• نام و نام خانوادگی
  • مهدی امنیت طلب
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

دکتر مهدی امنیت طلب

مرتبه علمی: استاد Professor

متولد سال 1349 در شهرستان اورمیه

دانش آموخته  دکترای فیزیک از دانشگاه بورگون فرانسه،  1384

استادیار گروه فیزیک دانشگاه اورمیه (1384 تا 1390).

دانشیار گروه فیزیک دانشگاه اورمیه (1390 تا 1394).

استاد گروه فیزیک دانشگاه اورمیه (1394 تا کنون) .

سابقه اجرایی و مدیریتی:

1- مدیر گروه فیزیک،  1393 تا 1395.

2- رییس دانشکده علوم،  1396 تا 1398.

تخصص اصلی: اپتیک کوانتومی و اطلاعات کوانتومی،

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (48)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (42)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (40)
دروس تدریس شده (11)
جوایز و افتخارات (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی امنیت طلب
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر مهدی امنیت طلب

مرتبه علمی: استاد Professor

متولد سال 1349 در شهرستان اورمیه

دانش آموخته  دکترای فیزیک از دانشگاه بورگون فرانسه،  1384

استادیار گروه فیزیک دانشگاه اورمیه (1384 تا 1390).

دانشیار گروه فیزیک دانشگاه اورمیه (1390 تا 1394).

استاد گروه فیزیک دانشگاه اورمیه (1394 تا کنون) .

سابقه اجرایی و مدیریتی:

1- مدیر گروه فیزیک،  1393 تا 1395.

2- رییس دانشکده علوم،  1396 تا 1398.

تخصص اصلی: اپتیک کوانتومی و اطلاعات کوانتومی،

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-دوره متوسطه، 1364 تا 1368 ، رياضي فيزيك،دبيرستان چمران اروميه.

2-کارشناسی، 1368 تا 1372، فیزیک کاریردی،دانشگاه ارومیه.

3-کارشناسی ارشد، 1372-1375، فیزیک حالت جامد ،دانشگاه تربیت مدرس .

4-دکترا ، 1380-1384، فیزیک اتمی مولکولی، شاخه اپتیک و اطلاعات کوانتومی،دانشگاه بورگون فرانسه .
مقالات ژورنال (48)

1-Seyed Mohammad Hosseiny, Hossein Rangani Jahromi, and Mahdi Amniat-Talab, Monitoring variations of refractive index via Hilbert–Schmidt speed and applying this phenomenon to improve quantum metrology,J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 56 (2023) 175402 (12pp).

2-Seyed Mohammad Hosseiny , Hossein Rangani Jahromi , Roya Radgohar, and Mahdi Amniat-Talab, 2022, Estimating energy levels of a three-level atom in single and multiparameter metrological schemes,Phys. Scr. 97 (2022) 125402, https://doi.org/10.1088/1402-4896/ac9dc7.

3-حسین رنگانی جهرمی ، سید محمد حسینی ، و مهدی امنیت طلب، تابستان 1401، حسگرهایی که برای برآورد کوانتومی از دور قابل استفاده هستند،مجلة پژوهش فيزيك ايران، DOI: 10.47176/ijpr.22.2.11402.

4-Reza Vahidi-Asl, Mahdi Amniat-Talab, Maghsoud Saadati-Niari, 2023, Superposition of States with Timed Detuning Pulses using the Shortcut to Adiabatic Passage,International Journal of Theoretical Physics, https://doi.org/10.1007/s10773-023-05279-y.

5-N. Irani, M. Amniat-Talab, and M. Saadati-Niari, 2021, Stimulated Raman shortcut to adiabatic passage in chainwise and N-pod systems,Journal of Modern Optics, https://doi.org/10.1080/09500340.2021.1989512.

6-V. Markani, M. Amniat-Talab, N. Azizi, and R. Nader-Ali, 2021, Effect of quantum correction of electron-ion collision frequency on ion-temperature and expansion energy in laser driven fusion,Indian Journal of Physics.

7-امیر سپهوند، مریم کریمی، کاظم جمشیدی قلعه، مهدی امنیت طلب، آذین شوهانی، 1399، ناپایداری مدی در تقویت کننده فیبر ایتربیومی،الکترومغناطیس کاربردی، سال هشتم، شماره 2، پاییز و زمستان 1399 ؛ ص33 تا 43.

8-M. Jafarzadeh, H. Rangani Jahromi, and M. Amniat-Talab, 2020, Effects of partial measurements on quantum resources and quantum Fisher information of a teleported state in a relativistic scenario,Royal Society Proceedings A, VOL 476: NO. 20200378.

9-S. MASSOUDI, S. AGHAEI, M. AMNIAT-TALAB, and J. RAHIGHI, 2020, Fast transverse instability due to RF cavity impedance in the ILSF storage ring,Pramana J. Phys., VOL 94: NO. 158.

10-B. Dibaee, A. Jafari, M. Amniat-Talab, J. Khalilzadeh, and R. Shomali, 2020, Hartmann test with minimum apertures for retrieving the atmospheric primary aberrations,Journal of Modern Optics, VOL. 67, NO. 8, 760–770.

11-N. Irani, M. Saadati-Niari, and M. Amniat-Talab, 2020, Digital adiabatic passage in multi-state systems,Physica Scripta, 95, 035109.

12-S. Massoudi, M. Amniat-talab, S. Aghaei, M. Razazian, E. Ahmadi, and J. Rahighi, 2019, Evaluation of Robinson instability due to ILSF RF cavity Impedance,Journal of Instrumentation, VOL 14, T03001.

13-B. Dibaee, R. Shomali, J. Khalilzadeh, A. Jafari, and M. Amniat-Talab, 2019, 4-aperture differential image motion monitor as a new approach for estimating atmospheric turbulence parameters,Journal of Modern Optics.

14-M. Jafarzadeh, H. Rangani Jahromi, and M. Amniat-Talab, 2018, Teleportation of quantum resources and quantum Fisher information under Unruh effect,Quantum Information Processing, VOL 17: 165.

15-B. Farajollahi, M. Jafarzadeh, H. Rangani Jahromi, and M. Amniat-Talab, 2018, Estimation of temperature in micromaser-type systems,Quantum Information Processing, VOL 17, 119.

16-E. Rezaei Fard, K. Aghayar, and M. Amniat-Talab, 2018, Quantum pattern recognition with multi-neuron interactions,Quantum Information Processing, VOL 17: 42.

17-S. Mirza-Zadeh, M. Saadati-Niari, and M. Amniat-Talab, 2018, Coherent superposition of states in N-pod systems by hyperbolic-tangent coincident pulses,Laser Physics Letters, VOL15, 095105.

18-S. Mirza-Zadeh, M. Saadati-Niari, and M. Amniat-Talab, 2017, Creation of N-partite W-states by adiabatic passage and pulse area techniques,Journal of Modern Optics, Volume 64, Issue 21.

19-M. Amniat-Talab, H. Sedghi, and R. Khoda-Bakhsh, 2007, Quantum averaging and resonances: Two-level atom in a one-mode classical field,Iranian Journal of Physics Research, VOL 7, No. 2.

20-M. Izadyari, M. Saadati-Niari, R. Khadem-Hosseini, and M. Amniat-Talab, 2016, Creation of N-atom GHZ state in atom-cavity-fiber system by multi-state adiabatic passage,Optical and Quantum Electronics, VOL 48, No.71.

21-H. Rangani Jahromi, and M. Amniat-Talab, 2015, Geometric phase, entanglement, and quantum fisher information near the saturation point,Annals of physics, ISI, Q1, VOL 355, pp 299–312.

22-H. Rangani Jahromi, and M. Amniat-Talab, 2015, Noncyclic geometric quantum computation and preservation of entanglement for a two-qubit Ising model,QUANTUM INFORMATION PROCESSING.

23-H. Rangani Jahromi, and M. Amniat-Talab, 2015, Precision of estimation and entropy as witnesses of non-Markovianity in the presence of random classical noises,Annals of physics, VOL 360, pp 446–461.

24-M. Amniat-Talab, and M. Saadati-Niari, 2015, Synthesis of fast qudit gates by a train of coincident pulses,THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D, VOL 69: 215.

25-M. Amniat-Talab, and M. Saadati-Niari, 2014, creation of coherent superposition of states in N-pod systems by a train of coincident pulses,Journal of Modern Optics, VOL 61, No. 18, pp 1492-1499.

26-M. Amniat-Talab, and M. Saadati-Niari, 2014, Superposition of states in multi-lambda systems via generalized pulse area method,Journal of Modern Optics, VOL 61, No. 10, pp 877-886.

27-S. Enferad, M. Amniat-Talab, and M. Saadati-Niari, 2014, Creation of cluster state of four ions in ion trap system by individual addressing,Optik, 125 (2014) 6395–6403.

28-M. Amniat-Talab, and H. Rangani Jahromi, 2013, Design of geometric phase gates and controlling the dynamic phase for a two-qubit Ising model in magnetic fields,Proceedings of the Royal Society A, R Soc A 469: 20120743.

29-M. Amniat-Talab, and H. Rangani Jahromi, 2013, On the entanglement and engineering phase gates without dynamical phases for a two-qubit system with Dzyaloshinski-Moriya interaction in magnetic field,QUANTUM INFORMATION PROCESSING.

30-M. Amniat-Talab, H. Rangani Jahromi, and S. Golkar, 2013, Berry Phases and Entanglement of a Two Spin-1/2 Model with Dzyaloshinski-Moriya Interaction in Magnetic Fields,INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS, VOL 52: pp 163–177.

31-M. Amniat-Talab, and H. Rangani Jahromi, 2012, Relation between Berry phases and entanglement besides convergence of levels,THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D, Eur. Phys. J. D (2012) 66: 211.

32-M. Amniat-Talab, M. Saadati-Niari, and S. Guerin, 2012, quantum state engineering in ion trap systems via adiabatic passage,THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D, Eur. Phys. J. D (2012) 66: 216.

33-A. Esmaeili, H. Sedghi, M. Amniat-Talab, and M. Talebian, 2011, Fluctuation-induced conductivity and dimensionality in the new,THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B, Eur. Phys. J. B 79, 443–447.

34-M. Amniat-Talab, M. Saadati-Niari, S. Guerin, and R. Nader-Ali, 2011, Superposition of states by adiabatic passage in N-pod systems,PHYSICAL REVIEW A , VOL 83, 013817 (2011).

35-A. Esmaeili, H. Sedghi, M.M. Golzan, and M. Amniat-Talab, 2011, The normal state properties of Y based superconductors,J Supercond Nov Magn, VOL 24: pp 2237–2242.

36-M. Amniat-Talab, R. Nader-Ali , S. Guérin ,and M. Saadati Niari, 2010, Creation of atomic W state in a cavity by adiabatic passage,Optics Communications, VOL 283, pp 622–627.

37-L. P. Yatsenko, S. Guérin, M. Amniat-Talab, and H. R. Jauslin, 2007, Enhanced Alignment and Orientation of Polar Molecules by Vibrational Resonant Adiabatic Passage,The Journal of Chemical Physics, VOL 126, 034305.

38-R. Khoda-Bakhsh, A. Soltanian,and M. Amniat-Talab, 2007, Volume Ignition of 3He Pellets,Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, VOL 581, pp 839–843.

39-M. Amniat-Talab, R. Khoda-Bakhsh, and S. Guerin, 2006, Quantum State Engineering in a Cavity by Stark-Chirped Rapid Adiabatic Passage,Physics Letters A, VOL 359, pp 366–372.

40-M. Amniat-Talab, S. Guérin, N. Sangouard, and H. R. Jauslin, 2005, Atom-Photon, Atom-Atom, and Photon-Photon Entanglement Preparation by Fractional Adiabatic Passage,PHYSICAL REVIEW A, VOL 71, 023805.

41-M. Amniat-Talab, S. Guérin, and H.R. Jauslin, 2005, Decoherence-Free Creation of Atom-Atom Entanglement in a Cavity Via Fractional Adiabatic Passage,PHYSICAL REVIEW A, VOL 72, 012339.

42-M. Amniat-Talab, S. Guérin, and H. R. Jauslin, 2005, Quantum averaging and resonances: Two-level atom in a one-mode quantized field,JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS, VOL 46, 042311.

43-N. Sangouard, S. Guerin, M. Amniat-Talab, and H. R. Jauslin, 2004, Control of Localization and Suppression of Tunneling by Adiabatic Passage,PHYSICAL REVIEW LETTERS, VOL 93, 223602.

44-M. Amniat-Talab, S. Lagrange, S. Guérin, and H. R. Jauslin, 2004, Generation of Multiphoton Fock States by Bichromatic Adiabatic Passage: Topological Analysis,PHYSICAL REVIEW A, VOL 70, 013807.

45-رحيم نادرعلي، مهدي امنيت طلب، مقصود سعادتي نياري و محسن ميرمهدي، 1393، ايجاد درگاه دوران تك-كيوبيتي هولونوميك با روش گذار بي درروي سه پايه،پژوهش در فیزیک ایران، جلد دهم، شماره 1.

46-ساره گلكار، مهدي امنيت طلب و سونيا ناصر، 1393، ايجاد درگاههاي كوانتومي تك-كيوتريت با روش گذار بي درروي سه پايه،پژوهش در فیزیک ایران، جلد ۱۴ ، شمارة ۱، بهار ۱۳۹۳.

47-R. Nader-Ali, A. Jafari Dolama, and M. Amniat-Talab, 2010, Implementation of Single- Qutrit Quantum Gates Via Tripod Adiabatic Passage,International Journal of Optics and Photoncs, IJOP 2010, 4 (1): 39-48.

48-مهدي امنيت طلب، مقصود سعادتي نياري و حسن صدقي، 1389، اثر گسیل خود به خودی و اتلاف کاواک بر گذار بی دررو تحریکی رامان در داخل کاواک،مجله پژوهش فیزیک ایران، جلد ۱۰ ، شمارة ۴.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (42)

1- 2007, Quantum state Engineering and Quantum Networking by Adiabatic Passage,13th Annual Iranian Conference on Optics and Photonics.

2- 1390، اثر نامیزانی فاز برگذار بی دررو کسری در سیستم اتمی سه پایه،کنفرانس فیزیک ایران 1390، اورمیه،ایران.

3- 1391، انتقال جمعیت همدوس در سیستمهای چند پایه با روش پی-پالس،کنفرانس فیزیک ایران 1391، یزد،ایران.

4- 1391، انتقال حالتهای کوانتومی در یک شبکه کوانتومی با روش پی- پالس،کنفرانس فیزیک ایران 1391، یزد،ایران.

5- 1393، ایجاد تبدیل فوریه کوانتومی شش کیوبیتی در سیستمهای یون-تله با روش گذار بیدررو،کنفرانس فیزیک ایران، زاهدان،ایران.

6- 1389، ایجاد حالتهای کوانتومی تک - فوتون فوک در یک کاواک اپتیکی با روش گذار بی در روی اسکراپ و بررسی اثرات ناهمدوسی بر انتقال همدوس جمعیت سیستم،کنفرانس فیزیک ایران.

7- 1389، ایجاد حالتهای کوانتومی فوک در یک کاواک اپتیکی با روش گذار بی دررو،کنفرانس فیزیک ایران1389، همدان،ایران.

8- 1387، ایجاد در هم تنیدگی اتم-فوتون با روش گذار بی دررو(ی) کسری،سومین همایش علمی تخصصی فیزیک دانشگاه پیام نور.

9- 1392، ایجاد در همتنیدگی دوربرد بین دو ذره با اسپین 2/1در میدانهای مغناطیسی خارجی،بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، شیراز،ایران.

10- 1390، ایجاد درگاه فاز دو کیوبیتی هولونومیک با استفاده از روش اسپین-اکو،کنفرانس فیزیک ایران 1390، اورمیه،ایران.

11- 1389، ایجاد درگاه کوانتومی CNOT بدون اثرات ناهمدوسی، با استفاده از روش گذار بی دررو،کنفرانس فیزیک ایران.

12- 1389، ایجاد درگاه کوانتومی بدون اثرات ناهمدوسی با روش گذار بی دررو،کنفرانس فیزیک ایران1389، همدان،ایران.

13- 1393، ایجاد درهمتنیدگی GHZدر سیستم اتم-کاواک-فیبر با روش گذار بیدررو و بررسی اثرات واهمدوسی،بیست ویکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، تهران،ایران.

14- 1386، ایجاد گیت کوانتومی دوران با استفاده از روش گذار بی درروسه پایه،مقاله نامه کنفرانس فیزیک ایران.

15- 1387، ایجاد گیت تک-کوبیتی با روش گذار بی در رو(ی) کسری،کنفرانس فیزیک ایران.

16- 1392، آشکارسازی گذارهای فاز کوانتومی با استفاده از تکنیک فاز هندسی،کنفرانس فیزیک ایران 1392، بیرجند،ایران.

17- 1390، بررسی تحلیلی اثر مساحت پالس برگذار بی دررو در سیستمهای دوترازی،هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، تبریز،ایران.

18- 1390، بررسی تحلیلی و عددی اثر گسیل خود به خودی ضعیف و قوی در سیستم سه ترازی،هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، تبریز،ایران.

19- 1393، بررسی فاز هندسی بین دو کیوبیت بر حسب فاصله با استفاده از مدل کالگرو-موزر،بیست و یکمین کنفرانساپتیک و فوتونیک ایران، تهران،ایران.

20- 1387، بررسی کوانتومی ارتعاشات بلوری کوارتز و بررسی توافق طیف ارتعاشات رامان با مدل کوانتومی تابع چگالی هیبریدی (B3LYP)،مقاله کنفرانس سالانه فیزیک ایران.

21- 1394، بررسی وفاداری حالتهای درهمتنیده کوانتومی به روش گذار بیدررو در سیستم اتم-کاواک-فیبر،کنفرانس فیزیک ایران 1394، مشهد،ایران.

22- 1387، تاثیر گسیل خودبه خودی و نامیزانی فاز بر روی گذار بی در رو(ی) تحریکی رامان در اتمهای ? -گونه،پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران.

23- 1388، تاثیر گسیل خودبه خودی ونامیزانی فاز بر انتقال جمعیت به روش گذار بی در روی SCRAP،شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران.

24- 1389، تاثیر مقدار دمش بر دینامیک شدت خروجی یک لیزر نیمه رسانا،کنفرانس فیزیک ایران1389، همدان،ایران.

25- 1389، تاثیر مقدار دمش بر دینامیک شدت خروجی یک لیزر نیمه رسانا با کاواک خارجی کوتاه،کنفرانس فیزیک ایران.

26- 1391، تاثیر نامیزانی دوفوتونی غیرصفر بر گذار جمعیت بی دررو در سیستمهای سه ترازی،کنفرانس فیزیک ایران 1391، یزد،ایران.

27- 1390، تأثیر گسیل خود به خودی بر گذار جمعیت در سیستمهای پنج پایه با روش گذار بی دررو کسری،کنفرانس فیزیک ایران 1390، اورمیه،ایران.

28- 1387، تبادل حالتهای کوانتومی بین دو اتم سه ترازی گونه با روش گذاربی در رو بدون اثرات ناهمدوسی،سومین همایش علمی تخصصی فیزیک دانشگاه پیام نور.

29- 1392، تولید جفت فوتونهای در همتنیده در سیستم اتم-کاواک-لیزر با روش گذار بی دررو،بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، شیراز،ایران.

30- 1390، تولید حالتهای در هم تنیدهی دو اتم 3 ترازی در دو کاواک با روش گذار بی دررو کسری همراه با،کنفرانس فیزیک ایران 1390، اورمیه،ایران.

31- 1389، تولید حالتهای در همتنیده با روش گذار بیدررو کسری،کنفرانس فیزیک ایران 1389، همدان،ایران.

32- 1389، تولید حالتهای در همتنیده در سیستم چهار اتم دوترازی اندرکنشگر با کاواک با روش گذار بیدررو،هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، کرمان،ایران.

33- 1393، تولید حالتهای درهمتنیده N-اتمی در سیستم اتم-کاواک-فیبر با روش گذار بیدررو،کنفرانس فیزیک ایران، زاهدان،ایران.

34- 1389، طراحی درگاه های کوانتومی تک - کیوتریت و تک - کیوکوادریت با روش گذار بی درروی چهارپایه،کنفرانس فیزیک ایران.

35- 1391، عملگر انعکاس کوانتومی در سیستمهای یون-تله با روش پی-پالس،کنفرانس فیزیک ایران1391، یزد،ایران.

36- 1391، فاز بری و درهم تنیدگی برای مدل دواسپینی با اندر کنش دزایلوشنسکی-موریا در میدانهای مغناطیسی،کنفرانس فیزیک ایران 1391، یزد،ایران.

37- 1393، کنترل بهینه انتقال جمعیت در سیستمهای سه پایه با روش گذار بیدررو ترکیبی،کنفرانس فیزیک ایران، زاهدان،ایران.

38- 1392، کنترل حرکت ژیروسکوپ با روش گذار بی دررو تحریکی رامان،کنفرانس فیزیک ایران 1392، بیرجند،ایران.

39- 1393، محاسبات کوانتومی هندسی برای یک سیستمبا اسپین یک، توسط نظریه فلوکه،کنفرانس فیزیک ایران، زاهدان،ایران.

40- 1387، محاسبه مدل های ارتعاشی فعال در طیف رامان کوارتز با استفاده از نظیه های کوانتومی تابعی چگالی تحت هامیلتونی B3LYP در پایه G(2d) + 311-6،پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران نخستین کنفرانس مهندسی فتونیک ایران و دانشگاه اصفهان.

41- 1394، مدلسازی جریان کوانتومی در نانو ریبون های گرافنی،کنفرانس سالانه سیستمهای با ابعاد پایین، تبریز،ایران.

42- 1394، ناسازگاری کوانتومی هندسی برای سیستم دو کیوبیتی در مدل هایزنبرگ،کنفرانس فیزیک ایران 1394، مشهد،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1393، بررسی تحلیلی و عددی گذار بی درروی تحریکی رامان در فیزیک کلاسیک،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2- 1391، انتقال همدوس جمعیت کوانتومی درسیستم های یون-تله با روش گذار بی دررو،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

3- 1388، ایجاد حالتهای W به روش گذار بی در روی سه اتمی،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
پایان نامه ها (40)

1-رضا وحیدی اصل، پایان نامه دکترا، 1402، رهیافت سریع و زورمند برای مطالعه دینامیک کوانتومی با روش میانبر بر گذار بیدررو.

2-سید محمد حسینی، پایان نامه دکترای فیزیک،، 1402، برآورد (چندپارامتری) کوانتومی تحت تاثیر میدان‌های کلاسیکی وکوانتومی همراه با کاربرد آن در طیف سنجی.

3-رحيم نادرعلي، پايان نامه دكترا، 1389، ايجاد درهمتنيدگي كوانتومي در سيستم هاي اتم-كاواك-ليزر با روش گذار بي دررو، استاد راهنما: مهدي امنيت طلب، اكبر جعفري دولاما.

4-اصغر اسمعيلي، پايان نامه دكترا، 1390، مطالعه خواص ترابردي و اپتيكي ابر رساناهاي آلايش يافته در اشكال كپه اي و ليه نازك، پایان نامه دكترا، استاد راهنما: حسن صدقي، سيد مقصود گلزان، مهدي امنيت طلب.

5-مقصود سعادتي نياري، پايان نامه دكترا، 1393، مهندسي حالتهاي كوانتومي اتمها و يونها توسط ميدانهاي همدوس خارجي و كاربرد آنها در نظريه اطلاعات كوانتومي، استاد راهنما: مهدي امنيت طلب، حسن صدقي.

6-حسين رنگاني جهرمي، پايان نامه دكترا، 1394، مطالعه محاسبات كوانتومي هندسي و همبستگي هاي كوانتومي، استاد راهنما: مهدي امنيت طلب.

7-اميد عباسي، پايان نامه دكترا، 1395، بررسي ويژگيهاي كوانتومي سيستم برهمكنش اتم-ميدان بر اساس مدلهاي جينز-كامينگز تعميم يافته، استاد راهنما: اكبر جعفري دولاما، مهدي امنيت طلب.

8-عماد رضايي فرد بوساري: پايان نامه دكترا، 1397، تشخيص الگوهاي كوانتومي با استفاده از شبكه هاي عصبي چند نوروني، استاد راهنما: كوروش آقايار، مهدي امنيت طلب.

9-سیامک میرزازاده، پایان نامه دکترا: ، شهريور1397 ، طراحی پالسهای لیزری برای ایجاد برهمنهی همدوس حالتها در برهمکنش اتم با میدان لیزری، استاد راهنما: مهدی امنیت طلب، مقصود سعادتی نیاری.

10-مهناز جعفرزاده، پايان نامه دكترا، آبان ماه 1398، همبستگي هاي كوانتومي و برآورد پارامتر در حضور اثرات ناهمدوسي، استاد راهنما: مهدي امنيت طلب، حسين رنگاني جهرمي.

11-باقر ديبايي، پايان نامه دكترا، دي ماه 1398، بررسی پارامترهاي تاثیرگذار تلاطم جو در طراحی سیستم اپتیک تطبیقی، استاد راهنما: اکبر جعفري، مهدي امنیت طلب و جواد خلیلزاده.

12-سميرا مسعودي، پايان نامه دكترا:، شهريور ماه 1399، بررسي ناپايداري دسته هاي الكتروني در حلقه انبارش چشمه نور ايران، استاد راهنما: مهدي امنيت طلب، سهراب آقايي.

13-ولي ماركاني: پايان نامه دكترا، اسفند ماه 1399، اثر تصحیح کوانتومی بسامد برخورد الکترون-یون بر دمای یون و انرژی انبساط پلاسمای دوتریم-تریتیوم رانده شده با لیزر، استاد راهنما: مهدي امنيت طلب، نادر عزيزي، و رحيم نادرعلي.

14-جمشيد اسدي، 1389، استفاده از روش گذار بي دررو اسكرپ در كاواك براي توليد حالتهاي در هم تنيده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما: مهدي امنيت طلب.

15-رضا وحيدي اصل، 1391، توليد حالتهاي برهمنهي همدوس در باريكه هاي اتمي با روش گذار بي دررو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما: مهدي امنيت طلب، رحيم نادرعلي.

16-بهزاد حيدري، 1390، مطالعه شفافيت الكترومغناطيسي القا شده در سيستمهاي كوانتومي مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-پريسا حسامي، 1390، تاثير گسيل خودبخودي و ناميزاني فاز بر روش گذار بيدررو تحريكي رامان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-زهره قربانزاده، 1390، ايجاد بر هم نهي دلخواه از حالتهاي كوانتومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-اسماعيل عليزاده كهريز، 1390، مطالعه روش مساحت پالس براي ايجاد حاتهاي كوانتومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-ايوب حسن پور، 1389، بررسي تقارن معكوس زماني در سيستم هاي كلاسيكي و كوانتومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-حسين قرباني، 1389، بررسي كوانتومي پديده رامان در بلورهاي مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-محمد عطا طلب، 1389، ايجاد درگاه هاي دو كيوبيتي در يك كاواك با روشهاي گذار بي دررو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-مريم شهبازي لگران، 1391، انتقال جمعيت همدوس با گذار بي دررو در وراي تشديد دو فوتوني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-اميرمسعود كرد بچه، 1391، بررسي الگوريتم جستجوي گراور توسط گذار بي دررو در سيستمهاي كوانتومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-ساره گلكار، 1391، ايجاد درگاه هاي منطقي با استفاده از گذار رامان و جابجايي استارك در يك كاواك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-سونيا ناصر، 1391، گذار بيدررو تحريكي رامان با پالس هاي زماني كوچك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-منور افراسيابي، 1393، گذار بيدررو تحريكي رامان در سيستمهاي سه ترازي با پالسهاي تركيبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-محسن ايزدياري، 1393، ايجاد درگاه كنترل فازي كوانتومي به وسيله گذار بيدررو در سيستم اتم-كاواك-فيبر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-سيامك ميرزا زاده، 1393، ايجاد تيديل كوانتومي در سيستمهاي يون-تله با روش گذار بيدررو تحريكي رامان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-نازلي ايراني، 1393، ايجاد درهمتنيدگي GHZ در سيستم اتم-كاواك-فيبر به روش گذار بيدررو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-عماد رضايي فردبوساري، 1392، بررسي درهم تنيدگي در سيستم هاي عصبي كوانتومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-ليلا حسن زاده، 1392، انتقال جمعيت همدوس در اتصالات جوزفسون با استفاده از روش گذار بي دررو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-روزيتا ميراحمدي، 1392، ايجاد جفت فوتونهاي قطبيده در همتنيده در سيستم اتم-كاواك با روش گذار بي دررو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-پريوش صفري كاجي، 1392، انتقال كنترل شده حالتهاي هسته اي با استفاده از پالسهاي ليزري پرتو ايكس با روش گذار بي دررو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-خالد برگريزان، 1394، بررسي اثر محدوديت كوانتومي در نانوساختارهاي گرافني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-اكبر جمال زاده، 1394، بررسي اگسيلنز پراشي يك بعدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-امير پرنيان، 1394، مطالعه درهمتيدگي گرمايي در سيستمهاي كوانتومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-هلاله شريفي، 1394، محاسبات كوانتومي در سيستمهاي كوانتومي هسته اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-فريبا عابدي صوفياني، 1394، محاسبات كوانتومي با نانو مدارهاي كوانتومي ابر رسانا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-الهامه رضازاده ديزجي، 1394، مطالعه معيارهاي مختلف براي همبستگي هاي كوانتومي در سيستم هاي مركب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (11)

1-Analytical Mechanics II, BSc.,2005.

2-Analytical Mechanics I, BSc.,2005.

3-Waves and Vibrations, BSc.,2007.

4-Quantum Mechanics I, BSc.,2006.

5-Quantum Electronics, PhD,2007.

6-Advanced Quantum Mechanics II, MSc.,2006.

7-Advanced Quantum Mechanics I, MSc,2006.

8-Quantum Optics, PhD,2006.

9-Quantum computations, PhD,2008.

10-Special Subjects: Coherent Population Transfer In Multi-State Systems, PhD,2009.

11-Quantum Optics 2, PhD,2020.
جوایز و افتخارات (1)

1- دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه با معدل کل 18/45 در سال 1372.