• نام و نام خانوادگی
  • سمانه تربتی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • اکولوژی و مدیریت ذخایر آبی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (27)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)
پروژه های تحقیقاتی (7)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (11)
دروس تدریس شده (8)
جوایز و افتخارات (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سمانه تربتی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • اکولوژی و مدیریت ذخایر آبی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- 1384، کارشناسی زیست شناسی گرایش علوم گیاهی،دانشگاه سراسری تبریز.

2- 1387، کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی،دانشگاه سراسری تبریز.

3- 1392، دکتری تخصصی،دانشگاه سراسری تبریز .
مقالات ژورنال (27)

1-Torbati, S Esmailbegi Kermani, S. Abedini, A., 2024, Remediation of heavy metals by native plant species grown in Iran’s richest gold mine and study of plants’ pollution tolerance strategies,Frontiers in Earth science, 12, https://doi.org/10.3389/feart.2024.1304497.

2-Torbati, S., Yekan Motlagh, P., Khataee, A., 2024, Toxicity of ZnFe-SO4 layered double hydroxide in Tetradesmus obliquus and evaluation of some physiological responses of the microalgae for stress management,Scientific Reports, 14, 975, https://doi.org/10.1038/s41598-023-51042-y.

3-Torbati, S Atashbar kangarloei Asalpisheh, Z., 2023, Fluoranthene biotreatment using prominent freshwater microalgae: physiological responses of microalgae and artificial neural network modeling of the bioremoval process,International Journal of Phytoremediation ,26(7), 1038-1048. .

4-Torbati, S Dehghan Gh Hassanpour, A, 2023, Evaluation of the effects of different environmental factors on the quality and quantity of the essential oil of Prangos ferulacea (L.) Lindl.Trends in Phytochemical Research, 7(1), 66-75 .

5-S. Torbati Esmailbeghi Kermani, S., 2022, Determining the concentration of Ag, Pb and Zn elements in some indigenous plant species grown in Zarshouran mining area, northwestern Iran. Iranian Journal of Health and Environment, 15(3), 379-398..

6-S.Torbati, B. Atashbar, AR. Khataee, 2021, Bioconcentration of heavy metals by three plant species growing in Golmarz wetland, in northwestern Iran: The plants antioxidant responses to metal pollutions,Environmetal Technology and Innovation, DOI: 10.1016/j.eti.2021.101804.

7-S.Torbati, S. Keshipour, 2020, Application of Lemna gibba L. and a bio-based aerogel for the removal of metal(loid)s from stream waters near three gold deposits in northwestern Iran,Environmental Technology & Innovation, 20, 101068.

8-F.Hoseinpour, M. Hosein-Nejad Mohtarami, S. Alipour, S. Torbati, 2020, Heavy Metal Contaminations at Two Iranian Copper Mining Areas and the Remediation by Indigenous Plants,Iranian Journal of Toxicology, 14(2), 81-91. .

9-M. Mahmoudian, S. Torbati, N. AliMirzayi, E. Nozad, M. Ghasemi Kochameshki, A. Shokri, 2020, Preparation and investigation of poly(methylmethacrylate) nano-capsules containing haloxyfop-R-methyl and their release behavior,Journal of Environmental Science and Health, Part B, 55 (4), 301-309. .

10-S. Torbati, 2019, Toxicological risks of Acid Bordeaux B on duckweed and the plant potential for effective remediation of dye-polluted waters,Environmental Sience and pollution Research 26 (27): 27711-2699. .

11-M. Samadi S.Torbati S. Alipour, 2019, Metal(loid) uptake of Sonchus oleraceus grown around Cheshmeh-Konan copper deposit, NW Iran,Journal of mining and Environment 10(2):517-528. .

12-Samaneh Torbati, 2018, Study of some biochemical and physiological responses of Hydrocotyle vulgaris during treatment by an organic pollutant: investigation of the plant efficiency in green remediation with environmental changes,Journal of Applied Biology (in Persian) 31 (2): 22-40..

13-G. Dehghan, S. Torbati, R. Mohammadian, A. Movafeghi, A.H. Talebpour, 2018, Essential Oil Composition, Total Phenol and Flavonoid Contents and Antioxidant Activity of Salvia sahendica at Different Developmental Stages,Journal of Essential oil Bearing Plants 12(4):1030-1040, .

14-S. Torbati, S. Alipour, M. Rostami, S. Hajializadeh, 2018, Bioaccumulation of major, trace and rare earth elements by two Astragalus species grown on Agh-Dareh and Zarshouran gold deposits, Takab, NW Iran,Journal of mining and environment 9 (2), 417-429, .

15-S. Torbati, 2018, Phytotoxicological effects of Bulk-NiO and NiO nanoparticles on lesser and giant duckweeds as model macrophytes: Changes in the plants physiological responses,Iranian Journal of Toxicology 12 (4), 31-39. .

16-S. Torbati, M. Mahmoudian, N. Alimirzaei, 2018, Toxicological Effects of a Post Emergent Herbicide on Spirodela polyrhiza as a Model Macrophyte: A Comparison of the Effects of Pure and Nano-capsulated Form of the Herbicide,Iranian Journal of Toxicology 12 (2), 45-54..

17-S. Torbati, M. Mahmoudian, N. Alimirzaei, 2018, Nanocapsulation of herbicide Haloxyfop-R-methyl in poly(methyl methacrylate): phytotoxicological effects of pure herbicide and its nanocapsulated form on duckweed as a model macrophyte,Turkish Journal of Chemitry, 42, 132-145 .

18-S.torbati, 2017, Feasibility Study on Phytoremediation of Malachite Green Dye from Contaminated Aqueous Solutions Using Watercress (Nasturtium Officinale) (in Persian),Iranian Journal of Health and Environment 9(4):503-516..

19-S.torbati, A. Khataee, S. Saadi, 2017, Comparative phytotoxicity of undoped and Er-doped ZnO nanoparticles on Lemna minor L.: changes in plant physiological responses,Turkish Journal of Biology 41: 575-586..

20-A. Movafeghi, Dj. Djozan, S. Torbati, 2010, Solid-phase microextraction of volatile organic compounds released from leaves and flowers of Artemisia fragrans, followed by GC and GC/MS analysis,Natural Product Research 24: 1235-1242..

21-A. R. Khataee, A. Movafeghi, S. Torbati, S.Y. Salehi Lisar, M. Zarei, 2012, Phytoremediation potential of duckweed (Lemna minor L.) in degradation of C.I. Acid Blue by artificial neural network,Ecotoxicology and Environmental safety 80: 291-298 .

22-A. Movafeghi, A.R. Khataee, S. Torbati, M. Zarei, and S.Y. Salehi Lisar, 2013, Bioremoval of C.I. Basic Red 46 as an Azo Dye from Contaminated Water by Lemna minor L.: Modeling of Key Factor by Neural Network ,Environmental Progress and Sustainable Energy 32:1082-1089..

23-S. Torbati, A. Movafeghi , A. R. Khataee, 2015, Biodegradation of C.I. Acid Blue 92 by Nasturtium officinale: Study of some physiological responses and metabolic fate of dye,International Journal of Phytoremediation 17:322-329..

24-S. Torbati, A. R. Khataee, A. Movafeghi, 2014, Application of watercress (Nasturtium officinale R. Br.) for biotreatment of a textile dye: Investigation of some physiological responses and effects of operational parameters,Chemical Engineering Research and Design 92:1934-1941 .

25-S. Torbati, 2015, Feasibility and assessment of the phytoremediation potential of duckweed for triarylmethane dye degradation with the emphasis on some physiological responses and effect of operational parameters,Turkish Journal of Biology 39: 438-446..

26-S. Torbati, A. Movafeghi, Dj. Djozan, , 2016, Identification of volatile organic compounds released from leaves and flowers of Artemisia austriaca using modified pencil lead as a fibre of solid phase microextraction,Journal of Essential oil Bearing Plants 19: 1224-1233..

27-S.Torbati, 2016, Artificial neural network modeling of biotreatment of malachite green by Spirodela polyrhiza: study of plant physiological responses and the dye biodegradation pathway,Process safety and Environmental Protection 99: 11-19..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)

1-سمانه تربتی، 1401، بررسی توانایی گیاه Scorzonera latifolia در پالایش زیستی خاک آلوده به فلزات سنگین،چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران، موسسه آموزش عالی کاشمر.

2-سمانه تربتی، 1400، بررسی کارایی دو گونه های گیاهی منطقه معدنی باریت عبدالله¬آباد مهاباد در جذب و انباشت عناصر باریم، سرب و روی از خاک،پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست.

3-سمانه تربتی، 1400، کارایی گونه Typha latifolia در پالایش عناصر As، Pb و Zn از رسوبات زیست بومهای آبی،پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست.

4- آبان 98، مطالعه توان جذب عنصر ید و عناصر همراه آن توسط گونه گیاهی گز (Tamarix sp). از خاک محدوده تالاب آلاگل و کاربرد آن در اکتشاف معادن شمال دشت گرگان، استان گلستان ،نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر، دانشگاه گلستان. گرگان.

5- مرداد 98، مطالعه آلودگی فلزات سنگین در محدوده ی معدن باریت شاخ سفید مهاباد و جذب زیستی این عناصر توسط گیاهان بومی منطقه ،چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

6- مرداد 98، ارزیابی آلودگی خاک محدوده پایین دست معدن زرشوران و داغ دالی تکاب و بررسی توانایی برخی گونه¬های گیاهی موجود در منطقه در جذب برخی عناصر سمی،چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

7- شهریور 1397، آلودگی خاک محدوده پایین دست معدن متروکه آنتیموان آغ¬دره بالا- تکاب، (شمال باختر ایران) و بررسی توانایی گونه¬های گیاهی موجود در منطقه در جذب برخی عناصر سمی ،دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، اصفهان، ایران.

8- شهریور 1397، بررسی توان جذب بیولوژیک عناصر سمی آرسنیک، آنتیموان و جیوه توسط دو گونه گیاهی کنگر وحشی (Gundelia tournefortii L.) و چمن بز (Aegilops crassa L.) رشد یافته در محدوده معدن متروکه زغال¬سنگ قطار داش میاندوآب ،دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، اصفهان، ایران.

9- شهریور 1397، مطالعه جذب زیستی برخی عناصر جزئی توسط دو گونه گیاهی خارشتر (Alhaji maurorum) و سنبله¬ی ارغوانی (Stachys inflata) رشد یافته در منطقه معدن مس سرخه مرند، شمال غرب ایران،دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ، اصفهان، ایران.

10- 1396، مطالعه توان جذب پاراژنزهای طلا در گیاهان محدودهی معدن طلای زره شوران )تکاب( و کاربرد آن در اکتشاف،نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، ، بیرجند، ایران..

11- 12-14 May 2015, Phytoremediation of Malachite Green from contaminated water using Spirodella polyrhiza,13 th Iranian international congress of toxicology, May 2015, Urmia .

12- 23-25 Feb 2016, Encapsulation of Haloxyfop pesticide and study of its physiological effects on photosynthetic pigments content of Lemna minor ,2nd International conference on sustainable development, strategies and challenges, Tabriz.

13- 1393, Evaluation of some physiological responses during biological treatment of Malachite green by Lemna minor,همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز, اضفهان,ایران.

14- 1394, Phytoremediation of Malachite Green from contaminated water using Spirodella polyrhiza,سیزدهمین همایش بین المللی سم شناسی ایران, ارومیه,ایران.

15- 1393، امکان سنجی و بررسی تجزیه زیستی یک نوع ماده رنگزای triarylmethane توسط گونه هایی از خانواده Lemnaceae با تاکید بر نقش برخی فاکتورهای بیوتیک و آبیوتیک،همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز، اصفهان،ایران.

16- 1393، مطالعه برخی پاسخ¬های فیزیولوژیک در جریان گیاه پالایی دو ماده رنگزای سنتتیک توسط تره تیزک آبی،هیجدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی، کرج،ایران.

17- 1393، مطالعه تاثیر فاکتور¬های زیستی و غیر زیستی در پالایش سبز مواد رنگزای سنتتیک توسط علف چشمه،هیجدهمین کنفرانس ملی و ششین کنفرانس بین المللی زیست شناسی، کرج،ایران.

18- 1393، مطالعه توانایی گیاه بولاق اوتی در پالایش سبز پساب¬های آلوده به مواد رنگزای مونوآزو: ارزیابی نقش فاکتورهای محیطی و مدل سازی فرایند با شبکه عصبی مصنوعی،دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران، همدان،ایران.

19- 1393، مطالعه سرنوشت متابولیکی مواد رنگزای مونو آزو در جریان تجزیه زیستی آنها توسط گیاه duckweed،هیجدهمین کنفرانس ملی و ششین کنفرانس بین المللی زیست شناسی، کرج،ایران.

20- 1393، مطالعه مقایسه ای مکانیسم پالایش سبز و مسیر تجزیه زیستی C.I. Acid Blue 92 در دو گونه گیاهی آبزی،دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران، همدان،ایران.

21- 1393، مقایسه نیمرخ ترکیبات آلی فرار در نمونه¬های تر و خشک دو گونه درمنه با تکنیک HS-SPME،هیجدهین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی، کرج،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (7)

1- مطالعه کارایی جلبکTetradesmus obliquus در پالایش زیستی آلاینده فلورانتن،درون دانشگاهی، بنیادی.

2- 1400، بررسی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات و آب¬های محدوده تالاب گلمرز، شمال شرق ارومیه و ارزیابی توان برخی گونه¬های گیاهی محدوده تالاب در پالایش زیستی این آلاینده ها ،درون دانشگاهی، بنیادی کاربردی .

3- 1399، ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در پساب¬های محدوده¬ی معدنی طلای زرشوران، آق دره و کرویان و امکان سنجی حذف این آلاینده¬ها با تکنولوژی گیاه پالایی و نیز کاربرد نوعی آئروژل سلولز عامل دارشده به عنوان یک جاذب بیولوژیک،درون دانشگاهی- بنیادی.

4- 1398، ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت های معدنکاری در معادن سنگ تزئینی گابرو-دیوریت قره¬باغ ارومیه ،ارتباط با صنعت.

5- 1398، بررسی آلودگی فلزات سنگین در پوشش گیاهی و غلات محدوده های پایین دست معادن باریت شرق گوگ تپه مهاباد، آذربایجان غربی و ارزیابی توانمندی گیاهان منطقه در پالایش آلودگی های محیط زیست،ارتباط با صنعت.

6- 1397، ارزیابی زیست¬پالایی قرمز اسیدی 17 از آب توسط گیاه عدسک آبی با توجه به نقش عوامل محیطی بر فرایند گیاه¬پالایی،درون دانشگاهی-بنیادی.

7- 1394، امکان سنجی و بررسی مکانیسم پالایش سبز آبهای آلوده به مالاکیت سبز توسط عدسک آبی (Lemna minor)،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-سمانه تربتی، ندا علی میرزایی دیزج، مهدی محمودیان، 1396، نانوکپسول برای علف کش هالوکسی فوب،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
پایان نامه ها (11)

1-Mahdieh Afshari, 2019, Geological study of gold deposits in upstream environment of Saqqez River (Southern sub-basin of Urmia Lake) and study of phytoremediation potential of some plant species growing on downstream of the river, Y. Rahim Souri, S. Torbati.

2-Naeimeh Ebadi, 2019, Environmental geology of Dagh-Dali and Zarshuran mining districts downstraem (northern part of Sarouq River, southern sub-basin of Urmia Lake) and evaluation of the potential of some plant species in phytoremediation process of the environment, Y. Rahim Souri, S. Torbati.

3-Roghayeh Bahmani Someh, 2019, Investigation of environmental pollution in the Shakh-Sefid barite mining area (Mahabad, West Azarbaijan province) and evaluation of phytoremediation potential of some native plant species growing in the area, Y. Rahim Souri, S. Torbati.

4-Daniel Rajani, 2019, Study the uptake of iodine and Paragenesis in plant species Tamarix sp and soil Within the Alagol Lagoon and its application in mining exploration.

5-Meysam Samadi, 2019, Investigation of trace elements and copper parageneses uptake by plants of the Cheshmehkonan copper mine distict of the Tasoj (East-Azarbaidjan) and its implication for minerals exploration and environmental studies.

6-Farhad Hoseinpour Marand, 2019, Investigation of trace elements and copper parageneses uptake by plants of district of the Sorkheh copper mine of the Marand (East-Azarbaidjan province) and its implication for minerals exploration and environmental studies, S. alipour, S. Torbati.

7-Mostafa Hoseinnejad mohtarami, 2018, Investigation of Trace Elements and Copper Paragenesis Uptake by Plants of Mazraeh Copper Mine area (Ahar) and its Implication for Mineral Exploration and Environmental Studies.

8-Roya Fathalizadeh Miandoab, 2018, Geology of Ghatar Dash-Miyandoab abandoned Coal mine and study of phytoremediation potential of pollutions in down stream environment by some of plant species in study area, Y. Rahim Souri, S. Torbati.

9-Somayeh Rasuli, 2018, Geology agh darreh bala-tekab abandoned antimony mine and the investigation of the role of plant species in remediation of heavy metal pollution, Y. Rahim Souri, S. Torbati.

10-Masoumeh Rostami, 2016, Investigation of trace and gold group elements uptake by plants of zarshuran gold mine area (Takab) and its implication for mineral exploration and environmental studies, S. alipour, S. Torbati.

11-N. Alimirzaei, 2017, Encapsulation of Haloxyfop-R-Methyl herbicide in polymethyle metacrylate shell and investigation of its some physiological effects on Lemna minor l. as a model plant, M. Mahmoudian, S.torbati.
دروس تدریس شده (8)

1- بیوشیمی،تبریز دانشگاه تبریز.

2- سیستماتیک 2 و آزمایشگاه ،ارومیه دانشگاه ارومیه.

3- سیستماتیک 1 و آزمایشگاه،ارومیه دانشگاه ارومیه.

4- گرده شناسی (کارشناسی ارشد زمین شناسی)،ارومیه دانشگاه ارومیه.

5- جلبک شناسی و ازمایشگاه،تبریز دانشگاه تبریز.

6- خاک شناسی و آزمایشگاه ،تبریز دانشگاه تبریز.

7- تشریح و مورفولوژی 2 و ازمایشگاه ،تبریز دانشگاه تبریز.

8- تشریح و مورفولوژِ گیاهی1 و آزمایشگاه،تبریز دانشگاه تبریز.
جوایز و افتخارات (2)

1- عضو مستمر استعداد های درخشان دانشگاه تبریز.

2- رتبه اول منتخب از قطب 4 کشور در مرحله نیمه متمرکز المپیاد دانشجویی زیست شناسی سال 1385و رتبه نهم کشوری در یازدهمین المپیاد دانشجویی زیست شناسی کشور. دانشگاه تهران، تابستان 85.