• نام و نام خانوادگی
  • حمیدرضا ممتاز
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم خاک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (37)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حمیدرضا ممتاز
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم خاک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (6)

1-احمد پاکپور ربطی، علی اصغر جعفرزاده، فرزین شهبازی، سالار رضاپور، حمید رضا ممتاز, 2012, Qualitative and quantitative land-suitability evaluation for sunflower and maize in the north-west of Iran,Archives of Agronomy and Soil Science.

2-مریم پور کریمی، محمد مهدی تهرانی، محمد حسن روزیطلب، حمیدرضا ممتاز، ناصر دواتگر, 2012, SPATIAL DISTRIBUTION OF POTASSIUM AND ITS RELATION WITH SOME OF THE SOIL CHARACTERISTICS AND PHYSIOGRAPHIC UNITS IN FOMANAT, GUILAN PROVINCE, IRAN,International Journal of Agriculture: Research and Review.

3-حمیدرضا ممتاز، پریسا فرزام نیا، شهرام منافی، 1394، تشکیل و تحول خاک های تشکیل شده بر روی رسوبات کواترنر در بخشی از دشت ارومیه،نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار.

4-حمیدرضا ممتاز، 1393، ارزیابی کیفی تناسب اراضی یخفروزان اهر برای چغندرقند، پیاز و ذرت با روشهای محدودیت ساده و پارامتریک ریشه دوم،نشریه دانش آب و خاک.

5-حمیدرضا ممتاز، نوش آفرین حسینی عرب لو، حبیب خداوردیلو، شجاع قربانی دشتکی، 1393، تأثیر گروه بندی خاک ها براساس مقدار کربن آلی و رس آن ها بر کارایی توابع انتقالی سلسله مراتبی گنجایش تبادل کاتیونی خاک،نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار.

6-حمیدرضا ممتاز، سیده محبوبه موسوی فرد، حبیب خداوردیلو، 1392، کارآیی برخی تخمی نگرهای زمین آماری در میان یابی و پهنه بندی شماری از ویژگی های کیفی خاک،نشریه حفاظت منابع آب و خاک.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (37)

1- 2012, 8th International Soil Science Congress on “ Land Degredation and Challenges in Sustainable Soil Management,8th International Soil Science Congress on “ Land Degredation and Challenges in Sustainable Soil Management, ازمير,تركيه.

2- 2012, Comparison GIS and Almagra models for optimum use of land in the North-west of Iran,8th International Soil Science Congress on “ Land Degredation and Challenges in Sustainable Soil Management, ازمير,تركيه.

3- 2012, Spatial distribution of Potassium and its relation with some of the soil characteristics and physiographic units in Fomanat, Gilan province, Iran.,8th International Soil Science Congress on “ Land Degredation and Challenges in Sustainable Soil Management, ازمير,تركيه.

4- 1391، اثرات كشت طولاني مدت بر روي بعضي خصوصيات خاك و شكل هاي آهن در منطقه پيرانشهر در راستاي كشاورزي پايدار،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

5- 1394، ارزيابي تناسب اراضي براي سيب به روش فائو و مدل كراپ وات براي منطقه نايبين اروميه،چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران، رفسنجان،ايران.

6- 1393، ارزيابي تناسب اراضي و تعيين پتانسيل توليد برنج در منطقه آمل،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

7- 1393، ارزيابي روشهاي زمين آمار جهت برآورد فسفر قابل استفاده در خاكهاي منطقه خوي،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

8- 1394، ارزيابي عامل فرسايش پذيري خاك در بخشي از حوزه آبخيز نازلو چاي اروميه،هفتمين همايش ملي آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، كرمان،ايران.

9- 1394، ارزيابي كارايي مدل FCC در خاك هاي شاليزاري،چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران، رفسنجان،ايران.

10- 1393، ارزيابي كمي تناسب اراضي منطقه آمل براي كشت سويا به عنوان كشت دوم بعد از برنج،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

11- 1393، ارزيابي كمي وكيفي تناسب اراضي منطقه داش آغل اروميه براي گندم ديم با استفاده از مدل فائو و كراپ وات،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

12- 1390، ارزيابي كيفي تناسب اراضي بخشي از منطقه خدافرين آذربايجان شرقي براي كشت آبي ذرت دانه اي و يونجه،اولين همايش تخصصي توسعه كشاورزي استانهاي شمال غرب كشور، مشكين شهر،ايران.

13- 1390، ارزيابي كيفي تناسب اراضي بخشي از منطقه خدافرين آذربايجان شرقي براي محصولات گندم آبي و پنبه آبي،اولين همايش تخصصي توسعه كشاورزي استانهاي شمال غرب كشور، مشكين شهر،ايران.

14- 1390، ارزيابي كيفي تناسب اراضي پاياب سد سبلان مشكين شهر براي محصولات گندم آبي و چغندر قند،اولين همايش تخصصي توسعه كشاورزي استانهاي شمال غرب كشور، مشكين شهر،ايران.

15- 1390، ارزيابي كيفي تناسب اراضي پاياب سد سبلان مشكين شهر براي محصولات لوبيا و سيب زميني،اولين همايش تخصصي توسعه كشاورزي استانهاي شمال غرب كشور، مشكين شهر،ايران.

16- 1390، ارزيابي كيفي تناسب اراضي پاياب سد سبلان مشكين شهر براي محصولات يونجه و پياز،اولين همايش تخصصي توسعه كشاورزي استانهاي شمال غرب كشور، مشكين شهر،ايران.

17- 1393، ارزيابي كيفي تناسب اراضي منطقه آمل براي كشت سويا به عنوان كشت دوم،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

18- 1394، ارزيابي كيفي تناسب اراضي منطقه رشكان اروميه براي گندم ديم به روش فائو و كراپ وات،هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

19- 1390، ارزيابي كيفي تناسب بخشي از دشت زنگنه ماكو براي محصولات جو و يونجه آبي،دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، تبريز،ايران.

20- 1393، بررسي پارامترهاي مدل تمكين براي جذب پتاسيم در خاكهاي منطقه خوي،هفتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

21- 1393، بررسي تاثير پسماندهاي شهري بر برخي شاخص هاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي خاك در محل دفن زباله،هشتمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، تهران،ايران.

22- 1391، بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي خاكهاي متشكله بر روي رسوبات كواترنر بخشي از اراضي نيمه خشك منطقه اروميه،همايش ملي خاك، كشاورزي پايدار، ملاير،ايران.

23- 1392، بررسي نحوه توزيع فضايي عناصر غذايي اصلي خاك هاي منطقه نقده جهت نيل به كشاورزي پايدار،هفتمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، تهران،ايران.

24- 1394، تاثير تغيير اقليم بر نيازهاي آبي چغندر قند در منطقه مياندوآب،چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران، رفسنجان،ايران.

25- 1390، تاثير هيدروتوپوسكونس بر رفتار كاني شناسي رس خاكهاي شاليزار،دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، تبريز،ايران.

26- 1392، تأثير پسماندهاي شهر اروميه بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاكهاي اطراف،سيزدهمين گنگره علوم خاك ايران، اهواز،ايران.

27- 1393، توزيع فضايي غلظت آلاينده هاي روي و كادميوم در منطقه صنعتي زنجان،هفتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سسندج،ايران.

28- 1393، توزيع مكاني متغيرهاي رس، آهك و كربن آلي در بخشي از منطقه خوي،هفتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

29- 1392، تهيه نقشه پراكنش اندازه ذرات خاك با استفاده از روش زمين آماري (مطالعه موردي منطقه نقده، آذربايجان غربي)،سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران، اهواز،ايران.

30- 1392، مطالعات كاني شناسي در سه كاربري زيست محيطي منطقه چايپاره استان آذربايجان غربي،هفتمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، تهران،ايران.

31- 1394، مطالعه ارتباط شكل هاي مختلف پتاسيم با كاني شناسي رسي در خاك هاي جنوب دشت فومنات گيلان،هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

32- 1393، مطالعه اشكال پتاسيم و تاثير خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك بر روي آنها در خاكهاي شاليزاري جنوب دشت فومنات استان گيلان،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

33- 1390، مطالعه تشكيل و توسعه خاك تحت تاثير خصوصيات زمين نما در جنوب دشت اروميه،دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، تبريز،ايران.

34- 1390، مطالعه خصوصيات مورفولوژيك و ميكرومورفولوژيك خاكهاي شاليزار تحت تاثير رژيم رطوبتي آكوييك مصنوعي و طبيعي،دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، تبريز،ايران.

35- 1393، مقايسه روشهاي زمينآمار در برآورد پتاسيم قابل استفاده خاك در منطقه خوي،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

36- 1393، مقايسه مدلهاي مختلف نفوذ آب در خاك در پيش بيني سيلاب دو حوضه آبريز،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

37- 1392، مكان يابي محل دفن پسماند در شهرستان اروميه با استفاده از نرم افزار GIS،هفتمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، تهران،ايران.
پایان نامه ها (2)

1-حنيفه آژاه، 1392، شكل ها و توزيع پروفيلي اكسيدهاي آهن و ارتباط آنها با خصوصيات پدوژنيكي خام در منطقه پيرانشهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سيده محبوبه موسوي فرد، 1391، بررسي پراكنش مكاني برخي خصوصيات فيزيكي- شيميايي خاك در منطقه نقده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.