• نام و نام خانوادگی
  • مهدی امنیت طلب
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
  • m.amniat-talab@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

پروفسور مهدی امنیت طلب ، 

استادیار گروه فیزیک دانشگاه ارومیه (1384 تا 1390)

دانشیار گروه فیزیک دانشگاه ارومیه (1390 تا 1394)

استاد گروه فیزیک دانشگاه ارومیه (1394 تا کنون) 

سابقه اجرایی و مدیریتی:

1- مدیر گروه فیزیک،  1393 تا 1395

2- رییس دانشکده علوم،  1396 تا کنون

تخصص اصلی: اپتیک کوانتومی و اطلاعات کوانتومی،

فارغ التحصیل مقطع دکترا از دانشگاه بورگون فرانسه،  1384

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (35)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (42)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (33)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی امنیت طلب
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
        بیوگرافی کوتاه

پروفسور مهدی امنیت طلب ، 

استادیار گروه فیزیک دانشگاه ارومیه (1384 تا 1390)

دانشیار گروه فیزیک دانشگاه ارومیه (1390 تا 1394)

استاد گروه فیزیک دانشگاه ارومیه (1394 تا کنون) 

سابقه اجرایی و مدیریتی:

1- مدیر گروه فیزیک،  1393 تا 1395

2- رییس دانشکده علوم،  1396 تا کنون

تخصص اصلی: اپتیک کوانتومی و اطلاعات کوانتومی،

فارغ التحصیل مقطع دکترا از دانشگاه بورگون فرانسه،  1384

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترا PhD، 1380 تا 1384 ، فیزیک اتمی مولکولی، شاخه اپتیک و اطلاعات کوانتومی،دانشگاه بورگون، فرانسه Bourgogne University، FRANCE.

2-کارشناسی ارشد M.Sc، 1372 تا 1375، فیزیک Physics ،دانشگاه تربیت مدرس Tarbiat Modarres University.

3-کارشناسی، 1368 تا 1372، فیزیک کاریردی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (35)

1-M. Jafarzadeh, H. Rangani Jahromi, and M. Amniat-Talab, 2018, Teleportation of quantum resources and quantum Fisher information under Unruh effect,Quantum Information Processing.

2-B. Farajollahi, M. Jafarzadeh, H. Rangani Jahromi, and M. Amniat-Talab, 2018, Estimation of temperature in micromaser-type systems,Quantum Information Processing.

3-E. Rezaei Fard, K. Aghayar, and M. Amniat-Talab, 2018, Quantum pattern recognition with multi-neuron interactions,Quantum Information Processing.

4-S Mirza-Zadeh, M Saadati-Niari, and M Amniat-Talab, 2018, Coherent superposition of states in N-pod systems by hyperbolic-tangent coincident pulses,Laser Physics Letters.

5-S. Mirza-Zadeh، M. Saadati-Niari and M. Amniat-Talab، 2017، Creation of N-partite W-states by adiabatic passage and pulse area techniques،Journal of Modern Optics.

6-محسن ایزیاری، مقصود سعادتی نیاری، رضوان خادم حسینی، مهدی امنیت طلب, 2016, Creation of N-atom GHZ state in atom-cavity-fiber system by multi-state adiabatic passage,Optical and Quantum Electronics.

7-حسین رنگانی جهرمی، مهدی امنیت طلب, 2015, Geometric phase, entanglement, and quantum fisher information near the saturation point,Annals of physics.

8-حسین رنگانی جهرمی، مهدی امنیت طلب, 2015, Noncyclic geometric quantum computation and preservation of entanglement for a two-qubit Ising model,QUANTUM INFORMATION PROCESSING.

9-حسین رنگانی جهرمی، مهدی امنیت طلب, 2015, Precision of estimation and entropy as witnesses of non-Markovianity,Annals of physics.

10-مهدی امنیت طلب، مقصود سعادتی نیاری, 2015, Synthesis of fast qudit gates by a train of coincident pulses,THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D.

11-مقصود سعادتی نیاری، مهدی امنیت طلب, 2014, creation of coherent superposition of states in N-pod systems by a train of coincident pulses,journal of modern optics.

12-مهدی امنیت طلب، مقصود سعادتی نیاری, 2014, Superposition of states in multi-lambda systems via generalized pulse area method,Journal of Modern Optics.

13-شیرین انفراد، مهدی امنیت طلب، مقصود سعادتی تیاری, 2014, creation of cluster state of four ions in ion trap system by individual addressing,Optik.

14-مهدی امنیت طلب. حسین رنگانی جهرمی, 2013, Design of geometric phase gates and controlling the dynamic phase for a two-qubit Ising model in magnetic fields,Proceedings of the Royal Society A.

15-مهدی امنیت طلب. حسین رنگانی جهرمی, 2013, On the entanglement and engineering phase gates without dynamical phases for a two-qubit system with Dzyaloshinski-Moriya interaction in magnetic field,QUANTUM INFORMATION PROCESSING.

16-مهدی امنیت طلب. حسین رنگانی جهرمی. ساره گلکار, 2013, Berry Phases and Entanglement of a Two Spin-1/2 Model with Dzyaloshinski-Moriya Interaction in Magnetic Fields,INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS.

17-مهدی امنیت طلب. حسین رنگانی جهرمی, 2012, Relation between Berry phases and entanglement besides convergence of levels,THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D.

18-مهدی امنیت طلب. مقصود سعادتی . استفان گران, 2012, quantum state engineering in ion trap systems via adiabatic passage,THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D.

19- 2011, Fluctuation-induced conductivity and dimensionality in the new,THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B, 2011,10814.

20- 2011, Superposition of states by adiabatic passage in N-pod systems,Physical Review A.

21-اصغر اسماعیلی، حسن صدقی، میر مقصود گلزان، مهدی امنیت طلب, 2011, The normal state properties of Y based superconductors,J Supercond Nov Magn.

22- 2010, Implementation of single-qutrit quantum gates via,International Journal of Optics and Photonics.

23- 2007, Enhanced Alignment and Orientation of Polar Molecules by Vibrational Resonant Adiabatic Passage,The Journal of Chemical Physics.

24- 2007, Volume Ignition of 3He Pellets,Nucl.Instr.and Meth.A.

25- 2006, Quantum State Engineering in a Cavity by Stark-Chirped Rapid Adiabatic Passage,ELSEVIER Physics Letters A.

26- 2005, Atom-Photon, Atom-Atom, and Photon-Photon Entanglement Preparation by Fractional Adiabatic Passage,Journal of Physical Review A.

27- 2005, Decoherence-Free Creation of Atom-Atom Entanglement in a Cavity Via Fractional Adiabatic Passage,Journal of Physical Review A.

28- 2005, Quantum Averaging and Resonances: Two- Level Atom in A one- Mode Quantized Field,Journal of MATHEMATICAL PHYSICS.

29- 2004, Control of Localization and Suppression of Tunneling by Adiabatic Passage,J. PHYSICAL REVIEW LETTERS.

30- 2004, Generation of Multiphoton Fock States by Bichromatic Adiabatic Passage: Topological Analysis,Journal of Physical Review A.

31-ساره گلکار، مهدی امنیت طلب، سونیا ناصر، 1393، ایجاد درگاه های کوانتومی تک کیوتریت با روش گذار بیدرروی،پژوهش در فیزیک ایران.

32- 1389، تاثیر گسیل خودبخودی و اتلاف کاواک بر گذار بی دررو تحریکی رامان در داخل کاواک،پژوهش در فیزیک ایران.

33- 0، Implementation of Single- Qutrit Quantum Gates Via Tripod Adiabatic Passage،International Journal of Optics and Photoncs.

34- 0، اثر گسیل خود به خودی و اتلاف کاواک بر گذار بی دررو تحریکی رامان در داخل کاواک،مجله پژوهش فیزیک ایران.

35- 0، تولید حالتهای در هم تنیده W در سیستم چهار اتم دو ترازی اندرکنش کننده با کاواک با استفاده از روش گذار بی در رو چهار پایه،هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (42)

1- 2007, Quantum state Engineering and Quantum Networking by Adiabatic Passage,13th Annual Iranian Conference on Optics and Photonics.

2- 1390، اثر نامیزانی فاز برگذار بی دررو کسری در سیستم اتمی سه پایه،کنفرانس فیزیک ایران 1390، اورمیه،ایران.

3- 1391، انتقال جمعیت همدوس در سیستمهای چند پایه با روش پی-پالس،کنفرانس فیزیک ایران 1391، یزد،ایران.

4- 1391، انتقال حالتهای کوانتومی در یک شبکه کوانتومی با روش پی- پالس،کنفرانس فیزیک ایران 1391، یزد،ایران.

5- 1393، ایجاد تبدیل فوریه کوانتومی شش کیوبیتی در سیستمهای یون-تله با روش گذار بیدررو،کنفرانس فیزیک ایران، زاهدان،ایران.

6- 1389، ایجاد حالتهای کوانتومی تک - فوتون فوک در یک کاواک اپتیکی با روش گذار بی در روی اسکراپ و بررسی اثرات ناهمدوسی بر انتقال همدوس جمعیت سیستم،کنفرانس فیزیک ایران.

7- 1389، ایجاد حالتهای کوانتومی فوک در یک کاواک اپتیکی با روش گذار بی دررو،کنفرانس فیزیک ایران1389، همدان،ایران.

8- 1387، ایجاد در هم تنیدگی اتم-فوتون با روش گذار بی دررو(ی) کسری،سومین همایش علمی تخصصی فیزیک دانشگاه پیام نور.

9- 1392، ایجاد در همتنیدگی دوربرد بین دو ذره با اسپین 2/1در میدانهای مغناطیسی خارجی،بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، شیراز،ایران.

10- 1390، ایجاد درگاه فاز دو کیوبیتی هولونومیک با استفاده از روش اسپین-اکو،کنفرانس فیزیک ایران 1390، اورمیه،ایران.

11- 1389، ایجاد درگاه کوانتومی CNOT بدون اثرات ناهمدوسی، با استفاده از روش گذار بی دررو،کنفرانس فیزیک ایران.

12- 1389، ایجاد درگاه کوانتومی بدون اثرات ناهمدوسی با روش گذار بی دررو،کنفرانس فیزیک ایران1389، همدان،ایران.

13- 1393، ایجاد درهمتنیدگی GHZدر سیستم اتم-کاواک-فیبر با روش گذار بیدررو و بررسی اثرات واهمدوسی،بیست ویکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، تهران،ایران.

14- 1386، ایجاد گیت کوانتومی دوران با استفاده از روش گذار بی درروسه پایه،مقاله نامه کنفرانس فیزیک ایران.

15- 1387، ایجاد گیت تک-کوبیتی با روش گذار بی در رو(ی) کسری،کنفرانس فیزیک ایران.

16- 1392، آشکارسازی گذارهای فاز کوانتومی با استفاده از تکنیک فاز هندسی،کنفرانس فیزیک ایران 1392، بیرجند،ایران.

17- 1390، بررسی تحلیلی اثر مساحت پالس برگذار بی دررو در سیستمهای دوترازی،هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، تبریز،ایران.

18- 1390، بررسی تحلیلی و عددی اثر گسیل خود به خودی ضعیف و قوی در سیستم سه ترازی،هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، تبریز،ایران.

19- 1393، بررسی فاز هندسی بین دو کیوبیت بر حسب فاصله با استفاده از مدل کالگرو-موزر،بیست و یکمین کنفرانساپتیک و فوتونیک ایران، تهران،ایران.

20- 1387، بررسی کوانتومی ارتعاشات بلوری کوارتز و بررسی توافق طیف ارتعاشات رامان با مدل کوانتومی تابع چگالی هیبریدی (B3LYP)،مقاله کنفرانس سالانه فیزیک ایران.

21- 1394، بررسی وفاداری حالتهای درهمتنیده کوانتومی به روش گذار بیدررو در سیستم اتم-کاواک-فیبر،کنفرانس فیزیک ایران 1394، مشهد،ایران.

22- 1387، تاثیر گسیل خودبه خودی و نامیزانی فاز بر روی گذار بی در رو(ی) تحریکی رامان در اتمهای ? -گونه،پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران.

23- 1388، تاثیر گسیل خودبه خودی ونامیزانی فاز بر انتقال جمعیت به روش گذار بی در روی SCRAP،شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران.

24- 1389، تاثیر مقدار دمش بر دینامیک شدت خروجی یک لیزر نیمه رسانا،کنفرانس فیزیک ایران1389، همدان،ایران.

25- 1389، تاثیر مقدار دمش بر دینامیک شدت خروجی یک لیزر نیمه رسانا با کاواک خارجی کوتاه،کنفرانس فیزیک ایران.

26- 1391، تاثیر نامیزانی دوفوتونی غیرصفر بر گذار جمعیت بی دررو در سیستمهای سه ترازی،کنفرانس فیزیک ایران 1391، یزد،ایران.

27- 1390، تأثیر گسیل خود به خودی بر گذار جمعیت در سیستمهای پنج پایه با روش گذار بی دررو کسری،کنفرانس فیزیک ایران 1390، اورمیه،ایران.

28- 1387، تبادل حالتهای کوانتومی بین دو اتم سه ترازی گونه با روش گذاربی در رو بدون اثرات ناهمدوسی،سومین همایش علمی تخصصی فیزیک دانشگاه پیام نور.

29- 1392، تولید جفت فوتونهای در همتنیده در سیستم اتم-کاواک-لیزر با روش گذار بی دررو،بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، شیراز،ایران.

30- 1390، تولید حالتهای در هم تنیدهی دو اتم 3 ترازی در دو کاواک با روش گذار بی دررو کسری همراه با،کنفرانس فیزیک ایران 1390، اورمیه،ایران.

31- 1389، تولید حالتهای در همتنیده با روش گذار بیدررو کسری،کنفرانس فیزیک ایران 1389، همدان،ایران.

32- 1389، تولید حالتهای در همتنیده در سیستم چهار اتم دوترازی اندرکنشگر با کاواک با روش گذار بیدررو،هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، کرمان،ایران.

33- 1393، تولید حالتهای درهمتنیده N-اتمی در سیستم اتم-کاواک-فیبر با روش گذار بیدررو،کنفرانس فیزیک ایران، زاهدان،ایران.

34- 1389، طراحی درگاه های کوانتومی تک - کیوتریت و تک - کیوکوادریت با روش گذار بی درروی چهارپایه،کنفرانس فیزیک ایران.

35- 1391، عملگر انعکاس کوانتومی در سیستمهای یون-تله با روش پی-پالس،کنفرانس فیزیک ایران1391، یزد،ایران.

36- 1391، فاز بری و درهم تنیدگی برای مدل دواسپینی با اندر کنش دزایلوشنسکی-موریا در میدانهای مغناطیسی،کنفرانس فیزیک ایران 1391، یزد،ایران.

37- 1393، کنترل بهینه انتقال جمعیت در سیستمهای سه پایه با روش گذار بیدررو ترکیبی،کنفرانس فیزیک ایران، زاهدان،ایران.

38- 1392، کنترل حرکت ژیروسکوپ با روش گذار بی دررو تحریکی رامان،کنفرانس فیزیک ایران 1392، بیرجند،ایران.

39- 1393، محاسبات کوانتومی هندسی برای یک سیستمبا اسپین یک، توسط نظریه فلوکه،کنفرانس فیزیک ایران، زاهدان،ایران.

40- 1387، محاسبه مدل های ارتعاشی فعال در طیف رامان کوارتز با استفاده از نظیه های کوانتومی تابعی چگالی تحت هامیلتونی B3LYP در پایه G(2d) + 311-6،پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران نخستین کنفرانس مهندسی فتونیک ایران و دانشگاه اصفهان.

41- 1394، مدلسازی جریان کوانتومی در نانو ریبون های گرافنی،کنفرانس سالانه سیستمهای با ابعاد پایین، تبریز،ایران.

42- 1394، ناسازگاری کوانتومی هندسی برای سیستم دو کیوبیتی در مدل هایزنبرگ،کنفرانس فیزیک ایران 1394، مشهد،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1393، بررسی تحلیلی و عددی گذار بی درروی تحریکی رامان در فیزیک کلاسیک،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2- 1391، انتقال همدوس جمعیت کوانتومی درسیستم های یون-تله با روش گذار بی دررو،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

3- 1388، ایجاد حالتهای W به روش گذار بی در روی سه اتمی،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
پایان نامه ها (33)

1-بهزاد حيدري، 1390، مطالعه شفافيت الكترومغناطيسي القا شده در سيستمهاي كوانتومي مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-پريسا حسامي، 1390، تاثير گسيل خودبخودي و ناميزاني فاز بر روش گذار بيدررو تحريكي رامان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-زهره قربانزاده، 1390، ايجاد بر هم نهي دلخواه از حالتهاي كوانتومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-اصغر اسماعيلي، 1390، مطالعه خواص ترابردي و اپتيكي ابر رساناهاي آلايش يافته در اشكال كپه اي و ليه نازك، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

5-اسماعيل عليزاده كهريز، 1390، مطالعه روش مساحت پالس براي ايجاد حاتهاي كوانتومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-ايوب حسن پور، 1389، بررسي تقارن معكوس زماني در سيستم هاي كلاسيكي و كوانتومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-سميه بك كشي زاده، 1389، فيلتر هاي اپتيكي با قابليت تنظيم طول موجي بر اساس ساختار ليزرهاي نيمه رسانا با پسخوراند توزيع يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

8-بنفشه ذاكري، 1389، طراحي و ساخت ميكروعدسي گرين با استفاده از تبادلا يون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

9-حسين قرباني، 1389، بررسي كوانتومي پديده رامان در بلورهاي مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-محمد عطا طلب، 1389، ايجاد درگاه هاي دو كيوبيتي در يك كاواك با روشهاي گذار بي دررو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-جمشيد اسدي، 1389، استفاده از روش گذار بي دررو اسكرپ در كاواك براي توليد حالتهاي در هم تنيده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-رحيم نادرعلي، 1389، ايجاد درهم تنيدگي كوانتومي در سيستمهاي اتم-كاواك-ليزر با روش گذار بي دررو، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

13-مريم شهبازي لگران، 1391، انتقال جمعيت همدوس با گذار بي دررو در وراي تشديد دو فوتوني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-رضا وحيدي اصل، 1391، توليد حالتهاي برهمنهي همدوس در باريكه هاي اتمي با روش گذار بي دررو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-اميرمسعود كرد بچه، 1391، بررسي الگوريتم جستجوي گراور توسط گذار بي دررو در سيستمهاي كوانتومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-ساره گلكار، 1391، ايجاد درگاه هاي منطقي با استفاده از گذار رامان و جابجايي استارك در يك كاواك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-سونيا ناصر، 1391، گذار بيدررو تحريكي رامان با پالس هاي زماني كوچك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-منور افراسيابي، 1393، گذار بيدررو تحريكي رامان در سيستمهاي سه ترازي با پالسهاي تركيبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-محسن ايزدياري، 1393، ايجاد درگاه كنترل فازي كوانتومي به وسيله گذار بيدررو در سيستم اتم-كاواك-فيبر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-سيامك ميرزا زاده، 1393، ايجاد تيديل كوانتومي در سيستمهاي يون-تله با روش گذار بيدررو تحريكي رامان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-نازلي ايراني، 1393، ايجاد درهمتنيدگي GHZ در سيستم اتم-كاواك-فيبر به روش گذار بيدررو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-مقصود سعادتي نياري، 1393، مهندسي حالتهاي كوانتومي اتمها و يونها توسط ميدانهاي همدوس خارجي و كاربرد آنها در نظريه اطلاعات كوانتومي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

23-عماد رضايي فردبوساري، 1392، بررسي درهم تنيدگي در سيستم هاي عصبي كوانتومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-ليلا حسن زاده، 1392، انتقال جمعيت همدوس در اتصالات جوزفسون با استفاده از روش گذار بي دررو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-روزيتا ميراحمدي، 1392، ايجاد جفت فوتونهاي قطبيده در همتنيده در سيستم اتم-كاواك با روش گذار بي دررو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-پريوش صفري كاجي، 1392، انتقال كنترل شده حالتهاي هسته اي با استفاده از پالسهاي ليزري پرتو ايكس با روش گذار بي دررو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-خالد برگريزان، 1394، بررسي اثر محدوديت كوانتومي در نانوساختارهاي گرافني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-حسين رنگاني جهرمي، 1394، مطالعه محاسبات كوانتومي هندسي و همبستگي هاي كوانتومي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

29-اكبر جمال زاده، 1394، بررسي اگسيلنز پراشي يك بعدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-امير پرنيان، 1394، مطالعه درهمتيدگي گرمايي در سيستمهاي كوانتومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-هلاله شريفي، 1394، محاسبات كوانتومي در سيستمهاي كوانتومي هسته اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-فريبا عابدي صوفياني، 1394، محاسبات كوانتومي با نانو مدارهاي كوانتومي ابر رسانا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-الهامه رضازاده ديزجي، 1394، مطالعه معيارهاي مختلف براي همبستگي هاي كوانتومي در سيستم هاي مركب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.