دانشکده علوم ورزشی (2)

گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی