• نام و نام خانوادگی
  • محمد حسن جوادی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فقه و حقوق اسلامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (20)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد حسن جوادی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فقه و حقوق اسلامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-محمدحسن جوادی, 2016, مالکیت اموال وقفی و متولیان اوقاف در حقوق ایران,Asian Journal of Reearch in Social Sciences and Humanities.

2-محمدحسن جوادی, 1394, ویژگی های قراردادهای نهایی و شرایط عمومی اجاره اموال موقوفه,Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanties.

3-محمدحسن جوادی, 1394, حقوق مکتسبه افراد در قراردادهای استیجاری موقوفات در حقوق ایران,Aijrhass.

4-محمدحسن جوادی, 1394, مفهوم شرایط تقصیر و تنوع فقه و حقوق,ScholarsJournal of Arts Humanities and Social Sciences.

5-محمدحسن جوادی، 1391، شرط بزائت فروشنده،فصلنامه فقه جعفری و حقوق نوین، 2،2.

6-محمدحسن جوادی، 1390، ضمان تعدی و تفریط،فصلنامه فقه جعفری و حقوق نوین، 1،1.

7-محمدحسن جوادی، 1389، بررسی علم قاضی درفقه وقوانین موضوعه ایران،فصلنانه پژوهشی حقوقی مجد، 4،15.

8- 1388، ضمان درک،فصلنامه حقوق و مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

9- 1385، قاعد ه علی الید و ضمان منافع،مجله علمی-پژوهشی مقالات وبررسی ها.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- 1386، امور تربیتی ،فرصت ها و اسیب ها،همایش منطقه ای مربیان امور تربیتی.

2- 1384، نقش تربیت اسلامی در جهان کنونی،همایش کشوری جامعه ومدرسه وتعمیق تربیت دینی ارومیه.
کتاب های چاپ شده (1)

1- 1384، محبت ومعرفت.
پایان نامه ها (20)

1-مير معصوم روضه اي، 1394، بررسي قاعده من مالك شيئا ملك الاقرار به و موارد استناد و استفاده آن در حقوق موضوعه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-رامين بايايي، 1394، بررسي مباني فقهي و حقوقي حق بر محيط زيست، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-خديجه كاظمي، 1394، بررسي قواعد مربوط به تابعيت زنان و كودكان در حقوق ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-جعفر غلام پور، 1394، بررسي اسناد رسمي لاز الاجرا و تاثير آن در روابط حقوقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-احمد شكري، 1393، بررسي جايگاه قرارداد پيش فروش آپارتمان در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-مهدي فرزانه، 1390، بررسي سقط جنين در فقه اماميه و مذاهب اهل سنت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-مختار اسمعيلي، 1390، جايگاه علم قاضي درفقه اماميه وقوانين موضوعي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-مهدي فرزانه، 1390، بررسي سقط جنين درفقه اماميه ومذاهب چهارگانه اهل سنت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-نرگس خوانساري برجله، 1390، اختيارات ولي فقيه در حكومت اسلامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-محمود علي زاد، 1391، جايگاه عرف در فقه و حقوق اساسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-محمدرضا صاحب جمعي، 1392، بررسي فقهي حقوقي ساخت و استفاده از وسايل كشتار جمعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-كاظم هژبري، 1392، بررسي فقهي حقوقي مسئوليت مدني دولت نسبت به اعمال كاركنان خود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-ضياء الدين پور نقي، 1392، برررسي فقهي حقوقي شروط ضمن عقد نكاح وتحليل شروط تاثير بر عقد مربوط به آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-صفر عطار صالح مرام، 1392، بررسي فقهي حقوقي اموال مشاع، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-ميلاد هنرمند نامقي، 1392، بررسي برخي اشكالات و خلاء ها در مقررات داخلي و بين المللي ورشكستگي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-محمود علي زاد، 1391، جايگاه عرف در فقه و حقوق موضوعه ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-هادي منطق، 1392، بررسي تطبيقي اعتبار حكم قاضي در فقه و حقوق، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-ميلاد هنر مند نامقي، 1392، بررسي يرخي اشكالات و خلاء ها در مقررات داخلي و بين المللي ورشكستگي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-محمد عبدالله پور آلني، 1393، بررسي فقهي و حقوقي ماهيت، انعقاد و انحلال وكالت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-مجتبي شير علي زاده، 1393، بررسي موازين فقهي و حقوقي حريم خصوصي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.