• نام و نام خانوادگی
  • سیامک جعفرزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فقه و حقوق اسلامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

اینجانب سیامک جعفرزاده فرزند بایرام در یک خانواده مذهبی در شهرستان ماکو دیده به جهان گشوده  و تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در آن شهرستان و دبیرستان را در شهرستان خوی به اتمام رسانده و وارد حوزه علمیه شدم  و بعد از اتمام تحصیلات در حوزه و اتمام سطح وارد درس خارج شدم و بعد از اتمام سطح چهار و دکتری وارد تدریس در دانشگاههای آزاد شهری ری و ماکو شدم ودر سال 93 در دانشگاه ارومیه مشغول فعالیت هستم .

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)
کتاب های چاپ شده (2)
پایان نامه ها (16)
دروس تدریس شده (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سیامک جعفرزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فقه و حقوق اسلامی
 
        بیوگرافی کوتاه

اینجانب سیامک جعفرزاده فرزند بایرام در یک خانواده مذهبی در شهرستان ماکو دیده به جهان گشوده  و تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در آن شهرستان و دبیرستان را در شهرستان خوی به اتمام رسانده و وارد حوزه علمیه شدم  و بعد از اتمام تحصیلات در حوزه و اتمام سطح وارد درس خارج شدم و بعد از اتمام سطح چهار و دکتری وارد تدریس در دانشگاههای آزاد شهری ری و ماکو شدم ودر سال 93 در دانشگاه ارومیه مشغول فعالیت هستم .

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1393، فقه و اصول،حوزه قم.

2-فوق لیسانس، 1384، فقه و اصول،حوزه قم.

3-لیسانس ، 1381، حقوق،موسسه امام.
مقالات ژورنال (9)

1-سیامک جعفرزاده و حسن طالبی و دکتر رضا نیکخواه، 2019، Peremptory and topical distinguishing of accessory (conditional) commitments ‎and the ‎outcomes of their violation with an emphasis on the condition of ‎performance in medical ‎obligations،هند، https://japer.in/en/article/search-special?y=2019&q=Peremptory+and+topical+distinguishing+of+accessory+%28conditional%29+commitments+%E2%80%8Eand+the+%E2%80%8Eoutcomes+of+their+violation+with+an+emphasis+on+the+condition+of+%E2%80%8Eperformance+in+medical+%E2%80%8Eobligations.

2-دکتر سیامک جعفرزاده - دکتر رضا نیکخواه- روناک شریفی، 1398، نقش قاعده تحذیر در رفع مسئولیت مدنی تولیدکنندگان،ایران، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی - ص51-69 شماره2.

3-سیامک جعفرزاده و محمذحسن حجاریان و دکتر محمد حسن جوادی، 2019، Exploring the repentance construct in medical mistake and its effect on Haddi punishment،هند، https://japer.in/en/article/search-special?y=2019&q=Exploring+the+repentance+construct+in+medical+mistake+and+its+effect+on+Haddi+%E2%80%8Epunishment.

4-سیامک جعفرزاده و مسعود پالیزبان و دکتر رضا نیکخواه، 2019، Investigation and criticism of arbitration in settle disputes and family emotional emotions،India، https://japer.in/en/article/search-special?y=2019&q=Investigation+and+criticism+of+arbitration+in+settle+disputes+and+family+emotional+%E2%80%8Eemotions.

5-محمدحسن جوادی (نویسنده مسئول) سید مهدی قریشی ام البنين اله مرادي سیامک جعفرزاده، 1397، بررسی دلالت قاعده «لزوم امساک به معروف و تسریح به احسان» بر طلاق در صورت امتناع و یا عجز زوج از ادای حقوق زوجیت،مجله فقه و اصول.

6-دکتر سیامک جعفرزاده و ابراهیم عسگری و سید حسن ابوصالح و نجمه ضرابیان، 1397، جايگاه آزادي انديشه در مكتب اصول فقه امام خميني،سیاست متعالیه.

7-دکتر سیامک جعفرزاده، 1396، کنکاشی فقهی و حقوقی در ماده ١١٣٠ قانون مدنی،فصلنامه مطالعات حقوق.

8-دکتر سیامک جعفرزاده و دکتر سید مهدی صالحی و ابراهیم عسگری، 1396، بررسی مسؤولیت ناشی از اخفای مضرات دارو و نقش قاعده تحذیر،فصلنامه حقوق پزشکی.

9-دکتر سیامک جعفرزاده، 1395، تحلیل فقهی و روانشناختی تاثیر هیجان خشم در قضاوت قضات دادگاهها،مجله علمی تخصصی حقوق و علوم قضایی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)

1-دکتر سیامک جعفرزاده و دکتر سید جواد میر مهدی پور، 1397، حقوق شهروندی در صحیفه سجادیه،اولین کنفرانس حقوق شهروندی.

2-دکتر سیامک جعفرزاده و محمد راثی، 1395، اخلاق و رفتار حرفه ای و مکانیزم نهادینه کردن آن در نهادهای دولتی،کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21.

3-دکتر سیامک جعفرزاده و مجید عابدی کیا، 1395، بررسی جایگاه شهود و مطلعین در حقوق ایران،کنفرانس حقوق و مطالعات قضایی.

4-دکتر سیامک جعفرزاده، 1395، بررسی تطبیقی جایگاه شروط غیر صریح قراردادها در حقوق ایران و انگلیس،اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی- اسلامی با تاکید بر پژوهش های نوین.

5-دکتر سیامک جعفرزاده و دکتر رضا نیک خواه، Lack of universal jurisdiction in ICC، without punishment Increased(فقدان صلاحیت جهانی دیوان کیفری بین المللی؛ بی کیفر مانی)،دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری اجتماعی.

6- 1394، بنیادهای توسعه اقتصادی پایدار،کنفرانس ملی آینده پژوهی ، علوم انسانی و توسعه، شیراز،ایران.

7- 1394، بنیادهای توسعه اقتصادی عادلانه در فقه اسلامی،کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه، شیراز،ایران.

8- 1394، نقش وقف در توسعه اقتصادی پایدار،کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه، شیراز،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-سيامک جعفرزاده، 1398، قواعد فقه مدنی،تالیف، ص310.

2-دکتر سیامک جعفرزاده، 1397، حل اختلافات مالکانه در فقه امامیه و حقوق مدنی،تدوین.
پایان نامه ها (16)

1- بررسی فقهی تطفیف با تاکید بر مصادیق جدید.

2- ررسی مبانی فقهی و حقوقی شروط ایجابی و سلبی ضمن عقد نکاح.

3- بررسی محیط زیست از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و تاثیرات تربیتی آن در جامعه.

4- اثیر شخصیت مرتکب و بزه دیده در تحقق جرم و میزان مجازات.

5- بررسی فقهی و حقوقی قاعده اضطرار.

6- بررسی فقهی و حقوقی قسم به طلاق.

7- بررسی تطبیقی منع شکنجه در حقوق ایران و حقوق بین الملل بشر.

8- ررسی فقهی و حقوقی خسارات مازاد بر دیه.

9- بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه.

10- تحلیل ماهیت تعدد جرم و سازو کارهای آن در قانون مجازات اسلامی.

11- بررسی فقهی و حقوقی اعسار با نقد قانون جدید نحوه محکومیت های مالی.

12- بررسی مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل و اسلام.

13- نقش هلال احمر در توسعه حقوق بشر دوستانه اسلامي.

14- بررسي فقهي و حقوقي حق بر آزادي هاي مذهبي.

15- بررسی جایگاه شهود و مطلعین در حقوق ایران.

16- بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین از دیدگاه حقوق ایران و فقه شافعیه.
دروس تدریس شده (7)

1-حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام، لیسانس.

2-عرفان عملی در اسلام، لیسانس.

3-اندیشه اسلامی 2، لیسانس.

4-اندیشه اسلامی 1، لیسانس.

5-مقدمه علم حقوق ، لیسانس.

6-اصول ، لیسانس و فوق لیسانس و دکتری.

7-فقه، لیسانس و فوق لیسانس و دکتری.