• نام و نام خانوادگی
  • بابک عبدالهی مندولکانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 • ایمیل
  • b.abdollahi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (40)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (82)
پروژه های تحقیقاتی (2)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (39)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بابک عبدالهی مندولکانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (40)

1-Babak Abdollahi Mandoulakani, Pooneh Sadigh, Heydar Azizi, Yaser Piri, Shilan Nasri, Sorour Arzhangh, 2015, Comparative Assessment of IRAP, REMAP, ISSR, and SSR Markers for Evaluation of Genetic Diversity of Alfalfa (Medicago sativa L,Journal of Agricultural Science and Technology.

2-Babak Abdollahi Mandoulakani, Elitsur Yaniv, Ruslan Kalendar, Dina Raats, Harbans S. Bariana, Mohammad Reza Bihamta, Alan H. Schulman, 2015, Development of IRAP? and REMAP?derived SCAR markersfor marker?assisted selection of the stripe rust resistance gene Yr15 derived from wild emmer wheat,THEORETICAL AND APPLIED GENETICS.

3-Babak Abdollahi Mandoulakani, Sasan Rahmanpour, Salar Shaaf, Saeedeh Gholamzadeh Khoei, Mina Rastgou, Ramin Rafezi, 2015, Towards the identification of retrotransposon-based and ISSR molecular markers associated with populations resistant to ZYMV in melon,South African Journal of Botany.

4-S. Gholamzadeh Khoei, B. Abdollahi Mandoulakani, and I. Bernousi, 2015, Genetic Diversity in Iranian Melon Populations and Hybrids Assessed by IRAP and REMAP Markers,Journal of Agricultural Science and Technology.

5-Mashhid Henareh, Atilla Dursun, Babak Abdollahi Mandoulakani, 2015, GENETIC DIVERSITY IN TOMATO LANDRACES COLLECTED FROM TURKEY AND IRAN REVEALED BY MORPHOLOGICAL CHARACTERS,Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus.

6-A. Aalamia, B. Abdollahi Mandoulakani, H. Azizic, F. Masoumid, S. Safiyare, N. Karamif, 2014, R-RAP: A new marker for genetic characterization and evaluation of relationships among different Aegilops species,Crop Breeding Journal.

7-Saeideh Gholamzadeh Khoei, Babak Abdollahi Mandoulakani, Iraj Bernousi, 2014, Evaluation of watermelon retrotransposon elements in melon,Journal of Food Technology.

8-Reza Darvishzadeh, Soheila Gholiozadeh, Hamid Hatami Maleki, Babak Abdollahi Mandoulakani, Iraj Bernousi, 2013, Study on genetic diversity among Iranian water pipe s Tobacco (Nikotiana spp) varieties by using simple sequence repeat markers,Bulgarian Journal of Agricultural Science.

9-Mina Javan, Mehdi Tajbakhsh, Babak Abdollahi Mandoulakani, 2013, Effect of antitranspirants application on yield and yield components in soybean (Glycine max L.) under limmited irrigation,Journal of applied Biological Sciences.

10-بابک عبدالهی مندولکانی، یاسر پیری، رضا درویش زاده، ایرج برنوسی، مراد جعفری, 2012, Retrotransposon insertional polymorphism and genetic diversity in Medicago sativa populations revealed by IRAP and REMAP markers,Plant Molecular Biology Reporter.

11-ندا مرادی، میرحسن رسولی صدقیانی، ابراهیم سپهر، بابک عبدالهی مندولکانی, 2012, Effects of low-molecular weight organic acids on phosphorus sorption characteristics in some calcareous soils,Turkis Journal of Agriculture and Forestry.

12-علی اعلمی، سمیرا صفی یار، بابک عبدالهی مندولکانی, 2012, R-RAP: a retrotransposon-based DNA fingerprinting technique in plants,Plant Omics.

13- 2011, Response of proline, soluble sugars, photosynthetic pigments and antioxidant enzymes in potato (Solanum tuberosum L.) to different irrigation regimes in greenhouse condition,Australian journal of crop science.

14-Alireza Mohammadi Hajiabadi, Babak Abdollahi Mandoulakani, Behrooz Jafarpoor, 2011, Study on reactions of 10 cultivars of tomato to the aggressive isolate of tomato spotted wilt virus in North-Easth of Iran,Archives Of Phytopathology And Plant Protection.

15- 2010, use of genetic variation of iranian peanuts (Arachis hypogaea L ) to develop mapping populations,Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science.

16-Babak Abdollahi Mandoulakani, Ali-Akbar Shahnejat-Bushehri, Badredin Ebrahim Sayed Tabatabaeid, Sepideh Torabie, Alireza Mohammadi Hajiabad, 2010, Genetic Diversity Among Wheat Cultivars Using Molecular Markers,Journal of Crop Improvement.

17- 2009، Detection of Tomato Spotted with Virus in North-East of Iran،Journal of Food Agriculture&Enviroment.

18- 2009, The Effect of magnetic field on Growth, Development and Yield of Safflower and its Comparison with Others Treatments,Medwell&Reserch Journals, Biological Sciences.

19-بابک عبدالهی مندولکانی، میرحسن رسولی صدقیانی، بهزاد صادق زاده، ابراهیم سپهر، مراد جعفری، 1394، شناسایی نشانگرهای ملکولی پیوسته با نواحی کروموزومی کنترل کننده محتویروی بذر در جو (Hordeum vulgare L.)،ژنتیک نوین.

20-معصومه فرخ نیا، بابک عبدالهی مندولکانی، حامد دولتی بانه، ایرج برنوسی، 1394، چند شکلی ادغامی رتروترنسپوزونها و تنوع ژنتیکی در ارقام زراعی و ژنوتیپ های وحشی انگور،ژنتیک نوین.

21-حیدر عزیزی، بابک عبدالهی مندولکانی، 1394، ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های یونجه زراعی(Medicago sativa L.) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی،نشریه زراعت (پژوهش و سازندگی).

22-آیدا طاهری، نسرین سیدی، بابک عبدالهی مندولکانی، 1394، تجزی? ارتباطی برخی صفات فیزیولوژیک در گردوی ایرانی تحت تنش خشکی با استفاده از نشانگرهای SSR،مجله جنگل ایران.

23-سمیرا متاعی، رضا امیرنیا، مهدی تاجبخش، بابک عبدالهی مندولکانی، 1393، تاثیر عناصر آهن، روی و منگنز و روش مصرف آنها بر فنولوِژی، عملکرد و کیفیت دانه ذرت شیرین،تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی.

24-حامد دولتی بانه، سید ابوالقاسم محمدی، بابک عبدالهی مندولکانی، ساسان رحمانپور، 1393، تجزیه ارتباط صفات مورفولوژیک در انگور با استفاده از نشانگرهای SSR و AFLP،مجله بیوتکنولوژی کشاورزی.

25-اشکان بصیرنیا، رضا درویش زاده، بابک عبدالهی مندولکانی، علیرضا نبی پور، 1393، مطالعه تنوع ژنتیک توده های بومی آفتابگردان آجیلی (Helianianthus annus L.) ایران با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی IRAP،مجله بیوتکنولوژی کشاورزی.

26-سمانه عابدی، رضا درویش زاده، ایرج برنوسی، بابک عبدالهی مندولکانی، 1393، مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیتهای گل جالیز (Orobanche spp.) مزارع توتون شمال غرب ایران،مجله بیوتکنولوژی کشاورزی.

27-ساسان رحمان پور، بابک عبدالهی مندولکانی ، مرتضی قدیم زاده و مینا راستگو، 1393، واکنش چند هیبرید و توده بومی ملون ایرانی (Cucumis melo L.) در برابر ویروس موزائیک زرد کدو،بیماریهای گیاهی.

28-بابک عبدالهی مندولکانی، حیدر عزیزی، 1393، شناسایی نشانگرهایISSR پیوسته با صفات مورفولوژیک در جمعیتهای یونجه زراعی(Medicago sativa L.)،مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران).

29-ساسان رحمانپور،بابک عبدالهی مندولکانی، مرتضی قدیم زاده، 1393، ارزیابی توده های بومی و هیبریدهای ملون (Cucumis melo L) با استفاده از نشانگرهای ISSR،ژنتیک نوین.

30-زینب محسنی، بابک عبدالهی مندولکانی، ایرج برنوسی، رضا درویش زاده، حمید حاتمی ملکی، مهناز حیدری ریکان، 1392، مطالعه سیتوژنتیکی و موقعیت تکاملی دو گونه bracteatum و Sumniferum از جنس Papver،ژنتیک نوین.

31-سکینه عبدی، مهدی تاج بخش، بابک عبدالهی مندولکانی، میر حسن رسولی صدقیانی، 1392، تاثیر بقایای گیاهی به عنوان کود سبز بر معدنی شدن نیتروژن خاک در شرایط تنش خشکی،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک.

32-سکینه عبدی، مهدی تاج بخش، بابک عبدالهی مندولکانی، میر حسن رسولی صدقیانی، 1391، بررسی اثر کود سبز برمیزان ماده آلی و نیتروِژن خاک،دانش زراعت.

33-ندا مرادی، میرحسن رسولی صدقیانی، ابراهیم سپهر، بابک عبدالهی مندولکانی، 1391، تاثیر اسیدهای سیتریک و اگزالیک بر ویژگیهای جذب فسفر در برخی خاک های آهکی،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک.

34-سمیرا متاعی، مهدی تاجبخش، رضا امیرنیا، بابک عبدالهی مندولکانی، 1391، تغییرات عملکرد و صفات کیفی ذرت شیرین تحت تاثیر کودهای ریزمغذی و روش مصرف آنها،نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی).

35-بابک عبدالهی مندولکانی، 1391، بررسی تنوع ژنتیکی برخی جمعیتهای یونجه زراعی (Medicago sativa L) با استفاده از صفات مورفولوژیک،ژنتیک نوین.

36-بابک عبدالهی مندولکانی، 1390، تاثیر اسیدهای آلی با وزن ملکولی کم بر جذب فسفر در خاکهای آهکی،مجله تحقیقات آب و خاک ایران.

37- 1389، اثر دورهای ابیاری بر عملکرد و صفات گیاهی سیب زمینی،مجله علوم زراعی ایران.

38- 1389، ارزیابی جمعیتهای Triticum dicoccoides برای ژن مقاومت به زنگ زرد Yr15 با استفاده از نشانگر اختصاصی SC792،ژنتیک نوین.

39- 1389، تجزیه ارتباط برای صفات مورفولوژیک در بادام زمینی (Arachis hypogea L.)با استفاده از نشانگرهای SSR،مجله علوم زراعی ایران.

40- 1388، ارزیابی رتروترنسپوزون ها به عنوان نشانگرهای ملکولی در گندم،ژنتیک نوین.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (82)

1- 1388, Comparative analysis of Genetic Similarity Among Bread Weat Cultivars Using AFLP, DAF and RAPD Markers,ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی.

2- 1393, Effect of methyl jasmonate on catalase activity and total protein in basil,سومین کنگره ملی گیاهان دارویی, مشهد,ایران.

3- 2010, evaluation of organic acid and soil phosphorous reactions in calcareous soil of iran,current condition of soil surface conservation and reporduction of soil fertility, الماتی,قزاقستان.

4- 2013, Genetic diversity in natural and planted populations of waslnut (Juglans regia) using SSR marker in western Azarbayjan province,دومین کنفرانس بین المللی کشاورزی و منابع طبیعی, کرمانشاه,ایران.

5- 2012, Multiple shoot induction and direct regeneration from epicotyl explants of teucrium polium L (Laminaceae), a valuable medicinal plant,5th internationsl symposium Breeding Research on Medicinal and Aromatic Plants, وین,اطریش.

6- 2009, The Effects of Prechilling, Scarification, Chemical Teatments and Preheating Shock on Seed Gerimination on Caper (Capparis ovata Dest.),Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi.

7- 1390، ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندمهای زراعی ایران با استفاده از نشانگرهای ISSR،پنجمین همایش یافته های پژوهشی کشور (غرب کشور)، سنندج،ایران.

8- 1392، ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام هیبرید و توده های بومی ملون ایرانی (Cucumis melo L) با استفاده از نشانگرهای IRAP، REMAP و ISSR،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران و جهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، تهران،ایران.

9- 1392، ارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی IRAP،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

10- 1391، ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده های گیاه دارویی Teucrium polium با نشانگرهای ISSR،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

11- 1391، ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی جمعیتهای یونجه زراعی با استفاده از نشانگرهای SSR،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

12- 1392، ارزیابی تنوع ژنتیکی رقمهای مختلف انگور با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و ISSR،دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ملایر،ایران.

13- 1391، ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک ارقام زراعی گندم نان (Triticum aestivum L) با تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

14- 1390، ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای مختلف گندم نان با استفاده از نشانگرهای ISSR،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،ایران.

15- 1388، ارزیابی مقاومت به توتون در مرحله گیاهچه ای،اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی، بیرجند،ایران.

16- 1388، ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی پنج گیاه در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه،اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی، بیرجند،ایران.

17- 1390، ارزیابی مقایسه ای نشانگرهای ISSR و نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزونها جهت مطالعه تنوع ژنتیکی لاینهای گندم نان،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،ایران.

18- 1391، ارزیابی واکنش لاینهای اینبرد نوترکیب آفتابگردان (Helianthus annuus L) به بیماری پوسیدگی اسکلروتینایی،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

19- 1392، القای جوانه های نابجا و باززایی مستقیم در گیاه داروئی گلپوره،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران و چهارمین همایش ملی انجمن ایمنی زیستی ایران، تهران،ایران.

20- 1392، ببرسی مقایسه ای نشانگرهای SSR و ISSR جهت ارزیابی تنوع ژِنتیکی جمعیتهای یونجه زراعی (Medicago sativa)،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، تهران،ایران.

21- 1390، بررسی اثر انواع شبدر بر میزان نیتروژن بیولوژیک خاک،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشور (غرب کشور)، سنندج،ایران.

22- 1387، بررسی اثرات آللوپاتیک پنج گونه گیاهی بر ویژگی های رشد کلزای بهاره(Brassica Napus Olifera L)،سومین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی.

23- 1388، بررسی اثرات تنشهای شوری و خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه پنج گیاه کود سبز،اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی، بیرجند،ایران.

24- 1389، بررسی اثرات کاربرد کودهای اهن روی و منگنز و مقایسه دو روش مصرف انها بر روی میزان عملکرد و قند موجود در دانه ذرت شیرین،اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، اصفهان،ایران.

25- 1388، بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد بر درصد و سرعت جوانه زنی در گیاه روغنی بذرک،همایش ملی گیاهان دانه روغنی.

26- 1389، بررسی تاثیر کود سبز بر میزان نیتروژن بیولوژیک خاک به عنوان جایگزین کودهای شیمیایی،اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، اصفهان،ایران.

27- 1389، بررسی تاثیر گیاهان گرامینه و براسیکاسه به عنوان کود سبز بر حاصلخیزی خاک،اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، اصفهان،ایران.

28- 1389، بررسی تاثیر گیاهان لگوم به عنوان کود سبز بر میزان نیتروژن قابل استفاده خاک،اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، اصفهان،ایران.

29- 1388، بررسی تنوع بین گونه های مختلف اژیلوپس با استفاده از روشهای اماری چند متغیره،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

30- 1391، بررسی تنوع ژنتیک و روابط فیلوژنتیک در Papaver bracteatum و Papaver somniferum،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

31- 1392، بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و لاینهای گندم نان (Triticum aestivum L) با نشانگرهای SSR،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

32- 1391، بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده های بومی و ارقام هیبرید خربزه (Cucumis melo L) با استفاده از نشانگرهای ISSR،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

33- 1389، بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی برخی یونجه های زراعی تتراپلوئیدبا استفاده از نشانگرهای ISSR،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ایران،ایران.

34- 1393، بررسی تنوع ژنتیکی گردوهای ایرانی (Juglans regia L.) با نشانگرهای SSR،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

35- 1393، بررسی تنوع ژنتیکی لاینهای گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای ISSR،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

36- 1391، بررسی چندشکلی ادغامی رتروترنسپوزونهای LTR و تنوع ژنتیکی آفتابگردان (Helianthus annuus l) با استفاده از نشانگرهای IRAP و REMAP،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

37- 1393، بررسی روابط ژنتیکی ارقام مختلف انگور (Vitis vinifera) با استفاده از نشانگر رتروترانسپوزونی IRAP،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

38- 1392، بررسی روابط ژنتیکی ارقام مختلف انگور با استفاده از نشانگر رتروترنسپوزونی REMAP،دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ملایر،ایران.

39- 1391، بررسی فعالیت رتروترنسپوزونها و تنوع ژنتیکی آفتابگردان (Helianthus annus L) با استفاده از نشانگرهای IRAP و REMAP،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

40- 1393، بررسی مقایسهای نشانگرهای مبتنی بر خانواده رتروترنسپوزون و ISSR جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت جو زراعی (Hordeum vulgare L.)،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

41- 1392، بستا به عنوان عامل انتخابی مناسب برای تراریختی جلبک Dunalilla tertiolecta،همایش ملی بیوتکنولوژی ایران و همایش ملی انجمن ایمنی زیستی ایران، تهران،ایران.

42- 1393، بهینه سازی استخراج DNA (با خلوص بالا) از نمونه های برگی گیاه زردآلو (Prunus armeniaca L.)،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

43- 1391، بیان اختصاصی بافت ژن cry3Aa تحت کنترل پیشبر PEPC ذرت در گیاهان تراریخته چغندرقند،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

44- 1392، بیان ژن آنتی ژن سطحی هپاتیت (HBsAg) در ریز جلبک Dunalilla tertiolecta،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، تهران،ایران.

45- 1392، پیش شرطی کردن بذر با سیتوکنین و باززایی مستقیم شاخساره های متعدد در گیاه دارویی گلپوره (Teucrium polium)،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، تهران،ایران.

46- 1394، تاثیر تنش خشکی بر روی ترکیبات اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L)،سومین همایش ملی و پژوهشهای محیط زیست و کشاورزی ایران، همدان،ایران.

47- 1387، تاثیر سرما دهی، خراش دهی شیمیایی و مکانیکی، پیش گرمایی برروی جوانه زنی بذر کاپاریس،خلاصه مقالات اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی ایران.

48- 1393، تاثیر متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیداز و فنیل آلانین آمونیالیاز در ریحان،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات، کرج،ایران.

49- 1394، تأثیر متیل جاسمونات بر بیان ژن چاویکول O متیل ترانسفراز در گیاه ریحان،اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،ایران.

50- 1393، تأثیر متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در گیاه ریحان (Ocimum bacilicum L.)،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

51- 1391، تجزیه ارتباط برای صفات مورفولوژیک در جمعیتهای مختلف یونجه زراعی با استفاده از نشانگرهای ISSR،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

52- 1391، تجزیه ارتباط برای صفات مورفولوژیک در جمعیتهای یونجه زراعی (Medicago sativa L) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی IRAP،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

53- 1394، تجزیه ارتباط صفات زراعی در گندم نان با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی،اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران،ایران.

54- 1392، تنوع ژنتیکی 8 جمعیت گیاه دارویی گلپوره (Teucrium polium) با نشانگرهای ISSR،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، تهران،ایران.

55- 1392، تنوع ژنتیکی در جمعیتهای خربزه با نشانگرهای IRAP و REMAP،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، تهران،ایران.

56- 1394، تنوع ژنتیکی در لاین های گندم نان با نشانگرهای SSR،اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،ایران.

57- 1393، تنوع ژنتیکی مبتنی بر نشانگرهای SSR در ارقام تجارتی گندم نان ( Triticum aestivum L.)،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات، کرج،ایران.

58- 1391، توسعه نشانگرهای IRAP و REMAP جهت بررسی تنوع ژنتیکی در لاینهای آفتابگردان (Helianthus annuus L)،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

59- 1392، توسعه نشانگرهای REMAP جهت بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای کتان زراعی (Linum usitatissimum) و (Linum ustriacum)،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، تهران،ایران.

60- 1392، توسعه نشانگرهای REMAP در نخود زراعی (Cicer arietinum L) جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، تهران،ایران.

61- 1390، توسعه نشانگرهای REMAP در یونجه های زراعی (Medicago sativa L) جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،ایران.

62- 1389، توسعه نشانگرهای رتروترنسپوزونیIRAP در یونجه های یکساله Medicago sativa L برای ارزیابی تنوع ژنتیکی،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

63- 1392، چند شکلی حاصل از عناصر رتروترنسپوزونی Tvv1 و Huben در ارقام انگور،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

64- 1391، چند شکلی حاصل از عناصر رتروترنسپوزونی در جمعیتهای خربزه با استفاده از نشانگرهای REMAP،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

65- 1392، چندشکلی ادغامی رتروترنسپوزونها در ژنوتیپ های گندم دوروم،کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی، اصفهان،ایران.

66- 1392، چندشکلی ادغامی رتروترنسپوزونها و تنوع ژِنتیکی در برخی جمعیتهای کتان زراعی (Linum usitatissimum) و وحشی (Linum ustriacum)،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، تهران،ایران.

67- 1390، چندشکلی ادغامی رتروترنسپوزونها و تنوع ژنتیکی در ارقام تجارتی گندم نان ایران،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،ایران.

68- 1392، چندشکلی ادغامی رتروترنسپوزونها و تنوع ژنتیکی در برخی توده های نخود زراعی (Cicer arietinum L) با استفاده از نشانگرهای IRAP و REMAP،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، تهران،ایران.

69- 1391، چندشکلی حاصل از عناصر رتروترنسپوزونی Tms1Ret1 و Tps12a در نخود معمولی (Cicer arietinum L)،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

70- 1391، چندشکلی رتروترنسپوزونها در جمعیت های کتان زراعی (Linum usitassimum L) ایران،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

71- 1393، چندشکلی و سن تکاملی برخی خانوادههای رتروترنسپوزونی انگور با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیک،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

72- 1391، شناسایی مکان ژنهای مقاومت جزئی به بیماری پوسیدگی اسکلروتینایی ساقه در آفتابگردان،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

73- 1392، شناسایی نشانگرهای بالقوه پیوسته با محتوای روی دانه در جو،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، تهران،ایران.

74- 1392، فعالیت و چندشکلی ادغامی رتروترنسپوزونها در برخی جمعیتهای خربزه،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، تهران،ایران.

75- 1393، کاربرد نشانگرهای ملکولی SSR در تحقیقات علوم جنگل،دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل، سنندج،ایران.

76- 1389، مطالعه اثرات متقابل میزبان-پاتوژن با استفاده از تکنیک میانه اراسته،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

77- 1388، مطالعه تاثیر تنظیم کننده های رشد بر درصد و سرعت جوانه زنی در گیاه روغنی گلرنگ،همایش ملی گیاهان دانه روغنی.

78- 1389، مطالعه تنوع ژنتیکی با استفاده از داده های ملکولی حاصل از نشانگرهای ملکولی،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

79- 1393، مطالعه تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپهای زردآلو (Prunus armeniaca) با استفاده از نشانگر رتروترنسپوزونی IRAP،دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان،ایران.

80- 1391، مقایسه چندشکلی رتروترنسپوزونهای Native و Non-native در گندم نان،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

81- 1392، مقایسه ی پرایمرهای قلابدار و غیر قلابدار ISSR در بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتها گیاه دارویی مریم نخودی،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، تهران،ایران.

82- 1392، مکان یابی ارتباطی برای مقاومت به ویروس ZYMV در ارقام هیبرید و توده های بومی ملون ایرانی با استفاده از نشانگرهای ISSR،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، تهران،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-بابک عبدالهی مندولکانی، - 2.ایرج برنوسی 15% - 3.مراد جعفری 15% - 4.رضا درویش زاده 15%، 1391، بررسی تنوع ژنتیکی برخی جمعیت های یونجه با استفاده از نشانگرهای SSR، IRAP و REMAP،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2-بابک عبدالهی مندولکانی، - 2.میرحسن رسولی صدقیانی 20% - 4.ابراهیم سپهر 10% - 5.مراد جعفری 10%، 1394، شناسایی نشانگرهای ملکولی پیوسته با نواحی کروموزومی کنترل کننده کارایی جذب روی در جو Hordeum vulgare L،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-بابک عبدالهی مندولکانی، 1392، نشانگر مولکولی R-RAP،دانشگاه اروميه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،ايران.
پایان نامه ها (39)

1-طاهر منصور كشتيبان، 1393، تاثير محلول پاشي سايكوسل و اسيد هيوميك بر برخي صفات فيزيولوژيك و مورفولوژيك آفتابگردان روغني تحت تنش خشكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-ليلا حسني، 1393، تاثير متيل جاسمونات بر بيان ژنهاي كد كننده آنزيمهاي CVOMT و C4H و فعاليت آنزيمهاي آسكوربات پراكسيداز و گاياكول پراكسيداز در ريحان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-محمد علي پور، 1394، ارتباط بين الگوي بيان ژنهاي فنيل آلانين آمونيالياز و اوژنول O- متيل ترانسفراز و اجزاي اسانس تحت شرايط خشكي در ريحان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-الهام عيوض پور، 1394، تاثير تنش خشكي بر بيان برخي ژنهاي دخيل در بيوسنتز فنيل پروپانوئيدها و اجزاي اسانس در ريحان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-آرش جليل زاده، 1393، اثر محلول پاشي متانول، اسيد هوميك و اسيد ساليسيليك بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام مختلف سويا (Glycine max L)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

6-زليخا طالب زاده، 1391، تراريختي ريز جلبك Dunaliella salina با ژن رمز كننده آنتي ژن سطحي هپاتيت B (HBsAG)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

7-آرام نوري، 1394، الگوي بيان ژنهاي فنيل آلانين آمونيالياز 2 (PAL2) و پروتئين شبه توماتين (TLP) در پاسخ به جدايه هاي قارچ عامل بيماري اسكلروتينيا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-فريبا قادري، 1392، اشباع نقشه ژنتيكي جو با استفاده از جمعيت دابل هاپلوئيدي حاصل از تلاقي Clipper Sahara3771، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-آيدا طاهري، 1393، ارزيابي تنوع ژنتيكي و تجزيه ارتباط برخي صفات فيزيولوژيك در نهالهاي گردو (Juglans regia L.) تحت شرايط خشكي با استفاده از نشانگرهاي SSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-ابراهيم بروكي ميلان، 1393، تاثير متيل جاسمونات بر بيان ژنهاي EOMT و PAL و فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيدانت در ريحان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-رخساره رحماني اصل، 1392، بررسي تنوع ژنتيكي ارقام و لاينهاي گندم نان با نشانگر SSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-راحله ابراهيمي، 1392، بهينه سازي القا و شرايط كشت ريشه مويين در گياه دارويي گل ميموني بياباني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

13-چنور محمدي، 1392، بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي دست كاشت و طبيعي گردو (Juglans regia L) با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره در استان آذربايجانغربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-معصومه فرخ نيا، 1392، چندشكلي ادغامي برخي خانواده هاي رتروترنسپوزوني در انگور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-نشميل مرزنگ، 1392، فعاليت انتقالي و چندشكلي ادغامي رتروترنسپوزونها در ارقام و لاينهاي گندم دوروم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-زينب محسني، 1390، بررسي كاريوتيپ و تنوع ژنتيكي در Papaver somniferum و برخي جمعيتهاي Papaver bracteatum با نشانگر ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-سمانه عابدي، 1390، بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي گل جاليز ايران با استفاده از نشانگرهاي ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

18-سهيلا قلي زاده، 1390، ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپهاي توتون با استفاده از نشانگر ريزماهواره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-سحر داشچي، 1390، ارزيابي تنوع ژنتيكي ارقام و لاينهاي گندم نان (triticum aestivum L) با نشانگرهاي ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-شيلان نصري، 1390، چندشكلي ادغامي رتروترنسپوزونها و تنوع ژنتيكي در ارقام و لاينهاي گندم نان (Triticum aestivum L) با استفاده از نشانگرهاي IRAP و REMAP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-مينا جوان قليلو، 1390، تاثير برخي مواد ضد تعرق روي صفات گياهي، عملكرد و اجزاي عملكرد سويا تحت شرايط محدوديت آبياري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

22-سميرا صفي يار، 1390، ارزيابي تنوع ژنتيكي و روابط خويشاوندي اجداد وحشي گندم (آژيلوپس) با استفاده از نشانگرهاي رتروترنسپوزوني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

23-الميرا ايرانشهر، 1390، ارزيابي كارآيي ارقام مختلف گندم از لحاظ جذب و مصرف فسفر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

24-سميرا باغبان طبيعت، 1390، مطالعه كارآيي جذب روي در ژنوتيپهاي مختلف گندم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

25-سرور ارژنگ، 1390، بررسي تنوع ژنتيكي صفات مورفولوژيكي در لاينهاي گندم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-حيدر عزيزي، 1390، بررسي ساختار و تنوع ژنتيكي برخي جمعيتهاي يونجه با استفاده از نشانگرهاي ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-سميرا متاعي، 1389، بررسي كاربرد خاكي و محلول پاشي كودهاي ريزمغذي بر روي عملكرد و اجزاي عمكرد در ذرت شيرين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

28-سعيد حق نظري، 1389، تاثير تيمار پيش از كاشت بذر بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد در ارقام ذرت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

29-مهدي رحيمي كباران، 1389، تاثير تاريخهاي مختلف برداشت بروي كيفيت و كميت دانه (بذر) گلرنگ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

30-ندا مرادي قزلداغ، 1389، تاثير اسيدهاي آلي با وزن ملكولي كم بر جذب فسفر در خاكهاي آهكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

31-راهله نوروزي قره تپه، 1391، ارزيابي تنوع ژنتيكي توده هاي مختلف گياه دارويي Teucrium polium L با نشانگزهاي ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

32-حسين عباسي هولاسو، 1391، تنوع ژنتيكي در برخي جمعيت هاي كتان زراعي و وحشي با استفاده از نشانگرهاي رتروترنسپوزوني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-سعيده غلامزاده خويي، 1391، چندشكلي حاصل از عناصر رتروترنسپوزوني در جمعيتهاي خربزه با نشانگرهاي IRAP و REMAP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-معصومه عموزاده، 1391، شناسايي مكان ژنهاي كنترل كننده ي مقاومت جزئي به بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي طوقه در آفتابگردان (Helianthhus annus L)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-سولماز نجفي، 1391، Karyotype characterization of some species of Aegilops from Turkery and Iran، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

36-سكينه عبدي، 1391، متداول كردن برخي گياهان به عنوان كود سبز در شرايط معمولي، شور و كم آب، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

37-اشكان بصيرنيا، 1391، مطالعه چندشكلي ادغامي رتروترنسپوزونها و تنوع ژنتيكي در آفتابگردان (Helianthus annuus L) با استفاده از نشانگرهاي IRAP و REMAP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-زهرا آقاعلي، 1391، ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي نخود (Cicer arietinum L) با استفاده از نشانگرهاي مبتني بر رتروترنسپوزونها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-ساسن رحمان پور، 1391، ارزيابي تنوع ژنتيكي و تجزيه ارتباط براي مقاومت به ويروس زرد كدو ZYMV در توده هاي بومي خربزه ايراني (Cucumis melo L) با استفاده از نشانگرهاي ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.