بیوگرافی کوتاه           

دکتر مهدی بهیاری عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه  تحصیلات ابتدایی تا متوسطه را در تبریز طی کرده و دوره کارشناسی در رشته علوم زمین را در دانشگاه سراسری تبریز سپری کرده است. دوره کارشناسی ارشد و دکتری ایشان در رشته لرزه زمین ساخت دانشگاه تربیت مدرس تهران با همکاری تیم پژوهشی دانشگاه پوتسدام آلمان بر روی ارزیابی فعالیت گسل تبریز انجام یافته است. فعالیتهای پژوهشی ایشان منجر به ارائه بیش از ده ها مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی و چاپ چندین مقاله در ژورنالهای بین المللی گردیده است. از جمله فعالیت های اجرایی و صنعتی وی به انجام مطالعات در تونل های آبرسان در حوضه دریاچه ارومیه مانند تونل انتقال آب کانی سیب، تونل انتقال آب سبزکوه، نسود و ... می توان اشاره کرد. مطالعات پتانسیل استفاده از انرژی ژئوترمال در مناطق سلماس، محلات، آبگرم و ... از جمله پروژه های است که در مورد انرژی های پاک توسط وی به انجام رسیده است. همچنین در زمینه ارزیابی پتانسیل معادن در بسیاری از معادن فلزی و غیر فلزی در حال بهره برداری ایفای نقش کرده است.   ارزیابی مخاطرات طبیعی مانند زمینلرزه و زمین لغزه در پروژه های همچون تعیین محل کارخانجات و زیر ساخت های حیاتی در کارنامه وی به چشم می خورد.

*سوابق اجرایی و مدیریتی*

1. مدیر فناوری و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ارومیه

2. رئیس مرکز پایش و اطلاع رسانی زمین لرزه دانشگاه ارومیه

3. رئیس اداره توسعه و تجاری سازی فناوری دانشگاه ارومیه

4. مدیر رسته دانشجویان بین المللی دانشکده علوم پایه و شیمی دانشگاه ارومیه

5. معاون آموزشی گروه زمین شناسی

عضویت ها

عضو شورای مرکز رشد و فناوری دانشگاه ارومیه

عضو کمیته فناوری و مالکیت فکری دانشگاه ارومیه

عضو شورای مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان

عضو کمیته پذیرش پارک علم و فناوری استان

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (22)
پروژه های تحقیقاتی (7)
پایان نامه ها (11)
دروس تدریس شده (7)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • مهدی بهیاری
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر مهدی بهیاری عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه  تحصیلات ابتدایی تا متوسطه را در تبریز طی کرده و دوره کارشناسی در رشته علوم زمین را در دانشگاه سراسری تبریز سپری کرده است. دوره کارشناسی ارشد و دکتری ایشان در رشته لرزه زمین ساخت دانشگاه تربیت مدرس تهران با همکاری تیم پژوهشی دانشگاه پوتسدام آلمان بر روی ارزیابی فعالیت گسل تبریز انجام یافته است. فعالیتهای پژوهشی ایشان منجر به ارائه بیش از ده ها مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی و چاپ چندین مقاله در ژورنالهای بین المللی گردیده است. از جمله فعالیت های اجرایی و صنعتی وی به انجام مطالعات در تونل های آبرسان در حوضه دریاچه ارومیه مانند تونل انتقال آب کانی سیب، تونل انتقال آب سبزکوه، نسود و ... می توان اشاره کرد. مطالعات پتانسیل استفاده از انرژی ژئوترمال در مناطق سلماس، محلات، آبگرم و ... از جمله پروژه های است که در مورد انرژی های پاک توسط وی به انجام رسیده است. همچنین در زمینه ارزیابی پتانسیل معادن در بسیاری از معادن فلزی و غیر فلزی در حال بهره برداری ایفای نقش کرده است.   ارزیابی مخاطرات طبیعی مانند زمینلرزه و زمین لغزه در پروژه های همچون تعیین محل کارخانجات و زیر ساخت های حیاتی در کارنامه وی به چشم می خورد.

*سوابق اجرایی و مدیریتی*

1. مدیر فناوری و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ارومیه

2. رئیس مرکز پایش و اطلاع رسانی زمین لرزه دانشگاه ارومیه

3. رئیس اداره توسعه و تجاری سازی فناوری دانشگاه ارومیه

4. مدیر رسته دانشجویان بین المللی دانشکده علوم پایه و شیمی دانشگاه ارومیه

5. معاون آموزشی گروه زمین شناسی

عضویت ها

عضو شورای مرکز رشد و فناوری دانشگاه ارومیه

عضو کمیته فناوری و مالکیت فکری دانشگاه ارومیه

عضو شورای مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان

عضو کمیته پذیرش پارک علم و فناوری استان

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-PhD in Structural Geology & Tectonic، Tarbiat Modares University، 2010-2014 Tehran، Iran.

2-PhD short Term Study، Potsdam University، 2013 Potsdam، Germany.

3-MSc in Structural Geology & Tectonic، Tarbiat Modares University، 2006-2008.

4-BA in Geology Tabriz university، 2002-2006.
مقالات ژورنال (11)

1-Behyari, M., & Shahbazi, M, 2019, Strain and vorticity analysis in the Zagros suture zone (W Iran): Implications for Neo-Tethys post-collision events.,Journal of Structural Geology. doi.org/10.1016/j.jsg.2019.06.002, 126.

2-Akram Alizadeh, Mahdi Behyari, H Golandam, 2019, Structural Evolution and Halokinesis of Khaje Salt Diapir, North-West of Iran,Geotectonics 53(4):533-540 DOI: 10.1134/S0016852119040022..

3-BEHYARI, M. & KANABI, A., 2019, CONSTRAINING OF STRAIN ELLIPSOID SHAPE FROM SECTIONAL DATA IN THE AU BEARING SHEAR ZONE WEST OF IRAN.,Acta Geodynamica et Geomaterialia DOI: 10.13168/AGG.2019.0010.

4-BEHYARI, M., RAHIMSOURI, Y., HOSEINZADEH, E. & KURD, N., 2019, Evaluating of lithological and structural controls on the barite mineralization by using the remote sensing, Fry and fractal methods, Northwest Iran,Arabian Journal of Geoscience doi.org/10.1007/s12517-019-4298-z, 12, 167.

5-Mahdi Behyari, Javad nouraliee, Davar ebrahimi, 2018, Structural Control on the Salmas Geothermal Region, Northwest Iran, from Fractal Analysis and Paleostress Data,Acta Geologica Sinica English edition, 92, 1728-1738..

6-Mahdi Behyari, Hossein Hormozi, 2018, Emplacement of silica veins at a brittle shear zone in the Ahar region, NW Iran: Insights from structural analysis, analogue and numerical modeling,Journal of African Earth Sciences, 144 (2018): 90-103.

7-M. Mohajjel and M. Behyari, Young transpressive positive flower structure along the Zagros collision zone, Nahavand area, west Iran.

8-M.Behyari, M.Mohajjel, ,M. Moayyed. M. Rezaeian, Structural and geomorphic analysis for evaluating recent uplift in Misho active pop up, NW Iran,j geology of Iran.

9-M.Behyari, M.Mohajjel, ,M. Moayyed. M. Rezaeian , 2015, Analysis of exhumation history with using low temperature Thermochronometers: Misho Mountains, NW Iran,Journal of earth Science.

10-Mahdi Behyari, Mohammad Mohajjel, EdwardR. Sobel, Mahnaz Rezaeian, Mohssen Moayyed, Alexander Schmidt, (2017), Analysis of exhumation history in Misho Mountains, NW Iran:Insights, Structural and Apatite Fission Track Data,N.Jb.geol. palaont.Abh.

11-Mahdi Behyari, Akram Alizadeh, Shahab Mahmodian, Accepted, Evaluation of active structure effect on subsidence hazard insight to Analytical Hierachy Process,Journal of advanced applied Geoscience.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (22)

1-احسان حسین زاده، مهدی بهیاری، یوسف رحیم سوری، بررسی نقش کنترل کننده های ساختاری و لیتولوژیکی کانی سازی باریت در معادن شمال شرق مهاباد استان آذربایجان غربی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران.

2-چنور حسینی، حسین هرمزی، مهدی بهیاری، تحلیل دگرشکلی پیشرونده در شکل¬گیری چین¬های مرتبط با سیستم¬های ترافشارشی با استفاده از مدل¬سازی عددی و آنالوگ،دانشگاه بیرجند.

3-نظیر کرد، یوسف رحیم سوری، مهدی بهیاری، بررسی ساختاری کانی زایی باریت در محدوده های معدنی جنوب باختر مهاباد استان آذربایجان غربی شمال باختر ایران،دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور.

4-میثم نریمانی، مهدی بهیاری، مریم یزدانی، Structural Controllers for mineralization and alteration of igneous units of northern Oshnavieh،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران.

5-محمد شهبازی، افشین کانبی، مهدی بهیاری، Analysis of tectonic structures of shear zone of Marivan-Sardasht Area،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران.

6-افشین کانبی، مهدی بهیاری، محمد شهبازیان، بررسی ساختارهای موثر در شکل گیری ذخایر طلا در پهنه برشی سنندج-سیرجان،پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

7-اکبر جباری، مهدی بهیاری، اکرم علیزاده، 1397، شناسایی گسل های پنهان و سطحی شهر ارومیه،دانشگاه تبریز.

8-M.Behyari, M.Mohajjel, Evidence of transmission seismic activity from Eastern Segment to Western Segment of North Tabriz Fault,12rd Geological society of Iran Symposium ,Mashhad, Iran..

9-M.Behyari, M.Mohajjel, Effect of basement right lateral fault on the Zagros Surface structure insight to excremental modeling,28rd National Geosciences symposium,2007, Tehran Iran..

10-M.Behyari, M.Mohajjel, Slip rate of Tabriz Fault related with scape tectonic in the north west of Iran,28rd National Geosciences symposium,2007, Tehran Iran.

11-M.Behyari, R.pirmoradi,A.Izadi, investigation of carstification potential insight to Structural Geology and Micro gravimetery Data (Sabzkuh West of Iran).

12-M.Behyari, M.Mohajjel, Development of transpressive pop up structure in the collision zone: A case study Garin mountain in West of Iran,15rd Geological society of Iran Symposium, Tehran, Iran.

13-M.Behyari, M.Mohajjel, Structural analysis of folding pattern in crushed Zagros (Nahavand area),12rd Geological society of Iran Symposium, Ahvaz, Iran.

14-M.Behyari, M.Mohajjel, ,M. Moayyed. M. Rezaeian , The Role of Tabriz Fault in the emplacement of Misho Granite with attention to regional temperature history,33rdNational Geosciences symposium, 2015, Tehran Iran.

15-H.Hormozi, M.Behyari, A.Alizadeh, Analysis of major fault-related fractures density in Tasuj area, Northwest Iran,34rdNational Geosciences symposium, 2016, Tehran Iran.

16-M. Behyari, H.Naser,A.Alizadeh, Analysis of structural elements effect in the formation of silica vein: insight to Ahar region,34rd National Geosciences symposium, 2016, Tehran Iran.

17-M. Behyari, Sh. Mahmodian, The effect of active instability on a quarry quality insight to GIS data ,8th Symposium of Iranian society of Economic Geology, zanjan.

18-M. Behyari, H.Hormozi, Finite element models of fold related mineralization,2016, 8th Symposium of Iranian society of Economic Geology, zanjan, Iran.

19-Shahab Mahmoudian,Mahdi Behyari, Akram Alizadeh, Evaluation of active tectonic with using of geomorphic indexes, Qarabagh, NW Iran,35rd National Geosciences symposium, 2017, Tehran Iran.

20-Shahab Mahmoudian,Mahdi Behyari, Akram Alizadeh, Analysis of the effect of main faults on the distributions and trends of lineaments in Qarabagh, NW of Iran,35rd National Geosciences symposium, 2017, Tehran Iran.

21-Hamed Ghol Andam, Mahdi Behyari, Interaction of tectonic activity and salt deformation in the Khaje area, NW Iran,35rd National Geosciences symposium, 2017, Tehran Iran.

22-Sahar Baramini , Mahdi Behyari, Akram Alizadeh, The relationship between the orientation of dyke with structural lineaments on the Eslami island, NE, Urmia Lake,35rd National Geosciences symposium, 2017, Tehran Iran..
پروژه های تحقیقاتی (7)

1-Mahdi Behyari, Hossein Naseri, Structural investigation for gold exploration.

2-Mahdi Behyari, Javad nouraliee, Structural exploration in yeleghonbad Gazvin geothermal Field.

3-Mahdi Behyari, Javad nouraliee, Structural exploration in Abgarm Gazvin geothermal Field.

4-Mahdi Behyari, Javad nouraliee, Davar Ebrahimi, Structural exploration in Salmas geothermal Field.

5-Mahdi Behyari, Javad nouraliee, Structural exploration in Mahallat geothermal Field.

6-Mahdi Behyari, Javad nouraliee, Structural geology investigation and preparation of Structural map of geothermal Field,Applied .

7-Mahdi Behyari, Hossein Hormozi Moghadam, 2017, Numerical and Analogue models for emplacement of Vein minerals in a brittle shear zone,Applied .
پایان نامه ها (11)

1-میثم نریمانی، 1397، تحلیل ساختاری عوامل موثر بر جایگیری توده های گرانیتی و گرانیتوئدهای شمال اشنویه، شمال باختر ایران، دکتر مهدی بهیاری- دکتر مریم یزدانی.

2-مجید نیرومند، 1397، جایگاه ژئودینامیکی افیولیت های اشنویه و ساختارهای موثر در فرارانش آن، دکتر مهدی بهیاری- دکتر یوسف رحیم سوری.

3-افشین کانبی، 1396، استفاده از فاکتور هندسی شکل بیضوی واتنش به عنوان شاخصی برای کانی زایی طلا در پهنه های برشی سقز- سردشت (غرب ایران).

4-محمد شهبازی، 1397، ارتباط بین شکل بیضوی واتنش وکانی زایی طلا در پهنه های برشی سقز-مریوان (باختر ایران)، دکتر مهدی بهیاری.

5-اکبر جباری، 1397، تکتونواستراتیگرافی ارومیه و مناطق اطراف آن.

6-شهاب محمودیان، 1396، تحلیل وضعیت واتنش در منطقه قره باغ شمال باختر ایران.

7-نظیر کرد، 1396، بررسی کنترل کننده های ساختاری و لیتولوژیکی مرتبط با کانی سازی باریت با استفاده از روش های هندسی در محدوده های معدنی جنوب غرب مهاباد.

8-فاطمه پاشازاده، 1396، بررسی کنترل کننده های ساختاری و لیتولوژیکی مرتبط با کانی سازی آهن با استفاده از روش های هندسی در محدوده های معدنی جنوب شرق مهاباد.

9-احسان حسین زاده، 1396، بررسی کنترل کننده های ساختاری و لیتولوژیکی مرتبط با کانی سازی باریت با استفاده از روش های هندسی در محدوده های معدنی شمال شرق مهاباد استان آذربایجان غربی.

10-سحر برامینی، 1396، تحلیل ساختاری ساز و کار جایگیری دایک های جزیره اسلامی در شمال باختر ایران.

11-Hamed Gholandam, Akram Alizadeh, Mahdi Behyari, 2017, Salt deformation and structure in the khoje region NW Iran.
دروس تدریس شده (7)

1-Engineering seismology.

2-Quaternary Geology and laboratories technique.

3-Tectonic Modeling (analogue +numerical with Abaqus software).

4-Microtectonics.

5-Remote sensing and GIS .

6-Plate Tectonics.

7-Structural Geology.