مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب (4)

گروه گیاهان دارویی و معطر
گروه معدن
گروه ترویج و آموزش کشاورزی
گروه مهندسی فضای سبز