بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
کتاب های چاپ شده (2)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • شهروز جاویدی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • مربی
  • بخش مربوطه
  • گروه زبانهای خارجی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-شهروز جاویدی, 2012, The Impact of Indirect Coded Vs. Non-Coded Feedback on Iranian Acedemic EFL Learners Writing Accuracy,Iternational Journal of Recent Scientific Research, 1,3.

2-شهروز جاویدی, 2012, the relationship between language learning strategies and thinking styles of Iranian EFL learners,International Journal of Research Studies in Language Learning, 1,1.

3-شهروز جاویدی، 1392، شناخت اهداف و تحلیل نیازها در تهیه برنامه درسی آموزش زبان دوم،زبانشناس.

4-شهروز جاویدی, 2016, Review of English Grammar,Iranian Journal of language Teaching Research.

5-شهروز جاویدی, 2015, Reflective teaching and teacher development,Iranian Journal of language Teaching Research.
کتاب های چاپ شده (2)

1-شهروز جاویدی, 1392, تجدید چاپ کتاب 640اصطلاح ضروری در جملات کلیدی, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تجدید چاپ.

2-شهروز جاویدی, 1391, 640اصطلاح ضرورری در جملات کلیدی, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تجدید چاپ.