• نام و نام خانوادگی
  • علی اصغر ثیاب قدسی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (42)
دروس تدریس شده (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی اصغر ثیاب قدسی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زمین شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1379، چینه نگاری و فسیل شناسی،دانشگاه شهید بهشتی تهران.

2-کارشناسی ارشد ، 1371، چینه نگاری و فسیل شناسی،دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)- تهران.

3-کارشناسی ، 1367، زمین شناسی،دانشگاه تبریز- تبریز.
مقالات ژورنال (14)

1-علی اصغر ثیاب قدسی - میر امیر صلاحی، 1398، آثار فرسایش زیستی و قشر سازی بر روی فسیل نرمتنان سازند چهل کماندر برش شیخ واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ،دوفصلنامه دیرینه شناسی.

2-علی اصغر ثیاب قدسی -میر امیر صلاحی- عباس قادری- علیرضا عاشوری ، 1398، انطباق چینه شناسی نهشته های پالئوژن حوضه رسوبی کپه داغ آسیای میانه بر مبنای شواهد سنگی و فونای اویستری،فصلنامه علوم زمین.

3-علی اصغر ثیاب قدسی, 2016, Stratigraphy of Doroud and Routeh Formations Sediments in South Urmia,ECOLOGY, ENVIRONMENT AND CONSERVATION.

4-علی اصغر ثیاب قدسی, 2016, Microfacies and Sequence stratigraphy of Dalichai Formation at Yalaklu section, NW of Shahindej,Technology Review.

5-علی اصغر ثیاب قدسی, 2016, Study of microfacies, depositional environments and sequence stratigraphy of the Lar Formation (Upper Jurassic) in north-west Shahindej (Yalaklu section),Technology Review.

6-علی اصغر ثیاب قدسی, 2016, Paleoclimate of Tabriz sediments based on paleo flora Northwest of Iran,ECOLOGY, ENVIRONMENT AND CONSERVATION.

7-علی اصغر ثیاب قدسی, 2016, The Study of Microfacies and Sedimentary Environments of Tizkouh Formation, West Zanjan,ECOLOGY, ENVIRONMENT AND CONSERVATION.

8-علی اصغر ثیاب قدسی, 2015, Middle-Late Permian (Murgabian-Djulfian) foraminifers of the northern Maku area (western Azerbaijan, Iran),Palaeontologia Electronica.

9-علی اصغر ثیاب قدسی, 2011, Sediment cores from Lake Urmia (Iran) suggest the inhabitation by parthenogenetic Artemia around 5,000 years ago,Hydrobiologia, 2011,671.

10-علی اصغر ثیاب قدسی، 1393، تحول رسوب شناختی ،میکروفاسیس و حساسیت مغناطیسی (MS) نهشته های کربناتی پرمین در شمال ماکو (آذر بایجان)،رسوب شناسی کاربردی.

11-علی اصغر ثیاب قدسی، 1393، ریز رخساره های رسوبی و جغرافیای زیستی دیرینه گذر سازند چهل کمان به سازند خانگیران (پالئوژن)، شرق حوضه رسوبی کپه داغ"،یافته های نوین زمین شناسی کاربردی.

12-علی اصغر ثیاب قدسی، 1392، باز سازی پالینولوژیک 1500 سال تاریخچه پوشش گیاهی ویسر در شمال ایران،رستنیها.

13- 1385، بررسی سیستماتیک و تافونومی ایکنوفسیل Trichophycus Pedumدر برش الگوی سازند سلطانیه واقع در جنوب خاوری زنجان،فصلنامه علمی -پژوهشی علوم زمین.

14-علی اصغر ثیاب قدسی، 1385، تشخیص کانی شناسی اولیه و تعیین فرآیند های دیاژنتیکی در سنگ آهک های سازند سلطانیه در برش نمونه با استفاده از مطالعات زئوشیمیایی،فصلنامه زمین شناسی ایران، 2،2.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)

1-علي اصغر ثياب قدسي- حجت رخشان، 1397، برسی واحد های کنگلومرایی پیشرونده در قاعده سازند قم واقع در برش امیر آباد شهرستان بوکان،چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران با تاکید بر مخازن هیدروکربوری- دانشگاه زنجان.

2-علي اصغر ثياب قدسي- شبنم رضایی، 1397، پترو گرافی دولومیت های نهشته های پرمین جنوب دریاچه ارومیه،چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران- دانشگاه زنجان.

3-علي اصغر ثياب قدسي-حاجی زاده، 1397، تحلیل ریز رخساره های سازند قم در برش کانی سیبی، سرو(شمال ارومیه)،چهارمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی-موسسه آموزش عالی کرمان.

4- 1392, Climate change and its impact on,Urmia lake water level changes,سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی-تخصصی غلوم زمین(نجات دریاچه ارومیه), ارومیه,ایران.

5- 2008, Hydrostratigraphy and Groundwater Flow Modeling in the Western Urmia Lake Basin , NW of Iran,IAHR international Groundwater Symposium.

6- 2005, Lower Cambrian Trace Gossils From the Soltanieh Type Section (NE OF ZANJAN) NW OF IRAN,The Fourth International Sympsium on The Cambrian System and Tenth Fieldconference of the Cambrian stage subdivision working group.

7- 2004, Microbiostratigraphy and Sedimentary Environment of the Lower Cretaceous rocks ,East of Urima Lake(NW IRAN),Sediment.

8- 2012, New Paleoseismology studies in Urmia-Silvana region (NW of IRAN),PANAF2012, Istanbul,Turkey.

9- 2005, SMALL Shelly Fossile form the Lower Cambrian Soltanie Type Section (NE of Zanjan)NW of Iran,The Fourth International Sympsium on the cambrian System Tenth fieldconference of the Cambrian Stage Subdivision Working Group.

10- 2008, Trace Fossils of Flysch Deposits in Western Iran,The Second International Congress on Ichnology Cracow.

11-علی اصغر ثیاب قدسی، 1393، استفاده از تکنیک وارون سازی لرزه ای برای بررسی افق مخزنی غار در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران،دومین همایش ملی نفت و گاز ایران، کرمان،ایران.

12-علی اصغر ثیاب قدسی، 1393، استفاده از نگار GSR در ارزیابی سازند آسماری،دومین همایش ملی نفت و گاز ایران، کرمان،ایران.

13-علی اصغر ثیاب قدسی، 1393، اولین گزارش از بیومارکرهای لایه¬های لیگنیت¬دار تبریز،هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

14-علی اصغر ثیاب قدسی، 1394، بازسازی محیط رسوبی سازند کنگان در میدان گازی تابناک، غرب استان هرمزگان، زیرپهنه زاگرس چینخورده،نوزدهمین همایش انجمن زمینشناسی ایران، تهران،ایران.

15-علی اصغر ثیاب قدسی، 1394، تحلیل و بررسی ریز رخساره ها و محیط های رسوبگذاری سازند عرب (سورمه) در،بین المللی تخصصی علوم زمین، تهران،ایران.

16-علی اصغر ثیاب قدسی، 1394، رخسارهها و محیط رسوبی نهشته های پرمین در برش چینه شناسی الی بالتا ) شرق شاهیندژ، آذربایجان(،کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، تهران،ایران.

17-علی اصغر ثیاب قدسی، 1393، تعیین انومالی های عناصر مس ، وانادیوم ، کبالت ومولیبدن با استفاده از روش منطق فازی در منطقه بالستان جنوب شرق ارومیه،دومین کنگره مشترک سیستم های فاز ی وهوشمند دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

18-علی اصغر ثیاب قدسی، 1394، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند دالان و کنگان در چاه A میدان پارس جنوبی،سی و چهارمین گردهمایی بین المللی تخصصی، تهران،ایران.

19-َAliasghar Ciabeghodsi, 2005, Microbiostratigraphy and Sedimentary Environment of the Lower Cretaceous rocks ,East of Urima Lake(NW IRAN,sediment.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-علي اصغر ثياب قدسي، 1391، چینه شناسی ، دیاژنز و محیط رسوبی سازند لالون در غرب دریاچه ارومیه،درون دانشگاهی.

2-علی اصغر ثیاب قدسی، - 2.صمد علیپورآغتپه، 1382، بررسی زمین شناسی و شناسایی رخنمونهای سازند شمشک در جنوب استان اذربایجان غربی و تعیین پتانسیل زغال زایی آن،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (42)

1-سهیلا کاظمی رودپشتی، 1397، زیست چینه نگاري و فوناي نهشته هاي پالئوزوئیک پیشین در تتو رود استان گیلان.

2-بهنام محمدی، 1397، چینه نگاری سکانسی و محیط رسوبی رسوبات سازندهای دلیچای و لار در جنوب شرقی سلطانیه ، زنجان.

3-لیلا پورعباس، 1397، زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه پسین منطقه جلفا ، برش آسیاب خرابه شمال باختری ایران.

4-حجت رخشان، 1397، سنگ چینه نگاری ، زیست چینه نگاری و محیط رسوبی نهشته های سازند قم در برش های میرآباد (بوکان) و کانی کوزله(میاندواب).

5-ارسلان سرداری شاهبلاغی، 1397، ریز زیست چینه نگاری محیط رسوبی توالیهای کرتاسه زیرین در برش حمزیان بالا ، شمال غرب خوی.

6-الهام جباريان، 1394، استراتيگرافي و تكتونواستراتيگرافي سازند روته در منطقه ماه داغي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-سيده كيفسان حسيني سالارآباد، 1394، چينه نگاري سكانسي و ژئوشيمي سازند ميلا در جنوب شرق زنجان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-عليرضا قديمي، 1394، چينه نگاري سكانسي، محيط رسوبي سازند دليچاي در برش چينه شناسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-سميه حسين پور يكانعليا، 1394، ليتو استراتيگرافي رسوبات آبرفتي دشت زورآباد و اهميت هيدرو استراتيگرافي آن در آبهاي زير زميني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-فرهاد نوبهار، 1394، تعيين و تطابق مرز هاي چينه نگاري سكانسي بااستفاده از تلفيق داده هاي لاگ و مغزه در ميدان گازي تابناك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-جاويد مناجاتي، 1394، چينه نگاري سكانسي ،چينه نگاري شيميايي و محيط رسوبي سازند لار در شمال غرب شاهين دژ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-اوين مويد زاده، 1394، چينه نگاري ، ژئوشيمي و محيط رسوبي پرموترياس در شمال غرب شاهين دژ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-مينا شيخي زرگ آباد، 1394، چينه نگاري سكانسي، محيط رسوبي سازند لار در برش آذر شهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-جعفر شاهدي كندرود، 1394، چينه نگاري سكانسي ،چينه نگاري شيميايي و محيط رسوبي سازند دليچاي در شمال غرب شاهين دژ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-فضه السادات صابري اناري، 1394، سكانس استراتيگرافي –ميكروفاسيس و محيط رسوبي توالي پرمين در برش الي بالتا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-الناز زندي مقدم، 1394، چينه نگاري سكانسي و محيط رسوبي بااستفاده از داده هاي لرزه اي در ميدان نفتي سلمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-منيره جودي، 1394، تعيين محيط رسوبي و تطابق مرز هاي چينه نگاري سكانسي بااستفاده از تلفيق داده هاي لاگ و مغزه در ميدان پارس جنوبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-احسان بابازاده، 1394، استراتيگرافي و تكتونواستراتيگرافي سازند هاي دورود و روته در جنوب اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-روناك مولايي، 1394، بيو استراتيگرافي ، محيط رسوبي و ژئوشيمي رسوبات اليگوميوسن منطقه تنگي ور (كامياران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-پروين حسنعلي زاده، 1394، شناسايي تله هاي چينه اي نفت وگاز با استفاده از نشانگر هاي لرزه اي و مطالعه لاگ هاي زمين شناسي و پتروفيزيكي(نوترون،صوتي و چگالي) در ميدان نفتي بهرگانسر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-شيما بهروزيفرد، 1394، بيو استراتيگرافي ، ميكروفاسيس و محيط رسوبي نهشته هاي پرمين در شمال روستاي نادرگلي(شمال شرق مياندوآب)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-پيمان باباپور، 1392، بيواستراتيگرافي ،ميكروفاسيس و محيط رسوبي سازند روته در غرب سلطانيه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-بهنام احساسات وطن، 1392، رخساره ها و محيط رسوبي سازند روته در شمال شرق بوكان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-سعيده پورمحمدي، 1392، سكانس استراتيگرافي وبيوفاسيس سازند قم در برش دهشير بالا (جنوبغرب زنجان)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-كامران داوري، 1392، بيواستراتيگرافي و بيوفاسيس سازند قم در برش قزلجه(استان همدان)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-نسيم خسته دل، 1392، سكانس استراتيگرافي و محيط رسوبي رسوبات ژوراسيك فوقاني - كرتاسه زيرين منطقه آغبلاغ (غرب زنجان)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-بهنام بهبودي، 1393، سكانس استراتيگرافي و ميكروفاسيس سازند قم در برش هدر (شمال غرب سلماس)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-ياسر شرفخاني، 1393، تلفيق داده هاي زمين شناسي ،چاه پيمايي و لرزه اي براي بررسي مدل هاي سه بعدي مخزن درميدان نفتي جفير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-فريبا ناصري، 1393، مطالعه ژئوفيزيكي نگار درجه‌بندي سختي چينه ( GSR) با استفاده از داده‌هاي چاه‌نگاري و لرزه‌اي روي ميدان‌نفتي هنديجان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-مهدي طاهري، 1393، تعيين ليتولوژي مخازن هيدرو كربني از نشانگر هاي لرزه اي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در ميدان نفتي هنديجان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-پريسا بيگ نژاد هريس، 1393، چينه نگاري سكانسي لرزه اي و محيط رسوبي سازند هاي گورپي؛ پابده و آسماري در ميدان نفتي هنديجان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-رعنا شيري، 1393، چينه شناسي مولكولي و بيو ماركر هاي لايه هاي ليگنيت دار نئوژن منطقه تبريز شمالغرب ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-ايرج محمديار، 1391، بيواستراتيگرافي و ميكروفاسيس و حساسيت مغناطيسي سازند روته در غرب زنجان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-غلامحسين شهرياري علي آباد، 1391، بررسي تحول و تكامل زرافه ها در فون موجود در طبقات استخوان دار ميوسن مراغه واقع در شمال غرب ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-مهدي خليل پور، 1391، سكانس استراتيگرافي ،ميكروبيواستراتيگرافي و محيط رسوبي سازند قم در شمال ماكو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-رامين بهزادي، 1391، مطالعات بايواستراتيگرافي و ليتو استراتيگرافي گروه بنگستان در فاز 18 ميدان گازي پارس جنوبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-عادل خدادوست، 1391، بايواستراتيگرافي و بايوفاسيس سازند هاي داريان و سروك (عضو مودود) در لايه هاي نفتي پارس جنوبي به همراه مطالعه و شناسايي موردي فسيل جلبك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-مريم السادات رضي، 1391، ميكروبيواستراتيگرافي و ليتو استراتيگرافي سازند آسماري در ميدان نفتي مارون ( چاه هاي شماره 292 و 322)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-اسلام ابراهيم نژاد، 1391، بيو استراتيگرافي و،ميكروفاسيس و حساسيت مغتاطيسي سازند روته در شمال ماكو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-راضيه جاودان، 1390، استراتيگرافي، محيط رسوبي و پالئواكولوژ ي رسوبات آهكي ائوسن جنوب شرق جلفا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-پريسا صالحي، 1390، بيواستراتيگرافي- ايكنواستراتيگرافي و محيط هاي رسوبي رسوبات تيپ فليش در شرق جلفا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-معصومه خاكپور سييج، 1390، باز سازي تاريخچه پوشش گياهي و رسوبي حوضه ويسر(منطقه كجور،مازندران) در اواخر هولوسن با كمك گرده شناسي (پالينولوژي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (2)

1-چینه نگاری پیشرفته- زیست چینه نگاری-چینه نگاری سکانسی-دیرینه شناسی بیمهرگان- ریز فسیل غیر روزنبران- دیرینه شناسی 2، کارشناسی و ارشد،کارشناسی ارشد از 1388 تاکنون و کارشناسی از 1375 تاکنون.

2-تئوری امواج کشسان- سنگ چینه نگاری-چینه نگاری ایران پیشرفته-ریز فسیل رروزنبران-ریز رخساره پیشرفته-دیرینه شناسی 1، کارشناسی و ارشد،کارشناسی ارشد از 1388 تاکنون و کارشناسی از 1375 تاکنون.