• نام و نام خانوادگی
  • علی اکبر تقی لو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)
کتاب های چاپ شده (2)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی اکبر تقی لو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جغرافیا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1-.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)

1- 1393, Analysis of Rural Management of Aras border in Poldasht and providing sustainable rural management model,International Conference on Management, تهران,ایران.

2- 1393، ارزیابی ارزش علمی ژئو توریسم روستای کندوان،اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری منابع طبیعی و توسعه پایدار، تهران،ایران.

3- 1393، ارزیابی توانمندی ژئوتوریسم دره قاسملو )دره شهیدان( شهرستان اورمیه،اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری منابع طبیعی و توسعه پایدار، تهران،ایران.

4- 1394، ارزیابی و اولویت بندی مناطق گردشگری استان آذربایجان غربی،کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، تبریز،ایران.

5- 1392، الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه و ناپایداری مدیریت تولید در بخش کشاورزی نواحی روستایی،اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط، کرمانشاه،دانشگاه رازی.

6- 1394، امکان سنجی میزان علاقه مندی مردم به مشارکت سازمان یافته در توسعه اقتصادی روستاها در دهستان دستجرد شهرستان طارم- استان زنجان،اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک، اردبیل،ایران.

7- 1394، بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی بر اساس شاخصهای صنعتی با استفاده از تکنیک تاپسیس،افقهای نوین در توانمندسازی و توسعه پایدار معماری عمران گردشگری و محیط زیست شهری و روستایی، همدان،ایران.

8- 1392، بررسی عوامل موثر بر اشتغال غیرکشاورزی و پایداری اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: بخش مرحمت آباد شهرستان میاندوآب)،اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط، کرمانشاه،دانشگاه رازی.

9- 1393، بررسی و ارزیابی سطح توسعه گردشگری روستایی و ظرفیت سنجی منابع،اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری منابع طبیعی و توسعه پایدار، تهران،ایران.

10- 1391، تاثیر عوامل ژئومرفولوژیکی (شکل زمین) در پراکندگی شهرهای استان آذربایجان غربی،اولین همایش انجمن ایرانی ژئومرفولوژی، تهران،ایران.

11- 1394، تبیین سازمان فضایی توزیع خدمات شهری)مناطق شهری ارومیه(،اولین کنگره بین المللی زمین فضا و انرژی پاک، اردبیل،ایران.

12- 1394، تحلیل تناسب کاربری اراضی شهرستان نقده،همتیش ملی محیط زیست طبیعی، رشت،ایران.

13- 1391، تحلیل عوامل ژئومرفولوژیکی(ارتفاع) در پآمایش سرزمین سکونتگاههای شهر استان آذربایجان غربی،اولین همایش انجمن ایرانی ژئومرفولوژی، تهران،خانه اندیشمندان علوم انسانی.

14- 1393، تحلیل فضایی نابرابری های منطقه ای در شاخص های صنعتی و معدنی استان آذربایجان غربی،همایش ملی پژوهشهای کاربردی در جغرافیا و گردشگری، تهران،ایران.

15- 1394، تحلیل و تبیین عدم تعادلهای سازمان فضایی در شهرستان قروه،دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهر سازی، تهران،ایران.

16- 1392، توسعه شهرهای جدید و تعاونی ها )مطالعه موردی شهر جدید گلبهار(،مهندسی عمران و توسعه پایدار، مشهد،ایران.

17- 1394، چشم انداز تحولات جمعیتی و الزامات برنامهریزی در ایران،تحوّلات جمعیّت ایران؛ فرصتها و تهدیدها، همدان،ایران.

18- 1392، راهبرد توسعه پایدار اقتصادی روستاها ( دهستان دستجرد شهرستان طارم- استان زنجان)،اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط، کرمانشاه،دانشگاه رازی.

19- 1392، ظرفیت و تنگناها و رتبه بندی اقتصادی ایلات و عشایر مناطق مرزی،اولین همایش ملی عشایر، نظم و امنیت، اردبیل،ایران.

20- 1392، کلانشهرها و بازتولید سرمایه ملی، راهبردی برای مقابله با تحریم،کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم International E-Conference on Economy under Sanctions، مازندران_ بابلسر،ایران.

21- 1394، نقش دهیاریها در توسعهی پایدار روستایی از دیدگاه مردم )مطالعهی موردی: روستای نسمه شهرستان پاوه(،اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک، اردبیل،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-علی اکبر تقی لو، 1394، تئوریها و تجربیات توسعه، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2-علی اکبر تقی لو، 1394، از دهکده های روستایی تا دهکده جهانی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.
پایان نامه ها (1)

1-فاطمه فرجي بالاروشتي، 1394، تبيين نقش تمركز گرايي فعاليتهاي صنعتي كلانشهر تبريز در عدم تعادلهاي ناحيه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.