• نام و نام خانوادگی
  • شاپور حسن زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم پایه
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

"آثار لیراگلوتاید) Liraglutide (برروی بافت شناسی بیضه ،میزان سنتز پروتئین های GLUT1 ، GLUT3 و MCT4 در بافت بیضه وخصوصیات وتوان باروری اسپرم متعاقب القاء دیابت تجربی در

موش "

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (47)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (59)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (62)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • شاپور حسن زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم پایه
 
        بیوگرافی کوتاه

"آثار لیراگلوتاید) Liraglutide (برروی بافت شناسی بیضه ،میزان سنتز پروتئین های GLUT1 ، GLUT3 و MCT4 در بافت بیضه وخصوصیات وتوان باروری اسپرم متعاقب القاء دیابت تجربی در

موش "

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (47)

1-Mohammad Afkhami-Ardakani1  | Shapour Hasanzadeh1 | Rasoul Shahrooz1 | Norouz Delirezh2 | Hasan Malekinejad3, 2021, Spirulina platensis (Arthrospira platensis) attenuates Cyclophosphamide-induced reproductive toxicity in male Wistar rats: Evidence for sperm apoptosis and p53/Bcl-2 expression,Wiley, https://doi.org/10.1111/jfbc.13854.

2-گلچین موسوی تومتری ،1شاپور حسن زاده ،*1حسن ملکی نژاد ،2غلامرضا نجفی، 2018، اثر محافظتی جلبک اسپیرولینا (آرترواسپیرا پلاتنسیس) بر لقاح آزمایشگاهی و رشد جنین در موشهای ماده دریافتکننده سیکلوفسفامید،Iran.

3-Mohammad Afkhami-Ardakani1, Shapour Hasanzadeh1*, Rasoul Shahrooz1, Norouz Delirezh2, Hassan Malekinejad3, Antioxidant effects of Spirulina platensis (Arthrospira platensis) on cyclophosphamide-induced testicular injury in rats,Iran-VRF.

4-Toraj Zamir Nasta1, Mazdak Razi1*, Shapour Hassanzadeh1, Hassan Malekinejad2, 2017, Effect of Aflatoxin B1 on Histomorphometric Parameters of Testis in Male Mature Albino Mouse,Iran.

5-Toraj Zamir-Nasta1 | Mazdak Razi1 | Hasanzadeh Shapour1 | Hassan Malekinejad2,, 2017, Roles of p21, p53, cyclin D1, CDK-4, estrogen receptor a in aflatoxin B1-induced cytotoxicity in testicular tissue of mice,Wiley, DOI: 10.1002/tox.22524.

6-Maryam Mosadegh 1, Shapour Hasanzadeh 1*, Mazdak Razi 1, 2016, Nicotine-induced damages in testicular tissue of rats evidences for bcl-2, p53 and caspase-3 expression,Iran, http://dx.doi.org/10.1016/j.etp.2017.04.012.

7-M. Hallaj Salahipoura,⁎, Sh. Hasanzadeha, H. Malekinejad, 2017, Ameliorative effects of Achillea millefolium inflorescences alcoholic extract against nicotine-induced reproductive failure in rat,Elsevier, http://dx.doi.org/10.1016/j.etp.2017.04.012.

8-Neda Asliranifam1*, Shapour Hasanzadeh2, Gholamreza Najafi2, 2017, The Effects of Hydroalcoholic Extract of Achillea millefolium on In Vitro Fertilization (IVF) and Embryonic Development Process in Mice,Iran.

9-Ameneh Hasanzadeh Khosh, Shapour Hasanzadeh*, Ali Shalizar Jalali, 2017, Ameliorative effects of Achillea millefolium inflorescences alcoholic extract on nicotine-induced reproductive toxicity in male rat: Apoptotic and biochemical evidence,Iran.

10-سعید حسینی، شاپور حسن زاده و رسول شهروز، 1395، ارزیابی بیومکانیکی داربست سه بعدی زیستی تهیه شده از تاندون شترمرغ به عنوان گرافت،پژوهش و سازندگی شماره 111 تابستان، شماره 111 تابستان.

11-شاپور حسن زاده ، رسول شهروز، رجبعلی صدرخانلو, 2014, Aflatoxin B1 effects on the ovarian follicles of White Leghorn laying hens,The Indian Journal of Animal Sciences.

12-شاپور حسن زاده, 2013, The effects of pyridaben pesticide on the DNA integrity of sperms and early in vitro embryonic development in mice,Iranian Journal of Reproductive Medicine, 11,11.

13-شاپور حسن زاده, 2013, Crataegus monogyna fruit aqueous extract as a protective agent against doxorubicin-induced toxicity in male rates,Avicena Journal of Phytomedicine.

14-شاپور حسن زاده, 2013, Beneficial effects of Achillea millefolium aqueos extract against cyclophosphamide-induced reproductive toxicity,Journal of Experimental and Integrative Medicine.

15-شاپور حسن زاده, 2013, Decapeptyl ameliorates cyclophosphamide-induced reproductive toxicity in male Balb/C mice: histomorphometric, stereologic and hormonal evidences,Iranian Journal of Reproductive Medicine.

16-شاپور حسن زاده, 2013, The study of time dependent administration of methylphenidate on the microscopic indices of spermatogenesis and sperm analysis in adult rats,Journal of Experimental and Integrative Medicine.

17-شاپور حسن زاده, 2012, ......The effects of pyridaben pesticide on gonadotropic, gonadal hormones alterations , oxidative and nitrosative stresses in bulb/C mice strain,Comparative Clinical Pathology.

18-شاپور حسن زاده, 2012, An investigation on Body weights, Blood Glucose Levels and Pituitary-GonadalAxis Hormones in Diabetic and Metformin-Treated Diabetic Female Rats,Veterinary Research Forum.

19-شاپور حسن زاده, 2012, Effect of arsenic on neural tube in mouse embryo and relation to reduced folate carrier RCF,Iranian journal of Veterinary research.

20-شاپور حسن زاده, 2012, Histopathological effects of experimental paraquat on spleenand pronephros of rainbow trout (Oncorhynchus) mykiss,Comparative clinical pathology.

21-شاپور حسن زاده, 2012, Aflatoxin B1 effects on ovarian follicular growth and atresia in the Rat,Comparative Clinical Pathology.

22-شاپور حسن زاده, 2012, Histomorphometry of ovaries and investigation of ovarian follicular growth and atresia in summer and winter,Indian Journal of Animal Sciences.

23-شاپور حسن زاده, 2012, Histomorphometry of ovaries and investigation of ovarian follicular growth and atresia in summer and winter seasons in Iranian river buffalo,Indian Journal of Animal Sciences.

24-شاپور حسن زاده, 2012, The effects of aflatoxin B1 on growth processes of spermatogenic cells series in adultmale rat,Comparative Clinical Pathology.

25-علی شالیزار جلالی، شاپور حسن زاده و حسن ملکی نژاد, 2012, Achillea millefolium inflorescence aqueous extract ameliorates cyclophosphamide-induced toxicity in rat testis: stereological evidences,chinese journal of natural medicines.

26-شاپور حسن زاده, 2012, Defense cells profile of cervical mucous during follicular and lutealphases of estrus cycle in river buffalo,Veterinary Research Forum.

27-شاپور حسن زاده, 2012, The Effects of Pyridaben Pesticide on the Histomorphometric, Hormonal Alternations and Reproductive Functions of BALB/c Mice,Iranian Journal of Basic Medical Sciences.

28-شاپور حسن زاده, 2011, Gross morphology, histomorphology andhistomorphometry of the jejunum in the adult river buffalo,Iranian Journal of Veterinary Research.

29-شاپور حسن زاده, 2011, Chemoprotective effect of Crataegus monogyna aqueous extract againstcyclophosphamide-induced reproductive toxicity,Veterinary Research Forum.

30-شاپور حسن زاده, 2011, Crataegus monogyna Aqueous Extract Ameliorates Cyclophosphamide-InducedToxicity in Rat Testis: Stereological Evidences,Acta Medica Iranica.

31-شاپور حسن زاده, 2011, Effects of aflatoxin B1 on profiles of gonadotropic (FSHand LH), steroid (testosterone and 17?-estradiol) andprolactin hormones in adult male rat,Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University.

32- 2007, Morphological and Morphometrical Study of Cyclophosphamide-Indusced Changes in the Ovary and Uterus in the Syrian Mice,Iranian Journal of Veterinary Research, University of Shiraz.

33- 2005, Histogenesis, Development, and Atresia if Ovarian Follicles in Different Developmental Stages of Makoyee Ewes Fetuses,Iranian Journal of Veterinary Research, University of Shiraz.

34- 2004, Histologic and Histomorphometric Alterations in the Cranial and Caudal Vaginal Mucous Membrane of HF Cow During Follicular and Luteal Phases of Estrus Cycle,Indian J. of An. Sc..

35- 2003, Gross Morphology, Histology, and Histomorphometry of the Ileum in the River Buffalo,Buffalo Journal.

36-دندا اصل ایرانی فام ،شاپور حسن زاده ، محمد رضا سام و غلامرضا نجفی تازه کند، 1394، اثرات عصاره هیدروالکلی گل بومادران بر روی پارامترهای اسپرمی و تغییرات آپوپتوزی متعاقب استفاده از داروی سیکلوفسفامید در موش های سفید کوچک آزمایشگاهی،مجله علوم پزشکی مازندران، 25،26.

37-فاطمه بالازاده کوچه، شاپور حسن زاده، 1393، تأثیر نیکوتین بر هیستومورفولوژی و هیستومورفومتری فولیکول هایتخمدانی موش صحرایی بالغ،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.

38-فرزانه بنیادی،وحید نجاتی،امیر توکمه چی، شاپور حسن زاده،ملیحه ریکی، 1392، ارزیابی اثرات آپوپتوتیک دیواره سلولی و عصارهسیتوپلاسمی استخراج شده از مخمر ساکارومیسسسرویسیه بر رده سرطانی562K،ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.

39-پویا پورنقی،شاپور حسن زاده، رجبعلی صدرخانلو و امیر عباس فرشید، 1391، مطالعه فوق ریز بینی سلول های گرانولوزای فولیکول های تخمدانی موش صحرلیی متعاقب ایجاد دیابت تجربی و درمان با متفورمین،مجله پزشکی ارومیه.

40-شاپور حسن زاده، 1390، بررسی تغییرات فراساختاری سلول های دیواره لوله های منی ساز بافت بیضه و تغییرات هورمون هایگنادوتروپیکی و گنادی در موش های صحرایی بالغ دیابتی،مجله پزشکی ارومیه.

41-شاپور حسن زاده، 1390، مطالعه فوق ریز بینی اووسیت و پردهی شفاف فولیکول های تخمدانی موش صحرایی متعاقب ایجاد دیابت تجربی و درمان با متفورمین،مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

42-مهدی فجری، رسول پیرمحمدی و شاپور حسن زاده، 1390، بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله خشک گوجه فرنگی در جیره غذایی بر خصوصیات هیستومورفومتریک روده باریک جو جه های گوشتی،پژوهش و سازندگی.

43- 1387، مطالعه هیستوژنز تیموس گوسفند ماکویی در دوره های مختلف رشد فتوسی،مجله تحقیقات دامپزشکی.

44- 1384، هیستولوژی پوست و هیستومورفومتری مقایسه ای فولیکول های موی اولیه و ثانویه آن در مناطق گردن، اندام قدامی، اندام خلفی و شکم میشهای بالغ ماکویی در فصل پاییز،پژهش و سازندگی.

45- 1383، مورفومتری و بافت شناسی پستان گاومیش بالغ آذربایجانی در دوره های شیرده و غیر شیر ده،مجله دانش کشاورزی.

46- 1381، تغییرات بافت شناسی مخاط واژن گاو در مراحل مختلف آبستنی و سیکل استروس،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

47- 1379، مطالعه آترزی فولیکولهای تخمدانی گوسفند ماکویی در مراحل مختلف دوره جنسی و در فصول مختلف سال،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (59)

1-Bonyadi F, Hasanzadeh Sh, Najafi Gh , Malekinejad H, 2019, Cyclopiazonic acid impared male reproductive structure and altered hormonal status,20th Congress on Reproductive Biomedicine.

2- 1390, Achillea millefolium inflorecence aqueos extract ameliorates cyclophosphamide induced toxixity in rat testes: stereological evidences,The 11th iranian Congress of Toxicology, مشهد,ایران.

3- 2013, Achillea millefolium inflorescence aqueous extract mitigates lipid droplets accumulation in rat testes following doxorubicin treatment: histochemical avidence,21th international congress of physiology and pharmacology, تبریز,ایران.

4- 2012, Achillea millefolium infloresence aqueous extract attenuates cyclophosphamide - induced oxitative apoptosis in rat testes. Immunohistochemical evidence .....,The 11th international congress of immunology and Allergy, Tehran,Iran.

5- 2015, Aflatoxin b1 effects on ovarian follicular growth,13th iranian international cngress of toxicology, Urmia,Iran.

6- 2012, Chemoprotective effect of achillea millefolium inflorescence aqueous extract against doxorubicin-induced changes in the rat sperm,3rd International and 18th National Congress of Iranian society for Reproductive Medicine, Tabriz,Iran.

7- 1390, Crataegus monogyna aqueous extract ameliorates cyclophosphamide induced toxicity in rat testes,The 11th iranian Congress of Toxicology, مشهد,ایران.

8- 1392, Crataegus monogyna fruit aqueous extract as a protective agent against doxorubicin- induced reproductive toxicity in male ras,دوازدهمین کنفرانس سم شناسی ایران, ساری,ایران.

9- 1392, Crataegus monogyna fruit aqueous extract as an attenuator of doxorubicin – induced hepatotoxicity in rat medel,دوازدهمین کنگره سم شناسی ایران, ساری,ایران.

10- 1390, effect of achillea millefolium inflorecence aqueos extract against cyclophosphamide induced changes in the rat sperm,The 11th iranian Congress of Toxicology, مشهد,ایران.

11- 1390, ٍEffect of achillea millefolium inflorecence aqueos extract on doxorubicine induced hyperglycemia in Wistar rats,The 11th iranian Congress of Toxicology, مشهد,ایران.

12- 1390, effect of achillea millefolium inflorecence Crataegus monogyna fruits aqueos extracts on cyclophosphamide induced hyperglycemia in Wistar rats,The 11th iranian Congress of Toxicology, مشهد,ایران.

13- 2015, effect of aflatoxin B1 on testicular tissue; evidence for the roles of p21, esterogen receptor alpha (ERa) and cyclin D1,13th Iranian international Congress of Toxicology, Urmia,Iran.

14- 1392, Effect of Crataegus monogyna fruit aqueous extract on doxorubicin- induced hyperglycemia in Wistar rat,دوازدهمین کنگره سم شناسی ایران, ساری,ایران.

15- 1390, effects of aflatoxin B1 on profiles of gonadotropic(FSH and LH), steroid(testosterone and 17 - b estradiole ) and prolactin hormones in adult male rat,The 11th iranian Congress of Toxicology, مشهد,ایران.

16- 1390, Effects of atrazine on growth and atresia of ovarian follicles in adult female rat,The 11th iranian Congress of Toxicology, مشهد,ایران.

17- 2010, Histological and Anatomical Study of the Iranian Native White Rooster Reproductive System; Testis, Epididymis and Ductus Deference,2nd International Veterinary Poultry Congress.

18- 2013, Modulating effect of Crataegus monogyna fruit aqueous extract on doxorubicin- induced mastocytosis in rat testes,21th international congress of physiology and pharmacology, تبریز,ایران.

19- 1394, Nicotine - induced apoptosis; correlation with p53 and caspase III expression in rats testicular tissue,13th Iranian International Congress of Toxicology, Urmia,Iran.

20- 2012, Protection by crataegus monogyna fruits aques extract against cyclophosphamide -induced apoptosis in the rat testes..,3rd International and 18th National Congress of Iranian society for Reproductive Medicine, Tabriz,Iran.

21- 2012, Pyridaben effects on DNA integrity of sperm celss and early embrynic development in mouse.,3rd International and 18th National Congress of Iranian society for Reproductive Medicine., Tabriz,Iran.

22- 1390, Study of aflatoxin B1 effects on primordial folliclar growth and atresia in the rat,The 11th iranian Congress of Toxicology, مشهد,ایران.

23- 2012, The alteration of sperm populace and motility in chronic phase of type 2 diabetes influence the normal fertility in males,3rd International and 18th National Congress of Iranian society for Reproductive Medicine., Tabriz,Iran.

24- 2015, The effect of aflatoxin B1 on levels of gonadotropic hormones(FSH, LH and Prolactin) and gonadal hormones(Estrodiol and progerstrone ) in adults female rats,13th Iranian international Congress of Toxicology, Urmia,Iran.

25- 2015, The effect of hydro- alcoholic extract of Achillea millefolium on In Vitro Fertilization(IVF) in cyclophospamide treatet mice,13th Iranian International Congress of Toxicology, Urmia,Iran.

26- 2015, The effects of hydro-alcoholic extract of Achillea millefolium on apoptotic changes in cyclophosphamide treated mice,13th Iranian International Congress of Toxicology, Urmia,Iran.

27- 1390, The effects of the aflatoxin B1 on growth process of series of spermatogenic cells in adult male rat,The 11th iranian Congress of Toxicology, مشهد,ایران.

28- 2015, The protective effeect of Achillea millefolium on failure effects of nicotine on spermparameters and fertility in male rats,13th Iranian International Congress of Toxicology, Urmia,IR Iran.

29- 1391، اثر عصاره آبی گل گیاه بومادران بر تغییرات ناشی از تجویز داروی سیکلوفسفامید در میزان فراوانی ماست سلهای بافت بیضه موش صحرایی،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

30- 1391، اثر عصاره آبی گیاه بومادران بر تغییرات ناشی از تجویز داروی دوکسوروبیسین در میزان فراوانی ماست سل های بیضه موش صحرایی...،دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پزشکی، ارومیه،ایران.

31- 1391، اثر عصاره آبی گیاه زالزالک بر روی تغییرات ناشی از تجویز داروی سیکلوفسامید در میزان فراوانی ماست سل های بافت بیضه موش صحراییی............،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

32- 1391، اثر عصاره آبی میوه گیاه زالزالک بر روی تغییرات ناشی از تجویز داروی سیکلوفسفامید در میزان فعالیت آنزیم آلکلین فسفاتاز در لوله های منی ساز بافت بیضه موش صحرایی،دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پزشکی، ارومیه،ایران.

33- 1393، اثر محافظتی عصاره الکلی گیاه بومادران بر آپوپتوز اسپرم به دنبال تجویز نیکوتین در موش صحرایی،دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، شیراز،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز.

34- 1393، اثر محافظتی عصاره الکلی گیاه بومادران بر آثار زیان بار نیکوتین بر سطح هورمون های گنادوتروپیک و گنادی در موش صحرایی نر،سم شناسی و مسمومیت های دامی، تهران،ایران.

35- 1393، اثر محافظتی عصاره الکلی گیاه بومادران در برابر اسیب اکسیداتیو ناشی از نیکوتین در بافت بیضه موش صحرایی،نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیت های دامی، تهران،ایران.

36- 1390، اثر محافظتی عصاره های آبی گل بومادران و میوه زالزالک در برابر آسیب اکسیداتیو ناشی از سیکلوفسفامید دربافت بیضه موش صحرایی،بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، همدان،ایران.

37- 1393، اثرات محافظتی عصاره ابی گل گیاه بومادران بر روی بلوغ و کیفیت لوله های منی ساز در موش های صحرایی تحت درمان با دوکسوروبیسین،هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

38- 1393، اثرات هیپوتیروئیدیسم تجربی بر روی هیستولوژی، هیستوشیمی تخمدان در موش رت بالغ،دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، شیراز،دانشکده دامپزشکی.

39- 1386، القای PCOS تجربی در موش رات ماده و بررسی پراکندگی ماست سل ها در تخمدان و رحم،سیزدهمین کنگره باروری و ناباروری.

40- 1393، اندازه گیری سطوح سرمی استروزن متعاقب تزریق داخل صفاقی نیکوتین و مصرف خوراکی عصاره ی الکلی بومادران در موش صحرایی،دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، شیراز،ایران.

41- 1385، بررسی اثر آترزی زائی استرادیول والرات بر روی فولیکولهای تخمدان در موش رت،سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری.

42- 1382، بررسی بافت شناسی غده پستان گاو میش در دوره شیرواری و غیر شیرواری(خشکی)،سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران.

43- 1393، بررسی تغییرات چربی در بافت بیضه موش صحرایی متعاقب مصرف نیکوتین و عصاره الکلی گیاه بومادران،دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، شیراز،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز.

44- 1393، بررسی توزیع سلول های لیدیگ بافت بیضه موش صحرایی متعاقب مصرف همزمان نیکوتین و عصاره الکلی بومادران،دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، شیراز،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز.

45- 1393، تغییرات مورفومتریک بافت بیضه متعاقب مصرف نیکوتین و عصاره الکلی گیاه بومادران در بافت بیضه موش صحرایی،دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، شیراز،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز.

46- 1384، مطالعه اثر سم آفلاتوکسین بر روند رشد فولیکولهای تخمدانی مرغهای تخمگذار گونه آمیخته لگهورن سفید،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

47- 1393، مطالعه اثر محافظتی عصاره ی الکلی بومادران بر روی بافت تخمدان رت با استفاده از روش های بیوشیمیایی بعد از تزریق داخل صفاقی نیکوتین،دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، شیراز،ایران.

48- 1393، مطالعه اثرات تزریق داخل صفاقی نیکوتین و مصرف خوراکی عصاره الکلی بومادران بر روی وزن بدن موش صحرایی،دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، شیراز،ایران.

49- 1393، مطالعه اثرات هیپوتیروئیدسم تجربی ایجاد شده توسط کاربیمازول بر عیار هورمون های T3 و T4 در موش های صحرایی،دومین کنگره علوم پایه دامپزشکی، شیراز،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز.

50- 1393، مطالعه اثرات هیپوتیروئیدیسم تجربی بر عیار هورمون های هیپوفیزی (LH، FSH ، Prolactin) و گنادی (استروژن و پروژسترون)،دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، شیراز،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز.

51- 1384، مطالعه الگوی رشد و آترزی فولیکول های تخمدانی در جوجه های نابالغ یک روزه نژاد لگهورن سفید گونه تخمگذار،چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران.

52- 1391، مطالعه آناتومیکی جسم کاروتید در گاومیش رودخانه ای نر وماده بالغ ایرانی،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

53- 1379، مطالعه بافت شناسی پوست گاومیش آذربایجانغربی در ناحیه گردن،اولین سمینار پژوهشی پوست، چرم و الیاف دامی کشور.

54- 1381، مطالعه بافت شناسی غده آدرنال و ارتباط آن با تخمدان در مرغهای محلی آذربایجان غربی،سومین سمینار بهداشت و بیماریهای طیور.

55- 1385، مطالعه تأثیر سیکلوفسفامید بر توان تولید مثلی نوزادان موشهائی که والد ماده آنها شیمی درمانی شده اند،سیزدهمین کنفرانس بین المللی باروری و ناباروری.

56- 1393، مطالعه توزیع سلول های جامی شکل در تهی روده گاومیش،نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران، ارومیه،ایران.

57- 1385، مطالعه ساختار آناتومیکی مفصل بین مچ پایی (Art.intertarsica) در کبوتر،سومین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک.

58- 1387، مطالعه هیستوشیمیایی پرده شفاف در فولیکول های سالم و آترتیک گوسفند ماکویی،پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران - مرکز همایش های رازی تهران.

59- 1387، مطالعه هیستولوژیک تخمدان وفولیکول های تخمدانی در گاومیش ماده نابالغ منطقه آذربایجانغربی،پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران - مرکز همایش های رازی تهران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-عارف هوشیاری، شاپور حسن زاده، غلامرضا نجفی و علی شالیزار جلالی، 1394، جنین شناسی ج.جه و کاربرد های آن در کشت ویروس ها و تولید واکسن،انتشارات جهاد دانشگاهی .

2- 1386، کتاب سلول شناسی و تشریح میکروسکوپی.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-شاپور حسن زاده، - 2.رجبعلی صدرخانلو - 3.رسول شهروز، 1385، مطالعه اثر سم آفلاتوکسین B بر روند رشد و آترزی فولیکولهای تخمدانی مرغهای تخمگذار گونه آمیخته لگهورن سفید،دانشگاه ارومیه.

2-شاپور حسن زاده، - 2.حسن ملکی نژاد 10%، 1394، مطالعه اثرات هیپوتیروئیدیسم تجربی ایجاد شده توسط متی مازول بر روی رشد فولیکولی، هیستولوژی، هیستوشیمی تخمدان و رحم، عیار هورمون های هیپوفیزی، گنادی(استروژن و پروژسترون) و هورمو ن های تیروئیدی در موش رت بالغ ماده،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

3-شاپور حسن زاده، - 2.حسن ملکی نژاد 20%، 1394، مطالعه تاثیرات داروی ضد تیروئیدی کاربیمازول بر روی هیستوتولوژی، هیستومورفومتری غده تیروئید و عیار هورمون های T3 و T4 در موش رت،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (62)

1-.

2-مهسا حلاج صلاحی پور، 1398، مطالعه آزمایشگاهی اثرات سمیت سلولی Deoxynivalenol(DON) بر روی سلول های سرتولی، لیدیک" و اسپرماتوزوآ در موش صحرایی.

3-حامد رضایی، 1397، اثر بیس(2-اتیل هگزیل) فتالات بر بافت بیضه و پارامتر های اسپرمی و لقاح آزمایشگاهیدر موش سفید آزمایشگاهی.

4-پریسا سقایی، 1396، اثرات لاکتوفرین و ترانکرون بر تخمدان و باروری متعاقب تنجویز سیکلوفسفامید در موش های سفید آزمایشگاهی.

5-مریم مصدق، 1394، بررسی اثرات محافظتی عصاره الکلی گیاه بومادران بر تاثیرات تجویز نیکوتین بر بیان ایمنوهیستوشیمیایی پروتئین های bcl2، P53 ، Caspase III درذ بافت بیضه موش صحرایی نر.

6-آمنه حسن زاده خوش، 1393، بررسی اثرات محافظتی عصاره الکلی گیاه بومادران بر تغییرات خصوصیات کمی، کیفی و آپوپتوز اسپرم به دنبال تجویز نیکوتین در موش صحرایی بالغ.

7-حمید رضا حسن زاده خانمیری، 1397، اثر محافظتی کروسین بر تغییرات بافت شناسی و ریز سنجی فولیکولی تخمدان و توان باروری آزمایشگاهی متعاقب تنش اکسیداتیو ناشی از بوسولفان در موشهای کوچک سفید آزمایشگاهی .

8-گلچین موسوی تومتری، 1396، اثرات محافظتی داروی جلبک اسپیرولینا( آرترواسپیراپلاتنسیس) بر روی تغییرات تخریبی ناشی از سیکلوفسفامید در بافت تخمدان موش.

9-سحر پرنژاد طلاتپه، 1398، آثار دی اتیل هگزیل فتالات بر هیستومورفولوژی و شیمی بافتی کبد و کلیه و عمل حفاظتی عصاره هیدروالکلی گل بومادران بر روی این آثار در موش صحرایی.

10-رفیعه خلیلی ، 1398، آثار لیرگلوتاید بر هیستومورفومتری تخمدان، آترزی فولیکول های تخمدانی و لقاح آزمایشگاهی در موش های سفید کوچک آزمایشگاهی متعاقب القای دیابت تجربی، دکتر شاپور حسن زاده، دکتر علی شالیزار جلالی.

11-.

12-مهسا حلاج صلاحی پور، 1398، مطالعه آزمایشگاهی اثرات سمیت سلولیDeoxynivalenol (DON) بر روی سلول¬های سرتولی، لیدیگ و اسپرماتوزوا در موش صحرایی.

13-محمد رضا اسدی، 1395، مطالعه هیستومورفومتری و هیستشیمی اثر پروبیوتیک، پریبیوتیک و سین بیوتیک بر روده باتریک بلدرچین های ژاپنی در شرایط طبیعی و کمبود پروتئین، دکتر رسول شهروز،دکتر شاپور حسن زاده.

14-رعنا اسمعیلی ملکی، 1389، بررسی اثر (Atrazine) بر روی الگوی رشد و آترزی فولیکول های تخمدانی و اثرات مهاری اسانس و عصاره آبی گیاه بومادران و آنتی اکسیدان ویتامین E در تخریب فولیکول های تخمدانی در موش صحرایی، دکتر شاپور حسن زاده.

15-ندا اصل ایرانی فام، 1395، اثرات عصاره هیدروالکلی گل بومادران بر بافت شناسی بیضه، تغییرات آپوپتوزی، توان باروری اسپرم و بیان ژن های P53، Bcl2، و HSP70.2 متعاقب استفاده از داروی سیکلوفسفامید در موش کوچک سفید آزمایشگاهی، دکتر شاپور حسن زاده، دکتر محمد رضاسام.

16-مریم یعقوبی، 1395، اثرات داروی فلوکساتین بر هیستولوزی، هیستومورفومتری فولیکول های سالم و آترتیک، تغییرات پروتئین های Bcl2، Caspase III عیار هورمون های FSH، LH استروژن، پروژسترون در موش صحرایی .

17-هانیه اکبری، 1396، اثر فلوکساتین بر جایگزینی ( Cell Renewal) اسپرماتوگونی در موش صحرایی بالغ، دکتر شاپور حسن زاده، دکترعلی شالیزار جلالی.

18-روزیتا آذرنیاد، 1395، بررسی دیابت بر جایگزینی (Cell Renewal) سلول های پایه اسپرماتوگونی در موش صحرایی نر بالغ، دکتر مزدک رازی، دکتر شاپور حسن زاده.

19-مهدی فجری، 1385، بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله کوجه فرنگی در جیره غذایی بر خصوصیات هیستوموفومتریک روده و عمل کرد تولیدی جوجه های گوشتی، دکتر رسول پیرمحمدی، دکتر شاپور حسن زاده.

20-رضا صمصامی، 1387، تعیین مناسب ترین مرحله، سطوح استفاده و اثرات تفاله گوجه فرنگی عمل آوری شده در عمل کرد، PH و مورفولوژی روده کوچک در جوجه های گوشتی، دکتر پرویز فرهومند، دکتر شاپور حسن زاده.

21-نوید حسینی منسوب، 1387، بررسی تغییرات بافت شناسی دیواره شاخ های آبستن و غیر آبستن گاومیش ها در نیمه اول آبستنی، دکتر اسماعیل آین، دکتر شاپور حسن زاده.

22-احمد مختاری، 1376، مطالعه کالبد شناسی و بافت شناسی لوزالمعده گاومیش بالغ آذربایجان غربی، دکتر غفار اردلانی، دکتر شاپور حسن زاده.

23-.

24-.

25-فرح فرخی، 1386، مطالعه اثر سیکلوفسفامید و آنالوگ GnRH بر روی بافت تخمدان، رحم و ساختمان تولید مثلی در موش سو.ری، دکتر رجبعلی صدر خانلو، دکتر شاپور حسن زاده.

26-جواد صادقی نژاد، 1387، بررسی الگوی رشد فولیکول های تخمدانی گاومیش در دو فصل گرم(تابستان) و سرد(زمستان)، دکتر شاپور حسن زاده.

27-سمیه منزه هرسینی، 1387، مطالعه بافت شناسی ژژنوم گاومیش رودخانه ای (آذربایجانی) بالغ با تاکید بر ساختمان های لنفاوی GALT،MALT .

28-لیلا رضا زاده، 1387، بررسی آفلاتوکسی B1 بر الگوی رشد سلول های سری اسپرماتوژنز و عیار سرمی هورمون های FSHو LHT تستوسترون ، استرادیول -17 بتا، TSH، T3، T4 ncv در موش صحرایی نر بالغ، دکتر شاپور حسن زاده.

29-وحید نجاتی، 1384، ایجاد PCO تجربی در موش رات نابالغ و مطالعه ساختار مورفولوژیکی و هیستوشیمی تخمدان و آندومتررحم و فوق ریز بینی بافت تخمدان ، دکتر رجبعلی صدر خانلو ، دکتر شاپور حسن زاده.

30-رسول حمدی، 1377، مطالعه بافت شناسی روده باریک مرغ محلی، دکتر شاپور حسن زاده.

31-عبدین شعبان زاده، 1377، مطالعه مقایسه ای بافت شناسی مرغ محلی( آذربایجان غربی) و گونه آمیخته لکهورن سفید، دکتر شاپور حسن زاده.

32-علی محمدی، 1374، بررسی هیستوپاتولوژی تخمدان گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه، دکتر امیر عباس فرشید، دکتر شاپور حسن زاده.

33-سید امید خلیل زاده قره تپه، 1381، مطالعه تغییرات موجود در قسمت قدامی و خلفی اپیتلیوم وازن گاو در مراحل فولیکولار و لوتئال، دکتر اسماعیل آین، دکتر شاپور حسن زاده.

34-.

35-حمید رضا فتاحیان، 1377، بررسی ساختمان کالبدشناسی، بافت شناسی پستان گاومیش بالغ در دوره شیرواری و غیر شیرواری، دکتر غفار اردلانی، دکتر شاپور حسن زاده.

36-مرتضی عبداله وند، 1379، تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاو در مراحل مختلف آبستنی، دکتر اسماعیل این، دکتر شاپور حسن زاده.

37-کاظم ایلات علمداری، 1378، مطالعه پوست دست و پای گاومیش ناحیه آذربایجان غربی در سنین مختلف، دکتر شاپور حسن زاده.

38-جعفر اصغری آذر، 1381، مطالعه روند رشد و آترزی فولیکول های تخمدانی جنین گوسفند ماکوئی، دکتر شاپور حسن زاده.

39-بهروز شبکول، 1376، بررسی اثرات میدان های الکتریکی یکنواخت بر طحال، کبد و مغز استخوان ( موش سوری)، دکتر حسین حیات غیلبی، دکتر شاپور حسن زاده.

40-ارزو نصیرلو، 1379، مطالعه بافت شناسی لوله های رحمی گوسفند ماکویی در مراحل مختلف دوره جنسی، دکتر شاپور حسن زاده.

41-.

42-محمد حسن خلفی، 1377، مطالعه مقایسه ای بافتشناسی اویدوکت مرغ های محلی(آذربایجان غربی) و گونه آمیخته لگهورن سفید در سه رده سنی پولت، تخمگذار، پیر، دکتر شاپور حسن زاده.

43-شهریار عروجی، 1378، بررسی هیستولوزیک و هیستومورفومتریک روده ایلئوم و پلاک های پایر در گاومیش بالغ آذربایجانی، دکتر شاپور حسن زاده.

44-سعیده امانی، 1388، بررسی اثر آفلاتوکسین B1 بر الگوی رشد و آترزی فولیکول های تخمدانی در موش صحرایی، دکتر شاپور حسن زاده.

45-حامد رضایی، 1397، اثر بیس(2- اتیل هگزیل) فتالات بر بافت شناسی بیضه م پارامتر های اسپرمی و لقاح آزمایشگاهی در موش سفید ازمایشگاهی، دکتر شاپور حسن زاده.

46-گلچین موسوی تومتری، 1396، اثرات محافظتی داروی جلبک اسپیرولینا (آرترواسپیرولینا پلاتنسیس) بر روی تغییرات تخریبی ناشی از سیکلوفسفامید در بافت تخمدان موش.

47-فرزانه بنیادی، 1397، مطالعه اثرات مایکوتوکسین سیکلوپیازونیک اسید بر بافت شناسی و آپوپتوز بیضه، خصوصیات توان باروری اسپرم های اپیدیدیمی در موش کوچک آزمایشگاهی.

48- .

49-محمد افخمی اردکانی، 1396، اثرات محافظتی ترکیب جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس ( مارکوس روهر اسپیرولینا) بر پیامد های تخریبی بکارگیری سیکلوفسفامید در بافت بیضه موش صحرایی.

50-مریم پورحیدر، 1398، "آثار لیراگلوتاید) Liraglutide (برروی بافت شناسی بیضه ،میزان سنتز پروتئین های GLUT1 ، GLUT3 و MCT4 در بافت بیضه وخصوصیات وتوان باروری اسپرم متعاقب القاء دیابت تجربی در، دکتر شاپور حسن زاده، دکتر مزدک رازی.

51-قدرت عبادي مناس، 1391، اثر سم Sanmite بر روي تغييرات بافتي و هيستوشيمي بيضه، كيفيت كروماتين اسپرم و عملكرد توليد مثل موش هاي كوچك سفيد آزمايشگاهي، پایان نامه دكترا-خارج از دانشگاه، استاد راهنما.

52-فاطمه بالازاده كوچه، 1392، مطالعه تغييرات ناشي از اثرات تخريب نكوتين بر ساختار بافت شناسي فوليكول هاي تخمدان و اثر محافظتي عصاره الكلي گياه بومادران در موش صحرايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

53-مهسا حلاج صلاحي پور، 1392، مطالعه تغييرات ناشي از اثرات تخريبي نيكوتين بر ساختار بافت شناسي بيضه و اثر محافظتي عصاره الكلي گياه بومادران در موش صحرايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

54-آمنه حسن زاده خوش، 1393، بررسي اثرات محافظتي عصاره الكلي گياه بومادران بر تغييرات خصوصيات كمي، كيفي و آپوپتوز اسپرم به دنبال تجويز نيكوتين در موش صحرايي بالغ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

55-علي شاليزار جلالي، 1390، اثرات محافظتي عصاره هاي آبي گل بومادران و ميوه زالزالك بر روي تخريب بافت بيضه موش رت متعاقب تجويز سيكلوفسفاميد، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

56-پويا پور نقي، 1390، مطالعه هيستومورفولوزيكي و هيستوشيميايي تخمدان، ايمنوهيستوشيمي ماكروفاژهاي تخمداني و فوق ريز بيني فوليكولهاي تخمداني در رت هاي بالغ ديابتي و درمان شده با متفورمين متعاقب ايجاد ديابت تجربي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

57-داود كياني فرد، 1390، مطالعه بافت شناسي بيضه، ايمنوهيستوشيمي ماكروفاژ هاي بيضه ايي، فوق ريز بيني سلول هاي رده اسپرماتوزنز و آناليز اسپرم در رت هاي بالغ ديابتي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

58-مرتضي سيد آبادي، 1391، مطالعه اثر داروي سفتريكسون (Ceftriaxone) بر روي كيفيت ، آسيب DNA و بررسي توان باروري آزمايشگاهي (IVF) اسپرم در موش سفيد آزمايشگاهي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

59-حميد رضا پير دهقان، 1391، طالعه اثر تجويز حاد داروي سفترياكسون (Ceftriaxone) بر روي تغييرات بافتي و هيستوشيميايي بيضه و غدد جنسي ضميمه در موش سوري، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

60- پایان نامه كارشناسي ارشد.

61-سعيد حسيني، 1394، بافت شناسي تاندون آشيل شتر مرغ به عنوان داربست گرافت بدنبال سلول زدايي و كاشت سلول هاي مزانشيمي: مطالعه آزمايشگاهي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

62-تورج ضمير نستا، 1394، تاثير آفلاتوكسين B1 بر روند اسپرماتوژنز و بيان پروتئين هاي Cyclinn D1 ، ERa و p21 در موش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.