بیوگرافی کوتاه           

مدرس و مترجم زبان و ادبیات عربی

آثار ترجمه:

1- رمان سیاه برازنده ی توست از احلام مستغانمی، نشر نیلوفر

2- رمان ساقه ی بامبو از سعود السنعوسی، نشر نیلوفر

3- بررسی نقدی-تطبیقی تاثیر زبان وادبیات عربی در ادبیات سعدی از أمل ابراهیم، نشر ایلاف

 

تعدادی از مقالات:

1- مقاله به زبان عربی: بررسی بسامد دو واژه ""رندی"" و ""ظرف"" در شعر حافظ و ابونواس (دراسة موتیف ""الظرف"" و""رندی"" فی شعر أبی نواس الأهوازی وحافظ الشیرازی قراءة مقارنة)

2- مکان در داستان ""موسم الهجرة إلی الشمال"" (دلالة المکان فی روایة موسم الهجرة إلی الشمال )

3- مقاربة أسلوبية لشعر محمود درويش (لاعب النرد) (عنوان فارسي: سبک شناختي قصيده «لاعب النرد» محمود درويش)

4- جلوه هایی از فرهنگ ایرانی در وصف یاران ابونواس

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • مریم اکبری موسی آبادی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 
        بیوگرافی کوتاه

مدرس و مترجم زبان و ادبیات عربی

آثار ترجمه:

1- رمان سیاه برازنده ی توست از احلام مستغانمی، نشر نیلوفر

2- رمان ساقه ی بامبو از سعود السنعوسی، نشر نیلوفر

3- بررسی نقدی-تطبیقی تاثیر زبان وادبیات عربی در ادبیات سعدی از أمل ابراهیم، نشر ایلاف

 

تعدادی از مقالات:

1- مقاله به زبان عربی: بررسی بسامد دو واژه ""رندی"" و ""ظرف"" در شعر حافظ و ابونواس (دراسة موتیف ""الظرف"" و""رندی"" فی شعر أبی نواس الأهوازی وحافظ الشیرازی قراءة مقارنة)

2- مکان در داستان ""موسم الهجرة إلی الشمال"" (دلالة المکان فی روایة موسم الهجرة إلی الشمال )

3- مقاربة أسلوبية لشعر محمود درويش (لاعب النرد) (عنوان فارسي: سبک شناختي قصيده «لاعب النرد» محمود درويش)

4- جلوه هایی از فرهنگ ایرانی در وصف یاران ابونواس

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-دکتری، 1391، زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه اصفهان.