• نام و نام خانوادگی
  • اکبر جعفری دولاما
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (27)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (57)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (43)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اکبر جعفری دولاما
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (27)

1-اکبر جعفری،عبدالله رحمت نظام آباد، 1398، کنترل ساختار باند بلورهای فوتونیکی یک بعدی با استفاده از ویژگی غیرخطی لایهها ،ایران.

2-Kh Mabhouti and A Jafari, 2016, 16, 63, Implementation of electro-optic amplitude modulator in the external cavity of semiconductor laser for generation of periodic sates and chaos control,Iranian Journal of Physics Research.

3-Amin Moghtaderi and Akbar jafari, 2013, 8, 126, Production And Investigation About Structural Properties Of Silicon Layers,Journal of Applied Science and Agriculture.

4-Akbar Jafari , Behzad Zeynizadeh, Shiba Darvishi, 2018, 253, 119, Study of linear and nonlinear optical properties of nickel immobilized on acid-activated montmorillonite and copper ferrite nanocomposites,Journal of Molecular Liquids.

5-A. Jafari and A. Rahmaty, 2018, 32, 1850132, Band structure of one-dimensional photonic crystal with graphene layers using the Fresnel coecients method,International Journal Of Modern Physics B.

6-A Jafari* and A Rahmat, 2016, Band structure of one-dimensional plasma photonic crystals using the Fresnel coefficients method,Indian Journal of Physics.

7-Akbar Jafari, Khosro Mabhouti*, and Maryam Heydari Heydarabad, 2014, 8, 13, Theoretical comparison analysis of long and short external cavity semiconductor laser,International Journal of Optics and Photonics (IJOP).

8-A. Jafari, A. Rahmaty and S. Bakkeshizadeh, 2018, 32, 1750277, Band structure of one-dimensional doped photonic crystal with three level atoms using the Fresnel coecients method,International Journal Of Modern Physics B.

9-Z. Ahmadi, H. Goudarzi and A. Jafari, 2016, 30, 1650122, Conduction band population in graphene in ultrashort strong laser eld: Case of massive Dirac particles,International Journal Of Modern Physics B.

10-H. Motiei, A. Jafari⁎, R. Naderali, 2017, 88, 68, Third-order nonlinear optical properties of organic azo dyes by using strength of nonlinearity parameter and Z-scan technique,Optics & Laser Technology.

11-A.Jafri, R.Naderali, H. Motiei, 2017, 64,345, The effect of doping acid on the third-order nonlinearity of carboxymethyl cellulose by the Z-scan technique,Optical Materials.

12-O. Abbasi and A. Jafari, 2016,48, 434, Dynamics of entropy and quantum statistical properties of the field in the interaction of a single two-level atom with a superposition of nonlinear coherent states in the framework of f-deformed Jaynes–Cummings model,Optical and Quantum Electronics.

13-O. Abbasi and A. Jafari, 2017, 64, 32, Four-Photon nonlinear Coherent States, Journal of Modern Optics,Journal of Modern Optics.

14-A. Jafari1 • R. Naderali1 • S. Bakkeshizadeh, 2016,48, 55, Effect of spontaneously generated coherence in controlling the optical bistability and multistability in a left-handed four-level atomic system,Optical and Quantum Electronics.

15-R. Naderali1 · A. Jafari1 · H. Motiei, 2015, 12, 681, Nonlinear optical properties of carboxymethyl starch nanocomposite by Z?scan technique using a Nd–YAG laser,Applied Physics B.

16-A. Jafari a,n, Kh. Mabhouti a, S. Afrang b, A. Siahcheshm, 2012, 44, 1398, Control of instability in a semiconductorlaser using a functional pump current generator with a dynamical parameter,Optics and LaserTechnology.

17-H. Goudarzi, A. Jafari, S. Bakkeshizadeh 1 and V. Vahidi, 2012, 6, 1253, Solutions of the Klein-Gordon Equation for the Harmonic Osillator Potential Plus NAD Potential,Advanced Studies in Theoretical Physics.

18-A.Jafari and S. Bakkeshizadeh, 2012, 8, 23, Analysis of a Gain-Coupled Double Phase-Shift-Controlled Distributed Feedback Optical Filter,Far East Journal of Electronics and Communications.

19-R. Naderali, H. Motiei .A. Jafari, 2013, 45, 95, Creation of entangled W states of four two-level atoms in a cavity via quadrapod adiabatic passage,Optical and Quantum Electronics.

20- 2011, Control of instability in a semiconductor laser using a functional pump current generator with a dynamical parameter,Optics and LaserTechnology.

21- 2009, The Effect of Phototautomerism on the Nonlinearity of the Liquid Crystals,Optic Communications.

22- 2008, The Efect of Photoisomerization on the Nonlinearity of an Azo Dye-doped Nematic Mixture,Optics Communications.

23- 2007, Electronic Absorption Spectra of Cresyl Violet Acetate in Anisotropic and Isotropic Solvents,Spectrochimica Acta.

24- 2007, Linear Optical Parameters of a Dyed Nematic Mixture in the Presence of an ac Voltage,Optical Materials.

25- 2006, Enhanced Optical Nonlinearities in Some Dye-Doped Nematic Liquid Crystals,Nonlinear and Quantum Optics (ISSN).

26- 2006, The Effects of External Applied Voltage on the Nonlinear Refractive Index and the Birefringence of a Dye-Doped Nematice Mixture,Optics Communications 266.

27- 1993, Tow Photon Transitions in the Optogalvanic spectrum of Neon,J. Sci. I.R.Iean.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (57)

1-حسینی، حسین؛ جعفری ، اکبر؛ بک کشی زاده،ُصمیه، 1396، طراحی فیلتراپتیکی چند کانالی بر پایه بلورهای فوتونیکی یک بعدیبا لایه های گرافنی،کنفرانس فیزیک ایران .

2-مبهوتی ، خسرو؛ جعفری، اکبر؛مسلمی دهزیری،فرناز، 1396، مطالعه تحلیلی پایداری لیزر نیمهرسانا کاواک خارجی با جریان تزریقی مدوله شده،کنفرانس فیزیک ریاضی ایران .

3-مبهوتي، خسرو ؛ جعفري، اكبر؛ نعمتي، سميه، 1396، تاثير شدت پرتو تزريقي و ناميزاني فركانسي بر پايداري و ديناميك ليزرهاي جفت شده نيمه رسانا،کنفرانس فیزیک ایران .

4-مرضیه ، سلیمی اشگه سو ؛ جعفری دولاما، اکبر ؛ حمیده ، مطیعی، 1396، بررسی خواص اپتیکی غیرخطی مشتقات کینوکسالین با استفاده از روش جاروب- z،کنفرانس فیزیک ایران .

5-درویشی، شیبا ؛ جعفری، اکبر ؛ زینی زاده، بهزاد ، 1396، مقایسه ضریب شکست غیرخطی نانوذرات 4 NiFe2O و 4 Fe3O،کنفرانس فیزیک ایران .

6-امینی، زهرا ؛ جعفری، اکبر ؛ نیکو، عباس، 1396، بررسی اثر غلظت بر پارامترهای اپتیک خطی و غیرخطی 3-نیترو فنیل کربوهیدرازید،کنفرانس فیزیک ایران .

7-صالح زاد ، آرزو ؛ جعفری دولاما، اکبر ؛ سمیه ، بک کشی زاده، 1396، بررسی اثرکر درگیاه زوفا بااستفاده از روش جاروب- z،کنفرانس فیزیک ایران .

8-شاکری،بیتا ؛ جعفری، اکبر ؛ مطیعی، حمیده ؛ نیکو، عباس، 1396، بررسی خواص اپتیک غیر خطی 4 ن -یتروآنیلین در سه شدت با روش جاروب- z،کنفرانس فیزیک ایران .

9-اکبر جعفری، امید عباسی، 1392، برهم کنش برهم نهی خاصی از حالتهای همدوس استاندارد با سیستم اتمی دوترازی،کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران.

10-اکبر جعفری، سید مجید حیدری سنوکش، امید عباسی، 1394، برهم کنش یک اتم سه ترازی گونه با یک حالت همدوس زوج استاندارد در حضور یک محیط شبه کر و جفت شدگی وابسته به شدت،کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران.

11-اکبر جعفری، امید عباسی، 1394، حالتهای همدوس غیرخطی چهار فوتونی،کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران.

12-مطیعی، حمیده؛ جعفری، اکبر؛ نادرعلی، رحیم؛ احمد فخرالدین، الهه، 1395، بررسی کر غیرخطی مواد آلی رنگی با استفاده از روش جاروب- z،کنفرانس فیزیک ایران .

13-احمد فخرالدین، الهه؛ جعفري،اکبر ؛ نادر علی، رحیم ؛ حمیده، مطیعی؛ عسگري، سعیده، 1395، بررسی خواص اپتیک غیر خطی کبالت کلرید 6 آبه و کبالت نیترات 6 آبه با استفاده از روش جاروب-Z،کنفرانس فیزیک ایران .

14-مطیعی ، حمیده ؛ جعفزی ، اکبز ؛ نادرعلی ، رحیم، 1394، بررسی خواص نوری غیرخطی نانو کامپوسیت کربوکسی متیل نشاسته توسط تکنیک جاروب -z با استفاده از لیزر Nd-YAG ،کنفرانس فیزیک ایران .

15-جعفري، اكبر؛ نادرعلي، رحيم ؛ حيدري، سيد مجيد ؛ عباسي، اميد، 1394، بررسي ويژگيهاي غيركلاسيكي ميدان در برهمكنش با يك اتم سه ترازي- گونه در يك كاواك اپتيكي با محيط شبه كر و حضور جفتشدگي وابسته به شدت ،کنفرانس فیزیک ایران .

16-خدابخش رسول، محمدی حسنقلی، جعفری اکبر، نجفی رحمان، کریمی محسن، 1393، مطالعه اثر تابش پرتو β بر روی خواص اپتیکی غیرخطی محلول آلومینیوم کلرید شش آبه،کنفرانس اتیک و فوتونیک ایران.

17-جعفری اکبر، مبهوتی خسرو، محمد نژاد هیرو، 1394، محاسبه معادله فازي ليزر نيمه رسانا با در نظر گرفتن نوفه جمله اختلالي در ميدان خروجي ليزر،کنفرانس فیزیک ایران .

18-جعفری اکبر، مبهوتی خسرو، بسطامی رزم اکرم، 1394، تاثیر آینه های مزدوج فازی اپتیکی در کاواک خارجی لیزر نیمه رسانا بر ناپایداری خروجی انها،کنفرانس فیزیک ایران .

19-جعفری اکبر، عباسی امید، 1394، برهمکنش یک اتم دو ترازی با یک حالت همدوس زوج غیرخطی بر مبنای مدل جینز- کامینگز تغییر شکل یافته f،کنفرانس فیزیک ایران.

20-زرار احمدی، هادی گودرزی، اکبر جعفری، 1394، برهمکنش گرافن گافدار با پالس لیزری فوق کوتاه،کنفرانس فیزیک ایران .

21-اکبر جعفری ، محسن کریمی ، رحمان نجفی، 1393، اثر حلال روی جذب غیر خطی نانولوله های چند جداره کربنی با عامل کربوکسیل،بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران.

22- 2003, Effects of Helium -Neon Laser on Growth and Survival Rates and Reproductive and Life Span Characteristics of Artemia Urmiana,World Aquaculture 2003 salvador, Brazil.

23- 1394، اثر انتقال جمعیت در گرافن تحت تابش میدان لیزری فوق کوتاه،حالت جرم موثر غیر صفر،سیستمهای ابعاد پایین، تبریز،ایران.

24- 1393، اثر حلال روی جذب غیر خطی نانولوله های چند جداره کربنی با عامل کربوکسیل،بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، تهران،ایران.

25- 1386، اثر میدان لیزری جفت کننده بر آنتروپی اتم دو ترازی،کنفرانس فیزیک ایران.

26- 1386، اندازه گیری ضریب شکست غیر خطی بلورهای مایع نماتیک خالص و آلاییده با رنگینه به وسیله اثر خودمدولاسیون فازی،کنفرانس فیزیک ایران.

27- 1394، بر همکنش یک اتم سه ترازی سیگما- گونه با یک حالت همدوس زوج استاندارد در حضور یک محیط شبه کر و جفت شدگی وابسته به شدت،کنفرانس اپتیک و فوتونیک، یزد،ایران.

28- 1384، بررسی اثر میدان الکتریکی بر توزیع زاویه چرخش مولکولهای بلورمایع 1294-1b با رنگینه AQ2،کنفرانس فیزیک ایران.

29- 1394، بررسی خواص اپتیکی غیرخطینانو کامپوزیت کربوکسی متیل سلولوز،کنفرانس اپتیک و فوتونیک، یزد،ایران.

30- 1388، بررسی دینامیک لیزرهای نیمه رسانا بر حسب تغییرات فاز پس خواند کاواک خارجی،شانزدهمین کنفرنس اپتیک و فوتونیک ایران.

31- 1394، بررسی ویژگیهای غیرکلاسیکی میدان در برهمکنش با یک اتم سه ترازی سیگما گونه در یک کاواک اپتیکی با محیط شبه کر و حضور جفتشدگی وابسته به شدت،کنفرانس فیزیک ایران، مشهد،ایران.

32- 1390، بررسی همزمان سازی کامل و تاخیری مدهای نوسانی در حالت ناپایدار لیزرهای جفت شده نیمه رسانا با دو کاواک کوتاه خارجی،کنفرانس اپتیک و فوتونیک، تبریز،ایران.

33- 1394، برهم کنش یک اتم دو ترازی با یک حالت همدوس زوج غیرخطی بر مبنای مدل جینز-کامینگز تغییر شکل یافته f،کنفرانس فیزیک ایران، مشهد،ایران.

34- 1392، برهمکنش برهمنهی خاص از حالتهای همدوس استاندارد با سیستم اتمی دو ترازی،بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، شیراز،ایران.

35- 1394، برهمکنش گرافن گافدار با پالس لیزری فوق کوتاه،کنفرانس فیزیک ایران، مشهد،ایران.

36- 1394، بررسی خواص نوری غیزخطی نانو کامپوسیت کزبوکسی متیل نشاسته توسط تکنیک جاروب z با استفاده از لیزر Nd-YAG،کنفرانس فیزیک ایران، مشهد،ایران.

37- 1394، تاثیر تغییرات قطبش در کاواک خارجی بر دینامیک شدت خروجی لیزر نیم رسانا،کنفرانس اپتیک و فوتونیک، یزد،ایران.

38- 1393، تاثیر مواد چپگرد غیرخطی در کاواک خارجی بر دینامیک خروجی لیزر نیمه رسانا،بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، تهران،ایران.

39- 1394، تأثیر آینه های مزدوج فازی اپتیکی در کاواک خارجی لیزر نیمه رسانا بر ناپایداری خروجی آنها،کنفرانس فیزیک ایران، مشهد،ایران.

40- 1386، تأثیر تداخل کوانتومی بر درهمتنیدگی کوانتومی اتم سه ترازی نوع V و میدان گسیل خودبخودی آن در حضور میدان لیزری جفت کننده،چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک.

41- 1390، جوابهای تحلیلی مدهای نوسانی یک لیزر نیمه رسانا با کاواک عمودی کوتاه در حالت پایا،کنفرانس فیزیک ایران، ارومیه،ایران.

42- 1394، حالتهای همدوس غیر خطی چهار- فوتونی،کنفرانس اپتیک و فوتونیک، یزد،ایران.

43- 1390، سنتز نانوذرات و محلولهای نانوکلوئیدی پلاتین،کنفرانس فیزیک ایران، ارومیه،ایران.

44- 1390، شدت پرتو ورودی با استفاده از نمودارهای دو شاخه شدگی و نمای لیاپونوف،کنفرانس اپتیک-فوتونیک، تبریز،ایران.

45- 1389، طراحی درگاههای کوانتومی تک-کیوتریت وتک-کیوکوادریت با روش گذار بیدرروی چهارپایه،کنفرانس فیزیک ایران، همدان،ایران.

46- 1386، غیر خطیت بلورهای مایع و ذخیره اطلاعات نوری،کنفرانس فیزیک ایران.

47- 1393، کنترل ناپایداری در لیزر نیمه رسانا با استفاده از کنترل کننده PID براساس الگوریتم ژنتیک،بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، تهران،ایران.

48- 1392، محاسبه معادله دینامیکی فازی حاصل از معادلات نرخ لانگ- کابایاشی در لیزر نیمرسانا با کاواک عمودی،بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، شیراز،ایران.

49- 1394، محاسبه معادله فازی لیزر نیمه رسانا با در نظر گرفتن نوفه جمله اختلالی در میدان خروجی لیزر،کنفرانس فیزیک ایران، مشهد،ایران.

50- 1389، مدهای نقص منتشرشونده و غیر منتشر شونده در محیط های لایه ای،کنفرانس فیزیک ایران، همدان،ایران.

51- 1393، مطالعه اثر تابش پرتو بر روی خواص اپتیکی غیرخطی محلول آلومینیوم کلرید شش آبه،بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، تهران،ایران.

52- 1392، مطالعه بر روی تاثیر ضرایب اشباع متقابل و خود اشباع بر روی تحول زمانی مدهای لیزر نیم رسانای دو مدی با کاواک عمودی،بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، شیراز،ایران.

53- 1392، مطالعه بر روی تأثیر نوفه بر عملکرد فیلتر نوری در لیزرهای نیمه رسانا با کاواک عمودی،کنفرانس فیزیک ایران، بیرجند،ایران.

54- 1392، مطالعه بر روی تحول زمانی مدهای طولی لیزر نیمه رسانا تحت تزریق اپتیکی با در نظر گرفتن تقریب دینامیک آهسته،کنفرانس فیزیک ایران، بیرجند،ایران.

55- 1385، وابستگی غیرعادی فاکتور افزایش گشتاور اپتیکی به زاویه تابش در بلورهای مایع نماتیک آلائیده به رنگینه های آزو،کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران.

56- 1386، همبستگی اتم دوترازی جفت شده توسط میدان لیزری همدوس با گسیل خودبخودی اش از دیدگاه ماتریس چگالی،نخستین همایش دانشجویی فیزیک.

57- 1390، همزمان سازی مدهای نوسانی لیزرهای جفت شده نیمه رسانا با دو کاواک کوتاه خارجی به وسیله آیینه های خارجی،کنفرانس فیزیک ایران، ارومیه،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-اکبر جعفری دولاما، - 2.رحیم نادرعلی 50%، 1392، طراحی و راه اندازی روش جاروب -Z برای مطالعه خواص اپتیک غیرخطی مواد،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
پایان نامه ها (43)

1-محمد مجیدی، 1397، مدلسازی اتصال p-n بر ایه نانو ذرات کربنی.

2-عبداله رحمت نظام آباد، 1397، محاسبه ي ساختار باند بلورهاي فوتونیکی معمولی و پلاسمایی یک بعدي متشکل از دي الکتریکهاي دو لایه با استفاده از روشهاي ضرایب فرنل و ماتریس انتقال.

3-حسین حسینی ، 1396، مطالعه فیلترهای اپتیکی تنظیم پذیر بر پایهبلورهای فوتونیکی یک بعدی حاوی لایه های گرافن.

4-: فرناز مسلمی دهریزی، 1396، مطالعه بر رابطه بین دینامیک نوسانگرهای جفت شده واداشته و لیزرهای نیمه رسانا جفت شده.

5-یوسف پاک نیا ، 1396، شبیه سازی نانو ترانزیستورهای شاتکی نانو لوله کربنی.

6-سمیه نعمتی ، 1396، مطالعه بر افزایش پهنای باند در لیزرهای جفت شده تک سویه نیمه رسانا با پسخوراند نوری تاخیری.

7-مرضیه سلیمی ، 1396، بررسی خواص اپتیک خطی و غیر خطی مواد آلی مشتقات کینوکسالین و کاربردهای آن ها.

8-شیبا درویشی ، 1396، مطالعه خواص اپتیک خطی و غیر خطی نانو ذرات نیکل نشانده شده بر روی بسترهای مختلف.

9-زهرا امینی ، 1396، مطالعه اثر غلظت بر روی ضریب شکست غیر خطی مواد خانواده کربوهیدرازید.

10-آرزو صالح زاد ، 1396، مطالعه نظری اثرات اشباع و دو پایداری نوری با استفاده از اسپکتروسکپی قطبش و خواص اپتیک غیرخطی مواد آلی ارگانیک.

11-بیتا شاکری، 1396، بررسی خواص اپتیک غیر خطی مشتقات تیوسمی کاربازید با کاربرد های پزشکی و صنعتی.

12-سعیده عسگري سیدآبادي، 1395، بررسی دوپایایی نوري برخی نانو ساختارها به روش پمپ و پروب.

13-حمیده مطیعی، 1395، مطالعه خواص نوری خطی و غیر خطی نانومواد با استفاده از روش جاروب Z.

14-فهیمه بخششی، 1395، مطالعه لیزرهای نقطه کوانتومی مد قفل شده.

15-امید عباسی، 1395، بررسی ویژگیهای کوانتومی سیستم برهم کنش اتم میدان بر اساس مدلهای جینز کامینگز - -تعمیم یافته.

16-هيرو محمد نژاد، 1394، محاسبه معادله فازي ليزر نيم رسانا با در نظر گرفتن نوفه جمله اختلالي در ميدان خروجي ليزر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-رحمان نجفي، 1393، بررسب تابش بتا بر خواص اپتيك غير خطي مرتبه ي سوم نانو نقطه هايFeo وAgo، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-سيد مجيد حيدري، 1394، ويژگي هاي غيركلاسيكي حالت هاي مختلف ميدان دربرهم كنش با يك اتم سه ترازي در حضور يك محيط غير خطي كر-گونه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-محسن كريمي، 1393، بررسي خواص اپتيك غير خطي نانو لوله كربني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-زرار احمدي، 1394، برهمكنش شبكه گرافيني با پالسهاي فوق كوتاه ليزري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-اكرم بسطامي، 1394، تاثير ايينه هاي مزدوج فازي اپتيكي در كاواك خارجي ليزر نيمرسانا بر خروجي آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-الهام عالي زاده، 1391، مطالعه ليزرهاي ديودي با بازتابنده براگ توزيع يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-عذرا كياست فر، 1391، بررسي جابهاي تحليلي مدهاي ليزر نيم رسانا با كاواك عمودي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-مهتاب حيدري، 1391، همزمانسازي ليزرهاي كوپل شده نيم رسانا با كاواك خارجي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-مهدي نور مهمدي، 1391، بررسي دوپايايي نوري در سيتمهاي كوانتومي مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-الهام روستا، 1390، مطالعه اپتيك غيرخطي نانوكلوئيدها و برخي از تركيبات تريازولي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-سجاد سلدوزيان، 1390، تبديل پرتو گوسي به يك پرتو يكنواخت از طريق يك محيط شبه عدسي در حضور بهره واتلاف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-حيدر مدبر، 1390، بررسي عدسي حرارتي در كريستالهاي مايع، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-جمشيد اسدي، 1389، استفاده از روش گذار بي دررو scrapدر يك كاواك براي توليد حالتهاي در هم تنيده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

30-منيژه كوشايان، 1389، مدهاي نقص منتشر شونده و غير منتشر شونده در محيط هاي لايه اي شامل شبه مواد تك منفي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-ندا اسمعيلي، 1388، آماده سازي نمونه هاي نوك تيز تنگستني براي لايه نشاني dlc، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-رحيم نادرعلي، 1389، ايجاد در هم تنيدگي كوانتومي در سيستم هاي اتم-كاواك-ليزر با روش گذار بي دررو، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

33-طاهره دژالود، 1389، مطالعه اثر كوانتومي هال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

34-سميه بك كشي زاده، 1389، فيلترهاي اپتيكي با قابليت تنظيم طول موجي بر اساس ساختار ليزرهاي نيم رسانا با پس خوراند توزيع يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-كمال اكرادي، 1390، مطالعه اپتيك غير خطي بعضي از مواد عالي با استفاده از روش جاروب-z، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-سميه بك كشي زاده، 1389، فيلترهاي اپتيكي با قابليت تنظيم طول موجي براساس ساختار ليزرهاي نيمه رسانا با پس خوراند توزيع يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-حيدر مدبر، 1390، بررسي اثر عدسي حرارتي در كريستالهاي مايع، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-الهام روستا، 1390، مطالعه اپتيك غير خطي نانو كلوئيدها و برخي از تركيبات ترپازولي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-سجاد سلدوزيان، 1390، تبديل پرتو گوسي به يك پرتو يكنواخت از طريق يك محيط شبه عدسي در حضور بهره و اتلاف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-خسرو مبهوتي، 1393، مطالعه بر روي ديناميك غير خطي در سيستمهاي ليزر نيمه رسانا، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

41-شيدا مصطفوي، 1393، تاثير مواد چگرد و راستگرد غير خطي موجود در كاواك خارجي بر ديناميك يك ليزر نيمه رسانا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-رقيه حسين پور، 1393، lمطالعه بر روي كنترل ناپايداري در ليزر نيم رسانا با استفاده از كنترل كننده PID، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-نگار پور عباسعلي، 1392، بررسي اثرات ساختاري بر روي ديودهاي نور گسيل مواد GaN، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.