بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (44)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (24)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • رسول آقالاری
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استاد
  • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (44)

1-Rasoul Aghalary, Ali Ebadian, Sibel Yal¸cın, Tome 73, No 7, 2020, UNIVALENCY AND CONVOLUTION RESULTS ASSOCIATED TO STARLIKE FUNCTIONS WITH RESPECT TO SYMMETRIC POINTS,Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, DOI:10.7546/CRABS.2020.07.01.

2-Rasoul Aghalary a , Mehdi Jahani Rad and S. Joshi , 2019, radii of starlikeness and convexity for harmonic functions defined by shear construction,Filomat.

3-Rasoul Aghalary and Jafar Kazemzadeh, 2018, Some properties of certain subclasses of bounded Mocanu variation with respect to 2k- symmetric conjugate points,MATHEMATICA BOHEMICA .

4-Rasoul Aghalary and Ali Mohammadian, Radii of harmonic mapping with fixed second coefficients in the plan,Stud. Univ. Babe¸ s-Bolyai Math. 63(2018), No. 2, 189–201.

5-R. AGHALARY, P. ARJOMANDINIA AND A. EBADIAN, 2017, Application of strong differntial superordination to a general equation,ROCKY MOUNTAIN.

6-Parviz Arjomandinia and Rasoul Aghalary, 2017, Preserving properties of the double integral operators,Iran J Sci Technol Trans Sci.

7-Rasoul Aghalary and Mahdi Jahani Rad, 2017, Properties of harmonic functions defined by shear construction,Acta Math Vietnam.

8-Parviz Arjomandinia and Rasoul Aghalary, 2016, On the starlikeness of iterative integral operators,Stud. Univ. Babe ̧s-Bolyai Math..

9-Rasoul Aghalary and Zahra Ouroji, 2014, Norm estimates of the Pre-Schwarzian derivatives for $\alpha$-Spiral-Like functions of order $\beta$,Complex. Anal. Oper. Theory.

10-Aghalary, R, Mafakheri, M, A. Ebadian, 2014, A class of non linear integral operators preserving subordination and superordination,Bull. Malays. Math. Sci. Soc.

11-R. Aghalry and R. karkar, 2014, Sufficient condition for strongly starlike and convex function,SMJ.

12-Ali Ebadian, R. Aghalary, Parviz Arjomnadnia.ا, 2014, Linear invariance order of the minimal invariant families of integral operators,Math. Report.

13-Aghalary, R. Ebadian, A. Mafakheri, M, 2014, On sandwich theorems for certain classes of analytic functions,Bull of IMS.

14-Aghalary, R. Ebadian, A. Mafakheri, M, 2014, Stability for the class of uniformly starlike functions with respect to symmetric points,Rend- del cir- Mat- Palermo.

15-R. Aghalary, 2014, Application of the Norm Estimates for Univalence of Analytic Functions,Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics.

16-Aghalary, Rasoul Joshi, Santosh, 2013, Close-to-convexity and starlikeness of certain functions defined by a linear operator,Bull. Math. Anal. And appl.

17-Ebadian, Ali Aghalary, Rasoul Shokri, Javad, 2013, Approximate 3-Lie homomorphisms on Lie Algebra system,Analysis and Applications.

18-Ebadian, Ali Aghalary, Rasoul Shokri, Javad, 2013, Approximate bihomomorphisms and biderivations in 3-Lie Algebras,Int. J. Geo. Meth. Mod. Phy.

19-Aghalary, R. Ebadian, A. Arjomandinia, P, 2013, Conditions for the univalence of certain integral operators,TAMKANG JOURNAL OFMATHEMATICS.

20-Shokri, Javad Ebadian, Ali Aghalary, Rasoul, 2013, Homomorphisms and derivations in Lie JC - Algebra,Thai Journal of Mathematics.

21-Eshaghi Gordji, Madjid Ebadian, Ali Aghalary, Rasoul, 2012, Stablitity of functional equations of several variables which are additive of quadratic in each varlables in Frechet spaces,Acta mathematica Vietnamica.

22-Aghalary, R. Wang, Zhi-Gang, 2012, Some results of analytic functions related to concave domains,Applied Mathematics Letters.

23-Shokri, Javad Ebadian, Ali Aghalary, Rasoul,, 2012, The fixed point method for perturbation of bihomomorphisms and biderivations in normed 3-Lie systems,Int. Jour. Geo. Meth. Mod. Ph.

24-Eshaghi Gordji, M. Ebadian, A. Aghalary, R. Darus, M.رسول آقالاری, 2011, Starlikeness and univalence criterion for non-linear operators,Mtha.Reports.

25-Shokri, Javad Ebadian, Ali Aghalary, Rasoul, 2011, Hyers_Ulam_Rassias Stability of Homomorphismas and derivations Normal Lie Triple Systems,Thai Journal of Mathematics.

26-Ebadian, A . Aghalary, R. Shams, S, 2010, Application of duality techniques to starlikeness ofweighted integral transforms,Bulletin of the Belgian Mathemathical Society-Simon Stevin.

27-Aghalary, R. Ebadian, A. Wang, Z.-G, 2010, subordination and superordination results involving certain convolution operators,Bulletin of the Iranian Mathematical society.

28-Ebadian, Ali Aghalary, Rasoul Najafzadeh, Shahram, 2010, Univalent Holomorphic Function with Negative and Fixed Finitery Many Coefficients in Terms of Generalized Fractional,KYUNGPOOK MATH J.

29-Zhi-Gang, Wang, R. Aghalary, M. Darus, R.W. Ibrahim, 2009, Some Properties of Certain Multivalent Analytic Functions Involving the Cho-Kwon-Srivastava Operator,Mathematical and Computer Modelling.

30-Aghalary, Rasoul Wang, Zhi-Gang, 2009, On Applications of Differential Subordination to Certain Subclass of Multivalent Functions,KYUNGPOOK Math. J.

31-Wang, Zhi-Gang Aghalary, R., 2009, Subordination Results for Certain Classes of Analytic Functions,Acta Mathematica Acdemiae Paedagogicae.

32-Zeng, Ting Gao, Chun-Yi Wang, Zhi-Gang Aghalary, R., 2008, Certain subclass of multivalent functions involving the Cho-Kwon-Srivastava operator,Journal of Mathematics and applications.

33-Aghalary, Rasoul, 2008, Some Properties of a Certain Family of Meromorphically Uivalent Functions Defined by an Integral Operators,KYUNGPOOK Math. J..

34-Aghalary, R. Ebadian, A., 2011, The Pre-Schwarzian Derivative and Nonlinear Integral Transforms,Journal of Computional Analysis and Applications.

35-Aghalary, R., 2007, Goodman-Salagean-Type harmonic univalent functions with varying arguments,Int.J.Math Analysis.

36-Aghalary, Rasoul, 2007, On Subclasses of P-Valent Analytic Functions Defined by Integral Operators,kyuongpook math. J.

37-Aghalary, R. Joshi, S. B. Mohapatra, R. N. Ravichandran, V, 2007, Subordinations for Analytic Functions Defined by the Dziok-Srivastava Operator,Applied mathematics and Computation.

38-Aghalary, Rasoul Jahangiri, Jay M, 2005, Inclusion Relations for k-Uniormly Starlike and Related Functions Under Certain Integral Operators,Bull. Korean Math. Soc..

39-Aghalary, R. Ali, Rosihan M. Joshi, S. B. Ravichandran, V, 2005, Inequalities for Analytic Functions Defined by Certain Linear Operators,International Journal of Mathematical Siences.

40-Aghalary, R. Azadi, Gh, 2005, The Dziok-Srivastava operator and $k$-uniformly starlike functions,J. Inequal. Pure Appl. Math.

41-Aghalary, R. Joshi, S. B., 2004, Differntial Subordination and Starlikeness of Analytic Functions,Studia UnivBabes-Bolyai"Mathematical".

42-Aghalary, R. Jahangiri, Jay M. Kulkarni, S. R., 2004, Starlikeness and Convexity Conditions for Classes of Functions Defined by Subordination,Journal of Irequalities in Pure and Applied Mathematics.

43-Aghalary, R., 2004, Contractions of Certain Subclasses of Harmonic Starlike and Convex Functions,For East J. Math. Sci. (FJMS).

44-Aghalary, Rasoul Jahangiri, Jay M., 2003, Subordination Criteria for Starlikeness and Convexity,Int. J. Math. Math. Sci..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- 1388, Application of Pre-Schwarzian Derivative to Certain Subclasses of Analitic Functions,هیجدهمین سمینار آنالیز ریاضی ایران.

2- 2007, Convolution Properties of Analytic Multivalent Functions,38th Annual Iranian Mathematics Conference.

3- 1391, Region of variability for Janowski convex function of complex order,بیستمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن, مراغه,ایران.

4- 2007, Subclasses of Meromorphic Starlike Functions Connected to Multiplier Family,کنفرانس بین المللی تئوری توابع و کاربردهای آن.

5- 1388, The Pre-Schwarzian Derivative and Nonlinear Integral Transforms,اولین سمینار بین المللی توابع فوق هندسی و کاربرد های آن.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1383، نامساویهای مشتق مرتبه اول در زیر کلاسهایی از توابع تحلیلی یک به یک،دانشگاه ارومیه.

2-رسول آقالاری، - 2.قدرت اله آزادی کهنه شهری 30%، 1388، خواص زیرکلاسهایی از توابع تحلیلی تعریف شده توسط عملگرهای انتگرال،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (24)

1-الهام نصيرزاده قورچي، 1393، جمع هاي مثلثاتي معين مثبت و كاربرد هاي آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-زينب همت زاده، 1393، عملگرهاي تركيبي در فضاهاي ديريكله و مسائل مربوط، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-ليلا زارعي، 1393، نامساويهايي در توابع S-محدب و كاربرد آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-هاجر شيرواني، 1393، همسايگي هاي رده جديدي از توابع همساز چند ارز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-ناصر قانع حسنلويي، 1393، كلاسهاي توابع متناظر به توابع با تقيير كرانداري موكانو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-ليلا بايزيدي گزلان، 1392، رده خاصي از توابع تحليلي چند مقداري تعريف شده توسط پيروي ديفرانسيلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-مليحه عبدل زاد اوصالو، 1392، زنجيره هاي پيروي محدب و -شبه ستاره گون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-الهه سليماني، 1392، شرايط دقيق ستاره گوني براي توابع تحليلي با مشتقات كراندار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-رباب خدا كريمي، 1392، ميانگين هاي انتگرالي توابع تحليلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-زهرا حيدر پور صارمي، 1392، محك هايي براي توابع به طور قوي ستاره گون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-حجت ا ... منتظري، 1390، مشخصه هاي نواحي محدب هندسي هذلولوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-سلام خزالي، 1390، حدس راشويه براي حاصل جمعهاي مثلثاتي و توابع ستاره گون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-مهري عليزاده، 1390، تركيبات خطي از عملگرهاي مركب روي H، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-علي رستگاري نسب، 1390، خواص توابع شبه ستاره گون و شبه ستاره گون جهاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-جلال امير عشايري، 1390، مشتقات شوارتزين و توابع تك ارز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-ساناز پور رضي، 1390، شناسايي و برآورد نرم شبه شوارتزين براي توابع تك ارز مقعر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-محمد امين مناف زاده، 1390، نتايج ج-پوليا و كاربردهاي آن در توسيع ميانگين هاي پواسون والي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-ياسر اميني، 1390، تك ارزي توابع با لاپلا سين همساز لگاريتمي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-عفت جانفزا، 1391، حاصل جمع هاي جزيي در كلاس هاي مربوط به نگاشت هاي همديس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-فريبا حميدي، 1391، نامساوي هاي تابعي براي توابع بسل تعميم يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-سميه دادگر كشكي، 1391، تخمين ضرايب توابع ستاره گون و محدب ما-ميندا تك ارز دو سويي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-عبدالله قاسم زاده، 1391، توابع موضعا يكنواخت تك ارز و فضاهاي هاردي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-الهام يوسف زاده، 1391، انتگرالهاي پيچشي روي برخي از كلاسهاي توابع تحليلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-شهلا ابراهيمي، 1394، ساختار زير كلاس هايي از نگاشت هاي تك ارز همساز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.