسینی سرقین، 1394، مطالعه ی ظرفیت جمع آوری رادیکالهای آزاد در عصاره های اتانولی و متانولی میوه و برگ هلو انجیری ، شفتالو و شلیل،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی در ایران، تهران،ایران.

68-سیاوش حسینی سرقین، 1393، مقایسه صفات آناتومیکی و بیوشیمیایی ازگیل تحت شرایط آب و هوایی ارسباران،سومین همایش ملی تنوع زیستی وتاثیر آن بر کشاورزی ومحیط زیست، ارومیه،ایران.

69-سیاوش حسینی سرقین، 1392، مقایسه صفات آناتومیکی و مرفولوژیکی دو رقم سنجد تحت شرایط آب و هوایی خراسان رضوی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

70-سیاوش حسینی سرقین، 1390، مقایسه عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی هفت گونه شبدر تحت شرایط آب و هوایی ارومیه،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

71-سیاوش حسینی سرقین، 1393، مقایسه ویژگی های آناتومیکی برگ گونه های Plantago maritima و Plantago lanceolata از جنس بارهنگ در استان آذربایجانغربی،هیجدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس زیست شناسی ایران، تهران،ایران.

72-سیاوش حسینی سرقین، 1391، مقایسه ی بیوشیمیایی جمعیت هایی از گونه کنگر (Gundelia tourneforti) در سطح استان آذربایجان غربی،دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پزشکی، ارومیه،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1381، مطالعه تغییرات ساختاری و فراساختاری ایجاد شده توسط شوری در سلولهای ریشه باقلا،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (53)

1-ثریا الهی کرمدار، سیاوش حسینی سرقین، رضا درویش زاده، رشید جامعی، اردیبهشت 1402، تاثیر سالیسیلیک اسید بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی، آناتومیکی و مولکولی گیاه نعناع فلفلی ( Mentha piperita L.) تحت اشعه UV-B، سیاوش حسینی سرقین- پایان نامه دکتری-.

2-امیرعلی کمالوند، سیاوش حسینی سرقین، رویا کرمیان، آبان 1401، اثر باکتری¬های اندوفیت (Bacillus weidmannii، Stenotrophomonas pavanii، Bacillus endophytrcus، brassicearu Pscudomonos) بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمایی گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) تحت تنش کادمیوم ، سیاوش حسینی سرقین- پایان نامه دکتری-.

3-شراره شيعتي، جليل خارا، سياوش حسيني سرقين و عبدالله حسن زاده قورت تپه ، بهمن 1401، برهمکنش ریزوبیوم و قارچ میکوریز آربوسکولار بر برخی صفات فیزیولوژیکی، آناتومیکی و تحت سمیت مس )Glycine max L.( بیوشیمیایی گیاه سویا ، - پایان نامه دکتری-.

4-زهرا ربیعی ، سیاوش حسینی سرقین، علی دهستانی کلاگر، همت ا... پیردشتی ، فرید بیکی ، 1400، بررسی تأثیر القاگرهای فسفیت پتاسیم و هگزانوئیک اسید بر پاسخ¬های فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و مولکولی گیاه گوجه فرنگی تحت تنش قارچ بیماریزای Alternaria solani، سیاوش حسینی سرقین- پایان نامه دکتری-.

5-رقیه حلقومی، سیاوش حسینی سرقین، جلیل خارا، بهمن حسینی، 1399، مطالعه تاثیرات نانوتیوپ کربنی چند دیواره بر روی تغییرات متابولیت های ثانویه گیاه ریحان(Ocimum basilicum L.)، پایان نامه دکتری-استاد راهنما.

6-لیلا عبدالهی ، سیاوش حسینی سرقین ، 1398، مطالعات آناتومیکی وبررسی خصوصیات پاداکسایشی دو گونه بابونه و بومادران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

7-بهار ادب دوست،سیاوش حسینی سرقین ،رشید جامعی، ، 1398، مطالعه مقایسه ای خصوصیات کمی و کیفی5 اکوتیپ زعفران ، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

8-شبنم یگانه فر، سیاوش حسینی سرقین، 1398، تاثیر نانو ذرات سیلیکات برروی برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی وآناتومیکی گیاه تره تیزک (Lepidium sativum L.) تحت تنش UV-B، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

9-سید محمد یوسف عزیزی ، سیاوش حسینی سرقین ، احمد مجد، مریم پیوندی، 1398، بررسی اثرات میدان های الکترومغناطیسی بر سیستم های آنتی اکسیدان، ساختار اندامهای رویشی و پایداری ژنتیکی گیاه چای Camellia sinensis L.، پایان نامه دکترا، استاد راهنما.

10-عبداالله بیک خورمیزي، سیاوش حسینی سرقین، محمدرضا سرافراز اردکانی، سید محمد مشتاقیون و سید موسی موسوي کوهی، 1398، تاثیر برهم کنش ورمی کمپوست وتنش شوری بر صفات مورفوفیزیولوژیکی وبیوشیمیایی رازیانه (Fueniculum vulgare Mill)، پایان نامه دکترا، 1398، استاد راهنما-سیاوش حسینی سرقین.

11-مهران مجرد،سياوش حسيني سرقين، علی سنبلی، مطالعه تنوع فیتوشیمیایی و ژنتیکی کمپلکس گونه ای Tanacetum polycephalum در شمال غرب ایران، پایان نامه دکترا، 1397، استاد راهنما سياوش حسيني سرقين.

12-مریم یوسفی، سیاوش حسینی سرقین، 1397، بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی ومورفولوژیکی گیاه کتان (Linum usitatissimum L.) تحت تاثیر طول موج های مختلف اشعه ماورائ بنفش ( UV-A، UV-B، UV-C)، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1397، استاد راهنما سیاوش حسینی سرقین.

13-زینب خیرخواه شبستانی، سیاوش حسینی، بررسی صفات آناتومیکی، مورفولوژیکی وفیزیولوؤیکی دو واریته داز وپورک از گونه نخل پاکوتاه ایرانی Nannorrhops ritcheana.

14-محمدرضا عباسی، سیاوش حسینی، ارزیابی کومارین در منابع ژنتیکی جنس Melilotus در ایران در شرایط مزرعه و تنش شوری ، پایان نامه دکترا، پایان نامه دکترا، 1395، استاد راهنما.

15-مرضیه محرابی ، مطالعه اثرات تغذیه سیلیکون بر روی شاخص های فیزیولوژیکی ، بیوشیمیایی و آناتومیکی ذرت( Zea mays L) ازطریق کاهش کمبود آهن.

16-نیکو کرامت ، تاثیر پرتوUV - B بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی، آناتومیکی و بیوشیمیایی گیاه مریم گلی ( Salvia officinalis L. ) ونقش سالیسیلیک اسید در تنش زدایی پرتوUV – B.

17-افسانه امجدی پور، مطالعات آناتومیکی آناتومبکی و مقایسه ظرفیت پاداکسایشی عصاره های اتانولی ومتانولی دو گونه از تیره نعناعیان ( آویشن آذربایجانی، نعنای کوهی ).

18-فرشته قادری، اثرات پرتوUV - B بر روی برخی پارامترهای آناتومیکی ، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه توتون ( Nicotiana tabacum ) وتاثیر سالیسیلیک اسید در تنش زدایی پرتوUV – B .

19-ساناز مجدي، 1394، ارزيابي اكوفيزيولوژيكي همزيستي ميكوريز وبررسي هاي آناتوميك در چندين گونه گياهي از محدوده زمين هاي ناحيه مرادبيگ (حنوب همدان)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-الناز عليزادگان، 1394، مطالعه اثرات متقابل خشكي وUV-B بربرخي فرايندهاي فيزيولوژيكي بيوشيميايي و آناتوميكي گياه باقلا (vicia faba)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-وجيهه آقايي زاد قوشچي، 1394، بررسي اثرات اسيد ساليسيليك بر روي پارامترهاي بيوشيميايي، فيزيولوژيكي و آناتوميكي گياه ذرت (Zea mays L) تحت تنش اشعهUV-B، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-سهيلا بابايي قوشچي، 1394، بررسي تاثير متقابل تنش شوري و UV – Bروي شاخص هاي فيزيولوژيكي ، بيوشيميايي و آناتوميكي گياه هميشه بهار (Calendula officinalis )، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-نسرين وقار موسوي، 1394، بررسي خصوصيات آناتوميكي و پاداكسايشي شفتالو (Persica vulgaris Miller ) ، شليل (Prunus persica. Nucipersica ) و هلو انجيري ( Prunus persica. Compressa (Loud)Bean ) از خانواده Rosaceae در آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-رويا وفوري، 1394، بررسي تاثير نانوذرات نقره روي شاخص هاي فيزيولوژيكي ، بيوشيميايي و آناتوميكي گياه ذرت ( Zea mays L. maxima 524 )، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-فاطمه عباسي، 1391، مطالعه آناتوميكي وخواص پاداكسايشي تركيبات فنلي در برگ هاي چند واريته انگور اروميه (Vitis vinifera)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-الهام جعفري، 1391، مطاله ي آناتوميكي برگها وفعاتليت هاي ضد راديكالي ميوه هاي سه گونه ي خرمالو (Diospyros)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-ثريا گروسي ورجوي، 1391، بررسي مقايسه اي آناتومي و فعاليت هاي پاداكسايشي در چند رقم ترب (Raphanus sativus L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-فرين نوري، 1391، پاسخ هاي فيزيولوژيكي، بيوشيميايي وآناتوميكي سه رقم سويا (Glycine max L.) تحت تشعشعات UV-B، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-جيران سجادي نسب، 1390، بررسي تاثير آلودگي هيدروكربنهاي پلي آروماتيك (آنتراسن و فنانترن) روي فاكتورهاي فيزيولوژيك و بيان ژن LacsA در دو گونه جلبك Dunaliella salina و Dunaliella tertiolecta، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-سميرا شوكت ياري، 1390، استخراج و مطالعه كمي و كيفي تركيبات آلكالوئيدي موجود در دو گونه گياهي Leontice. leontopetalum و Leontice. armeniaca در دو منطقه متفاوت از ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-نسرين رفيع نيا، 1391، پاسخ هاي فيزيولوژيكي،بيوشيميايي و آناتوميكي دو رقم يونجه(Medicago sativa L.) تحت تنش هاي خشكي وتشعشعات UV-B، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-سميه فتاحي، 1391، مطالعه ي آناتوميكي وخواص ضد اكسايشي دو گونه Rosa canina و Rosa pimpinellifolia درچندجمعيت استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-آرزو فتحعلي وند، 1391، بررسي مقايسه اي آناتوميكي وبيوشيميايي جمعيت هايي از گونه كنگر(Gundelia tourneforti L.) در سطح استان آذربايچان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-فضه محمدي آلاگوز، 1390، استخراج و مقايسه كمي و كيفي تركيبات آلكالوئيدي سه گونه خشخاش (Papaver fugax Pior. Papaver oriental L. ،Papave bracteatum L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-سروش كارگر خرمي، 1390، مطالعه تاثيرات طيف هاي مختلف اشعه فرابنفش در برخي فرايند هاي بيوشيميايي،فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي گياه باميه (Hibiscus esculentus L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-مصيب رضايي، 1390، بررسي مقايسه اي آناتومي برگ و الكتروفورز پروتئين هاي ذخيره اي بذر در چند رقم پرتقال Citrus sinensis (L). Osbeck در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-سميه محمدپور، 1390، بررسي فيتوشيميايي و آناتومي برگ در ريزگونه هاي Pistacia atlantica Desf. در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-زهرا قندالي دوست، 1390، تاثير باندهاي مختلف اشعه ماوراء بنفش بر ويژگيهاي فيزيولوژيكي،بيوشيميايي و ريخت شناسي در گياه شاهدانه (Cannabis sativa)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-مريم صوف زاده، 1390، مطالعه مقايسه اي هفت گونه شبدر (trifolium) از طريق بررسي صفات آناتوميكي،مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-ندا مهياد، 1393، بررسي تنوع خصوصيات مورفولوژيك وميزان روغن در 30 ژنوتيپ كنجد ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-حسن رحماني، 1393، بررسي خواص پاداكسايشي تركيبات فنلي ومطالعه آناتوميكي چند گونه گياه بارهنگ (Plantago L.) در آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-الهام جليل زاده، 1393، بررسي اثر ميدان مغناطيسي ونانو ذرات نقره روي شاخص هاي فيزيولوژيكي، بيوشيميايي وآناتوميكي گياه هميشه بهار (Calendula officinalis L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-مريم حاجي لري، 1393، مطالعه آناتوميكي برگ، دمبرگ وفعاليت پاداكسايشي تركيبات فنلي ميوه ي دو رقم گياه توت فرنگي (selva and diamante) استان گلستان (منطقه فندرسك)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-وريشه محمدي، 1393، تاثير اشعه UV-Bروي ساختار آناتوميكي وبرخي پارامترهاي فيزيولوؤيكي دو رقم جو (Hordeum vulgare L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-سميه قرباني، 1393، بررسي ساختار آناتوميكي وفعاليت پاداكسايشي در گياه پنيرك (Malva neglecta)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-رقيه امامي فر، 1393، مطالعه آناتوميكي برگ، دمبرگ وفعاليت پاداكسايشي برگ وميوه ازگيل (Mespilus germanica L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-فرشته صابونچيان، 1392، مطالعه آناتوميكي وعملكرد پاداكسايشي عصاره هاي اتانولي ومتانولي دورقم سنجد (Elaeagnus angustifolia)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-سميه محمدزاده، 1392، مطالعه اثرات متقابل اشعه UV-B و خشكي بر برخي فرآيندهاي فيزيولوژيكي، بيو شيميايي وريخت زايي دو رقم گشنيز (Coriandrum sativum L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-رحيمه اميني، 1392، بررسي مقايسه اي آناتومي وفعاليت بيوشيميايي در چند گونه از تيره سيب زميني(Solanaceae)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-جواد خرمي، 1392، تاثير اشعه UV-Bبر روي آناتومي، ريخت شناسي وبرخي از ويژگي‌هاي فيزيولوژيكي گياه خشخاش (Papaver somniferum L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-خديجه سادات موسوي دولت آبادي، 1392، فعاليت آنتي اكسيداني وآنتي راديكالي پوست سبز وداخلي ذخيره شده در ژنوتيپ هاي مختلف بادام اهلي (Amygdalus communis L.)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

52-نسيبه دهقان، 1392، بررسي مقايسه اي آناتومي برگ وفعاليت پاداكسايشي در چند گونه گلابي (Pyrus L.)-، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

53-نوبر حاجي حسينلو، 1392، مطالعه اثرات متقابل اشعه UV-B و خشكي بر برخي فرآيندهاي فيزيولوژيكي، بيو شيميايي و آناتوميكي دو رقم كدو(Cucurbita pepo)-، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (9)

1-برهم کنش های زیستی، دکترا،1398.

2-یاخته شناسی وبافت شناسی پیشرفته، کارشناسی ارشد،1398.

3-اکولوژی پوشش های گیاهی، کارشناسی ارشد،1398.

4-مبانی گیاه شناسی، کارشناسی،1398.

5-ریخت شناسی وتشریح، کارشناسی،1398.

6-آزمایشگاه مبانی گیاه شناسی، کارشناسی،1398.

7-آزمایشگاه ریخت شناسی وتشریح، کارشناسی،1398.

8-ریخت زایی واندام زایی، کارشناسی،1398.

9-آزمایشگاه ریخت زایی واندام زایی، کارشناسی،1398.