• نام و نام خانوادگی
  • سعید مشکینی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه بهداشت و مواد غذایی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (63)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید مشکینی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه بهداشت و مواد غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (20)

1-سعید مشکینی, 2015, Response of growth, protein and fatty acid content of Desmodesmus cuneatus to the repletion and depletion of nitrogen,Biological Journal of Microorganism.

2-سعید مشکینی, 2013, The effect of Extract salt from urmia lake on the growth, Beta-carotene and Chlorophyll a content of halophilic alga chlorella sp.,Turkish journal of Fisheries and Aquatic Sciences.

3-سعید مشکینی, 2012, Effects of chitosan in hematological parameters and stress resistance in rainbow trout (Onchorhynchus mykiss),Veterinary Research Forum.

4- 2009, Determination of copper,zinc and iron levels in edible muscle of three commercial fish species from iranian coastal waters of the caspian sea,Journal of Animal and Veterinary advances.

5- 2005, Effects of Enrichment with Ascorbil Palmitate and Starvation in Cold Condition on Ascorbic Acid Content in Nauplii of Artemia Urmiana,Iranian Journal of Veterinary Research.

6-سعید مشکینی، 1394، بررسی تاثیر مقادیر مختلف کیتوزان بر شاخص های رشد و تغذیه در ماهی قزل آلای رنگین کمان،مجله علمی-پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی.

7-سعید مشکینی، 1393، محرک های ایمنی و اهمیت آنها در آبزی پروری،فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.

8-سعید مشکینی، 1393، اثرات سطوح مختلف نیترات بر رشد و محتوای اسید چرب دو گونه از ریز جلبک های آب شیرین هماتوکوکوس و دسمودسموس،مجله بهره برداری و پرورش آبزیان.

9-سعید مشکینی، 1393، بررسی شرایط بهینه رشد و ارزش غذایی دو ریز جلبک بومی، هماتوکوکوس و دسمودسموس در محیط های کشت مختلف،زیست شناسی میکرو ارگانیسم ها.

10-سعید مشکینی، 1392، تاثیر استفاده از عصاره ی سیر و سرخارگل بر روی فاکتورهای خونی و مقاومت در برابر آلودگی باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان،فصلنامه علمی - پژوهشی محیط زیست جانوری.

11-سعید مشکینی، 1392، اثرات پروبیوتیک باکتوسل و پری بیوتیک مانان الگوساکارید بر رشد و ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان،مجله تحقیقات دامپزشکی.

12-سعید مشکینی، 1392، بررسی جایگزینی روغن های گیاهی بجای روغن ماهی برای غنی سازی ناپلی Artemia urmiana و اثرات آن بر بازماندگی و رشد لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)،مجله زیست شناسی ایران.

13-سعید مشکینی، 1392، تاثیر پروبیوتیک باکتوسل و پربیوتیک مانان الگوساکارید بر مقاومت ماهی قزل آلای رنگین کمان در برابر تنش هیپوکسی و افزایش دما،نشریه علوم آبزی پروری.

14-سعید مشکینی، 1392، مطالعه تاثیر کیتوزان بر برخی از پاسخ های ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) و افزایش مقاومت آن به دنبال رویاروئی تجربی با آئروموناس هیدروفیلا،مجله زیست شناسی ایران.

15-سعید مشکینی، 1391، بهبود شاخص های رشد و برخی از پارامترهای پاسخ ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده اتوام از ویتامین C و پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus،مجله علمی شیلات ایران.

16-سعید مشکینی، 1391، بررسی مقایسه ای اثرات لوامیزول بر فلور باکتریایی دستگاه گوارش قزل آلای رنگین کمان در سنین مختلف،نشریه علوم آبزی پروری.

17- 1390، افزایش مقاومت ماهی قزل آلای رنگین کمان در برابر عفونت با آئروموناس هیدروفیلا و یرسینیا روکری با استفاده از لاکتوباسیل های جدا شده از روده ماهی کپور معمولی،مجله دامپزشکی ایران.

18- 1389، بررسی مقایسه ای اثرات تغذیه ای سیست دکپسوله ناپلی آرتمیا و غذای کنسانتره در لارو قزل آلای رنگین کمان،نشریه شیلات.

19- 1387، تاثیر تغذیه با ناپلی آرتمیا، سیست دکپسوله و غذای کنسانتره بر میزان پروتئین، چربی و اسید چرب در لارو نو رس قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss،پژوهش و سازندگی.

20- 1384، بررسی اثرات تغذیه ای ناپلیوس های Artemia urmiana غنی شده با ویتامین C روی رشد درصد بقا و مقاومت در برابر استرس های محیطی در لاروهای قزل آلای رنگین کمان،پژوهش و سازندگی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (63)

1- 1389, A Histoanatomical study of the pyloric caeca in Acipenser Fish,2nd International congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, تهران,ايران.

2- 2009, A survay on Association of Feed Fatty Acids of Cultivated Rainbow Trout (Oncorrhynchus Mykiss) and Incidence Rate of Fin Rot,1st International congress on Aquatic Animal Health Management and diseases.

3- 2002, A Survey on Prevalence Rate of Diplostome Spataceum Metacercaria in Cyprinus Fishes of Babol-Rood River, Iran.,Worldvet, Tunis, Tunisia.

4- 2011, Combined effects of Dietary vitamin C and lactobacillus rhamnosus on growth performance in rainbow trout Oncorhynchus mykiss,Aquaculture Europe 2011, رودس,يونان.

5- 1389, Comparativesurvey about fin rot disease according fin type among healthy and sick fish in cold water fish nurturing farms in Orumiyeh county,2nd International congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, تهران,ايران.

6- 1389, Determining fin rot bacterium factors and their microbial sensitivity in cold water salmon fish nurturing farms in Orumiyeh county,2nd International congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, تهران,ايران.

7- 1389, Effect of co-feeding rainbow trout larvae (Oncorhynchus mykiss) with Artemia nauplii....,Aquaculture europe 10, Porto,Portugal.

8- 2015, Effect of Different waterborne copper nanoparticles level on intestine histology of rainbow trout,13th Iranian International Congress of Toxicology, اروميه,ايران.

9- 2012, Effect of Saccharomyces cervisiae and Lactobasilus casei on disease resistance in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss),The First International Conference on Larviculture in Iran, Tehran-Karaj,Iran.

10- 2012, Effect of Saccharomyces cervisiae and Lactobasilus casei on the growth, survival and immune response in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss),The First International Conference on Larviculture in Iran, Tehran-Karaj,Iran.

11- 2009, Epidemiologic survey on incidence rate of fine rot in cultivatedrainbow trout(oncorrhynchus mykiss) in Urmia,Iran,1st International congress on Aquatic Animal Health Management and diseases.

12- 2009, Evaluation of Endoparasites Infection in Goldfishes Distributed in Urmia,Iran,1st International congress on Aquatic Animal Health Management and diseases.

13- 2009, Histopathological survey on pectoral fin rot in cultivated rainbow trout(oncorrhynchus mykiss) in Urmia,Iran,1st International congress on Aquatic Animal Health Management and diseases.

14- 2012, Increased resistance of rainbow trout fed with Mannan (as a prebiotic) against Yersinia ruckeri,The First International Conference on Larviculture in Iran, تهران-كرج,ايران.

15- 2015, Lethal concentration (LC50 96 h) of copper nanoparticle on Siberian sturgeon (Acipenser baeri) juvenile,13th Iranian International Congress of Toxicology, اروميه,ايران.

16- 1389, Surveying and determining the amount of fin rot disease incidence according fin type in cold fish nurturing farms in orumiyeh conty,2nd International congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, تهران,ايران.

17- 2009, The Evaluation of Levamisole Effect as a Food Additive on Growth and Health Management of Rainbow Trout(Oncorhynchus Mykiss),1st International congress on Aquatic Animal Health Management and diseases.

18- 2009, The Evaluation of Levamisole Effect on some Blood Parameters of Rainbow Trout(Oncorrhynchus Mykiss,1st International congress on Aquatic Animal Health Management and diseases.

19- 1393، اثر سطوح مختلف نانوذره مس بر آسيب شناسي كبد بچه ماهي قزل آلاي رنگين كمان،دومين كنفرانس ماهي شناسي ايران، تهران،ايران.

20- 1387، ارزيابي اثر ضد اضطرابي رازيانه در طول مدت تيمار در رت،پانزدهمين كنفرانس سراسري و سومين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران.

21- 1386، ارزيابي اثرات ضد استرسي سيست دكپسوله و ناپلي آرتميا اروميانا در لاروهاي قزل الاي رنگين كمان،پنجمين گرد همايي دامپزشكان علوم باليني ايران.

22- 1390، ارزيابي تاثير كيتوزان بر شاخص هاي رشد در قزل آلاي رنگين كمان،اولين همايش ملي آبزي پروري ايران، بندر انزلي،ايران.

23- 1390، ارزيابي مقاومت به استرس تراكم در بچه ماهي قزل آلاي رنگين كمان تغذيه شده با لواميزول، بندر انزلي،ايران.

24- 1390، افزايش رشد قزل آلاي رنگين كمان با استفاده از پروبيوتيك باكتوسل و مانان،اولين همايش ملي آبزي پروري ايران، بندر انزلي،ايران.

25- 1390، افزايش رشد ماهي قزل آلاي رنگين كمان با استفاده از پروبيوتيك تجاري باكتوسل و پربيوتيك مانان،همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

26- 1393، آسيب شناسي اثرات سطوح مختلف نانو ذره مس بر بافت آبشش بچه ماهي قزل آلاي رنگين كمان،دومين كنفرانس ملي ماهي شناسي ايران، تهران-كرج،ايران.

27- 1386، بررسي اپيدميولوژيكي ميزان شيوع بيماري انگلي ايك در مزارع پرورشي قزل آلاي شهرستان اروميه،پنجمين گرد همايي دامپزشكان علوم باليني ايران.

28- 1386، بررسي اپيدميولوژيكي ميزان شيوع بيماري ايك در مزارع پرورش ماهيان گرم آبي شهرستان اروميه،پنجمين گرد همايي دامپزشكان علوم باليني ايران.

29- 1390، بررسي اثر تغذيه با تراكم هاي مختلف جلبك Nannochloropsis oculata بر رشد و توليد توده زنده Daphnia magna در شرايط آزمايشگاهي، بندر انزلي،ايران.

30- 1383، بررسي اثرات تغذيه آغازين قزل آلاي رنگين كمان با آرتمياي غني شده از ويتامين C بر رشد ،بازماندگي ومقاومت در برابر استرس هاي محيطي،دومين همايش بهداشت و بيماري هاي ابزيان ايران.

31- 1391، بررسي اثرات تغذيه قزل آلاي رنگين كمان با لواميزول بر مقاومت در برابر استرس تراكم،هفدهمين كنگره دامپزشكي ايران، تهران،ايران.

32- 1384، بررسي اثرات سمي ورباسكوم در ماهي كپور،چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران.

33- 1390، بررسي اثرات لواميزول بر فاكتورهاي رشد و درصد بقا در قزل آلاي رنگين كمان،اولين همايش ملي آبزي پروري ايران، بندر انزلي،ايران.

34- 1391، بررسي تاثير كيتوزان بر فاكتورهاي خوني در ماهي قزل آلاي رنگين كمان پرورشي،هفدهمين كنگره دامپزشكي ايران، تهران،ايران.

35- 1391، بررسي تغييرات فلور باكتريايي روده قزل آلاي رنگين كمان پرواري تغذيه شده با لواميزول،هفدهمين كنگره دامپزشكي ايران، تهران،ايران.

36- 1391، بررسي مقاومت ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) تغذيه شده با مقادير متفاوت كيتوزان در آلودگي تجربي با Aeromonas hydrophyla،هفدهمين كنگره دامپزشكي ايران، تهران،ايران.

37- 1390، بررسي و تعيين آلودگيهاي قارچي شايع تخم ماهيان قزل آلاي رنگين كمان مزارع تكثير سردآبي، بندر انزلي،ايران.

38- 1389، بررسي و تعيين تابلوي خوني قزل آلاي رنگين كمان تغذيه شده با لواميزول،شانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران.

39- 1379، بررسي و تعيين شاخصهاي سلولهاي خوني در قزل آلاي رنگين كمان پرورشي در شهرستان اروميه،اولين همايش بهداشت و بيماريهاي آبزيان ايران.

40- 1384، بررسي و تعيين شاخصهاي هماتولوژيكي و مواد معدني سرم خون ماهي كپور معمولي پرورشي (Cyprinus carpio) در استان آ- غ،چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران.

41- 1391، بررسي و تعيين عوامل باكتريايي پوسيدگي باله و آنتي بيوتيك هاي موثر بر آنها در ماهيان قزل آلاي پرورشي،هفدهمين كنگره دامپزشكي ايران، تهران،ايران.

42- 1386، بررسي و رديابي ائروموناسهاي متحرك در لوله گوارش قزل آلاي رنگين كمان به عنوان يك عامل زئونوتيك،دومين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي (غرب كشور).

43- 1389، بررسي و مقايسه تابلوي خوني برخي از ماهيان آكواريومي آلوده به آئروموناس با ماهيان سالم،نخستين همايش ماهيان زينتي ايران.

44- 1390، بهبود شاخص هاي رشد و درصد بقا در بچه ماهيان قزل آلاي رنگين كمان تغذيه شده با لواميزول،اولين همايش ملي آبزي پروري ايران، بندر انزلي،ايران.

45- 1390، تاثير پروبيوتيك هاي باكتريايي و مخمري بر شاخص هاي رشد قزل آلا،اولين همايش ملي آبزي پروري، بندر انزلي،ايران.

46- 1389، تاثير كيتوزان بر پاسخهاي ايمني و مقاومت قزل آلاي رنگين كمان در برابر استرسهاي محيطي،شانزدهمين كنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران، مشهد،ايران.

47- 1390، تاثير مغذي شدن (Eutrofication) به عنوان يكي از اثرات ثانويه تغيير اقليم بر چرخه زندگي نوعي كلادوسر بومي استان آذربايجان غربي، Daphnia magna،همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

48- 1388، تحليل آماري برفون انگلي ماهيان آب شيرين ايران،نخستين همايش ملي ماهيان سردابي.

49- 1389، تعيين ميزان آلودگي قزل آلاي رنگين كمان پرورشي به انگل ديپلوستوموم اسپاتاسئوم،شانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران.

50- 1389، جدا سازي آسپرژيلوس فلاووس (Aspergillusflavus) و آئروموناس سالمونيسيدا (Aeromonassalmonicida) از ماهيان آكواريومي عرضه شده در شهرستان اروميه،نخستين همايش ماهيان زينتي ايران.

51- 1386، جدا سازي آئروموناس سالمونيسيدا از لوله گوارش قزل آلاي رنگين كمان پرورشي جهت تعيين فلور باكتريايي،دومين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي (غرب كشور).

52- 1387، درصد بازماندگي در پست لارو ميگوي ببري سبز(Penaeus Semisulcatu) تغذيه شده با ناپليوس ارتميا ارومياناي غني شده با ويتامين c،اولين همايش ملي و علوم دام و ابزيان.

53- 1380، كاربردهاي درماني آب و لجن درياچه اروميه،اولين كنگره سراسري طب و دريا.

54- 1386، گوشت ماهي و خطرات بهداشتي مصرف آن،هفدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران.

55- 1386، مروري بر فنون انگلي تاس ماهيان ايران،هفتمين همايش علوم و فنون دريايي ايران.

56- 1391، مطالعه تاثير تجويز خوراكي لواميزول در ماهي قزل آلاي رنگين كمان پرواري بر برخي پاسخ هاي ايمني،هفدهمين كنگره دامپزشكي ايران، تهران،ايران.

57- 1390، مطالعه ويژگيهاي پرورشي نوعي شاخه سر بومي ايران: تاثير تغذيه با Dunaliella tertiolecta بر چرخه زندگي Daphnia magna،اولين همايش ملي آبزي پروري ايران، بندر انزلي،ايران.

58- 1384، مقاومت در برابر استرسهاي محيطي در قزل آلاي رنگين كمان تغذيه شده با آرتمياي غني شده از ويتامين C،چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران.

59- 1391، مقايسه اثرات لواميزول بر تغييرات هيستوپاتولوژيكي در سنين مختلف ماهي قزل آلاي رنگين كمان،هفدهمين كنگره دامپزشكي ايران، تهران،ايران.

60- 1390، مقايسه تاثير پروبيوتيك هاي باكتريايي و مخمري بر شاخص هاي رشد ماهي قزل آلاي رنگين كمان،همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

61- 1389، مقايسه تاثير عصاره الكلي بره موم كيتوزان و پروبيوتيك لاكتوباسيلوس رامنوسوس بر بقا آرتميا اورميانا در شرايط گنوبيوتيگ بر عليه باكتري هاي بيماريزاي ويبريو كمپلي و ويبريو پروتئوليتيكوس،شانزدهمين كنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران، مشهد،ايران.

62- 1383، ويبريوز ماهيان،اولين كنگره دانشجويان علوم آزمايشگاهي دامپزشكي ايران.

63- 1388، يافته هاي آسيب شناسي پوسيدگي باله پشتي در ماهيان قزل آلاي رنگين كمان پرورشي،نخستين همايش ملي ماهيان سردابي.
کتاب های چاپ شده (1)

1-سعید مشکینی، 1394، ایمنی شناسی و کاربرد محرک های ایمنی در آبزی پروری.
پایان نامه ها (12)

1-ماريا محسني، 1390، مطالعه تاثير پروبيوتيك هاي Saccharomyces cerevisiae و Lactobacillus casei بر رشد، بقا، پاسخ هاي ايمني و مقاومت در برابر برخي از استرس هاي محيطي و مواجهه باكتريايي در ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مهين ايماني، 1392، تاثير گياهان دارويي سير و سرخارگل بر شاخص هاي رشد، پارامترهاي خوني و مقاومت در برابر آلودگي باكتريايي در ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سيد احمد داورنيا، 1390، تاثير نوع و ميزان غذا بر ويژگي هاي زيستي و پرورشي و تركيبات بدني يك گونه از كلادوسرهاي بومي ايران (Daphnia magna)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

4-حسين شمسي، 1390، مقايسه تاثير ويتامين C و لاكتوباسيلوس رامنوسوس بر شاخص هاي رشد و برخي از پارامترهاي پاسخ ايمني ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-رضوانه جنابي، 1390، مقايسه تاثير تركيبي پروبيوتيك باكتوسل و پري بيوتيك مانان بر بازماندگي، شاخص هاي رشد و برخي از پارامترهاي پاسخ ايمني ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-ميثم طاهري بروجردي، 1390، مطالعه اثر پيشگيرانه داروي سيليمارين در هايپوكسي تجربي بچه ماهيان قزل آلا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-زهرا عجم، 1389، مقايسه تاثير كيتوزان عصاره الكلي بره موم و پروبيوتيك لاكتوباسيلوس رامنوسوس بر ميزان رشد و بقاي آرتميا اورميانا و آرتميا فرانسيسكانا در برابر باكتري هاي بيماريزاي ويبريو كمپبلي و ويبريو پروتئوليتيكوس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

8-حميد رضا رحمتي، 1389، مطالعه اثر آنتاگونيستي باكتري هاي اسيد لاكتيك جدا شده از روده كپور معمولي عليه تعدادي از عوامل بيماريزاي آبزيان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-حسين اميري، 1392، اثرات گل هاي بومادران و بابونه دارويي در كنترل آلودگي قارچ ساپرولگنيا در تخم ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-منصوره ذكي، 1392، بررسي اثرات پروبيوتيك ويبريوكنترل بر فلور باكتريايي دستگاه گوارش و مقاومت در برابر استرسهاي محيطي در قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

11-سجاد رجايي فرد، 1391، ارزيابي مقايسه اي اثرات هوشبري و پاسخ هاي فيزيولوژيك اسانس گل ميخك، اسانس آويشن شيرازي و MS222 در ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-مهدي نادري فارساني، 1391، تاثير غلظت هاي مختلف نيتروژن و محيط هاي كشت متفاوت بر پروفايل اسيدهاي چرب و محتواي پروتئين محلول دو گونه تز ريز جلبك هاي آب شيرين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.