• نام و نام خانوادگی
  • یعقوب پاژنگ
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (27)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
کتاب های چاپ شده (4)
پایان نامه ها (9)
دروس تدریس شده (40)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • یعقوب پاژنگ
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-Ph.D, 2005-2010, Biochemisrty,University of Tehran.

2-MSc, 2002-2005, Biochemistry,University of Tehran.

3-BSc, 1996-2002, General biology,Tabriz University.
مقالات ژورنال (27)

1-Mohammad Ali Pirouei Khoshaku ، Yaghub Pazhang ، Rashid Jamei ، Seyed Ali Hosseini، 2023، Biosynthesis of ZnO Nanoparticles Mediated Vitis vinifera L.: Evaluation of Their Anti-proliferative Activity Against Breast and Colorectal Cancer Cell Lines،Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials، https://link.springer.com/article/10.1007/s10904-023-02778-7.

2-Mojtaba Nouri، Nasim Pirmohammadi، Karim Akbari Dilmaghani، Yaghub Pazhang، 2023، Synthesis and Assessment of the Cytotoxic Effects of Some Novel Biginelli 3،4-Dihydropyrmidine-2-(1H) One Derivatives Containing 2-Mercapto-3-Phenyl-4(3H)-Quinazolinone،Polycyclic Aromatic Compounds، https://www.sciencedirect.com/org/science/article/abs/pii/S1040663823015944.

3-Laya Naderbar، Yaghub Pazhang، Jafat Rezaei، 2022، Inhibiting AKT signaling pathway with cilostazol and meloxicam synergism for suppressing K562 cells in vitro ،Journal of Biochemical and Molecular Toxicology، https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35920412/.

4-Parisa Forsati، Yaghub Pazhang، 2022، Mesalazine induces apoptosis via mitochondrial pathway in K562 cell line،Veterinary Research Forum، http://vrf.iranjournals.ir/article_248042_b49774dd47ec6d025c469a528f22e857.pdf.

5-Hasan Tahazadeh، Yaghub Pazhang، 2022، Synergistic Effect of Dexamethasone and Diclofenac on Viability of K562 Cells ،J Gorgan Univ Med Sci ، 24(2): 53-62.

6-Faezeh Poursoltani، Vahid Nejati، Yaghub Pazhang، Jafar Rezaie، 2021، Sulindac and vitamin D3 synergically inhibit proliferation of MCF-7 breast cancer cell through AMPK/Akt/β-catenin axis in vitro،Cell Biochemistry and Function، https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cbf.3668.

7-Shahin Alaei، Mehdi Mohammadezadeh، Yaghub Pazhang، 2019، SYNERGISTIC INDUCTION OF APOPTOSIS IN A CELL MODEL OF HUMAN LEUKEMIA K562 BY NITROGLYCERINE AND VALPROIC ACID،آلمان.

8-Sepideh Jalilzadeh-Razin، Malihe Mantegi، Mohammad R. Tohidkia، Yaghub Pazhang، Mohammad M. Pourseif، Jaleh Barar،، and Yadollah Omidi، 2019، Phage antibody library screening for the selection of novel high-affinity human single-chain variable fragment against gastrin receptor: an in silico and in vitro study،Daru، 27(1): 21–34. .

9-Zahra Bargeshadi، Yaghub Pazhang، Rashid Jamei ، 2019، Effects of organic solvents on the enzyme activity of Subtilisin Carlsberg proteas،Cellular and Molecular Research (Iranian Journal of Biology) ، 32(2):161-170.

10-Sonya Dadakhani ، Yaghub Pazhang * ، Mehdi Imani، 2019، The Anti-cancer effects of Celastrol on K562 cell line،Journal of Fasa University of Medical Sciences، Volume:8 Issue: 4.

11-سونیا دده خانی، یعقوب پاژنگ، مهدی ایمانی، 1396، بررسی اثرات ضد تکثیری داروی هیدرالازین بر روی سلولهای سرطانی رده K562،مجله علمی پژوهشی دانشگله شهید صدوقی یزد، دوره25، شماره 8، صفحات:680-670.

12-زینب برگشادی، یعقوب پاژنگ، 1396، تاثیر ترکیب embelin بر مهار رشد سلولی و القای آپوپتوز در سلول سرطانی رده K562،مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

13-سیده مریم واعظی، مهدی محمدزاده و یعقوب پاژنگ، 1396، اثر ضدتکثیری و آپوپتوزی داروی لوواستاتین بر رده سلول سرطانی اریترومیلوئیدی K562،مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان.

14-سیده مریم واعظی، مهدی محمدزاده و یعقوب پاژنگ، 1395، اثر ضد تکثیر و آپوپتوز پردنیزولون بر رده سلولی K562 (لوسمی میلوئید مزمن)،مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

15-شهین اعلایی، مهدی محمدزاده و یعقوب پاژنگ، 1395، ارزیابی اثرات ضد توموری والپروئیک اسید روی سلولهای k562 در محیط in vitro،مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا.

16-شهین اعلایی، مهدی محمدزاده و یعقوب پاژنگ، 1394، اثرات ضد توموری داروی نیتروگلیسیرین بر روی سلولهای K562،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.

17-سپیده باستانی ، مهدی محمدزاده و یعقوب پاژنگ، 1394، اثرات ضد تکثیری و آپوپتوزی داروی پروپرانولول بر روی سلولهای سرطانی ،ارمغان دانش.

18- 2016, Synergism between NF-kappa B inhibitor, celastrol, and XIAP inhibitor, embelin, in an acute myeloid leukemia cell line, HL-60,Journal of Cancer Research and Therapeutics.

19-محمد پاژنگ، فرامرز مهرنژاد، یعقوب پاژنگ، هانیه فاتحتی، نادر چاپارزاده, 2015, Effect of sorbitol and glycerol on the stability,biotechnology and applied biochemistry.

20-یعقوب پاژنگ، 2015، بررسی تأثیرات میدان الکترومغناطیسی پالسی با فرکانس بسیار پایین بر روی،مجله علوم پزشکی رازی.

21-یعقوب پاژنگ, 2014, Calprotectin induces cell death in human prostate cancer cell (LNCaP) through survivin protein alteration,Cell Biology International.

22-یعقوب پاژنگ, 2012, COX-2 and survivin reduction may play a role in berberine-induced apoptosis in human ductal breast epithelial tumor cell line,Tumor Biology.

23-یعقوب پاژنگ, 2012, Effects of extremely low-frequency pulsed electromagnetic fields on morphological and biochemical properties of human breast carcinoma cells (T47D),ELECTROMAGNETIC BIOLOGY AND MEDICINE.

24-یعقوب پاژنگ, 2012, Dynamics of gamma-tubulin cytoskeleton in HL-60 leukemia cells undergoing differentiation and apoptosis by all-trans retinoic acid,MOLECULAR MEDICINE REPORTS.

25-یعقوب پاژنگ, 2011, Berberine-induced apoptosis via decreasing the survivin protein in K562 cell line,Medical Oncology.

26-یعقوب پاژنگ, 2007, Immunocytochemical Study on Microtubule Reorganization in HL-60 Leukemia Cells Undergoing Apoptosis,Iranian Biomedical Journal.

27-یعقوب پاژنگ، 1386، بررسی ایمونوسیتوشیمیایی تغییرات میکروتوبول در سلولهای لوکمی تمایز یافته توسط اسید رتینوئیک،مجله زیست شناسی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1-.

2-زینب برگشادی، یعقوب پاژنگ، 1396، بررسی اثر داروی متفورمین بر روی کاهش رشد سلول و القلی آپاپتوز در سلولهتی سرطانی رده k562،دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.

3-زینب برگشادی، یعقوب پاژنگ و مهدی ایمانی، تاثیر عصاره گیاهی embelin بر کاهش رشد و آپاپتوز سلولهای سرطانی رده K562،دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.

4-زهرا برگشادی، یعقوب پاژنگ و رشید جامعی، 1396، تثبیت آنزیم پروتئاز سوبتیلیزین کارلسبرگ بر روی ماکروبیدهای کیتوزان،دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.

5-زهرا برگشادی، یعقوب پاژنگ و رشید جامعی، 1396، تاثیر حلالهای آلی بر فعالیت آنزیم پروتئاز سوبتیلیزین کارلسبرگ،دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.

6-سونیا دده خانی، یعقوب پاژنگ، مهدی ایمانی، 1395، بررسی اثر داروی هیدرالازین بر روی سلول سرطانی K562،چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

7-سونیا دده خانی، یعقوب پاژنگ، مهدی ایمانی، 1395، بررسی اثر داروی سلاسترول بر روی سلول سرطانی خون،چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

8-سیده مریم واعظی، مهدی محمدزاده و یعقوب پاژنگ، 1395، بررسی اثرات سینرژیسمی داروهای لواستاتین و پردنیزولون بر روی سلولهای سرطانی K562،چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

9-سیده مریم واعظی، مهدی محمدزاده و یعقوب پاژنگ، 1395، تاثیر داروی گلوکوکورتیکوئیدی پردنیزولون بر روی سلول سرطانی خون،نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی.

10-سیده مریم واعظی، مهدی محمدزاده و یعقوب پاژنگ، 1395، تاثیر داروی کاهنده کلسترول لوواستاتین بر روی سلول سرطانی رده K562،نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی.

11-الحبیب محمد الساعدی، یعقوب پاژنگ و مهدی ایمانی، 1395، بررسی اثر داروی ناپروکسن بر روی سلولهای سرطان خون،نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی.

12-الحبیب محمد الساعدی، یعقوب پاژنگ و مهدی ایمانی، 1395، بررسی اثر آتورواستاتین بر روی سلولهای سرطانی K562،نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی.

13- 1394, evaluation of valproic acid effects on K562 cell line: in vitro,کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی, استانبول,ترکیه.

14- 1394, The effect of the deletion of Ig-like domain on Biochemical properties of Endoglucanase,اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, تهران,ایران.

15- 1394، بررسی برهمکنش داروهای والپروئیک اسید و نیتروگلیسیرین در سلولهای سرطانی K562،سومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی در بیماریهای غیر واگیر، بابل،ایران.
کتاب های چاپ شده (4)

1-جواد محمدنژاد، محمد پاژنگ ،یعقوب پاژنگ،مهدی ایمانی و سمیه صادقی، 1395، زیست شناسی سلولی و مولکولی ویرایش 2016، جلد 2،ترجمه، صفحات:700.

2-جواد محمدنژاد، محمد پاژنگ ،یعقوب پاژنگ،مهدی ایمانی و سمیه صادقی، 1395، زیست شناسی سلولی و مولکولی ویرایش 2016 ، جلد1،ترجمه.

3-یعقوب پاژنگ، 1392، زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2013 جلد 1 و 2.

4-یعقوب پاژنگ، 1387، اصول بیوشیمی.
پایان نامه ها (9)

1-زهرا برگشادی، 1396، تثبیت آنزیم سوبتیلیزین روی ماکروبید کیتوزان و بررسی عملکرد آنزیم.

2-سونیا دده خانی، 1395، بررسی اثرات سینرژیست سیتوتوکسیت داروهای سلاسترول و هیدرالازین بر روی رشد سلول‌ها سرطانی رده k562.

3-سیده مریم واعظی، 1395، اثرات سینرژیسم داروی لوواستاتین و داروی پردنیزولون بروی رده سلول سرطانی K562.

4-الحبیب محمد الساعدی، 1395، اثرات سینرژیسم داروی ضد التهابی ناپروکسن و داروی کاهش کلسترول خون آتورواستاتین بر روی سلول K562.

5-شهين اعلايي ديمان، 1394، بررسي برهمكنش دارويي والپروئيك اسيد و نيتروگليسيرين در سلول سرطاني K562، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-طاهره كرمي، 1393، بررسي بيوفيزيكي ناهنجاريهاي سيتوژنتيكي القا شده توسط پرتوهاي گاما در سلولهاي سرطاني K562، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

7-سپيده باستاني، 1393، اثرات سينرژيسم داروي ضد استرس پروپرانولول و داروي ضدالتهاب سلكوكسيب روي سلول سرطاني mcf-7 در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-افسانه باپيري، 1393، اثرات سينرژيسم ضدالتهابي ايبوپروفن و ايندومتاسين در رده سرطاني HL-60 در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-زينب عليزاده، 1393، بررسي بيوفيزيكي ناهنجاريهاي سيتوژنتيكي القا شده توسط پرتوهايبتا در سلولهاي سرطاني راجي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.
دروس تدریس شده (40)

1-مباحثی در بیوشیمی، کارشناسی ارشد،1400.

2-بیوشیمی کروماتین، کارشناسی ارشد،1400.

3-آنزیم شناسی، کارشناسی ارشد،1400.

4-مبانی زیست فناوری جانوری ، کارشناسی،1400.

5-بیوشیمی متابولیسم، کارشناسی،1400.

6-بیوشیمی هورمون، کارشناسی ارشد،1400.

7-بیوشیم پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک، کارشناسی ارشد،1400.

8-بیوشیمی پیشرفته، کارشناسی ارشد.

9-بیوشیمی پیشرفته مواد غذایی، دکتری،1396.

10-بیوشیمی کروماتین، کارشناسی ارشد،1396.

11-روشهای بیوشیمی و بیوفیزیک، کارشناسی ارشد،1396.

12-بیوانفورماتیک، کارشناسی ارشد،1396.

13-بیوشیمی کروماتین، کارشناسی ارشد،1396.

14-زیست شناسی مولکولی، کارشناسی،1396.

15-آنزیم شناسی، کارشناسی ارشد،1396.

16-بیوشیمی پروتئینها واسیدهای نوکلئیک، کارشناسی ارشد،1396.

17-بیوشیمی هورمون، کارشناسی ارشد،1396.

18-روشهای بیوشیمی و بیوفیزیک، کارشناسی ارشد،1395.

19-بیوشیمی پیشرفته مواد غذایی، دکتری ،1395.

20-بیوشیمی کروماتین، کارشناسی ارشد،1395.

21-بیوشیمی پروتئینها واسیدهای نوکلئیک، کارشناسی ارشد،1395.

22-زیست شناسی مولکولی، کارشناسی،1395.

23-آنزیم شناسی، کارشناسی ارشد،1395.

24-بیوشیمی لیپید و قند، کارشناسی ارشد،1395.

25-آنزیم شناسی، کارشناسی ارشد،1395.

26-بیوشیمی پیشرفته مواد غذایی، دکتری،1394.

27-متابولیسم، کارشناسی ارشد،1394.

28-مباحثی در بیوشیمی، کارشناسی ارشد،1394.

29-بیوشیمی کروماتین، کارشناسی ارشد،1394.

30-بیوشیمی لیپید و قند، کارشناسی ارشد،1394.

31-زیست شناسی مولکولی، کارشناسی،1394.

32-بیوشیمی هورمون، کارشناسی ارشد،1394.

33-آنزیم شناسی ، کارشناسی ارشد،1394.

34-متابولیسم، کارشناسی ارشد،1393.

35-بیوشیمی لیپید و قند ، کارشناسی ارشد،1393.

36-مباحثی در بیوشیمی، کارشناسی ارشد ،1393.

37-بیوشیمی کروماتین، کارشناسی ارشد،1393.

38-کشت سلول و بافت جانوری، کارشناسی ارشد،1393.

39-زیست شناسی مولکولی، کارشناسی،1393.

40-بیوشیمی هورمون، کارشناسی ارشد،1393.