• نام و نام خانوادگی
  • عباس صمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد تمام
 • بخش مربوطه
  • گروه خاک شناسی
 • ایمیل
  • a.samadi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (35)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (16)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عباس صمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد تمام
 • بخش مربوطه
 • گروه خاک شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (35)

1-عباس صمدی, "Level, pattern, and risk assessment of the selected soil trace metals in the calcareous-cultivated Vertisols", Chemistry and Ecology, 2015.

2-Salar Rezapour, A. Taghipour and A. Samadi, "Modications in selected soil attributes as in?uenced by long-term continuous cropping in a calcareous semiarid environment", Natural Hazards, 2014.

3-عباس صمدی, "Characterization of parameters of sorption isotherm models of cadmium in selected semi-arid region agricultural cambisols and calcisols", Arabian journal of geosciences, 2013.

4-عباس صمدی, "IMPACT OF CONTINUOUS SUGAR BEET CROPPING ON POTASSIUM QUANTITY-INTENSITY PARAMETERS IN CALCAREOUS SOILS", Journal of Plant Nutrition, 2012.

5- "Some biochemical properties of guaiacol peroxidases as modified by salt stress in leaves of salt-tolerant and", African Journal of Biotechnology, 2011.

6- "Potassium Supplying Power of Selected Alkaline-Calcareous Soils in the North-west of Iran", Journal of Agricultural Science and Technology, 2011.

7- "Impact of Clay Mineralogy and Landscape on Potassium", Journal of Agricultural Science and Technology, 2010.

8- "An Assessment of the Variation in Soil Properties within and Between LandForm in the Amol Region, Iran", GEODERMA, 2009.

9- "Genotypic Variation in P Efficiency of Selected Iranian Cereals in Greenhouse Experiment", International Journal of Plant Prroduction, 2009.

10- "Effect of Particle Size Distribution of Perlite and Organic Media on Cucumber in Hydroponic System", Indian Journal of Horticulture, 2009.

11- "Long-Term Cropping on Potassium Release and Behaviors", Archives of Agronomy and Soil Science, 2009.

12- "Predicting Potassium Fertilizer Requirement Using Exchange Isotherm Approach in Relation to Soil Characteristics", Archives of Agronomy and Soil Science, 2009.

13- "Effect of Continuos Cropping on Potassium Forms and Potassium Adsorption Characteristics in Calcareous Soil of Iran", Aust. J. Soil Res., 2008.

14- "Nitrogen Fixation Potential of Imported and Native Rhizobial Strains in Symbiosis with Clover", Tropical Agriculture, 2006.

15- "Contribution of Inorganic Fractions to Plant Nutrition in Alkaline-Calcareous Soils", J. Agric. Sci. Technol., 2006.

16- "Contribution of Inorganic Phosphorus Fractions to Plant Nutrition in Alkaline-Calcareous Soils", J.Agric. Sci.Technol, 2006.

17- "Phosphorus Sorption Characteristics in Relation to Soil Properties in Some Calcareous Soils of Western Azarbaijan Province", Journal of Agriculture Science Technology, 2006.

18- "Potassium Exchange Isotherm as a Plant Availability Index in Selected Calcareous Soils of Western Azarbaijan Province, Iran", J. Turkish Agric. Forest., 2006.

19- "Temporal Changes in Available Phosphorus in Some Calcareous Solis", J. Agric. Sci. Technol., 2006.

20- "A Study on Distribution of Forms of Phosphorus in Calcareous Soils of South Western Australia", J. Agric. Sci. Technol., 2003.

21- "Predicting Phosphate Fertilizer Requirement Using Sorption Isotherms in Some Calcareous Soils of Western Azarbaijan province, Iran", Communication in Soil Science and Plant Analysis, 2003.

22- "Effects of Long-Term Continuous Cropping of Sunflower on K Forms", Journal of Agricultural Sciences, 2000.

23-سما پاکروان اصل، علامرضا ولیزاده، عباس صمدی، خشنود علیزاده و جلیل اصغری, "اثرات باقیمانده کود فسفاتی غلات بر جذب فسفر، عملکرد ماشک گل سفید و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در شرایط دیم سردسیز", نشریه زراعت دیم ایران, 1394.

24-عباس صمدی, "ارزیابی عصاره گیرهای مختلف برای تعییین پتاسیم قابل استفاده ذرت در خاک های آهکی استان کردستان", تخقیقات غلات, 1393.

25-ناصر میران و عباس صمدی, "تعیین و استفاده از نرم های دریس برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای چغندرقند", دانش آّب و خاک, 1393.

26-لیلا مهدی زاده، فرخ اسد زاده و عباس صمدی, "کاربرد مدل های ریاضی در توصیف توزیغ اندازه ذرات در رسوبات پشت بندهای رسوب گیر متوالی", نشریه علمی-پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز, 1393.

27-عباس صمدی و ابراهیم سپهر, "استفاده از هم دماهای جذب فسفر در تعیین نیاز کودی غلات", علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک, 1392.

28-عباس صمدی, "ارزیابی وضعیت تغذیه ای چغندرقند با استفاده از روش DRIS و مقایسه آن با روش DOP", علوم آب و خاک, 1391.

29-عباس صمدی, "اندوزش و تحمل آلودگی کادمیومی خاک توسط ارزن وحشی", مجله مدیریت خاک و تولید پایدار, 1391.

30-عباس صمدی, "جذب و واجذب سرب در برخی از خاک های آهکی استان آذربایجان غربی", نشریه آب و خاک, 1390.

31- "تعیین اعداد مرجع روش تلفیقی تشخیص و توصیه (DRIS) و مقایسه آن با روش انحراف از درصد بهینه (DOP) در انگور سفید بیدانه", مجله پژوهش های خاک, 1389.

32- "شکل های مختلف پتاسیم و روابطQ/I در خاکهای تحت کشت آفتابگردان(منطقه خوی)", مجله علم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی, 1387.

33- "اثر شوری حاصل از کلرید سدیم و مخلوط املاح بر غلظت پرولین و برخی شاخص های رشد گوجه فرنگی در همزیستی با قارچ های میکوریز آربوسکولار", مجله علوم کشاورزی ایران, 1385.

34- "اثر قارچهای میکوریز آربوسکولار بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در گوجه فرنگی تحت شوری حاصل از NaCl و مخلوط املاح", مجله علوم خاک و آب, 1385.

35- "شکلهای مختلف فسفر در برخی خاک های آهکی استان فارس و رابطه آنها با ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک", علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی, 1382.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1- ". اثرات باقیمانده کود فسفاتی بر عملکرد ماشک و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در شرایط دیم", دوازدهمین کنگره علوم علوم خاک ایران, 1390, تبریز,ایران.

2- "Assessing Rrelationships of Potassium Availability Indexes with Plant Growth Yield", ISTRO-Conference, 2005, Brno, Czeck.

3- "Cadmium Fractions as Affected by Long-Term Cultivation and Fertilization History in Some Calcareous Soils of Semi-Arid Region", 8th international soil science congress, 1391, Izmir,Turkey.

4- "Changes in Added Available Phosphorus with Time in Contrasting Calcareous Soils with Mediterranean Type of Climate", 7th International Meeting on Soils with Mediterranean Type of Climate, 2001, Bari, Italy.

5- "Distribution of zinc fractions as affected by cropping in calcareous soils of north-west of Iran", International Scientific Conference «Current condition of soil surface, 2010, الماتی,قزاقستان.

6- "Effect of continuous cultivation on soil cadmium fractions in cultivated and adjacent virgin lands in north-west of Iran", International Scientific Conference «Current condition of soil surface, 2010, الماتی,قزاقستان.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-عباس صمدی, - 2.منوچهر کرکان دارغلو, "تعیین مناسب ترین بستر کشت محلول غذایی و منبع کود پتاسیمی برای خیار و توت فرنگی در سیستم بدون خاک", دانشگاه ارومیه, 1386.

2- "رابطه خواص خاک با شاخصهای جذب فسفر", دانشگاه ارومیه, 1381, کاربردی.
پایان نامه ها (16)

1-روژين حسيني نيا, "اعتبارسنجي مدل رگرسيوني حاصل از مطالعات همدماهاي جذب جهت تعيين نياز كودي فسفر در گياهان زراعي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

2-الميرا شهنازي كوزه كناني, "اثرات گوگرد و تيوباسيلوس بر توزيع شكل‌هاي فسفر در خاك‌هاي آهكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

3-طه صفري, "تاثير نسبت هاي مختلف نيترات به آمونيم به تاسيم بر عملكرد و توليداسانس گياه دارويي نعنا فلفلي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

4-سميرا اشرف¬نژاد پاشاكي, "تعيين شكل¬هاي معدني فسفر در يك رديف ارضي در استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

5-شيرين خنتان, "اثر تركيب يوني و قدرت يوني بر جذب فسفر در خاك هاي شور و آهكي در استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

6-دائي حسني، م, ". اثر تنش شوري بر تغييرات بيوشيميايي-فيزيولوژيكي سيستم آنتي اكسيداني گياه گلرنك. گروه علوم گياهي", پایان نامه دكترا, 1389, استاد مشاوره.

7-ممتاز، ح. ر, "بررسي خواص پدومرفولوژيك و فيزيكي-شيميايي در رديف هاي مختلف توپوگرافي خاك هاي شاليزاري منطقه آمل و ارزيابي تناسب اراضي براي برنج و دانه هاي روغني", پایان نامه دكترا, 1388, استاد مشاوره.

8-عبدالهي، م, ". توزيع شكل هاي معدني فسفر در خاك هاي آهكي تحت زراعت چغندرقند و اراضي غيرزراعي همجوار در استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

9-ميركي، گ, ". اثر زراعت مستمر بر خصوصيات جذب فسفر در خاك هاي آهكي استان آذربايجان غربي. گروه مهندسي علوم خاك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

10-حاجي زاده، ش, "توزيع شكل هاي شيميايي روي و كادميوم در خاك هاي آهكي زراعي و غيرزراعي همجوار در استان آذربايجان غربي.", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

11-رجبي، ب, ". اثر كشت مستمر بر جذب و واجذب سرب در برخي از خاك هاي آهكي در استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

12-حاجي زاد، ش, "بررسي روابط كميت به شدت در برخي خاك هاي آهكي و ارتباط آنها با كاني شناسي رس ها در استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

13-• جعفرلو، ع. م, "تعيين تراكم و بستر كشت مناسب براي پرورش توت فرنگي رقم سلوا درسيستم كشت هيدروپونيك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

14-رضاپور، ر, ". مطالعه تاثير اقليم بر تشكيل و تكامل خاك و كاني شناسي رس در استان آذربايجان غربي", پایان نامه دكترا, 1388, استاد راهنما.

15-ميران، ن, "ارزيابي وضعيت تغذيه اي چغندرقند با روش دريس و مقايسه آن با روش انحراف از درصد بهينه در استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

16-رشيد شمالي، آ, ". بررسي پتانسيل بيش اندوزي روي و كادميوم توسط برخي گياهان بومي آذربايجان غربي، ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.