• نام و نام خانوادگی
  • خدیجه جوان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (39)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • خدیجه جوان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جغرافیا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- کارشناسی، کارتوگرافی، دانشگاه تهران.

2- کارشناسی ارشد، آب و هواشناسی، دانشگاه تبریز.

3- دکترا، آب و هواشناسی، دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (39)

1-Khadijeh Javan, Alireza Movaghari and Jeong-Soo Park, 2023, Projected changes in extreme precipitation indices over the Lake Urmia basin in Iran,Water and Climate Change.

2-A. Mirzaei Hassanlu, M. Erfanian, Kh. Javan, MR. Najafi, 2023, Daily precipitation concentration and Shannon’s entropy characteristics: spatial and temporal variability in Iran, 1966–2018,Theoretical and Applied Climatology.

3-Khadijeh Javan, 2022, Investigating Awareness, Attitudes, and Behaviors of Geography Students toward Sustainable Development,Environmental Education and Sustainable Development, 10(4).

4-Khadijeh Javan, Alireza Movaghari, 2022, Assessment of Climate Change Impacts on Extreme Precipitation Events in Lake Urmia Basin, Iran,Desert, 27(1).

5-J. Hong, Kh. Javan, Y. Shin and J.S. Park, 2021, Future Projections and Uncertainty Assessment of Precipitation Extremes in Iran from the CMIP6 Ensemble,Atmosphere, 12(8).

6-S. Davarpanah- M. Erfanian and Kh. Javan, 2021, Assessment of Climate Change Impacts on Drought and Wet Spells in Lake Urmia Basin,Pure and Applied Geophysics, Vol. 178.

7-Khadijeh Javan- Maryam Teimouri, 2019, Spatial analysis of occurrence probability of dusty days in west and southwest of Iran,Arabian Journal of Geosciences, 12: 477.

8-M.R. Azizzadeh Kh. Javan, 2018, Temporal and spatial distribution of extreme precipitation indices over the lake Urmia Basin, Iran,Environmental Resources Research, Vol. 6, No. 1.

9-M.R. Azizzadeh, Kh. Javan, 2018, Trends in extreme temperature over the Lake Urmia Basin, Iran, during 1987-2014,Earth and Space Physics, Vol. 43, No. 4.

10-Kh. Javan, M.R. Azizzadeh, 2017, Evaluation of the TRMM-3B43 V7 rainfall products on a monthly scale in the Northwest of Iran,Environmental Resources Research, Volume 5, Issue 2.

11-Khadijeh Javan- Farhad Nasiri, 2016, Evaluating the thermal comfort of humans by RayMan model in Lake Urmia Basin, Iran,Journal of Tourism & Hospitality Research, Vol. 5, No.1.

12-Kh. Javan, M.R. Azizzadeh, S. Yousefi, 2016, An Investigation and assessment of meteorological drought in Lake Urmia Basin using drought indices and probabilistic methods,Natural Environment Change, Vol. 2, No. 2.

13-Mohammadreza Azizzade, khadijeh Javan, 2015, Analyzing Trends in Reference Evapotranspiration in Northwest of Iran,Journal of Ecological Engineering, Volume 16, Issue 2.

14-خدیجه جوان، محمدرضا عزیززاده، ارزیابی روش‌های مختلف تصحیح اریبی بر پیش‌نگری بارش مدل GFDL-ESM4 در حوضه دریاچه ارومیه،جغرافیا و برنامه ریزی، پذیرش.

15-آمنه یحیوی، خدیجه جوان، شهریار خالدی، طیبه اکبری ازیرانی، 1402، ارزیابی تغییر مقدار تبخیر و تعرق مرجع در ایران طی دهه‌های اخیر،مدیریت بیابان، شماره 25.

16-سحر مهرران، علی اکبر تقیلو، خدیجه جوان، 1402، تحلیلی بر تغییر کاربری اراضی بخش نازلو شهرستان ارومیه در دوره زمانی 2018-2005 ،تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 70.

17-منیژه ماکوئی، میرنجف موسوی، خدیجه جوان، 1401، تحلیل و ارزیابی رقابت‌پذیری منطقه‌ای در برنامه‌ریزی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان جلفا)،پژوهشهای جغرافیای انسانی، دوره 54، شماره 3.

18-خدیجه جوان، 1400، بررسی خشکسالی هواشناسی در ایستگاه ارومیه با استفاده از شاخص SPI تحت سناریوهای تغییر اقلیم (RCP)،پژوهش‌های تغییرات آب و هوایی، شماره 5.

19-محبوبه شهبازی، ناصر سلطانی، خدیجه جوان، 1400، آمایش فضایی – مکانی مراکز درمانی شهر ارومیه با رویکرد پدافند غیرعامل،مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی، شماره 4.

20-خدیجه جوان- سجاد مهدوی- لیلا ولی زاد، 1400، بررسی نقش شاخص‌های ژئوپلیتیکی در امنیت مرزی (مطالعه موردی: شهرستان‌های مرزی استان آذربایجان غربی)،علوم و فنوم مرزی، شماره 36.

21-خدیجه جوان، 1399، بررسي روند خشكسالي هيدرولوژيك در سطح حوضه آبريز درياچه اروميه،هیدروژئومورفولوژی، شماره 25.

22-خدیجه جوان- مهدی عرفانیان، 1399، ارزيابي آثار تغيير اقليم بر وضعيت خشكسالي ايستگاه تبريز طي دوره هاي آتي با استفاده از مدل ريزمقياس نمايي LARS-WG ،پژوهش آب ایران، شماره 38.

23-خدیجه جوان- سجاد مهدوی- لیلا ولی زاد، 1399، راهبردسنجی چالشها و فرصتهای نواحی مرزی استان آذربایجان غربی در دفاع از سرزمین مطالعه موردی: اشنویه، سردشت، پیرانشهر،علوم و فنوم مرزی، دوره 9، شماره 1.

24-محمدرضا عزیززاده، خدیجه جوان، 1398، تحلیل روند شاخص های حدی بارش در حوضه دریاچه ارومیه و ارتباط آن با الگوهای پیوند از دور ،جغرافیا و برنامه ریزی، شماره 70.

25-خدیجه جوان، فرهاد نصیری، 1398، تحلیل و پیش بینی نوسانات تراز سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل ARIMA،جغرافیا و مطالعات محیطی، شماره 30.

26-خدیجه جوان، لیلا ولی زاد، سجاد مهدوی، 1398، چگونگی مکان گزینی مراکز نظامی- راهبردی بر اساس شاخص های جغرافیای طبیعی مطالعه موردی: (استان آذربایجان غربی)،راهبرد، شماره 90.

27-محمدرضا عزیززاده- خدیجه جوان- علی اکبر رسولی- الناز استادی، 1397، برآورد احتمال وقوع توفانهای تندری بهاره با استفاده از مدل زنجیره مارکف مطالعه موردی: تبریز،مخاطرات محیط طبیعی، شماره 18.

28-خدیجه جوان، علی اکبر رسولی، مهدی عرفانیان، بهروز ساری صراف، 1397، ارزيابي تطبيقي روشهاي برآورد مقدار بارندگي در حوضه درياچه اروميه،جغرافیا و برنامه ریزی، دوره 22، شماره 65.

29-خدیجه جوان، محمدرضا عزیززاده، 1397، مدلسازی فضایی- زمانی احتمال وقوع روزهای همراه با رعد و برق در شمال غرب ایران،پژوهشهای جغرافیای طبیعی، دوره 50، شماره 1.

30-خدیجه جوان، مریم تیموری، غلامحسن محمدی، 1396، پهنه بندی رژیم رطوبت در شمال غرب ایران با استفاده از روش های آماری چندمتغیره ،اندیشه جغرافیایی، دوره 9، شماره 17.

31-خدیجه جوان، 1396، مقایسه شاخص اقلیم گردشگری (TCI) و شاخص اقلیمی تعطیلات (HCI): مطالعه موردی: ارومیه ،پژوهشهای جغرافیای طبیعی، دوره 49، شماره 3.

32-خدیجه جوان، 1396، تعیین سطوح آسایش اقلیمی ماهانه در منطقه آزاد چابهار با نگاه گردشگری،فضای گردشگری، شماره 22.

33-علی اکبر رسولی، مهدی عرفانیان، بهروز ساری صراف، خديجه جوان، 1395، ارزیابی مدل مفهومی ابر در برآورد بارندگی شش ساعته حوضه آبریز دریاچه ارومیه،جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای، شماره 20.

34-خديجه جوان، 1395، بررسی تداوم روزهای بارانی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از مدل زنجیره مارکف،تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 43.

35-علی اکبر رسولی- مهدی عرفانیان- بهروز ساری صراف- خديجه جوان، 1395، ارزیابی تطبیقی مقادیر بارندگی برآورد شده TRMM و بارش ثبت شده ایستگاه های زمینی،فضای جغرافیایی، شماره 54.

36-خدیجه جوان، محمدرضا عزیززاده، هوشنگ بشیری، فریبا شهریار سرنقی، 1394، پهنه بندی شاخص های خشکسالی SPI و DI با استفاده از داده های شبکه ای بارش در شمال غرب ایران،فصلنامه جغرافیای طبیعی، شماره 29.

37-علی محمد خورشیددوست، غلامحسن محمدی، عاطفه حسینی صدر، خدیجه جوان، ابوالفضل جمالی، 1392، تحلیل همدید عوامل مؤثر در فراوانی روزهای گرد و غباری غرب کشور،جغرافیا و برنامه ریزی، سال 17، شماره 46.

38-علی اکبر رسولی، خدیجه جوان، 1391، تحلیل روند وقوع توفان های رعد و برقی در نیمه غربی ایران با کاربرد آزمونهای ناپارامتری،فضای جغرافیایی، شماره 38.

39-مجید رضایی بنفشه، خدیجه جوان، بتول زینالی، 1390، بررسی روند تغییرات سرعت باد در شمال غرب ایران،فصلنامه جغرافیای طبیعی، شماره 13.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)

1-خدیجه جوان، 1398، چشم انداز آتی تغییرات بارش ایستگاه تبریز با استفاده از مدلهای ریزمقیاس نمایی LARS-WG و SDSM،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران.

2-خدیجه جوان، 1398، بررسی نوسانات دامنه شبانه روزی دمای هوای شهر ارومیه و پیش بینی آن برای دوره های آتی،کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم، پیامد ها، سازگاری و تعدیل.

3-محبوبه شهبازی- ناصر سلطانی- خدیجه جوان، 1397، بررسي مكان يابي بيمارستانها بر اساس معيارهاي محيطي و كاربري هاي حساس در شهر اروميه با رويكرد پدافند غيرعامل،کنفرانس ملی پدافند کالبدی عمران، معماری و شهرسازی.

4-خدیجه جوان- زهرا رزقی، 1397، تحليل روند تغييرات درازمدت تبخير تعرق مرجع و پارامترهاي اقليمي مؤثر بر آن در ايستگاه اروميه،ششمین كنفرانس ملي مديريت منابع آب و خاك.

5-زهرا رحیمی بیاتی، مهدی عرفانیان، خدیجه جوان، سحر بابایی حصار، 1397، تحلیل شدت- تداوم خشکسالی بر اساس توابع کاپولا در ایستگاه سینوپتیک تبریز،دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران.

6-زهرا انصاری، خدیجه جوان، حسین فرامرزی، 1397، بررسی نقش عوامل اقلیمی بر شیوع بیماری سالک در استان فارس،،دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران.

7-زهرا رحیمی بیاتی، مهدی عرفانیان، خديجه جوان، سحر بابایی حصار، 1396، تحلیل شدت- تداوم خشکسالی هواشناسی بر اساس تئوری بیزین در ایستگاه سینوپتیک سراب،دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران.

8-خدیجه جوان، علیرضا موقری، حسن حیدری، 1396، بررسی رابطه گردش عمومی جو و تغییرات امواج گرمایی و سرمایی فرین در شمال غرب ایران،اولین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت انرژی.

9-خدیجه جوان، پریسا پاشازاده، گلچین نبی زاده، 1396، تحلیل فضایی خشکسالی اقلیمی بر اساس شاخص بارش استاندارد (SPI) در نیمه غربی ایران،کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، دانشگاه شهرکرد.

10-خدیجه جوان، فرهاد نصیری، 1396، تحلیل و پیش بینی نوسانات تراز سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل¬ ARIMA ،کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، دانشگاه زنجان.

11-خدیجه جوان، فائزه حسین زاده، 1396، بررسی وضعیت خشکسالی در نیمه شرقی ایران با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI)،کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، دانشگاه زنجان.

12-خدیجه جوان، سعدی یوسفی، 1396، بررسی تغییرات شاخص اقلیم گردشگری در حوضه دریاچه ارومیه طی دوره زمانی (2012-1986)،اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، دانشگاه زنجان.

13-خدیجه جوان، 1395، تحلیل فضایی خشکسالیهای کوتاه مدت و بلند مدت در منطقه سیستان و بلوچستان،نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران « توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران».

14-مهدی عرفانیان، خدیجه جوان، 1395، ارزیابی و کالیبراسیون داده های بارش ماهواره ای TRMM-3B42 V6 در حوضه دریاچه ارومیه،کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه ارومیه، دانشگاه تبریز.

15-خدیجه جوان، هوشنگ بشیری، فریبا شهریار سرنقی، 1394، ارزیابی و پهنه بندی شرایط آسایش اقلیمی شمال غرب ایران با استفاده از شاحض فشار عصبی،اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک، اردبیل،ایران.

16-خدیجه جوان، فریبا شهریار سرنقی، هوشنگ بشیری، 1394، آشکارسازی روند تغییرات روزهای یخبندان در شمال غرب ایران،سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان،ایران.

17-خدیجه جوان، محمدرضا عزیززاده، معصومه طالب، 1394، بررسی روند تغییرات تبخیر و تعرق سالانه حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از روش من کندال،اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک، اردبیل،ایران.

18-خدیجه جوان، هوشنگ بشیری، 1394، بررسی مقادیر PM10 و توصیف کیفیت هوا با تکیه بر شاخص AQI در هوای شهر ارومیه،اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست، اردبیل،ایران.

19-خدیجه جوان، سعدی یوسفی، 1394، پایش خشکسالی و ترسالی استان کردستان با استفاده از زنجیره مارکف، شاخص دنباله ها و SPI،سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان،ایران.

20-خدیجه جوان، علیرضا سلیمانی، مصطفی جهانگیری، 1393، فرایند استفاده از بیوگاز در مدارس به عنوان انرژی پایدار شهری،نخستین همایش ملی بهره وری در آموزش و پرورش، مشهد،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-خدیجه جوان (مجری) - علیرضا موقری، 1398، بررسی روند تغییرات گذشته و آینده شاخصهای حدی بارش درحوضه دریاچه ارومیه،طرح درون دانشگاهی- پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه.

2-خدیجه جوان (مجری)، 1396، بررسی تداوم روزهای بارانی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از مدل زنجیره مارکف،طرح درون دانشگاهی.

3-محمدرضا عزیززاده (مجری)، خدیجه جوان (همکار)، 1396، آشکارسازی تغییر اقلیم در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخصهای حدی دما ،طرح دانشگاهی.

4-محمدرضا عزیززاده (مجری)، خدیجه جوان (همکار)، 1393، تحلیل روند تبخیر و تعرق در شمال غرب کشور با استفاده از آزمونهای ناپارامتری،طرح دانشگاهی.
پایان نامه ها (8)

1-زهرا انصاری، 1397، بررسی نقش عوامل اقلیمی (دما و بارش) بر شیوع بیماری سالک در منطقه شیراز در بازه زمانی 1395-1389، استاد راهنمای اول.

2-سمیرا همتی، 1397، آمایش فضایی خدمات گردشگری و کلیماتوریستی استان آذربایجان غربی.

3-سیده محبوبه شهبازی، 1397، تحلیلی برآمایش فضایی- مکانی فضاهای درمانی شهر ارومیه با رویکرد پدافند غیرعامل، استاد راهنمای دوم.

4-میلاد هاشم زاده، 1397، اولویت بندی مولفه های موثر بر نیازهای گردشگری دفاع مقدس در استان آذربایجان غربی.

5-فاطمه سیاح قهفرخی، 1397، بسترهای ایجاد ناامنی در مناطق مرزی استان کردستان از منظر جغرافیای نظامی- امنیتی ، استاد راهنمای دوم.

6-بهروز خشت زر، 1397، تحلیل جغرافیایی نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن ارزش های دفاع مقدس (مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد).

7-نوید رمضانی، 1397، تبیین نقش پایگاه های مقاومت بسیج در تقویت همگرایی قومی در شهر ارومیه.

8-زهرا رحیمی بیاتی، 1396، تحلیل شدت- تداوم- فراوانی خشکسالی هواشناسی براساس تئوری بیزین در ایستگاه های سینوپتیک حوضه آبریز دریاچه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه.، استاد راهنمای دوم.