• نام و نام خانوادگی
  • بهروز آتشبار کنگرلویی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • اکولوژی و مدیریت ذخایر آبی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (38)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)
پروژه های تحقیقاتی (15)
پایان نامه ها (16)
دروس تدریس شده (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهروز آتشبار کنگرلویی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • اکولوژی و مدیریت ذخایر آبی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی: زيست شناسی- دانشگاه ارومیه.

2-کارشناسی ارشد: علوم دریایی و اقیانوسی (بيولوژی ماهيان دريا)–دانشگاه هرمزگان.

3-دکتری تخصصی : اکولوژی (تنوع زیستی آبزیان) – دانشگاه گنت - بلژیک.
مقالات ژورنال (38)

1-.

2-Weisi T. Ahmadifard N. Atashbar Kangarloei Tukmechi A, 2023, Determination the minimum inhibitory concentration of zinc sulfate on growth and maximum biosorption in probiotics, Lactobacillus acidophilus and Candida utilis ,Iranian Scientific Fisheries Journal.

3-Sona Ghamarshenas Behrooz Atashbar Kangarloei Kourosh Sarvi Moghanlou Ahmad Ima, 2023, Effect of chronic toxicity of diazinon insecticide on growth, survival and physiological activities of Urmia Lake Artemia (Artemia urmiana),Journal of Fisheries.

4-Bakhtiyari R. Sarvi Moghanlou K. Atashbar Kangarloei B. Imani A. Pourahad Anzabi, 2023, Changes in growth, survival, and some physiological indices of Urmia Lake Artemia (Artemia urmiana) under chronic toxicity of Cypermethrin insecticide,Iranian Scientific Fisheries Journal.

5-Elaheh Hanifi , Nasrollah Ahmadifard , Behrouz Atashbar , Saeed Meshkini , 2023, Effects of zinc oxide nanoparticles on photosynthetic pigments, zinc accumulation, and activity of antioxidant enzymes of Dunalilla salina,Aquatic Animals Nutrition.

6-Delshad , Ahmadifard, Atashbar , Kamali., 2023, Correlation between the abundance of macrobenthic communities with temporal and spatial factors: a case study of Qarasu River, Ardabil ,Iranian Scientific Fisheries Journal.

7-Tayeb Weisi , Nasrollah Ahmadifard, Behrooz Atashbar Kangarloei, Amir Tukmechi , 2023, Effects of probiotic Lactobacillus acidophilus and Candida utilis on mucus immunity indices, liver enzymes, and growth of common carp, Cyprinius carpio.,Aquatic Animals Nutrition.

8-Elaheh Hasan-Nataj-Niazi, Naser Agh, Farzaneh Noori, Behrooz Atashbar, Gilbert Van Stappen, 2022, Substitution of microalgae by bioflocs as a food source for the brine shrimp Artemia franciscana,Aquaculture research.

9-MR Gharibi, A Noori, N Agh, B Atashbar , 2021, Rainbow trout farm effluent as a potential source of feed and medium for mass culture of Artemia parthenogenetica,Aquaculture .

10-BA Kangarloei, M Roohi, 2021, First record of Branchipodopsis affinis Sars, 1901 (Crustacea: Anostraca) in Iran (Bazargan, West Azerbaijan): Ecology, Morphology and Genetics. ,Zootaxa .

11-Seyed-Mohammadreza Samaee, Behrooz Atashbar Kangarloei, Farzaneh Noori, Alicia Estévez, 2021, An Endeavor to Find Starter Feed Alternatives and Techniques for Zebrafish First-Feeding Larvae: The Effects on Viability, Morphometric Traits, Digestive Enzymes, and …,Zebrafish.

12-S Farhadi, B Atashbar Kangarloei, A Imani, K Sarvi Moghanlou, 2021, Biological Impact of Photoperiod on Fairy Shrimp (Branchinecta orientalis): Life History and Biochemical Composition ,Biology .

13-BA Kangarloei, N Agh, J Mertens, L Beladjal, 2021, Locomotor activity in Branchipus schaefferi (Fischer, 1834) (Branchiopoda: Anostraca) under thermal variation ,Nauplius .

14-Navid Pormehr, Gilbert Van Stappen, Naser Agh, Behrooz Atashbar and Lynda Beladjal, 2019, Irregular hatching patterns of Branchinecta orientalis G.O. Sars, 1901 (Branchiopoda: Anostraca) in response to parental food, brood order, and pre-inundation conditions, 1-9.

15-Pormehr Yabandeh, N., Agh, N., Beladjal, L., Atashbar, B., Van Stappen, G., 2018, Reproductive performance of fairy shrimp Branchinecta orientalis (G. O. Sars 1901) (Crustacea: Anostraca), fed with effluent of rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) ponds,Aquaculture Nutrition.

16-Pormehr Yabandeh, N., Beladjal, L., Agh, N., Atashbar, B., Van Stappen, G., 2017, Mass culture of fairy shrimp Branchinecta orientalis (G. O. Sars1901) (Crustacea: Anostraca) using effluent of rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) ponds,Aquaculture Research, 1-8.

17-Mohammadyari, A., Gassemzadeh, F., Mirshamsi, O., Aliabadian, M., Atashbar, B., 2017, Phylogeny of Iranian species of the genus Daphnia O. F. Müller, 1785 (Crustacea: Branchiopoda: Anomopoda) based on morphological characters,Iranian Journal of Animal Biosystematics, 13, 77-107.

18-Gharibi, R., Nematollahi, M., Agh, N., Atashbar, B., 2016, Life Cycle of the Fairy Shrimp, Phallocryptus spinosa Milne Edwards, 1840 (Crustacea: Anostraca) at Different Temperatures,journal of agricultural science and technology 30, 18, 171-177.

19-Atashbar, B., Agh, N., Manaffar, R., Van Stappen, G., Mohamadyari,A., Mertens, J., Beladjal, L., 2016, Morphometric and preliminary genetic characteristics of Branchinecta orientalis populations from Iran (Crustacea: Anostraca),Zootaxa, 31-45.

20-Gharibi, R., Atashbar, B., Agh, N., Nematollahi, M., Aramli, M., Noori, A., 2015, Effect of concentration of the microalga Dunaliella tertiolecta on survival and growth of fairy shrimp, Phallocryptus spinosa Milne Edwards, 1840 (Crustacea: Anostraca),Aquaculture Research, 1-7.

21-Atashbar, B., Agh, N., Van Stappen, G., Mertens, J., Beladjal, L., 2014, Hatching characteristics of fairy shrimp (anostracan) populations from Iran (Bracnchipoda Crustacea,Journal of Limnology, 73(3), 574-583.

22-Atashbar, B., Agh, N., Van Stappen, G., Beladjal, L., 2014, Diversity and distribution patterns of large branchiopods (Crustacea: Branchiopoda) in temporary pools (Iran),Journal of Arid Environments, 111, 27-34.

23-Atashbar, B., Agh, N., Beladjal, L., Mertens, J., 2013, on the occurrence of Lepidurus apus (Linnaeus, 1758) (Crustacea, notostraca) from iran,Journal of Biological Research-Thessaloniki, 19, 1-5.

24-سودابه تیموری، بهروز آتشبار، احمد ایمانی، زهرا عسل پیشه و علی حقی، 1400، مطالعه زمانی ریزجلبک های تالاب سولدوز در حوزه جنوبی دریاچه ارومیه،مجله علمی-پژوهشی اکوبیولوژی تالاب.

25-علی حقی، بهروز آتشبار وکی مرام ، 1399، ارتباط برخی متغیرهای محیطی حاصل از تصاویر ماهوارهای با شاخص صید بر واحد تلاش (CPUE) ماهی هوور معمولی (Thunnus tonggol Bleeker، 1851) در آبهای دریای عمان،مجله علمی شیلات ایران.

26-شیما والی زاده، بهروز آتشبار و احمد ایمانی، 1399، بررسی اثر عوامل محیطی بر تنوع زیستی سخت پوستان در برکه های بهاری منطقه رشکان ارومیه،شیلات: مجله منابع طبیعی.

27-الهه حسن نتاج نیازی، ناصر آق، فرزانه نوری، بهروز آتشبار، گیلبرت ون استپن ، 1399، نقش باکتری های پروبیوتیک تجاری (Bacillus subtilis و Bacillus coagulans) و باکتری هالوفیل (Bacillus sp. ) جداسازی شده از دریاچه ارومیه در بهبود کیفی آب، تولید بیوفلوک و ارزش غذایی آن با استفاده از منابع مختلف کربنی،فيزيولوژي و بيوتكنولوژي آبزيان.

28-دلشاد،مریم. احمدی فرد، نصرالله. آتشبار كنگرلويي، بهروز. کمالی، مرتضی، 1397، بررسي کيفيت آب رودخانه قره سو اردبيل در محدوده کارگاه هاي پرورش ماهي قزل آلاي رنگينکمان،مجله علمی شیلات ایران، 2، 1-13.

29-نبي زاده قولنجي، آرمين. رضازاد باري، محمود. آتشبار، بهروز. اميري، صابر. لطفي گشايش، محمد ، 1397، استفاده از آب پنير بعنوان محيط کشت جايگزين در توليد جلبک دوناليلا سالينا،علوم و صنایع غذایی ایران، 79، 43-54.

30-آتشبار كنگرلويي، بهروز، 1397، پراکنش دو گونه Branchipodopsis affinis و Branchinecta orientalis (Crustacea:Anostraca)a در منطقه بازرگان، ماکو،محیط زیست جانوری.

31-آتشبار كنگرلويي، بهروز. وحدت، سعید، 1397، مقایسه فاکتورهای رشد، ترکیب شیمیایی، پروفایل اسیدهای چرب، مقدار کلروفیل و کاروتن کل دو گونه جلبکی سندسموس آبلیکوس و هماتوکوکوس پلوویالیس،زیست شناسی میکروارگانیسم ها.

32-پوراحد انسابی،مجتبی. سروی مغانلو، کوروش. آتشبار، بهروز. محمدیاری، علی، 1396، تاثیر عوامل فیزیکوشیمیایی آب بر تغییرات فصلی پراکنش و تراکم گروه سخت پوستان پلانکتونی تالاب سولدوز (حوزه جنوبی)،مجله علمی شیلات ایران، 6، 81-92.

33-بوستانی، یاور. نیکو، مهدی. آتشبار، بهروز. احمدی، حسن، 1396، فعالیت آنتی اکسیدانی، ممانعت کنندگی آسیب DNAو بازماندگی فعالیت آنزیم های الفا گلوکوسیداز و آلفا آمیلاز پپتیدهای زیست فعال فراوردهای تخمیری سس ماهی ساردین،علوم و صنایع غذایی ایران، 73، 231-241.

34-محمدي، شيوا. سروي مغانلو، کوروش. آتشبار، بهروز. ايماني، احمد، 1395، مطالعه اثرات مزمن نانو ذرات نقره بر رشد، بازماندگي و ويژگيهاي توليد مثلي آرتمياي درياچه ( Artemia urmiana )،مجله علمی شیلات ایران، 4، 63-76.

35-وحدت، سعید. آتشبار، بهروز. بیابانی، منیژه. نوری، فرزانه، 1396، اثر ترکیبی کودهای شیمیایی و محیط کشت BG11 برسرعت رشد، ترکیب بیوشیمیایی،کلروفیل و مقدار کارتنوئید کل جلبک هماتوکوکوسدر آب لب شور،علوم آبزی پروری.

36-غریبی،محمدرضا. آتشبار كنگرلويي، بهروز. آق، ناصر. کاظمی، ماندانا، 1394، بررسی رشد و بقاء پریان میگوی Phallocryptus spinosa) Crustacea:Anostraca ) در تغذیه با تراکمهای مختلف جلبک .sp Haematococus،فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری، 3، 205-210.

37-غریبی،محمدرضا. نعمت اللهی، محمدعلی. آق، ناصر. آتشبار كنگرلويي، بهروز. کاظمی، ماندانا، 1392، اثر دماهای مختلف بر ویژگی های زیستی: رشد، بقا، طول عمر و صفات تولیدمثلی پریان میگوی Phallocryptus spinosa،شیلات ( منابع طبیعی ایران)، 66، 453-461.

38-آتشبار کنگرلویی،بهروز . مناففر، رامین. آق، ناصر. فلاحتی، آفاق. مشتاقیان، مجید، 1392، اولین گزارش مشاهده Phallocryptus spinosa از استانهای یزد و فارس در جنوب ایران (Crustaceae Anostraca)،علوم فنون دریایی خرمشهر، 2، 81-91.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)

1-Mohammadi, Sh., Atashbar, N., 2018, Effect of heavy metal on growth and reproductive of live foods,The first national food conference, Urmia, Iran.

2-Roohi, M., Atashbar, B., Agh, N., 2018, Optimization of PCR conditions to amplify COI gene fragment of Anostraca (Branchinecta Orientalis) mt DNA,The first national food conference, Urmia, Iran.

3-Vahdat, S., Biabani, M., Atashbar, B., Noori, F., 2018, The effects of using single and combined chemical fertilizers with standard medium Guillard (f/2) on growth, biochemical compositions, fatty acid profiles, chlorophylls and total carotenoids content of Haematococcus pluvialis in brackish water,The first national food conference, Urmia, Iran.

4-Atashbar, B., Vahdat, S., Noori, F., 2018, Interaction effects between photoperiod and carbon dioxide on the production of biomass, lipid content, and fatty acid profiles in Haematocuccus pluvialis,The first national food conference, Urmia, Iran.

5-Pormehr Yabandeh, N., Agh, N., Beladjal, L., Atashbar, B., Van Stappen, G., 2015, Effect of fish effluents and different densities on survival and growth of fairy shrimp Branchinecta orientalis,Middle east central Asia Aquaculture 2015, Tehran, Iran.

6-Atashbar, B., Niazie, E., Atabakhsh, S., Irani, A., 2015, Great changes in Urmia Lake water quality in the last 40 years,Middle east and central Asia aquaculture 2015, Tehran, Iran.

7-غریبی،محمدرضا. نوری، احمد. آق، ناصر. آتشبار كنگرلويي، بهروز، 1397، بررسی خصوصیات تولید مثلی آرتمیای بکرزای ارومیه (Artemia parthenogenetica) در پرورش با پساب مراکز پرورش ماهی قزل آلا،اولین کنفرانس ملی غذای زنده، ارومیه، ایران.

8-غریبی،محمدرضا. نوری، احمد. آق، ناصر. آتشبار كنگرلويي، بهروز، 1397، بررسی میزان رشد و بقای آرتمیای بکرزای ارومیه (Artemia parthenogenetica)،اولین کنفرانس ملی غذای زنده، ارومیه، ایران.

9-نیک پنداری، پریسا. حداد، رحیم. آتشبار کنگرلویی، بهروز، 1396، تاثير شوري روي كنترل آلودگي كشت جلبك Dunaliella salinaبا پروتوزوآ Paramecium sp.،دومین کنفرانس بین المللی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، کرج، ایران.

10-نيك پنداري، پريسا. حداد، رحيم. آتشبار كنگرلويي، بهروز، 1396، بازيابي كشت جلبك تك سلوليDunaliella salinaاز استوك صورتي و دستيابي به شوري مناسب،دومین کنفرانس بین المللی، کرج، ایران.

11-محمدي، شيلان. احمدي فرد، نصرالله. آتشبار، بهروز. نيکو، عباس. مناف فر، رامین، 1396، بررسي تاثير نانوذره اکسيد روي بر روتيفر آب شور Brachionus plicatilis در شرايط آزمايشگاهي،کنفرانس ملی علوم جانوری، شهر کرد، ایران.

12-شعباني، بهاره. سروي مغانلو، کوروش. مناف فر، رامين. آتشبار، بهروز، 1396، بررسي تنوع جمعيتي وپراکنش دو جنس از دوجورپايان در سواحل استان گيلان،کنفرانس ملی علوم جانوری، شهر کرد، ایران.

13-جوان بخت، سليم. مشکيني، سعيد. آتشبار، بهروز. وحدت، سعيد، 1396، اثرات پساب مزارع پرورش ماهي قزل آلاي رنگين کمان بر جوامع ماکروبنتوزي رودخانه زاب استان آذربايجان غربي،کنفرانس ملی علوم جانوری، شهر کرد، ایران.

14-والی زاده، شیما. آتشبار، بهروز. ایمانی، احمد، 1396، پراکنش کلادوسر و کوپه پود در منطقه رشکان، اروميه،کنفرانس ملی علوم جانوری، شهر کرد، ایران.

15-بوستانی، یاور. نیکو، مهدی. آتشبار، بهروز، 1395، بررسی وزن مولکولی و فعالیت آنتی اکسیدانی پپتید هاي فرآورده تخمیري ماهی ساردین،نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، 9-11 شهریور 95، تبریز، ایران.

16-پوراحد، مجتبی. سروی مغانلو، کوروش. آتشبار، بهروز. محمدیاری، علی، 1395، بررسی تغییرات فصلی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب تالاب سولدوز استان،چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی، سنندج، ایران.

17-دلشاد،مریم. احمدی فرد، نصرالله. آتشبار كنگرلويي، بهروز. کمالی، مرتضی. پوراحد، مجتبی، 1395، بررسی روش های رایج هیدروبیولوژی و ارزیابی آب های جاری در ایران،چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی، سنندج، ایران.
پروژه های تحقیقاتی (15)

1-بهروز آتشبار، نصرالله احمدی فرد و سمانه تربتی، 1402، نمونه برداری و اندازه گیری پارامترهای رود خانه ارس (آب، رسوب و زیستمندان) و شناسایی و تحلیل آلودگی های زیست محیطی رودخانه ارس فاز 1،برون سازمانی.

2-نصرالله احمدی فرد، بهروز آتشبار و سمانه تربتی، 1402، نمونه برداری و اندازه گیری پارامترهای مخزن سدهای محدوده مطالعاتی پروژوه مطالعات جامع لیمنولوژی (آب، رسوب و زیستمندان) و شناسایی و تحلیل آلودگی های زیست محیطی رودخانه ارس فاز 1،برون سازمانی.

3-بهروز آتشبار و احمد محمودی، 1402، بررسی جدایی تولید مثلی بین جمعیت های Branchinecta orientalis (Crustacea: Anostraca) در آذربایجان غربی و شرقی، ایران ،درون دانشگاهی.

4-سمانه تربتی،بهروز آتشبار کنگرلویی،-علیرضا ختائی، 1401، بررسی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات و آب های محدوده ی تالاب گلمرز شمال شرق ارومیه و ارزیابی توان برخی گونه های گیاهی محدوده ی تالاب در پالایش زیستی این الاینده ها،درون سازمانی.

5-بهروز آتشبار کنگرلویی، 1400، بررسی جمعیت های گونه ی Branchipodopsis affinis در منطقه بازرگان (آذربایجان غربی، ایران) براساس ویژگیهای ریختی و چند شکلی ژن سیتوکروم اکسیدازI (COI). ،درون سازمانی.

6- 1396، ارائه خدمات پایش راهکارها و پیشرفت پروژه های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی 1396 ،ملی.

7- 1394، ارائه خدمات پایش راهکارها و پیشرفت پروژه های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی ،ملی.

8-علی حقی، بهروز آتشبار و فرهاد کی مرام ، 1399، پراکنش فصلی ماهی تون هوور معمولی صید شده توسط پرساینرهای ایرانی،درون دانشگاهی.

9-سید محمد رضا سمایی، بهروز آتشبار و فرزانه نوری، 1399، تاثیر تغذیه با سه جلبک آب¬شیرین (زنده و لایوفلایز شده)، نائوپلی آرتمیای لایوفلایز شده، و زرده¬ی تخم مرغ بر بقاء لاروها، ویژگی¬های مورفومتریک، و بیان ژن¬های وابسته به رشد در ماهی زبرا (Danio rerio)،درون دانشگاهی.

10-بهروز آتشبار ، ناصر آق، 1398، مطاله پایش و حفاظت کیفیت منابع آب محدوده مطالعاتی سد مهاباد شامل اندازه گیری پرامترهای فیزیکو شیمیایی، آلودگی و زیستی آب،ارتباط با صنعت.

11-آتشبار كنگرلويي، بهروز، 1396، بررسی میزان تولید بیوماس و ترکیب شیمیایی جلبک های هماتوکوکوس و سندسموس در شرایط مختلف نوری و دی اکسید کربن،درون دانشگاهی.

12-آق، ناصر. نوری، فرزانه. آتشبار، بهروز، 1396، مطالعات کیفی و لیمنولوژی دریاچه ارومیه،ارتباط با صنعت.

13-آق، ناصر. زینال زاده، کامران. آتشبار، بهروز، 1396، مطالعات کیفی و لیمنولوژی رودخانه های آجی چای، نازلو چای، باراندوزچای، شهر چای، گدار چای، مهاباد چای سمینه رود و زرینه رود و کانی سیب،ارتباط با صنعت.

14-آتشبار، بهروز. آق، ناصر. زینال زاده، کامران، 1396، انجام خدمات مهندسی مطالعات پایش کیفی رودخانه و مخزن شهر چای،ارتباط با صنعت.

15-آتشبار کنگرلویی، بهروز، 1395، مطالعه اکولوژیکی، آبشش پایان بزرگ (Anostaraca، Notostraca and Cochostraca) در منطقه بازرگان، ماکو، استان آذربایجان غربی، ایران،درون دانشگاهی.
پایان نامه ها (16)

1-حنیفی، 1401، انتقال تروفیک نانوذرات ZnO از Dunaliella salina به ناپلي Artemia urmiana: بررسی جذب، تجمع، حذف و فعالیت آنزیم¬های آنتی اکسیدانی .

2-احمد احمدی، 1400، تاثیر فیتوهورمونهای اکسین و جیبرلین همراه با استرس شوری روی برخی فراسنجه¬های فیزیولوژیک ریز جلبک Tetraselmis suecica .

3-سونا قمر شناس، 1399، اثر حشره کش دیازنون بر رشد و بقا و برخی از شاخص های فیزیولوژیک آرتمیا و ارومیانا، کوروش سروی، بهروز آتشبار و کوروش سروی.

4-رحیم الله بختیاری، 1399، اثر حشره کش سایپرمترین بر رشد، بقاء و برخی شاخص¬های فیزیولوژیک آرتمیا اورمیانا، کوروش سروی، بهروز آتشبار و احمد ایمانی.

5-سارا فرهادی، 1399، مطالعه اثر دوره نوری بر سیست¬گشایی، رشد، بقاء، ترکيب شيميايي بدن و فعالیت آنزيم¬هاي گوارشي پریان¬میگو (Branchinecta orientalis)، احمد ایمانی، بهروز آتشبار و کوروش سروی.

6-نبی زاده، آرمین، 1396، تولید بیومس توسط دونالیلا سالینا در محیط کشت غنی شده با آب پنیر، استاد راهنما.

7-جوان بخت، سلیم، 1396، اثرات پساب مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر کیفیت آب و جوامع ماکروبنتوزی رودخانه زاب استان آغ، استاد راهنما.

8-محمدی، شیلان، 1396، بررسی تاثیرات نانو ذره روی بر روتیفر آب شور Brachionus plicatilis و تعیین آستانه سمیت آن، استاد راهنما.

9-نیک پندار، پریسا، 1396، بررسی الیستور نانو ذرات در بیان ژن عامل Phytoene synthase در Dunaliella salina تحت شرایط شوری، استاد مشاور.

10-شعبانی، بهاره ، 1396، بررسی تنوع فنوتیپی و ژنتیکی جمعیت های گاماروس سواحل استان گیلان، استاد مشاور.

11-والی زاده، شیما، 1396، تنوع زیستی و عوامل محیطی موثر در پراکنش سخت پوستان در منطقه رشکان، استاد راهنما.

12-تیموری، سودابه، 1395، شناسايي فيتوپلانكتون ها (جلبك هاي سبز و سبز-آبي) و تغييرات فصلي ساختار جوامع آنها در تالاب سولدوز شهرستان نقده، استان آذربايجان غربي، استاد راهنما.

13-دلشاد، مریم، 1395، بررسی کیفیت آب پراکنش و فراوانی جوامع ماکروبنتوزی رودخانه قره سو اردبیل در محدوده مزارع پرورش ماهی قزل آلا، استاد راهنما.

14-پور احد انزابی، مجتبی، 1395، تغییرات فصلی تنوع و تراکم زئوپلانکتونهای تالاب سولدوز آغ، استاد راهنما.

15-بوستانی، یاور، 1395، بررسی فعالیت حذف کنندگی رادیکالهای آزاد و مهار الفا گلوسیدازها توسط پپتیدهای زیست فعال فرآورده های بیو تکنولوژیک مهیاوه، استاد مشاور.

16-محمدی، شیوا، 1394، اثر سمیت مزمن نانو ذره نقره بر رشد، بقا و خصوصیات تولید مثلی آرتمیا ارومیانا، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (2)

1-اکولوژی کفزیان، کارشناسی ارشد.

2-روش تحقیق، کارشناسی ارشد.