• نام و نام خانوادگی
  • مهدی امنیت طلب
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
  • m.amniat-talab@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (30)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (42)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (33)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی امنیت طلب
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (30)

1-محسن ایزیاری، مقصود سعادتی نیاری، رضوان خادم حسینی، مهدی امنیت طلب, "Creation of N-atom GHZ state in atom-cavity-fiber system by multi-state adiabatic passage", Optical and Quantum Electronics, 2016.

2-حسین رنگانی جهرمی، مهدی امنیت طلب, "Geometric phase, entanglement, and quantum fisher information near the saturation point", Annals of physics, 2015.

3-حسین رنگانی جهرمی، مهدی امنیت طلب, "Noncyclic geometric quantum computation and preservation of entanglement for a two-qubit Ising model", QUANTUM INFORMATION PROCESSING, 2015.

4-حسین رنگانی جهرمی، مهدی امنیت طلب, "Precision of estimation and entropy as witnesses of non-Markovianity", Annals of physics, 2015.

5-مهدی امنیت طلب، مقصود سعادتی نیاری, "Synthesis of fast qudit gates by a train of coincident pulses", THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D, 2015.

6-مقصود سعادتی نیاری، مهدی امنیت طلب, "creation of coherent superposition of states in N-pod systems by a train of coincident pulses", journal of modern optics, 2014.

7-مهدی امنیت طلب، مقصود سعادتی نیاری, "Superposition of states in multi-lambda systems via generalized pulse area method", Journal of Modern Optics, 2014.

8-شیرین انفراد، مهدی امنیت طلب، مقصود سعادتی تیاری, "creation of cluster state of four ions in ion trap system by individual addressing", Optik, 2014.

9-مهدی امنیت طلب. حسین رنگانی جهرمی, "Design of geometric phase gates and controlling the dynamic phase for a two-qubit Ising model in magnetic fields", Proceedings of the Royal Society A, 2013.

10-مهدی امنیت طلب. حسین رنگانی جهرمی, "On the entanglement and engineering phase gates without dynamical phases for a two-qubit system with Dzyaloshinski-Moriya interaction in magnetic field", QUANTUM INFORMATION PROCESSING, 2013.

11-مهدی امنیت طلب. حسین رنگانی جهرمی. ساره گلکار, "Berry Phases and Entanglement of a Two Spin-1/2 Model with Dzyaloshinski-Moriya Interaction in Magnetic Fields", INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS, 2013.

12-مهدی امنیت طلب. حسین رنگانی جهرمی, "Relation between Berry phases and entanglement besides convergence of levels", THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D, 2012.

13-مهدی امنیت طلب. مقصود سعادتی . استفان گران, "quantum state engineering in ion trap systems via adiabatic passage", THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D, 2012.

14- "Fluctuation-induced conductivity and dimensionality in the new", THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B, 2011, 2011,10814.

15- "Superposition of states by adiabatic passage in N-pod systems", Physical Review A, 2011.

16-اصغر اسماعیلی، حسن صدقی، میر مقصود گلزان، مهدی امنیت طلب, "The normal state properties of Y based superconductors", J Supercond Nov Magn, 2011.

17- "Implementation of single-qutrit quantum gates via", International Journal of Optics and Photonics, 2010.

18- "Enhanced Alignment and Orientation of Polar Molecules by Vibrational Resonant Adiabatic Passage", The Journal of Chemical Physics, 2007.

19- "Volume Ignition of 3He Pellets", Nucl.Instr.and Meth.A, 2007.

20- "Quantum State Engineering in a Cavity by Stark-Chirped Rapid Adiabatic Passage", ELSEVIER Physics Letters A, 2006.

21- "Atom-Photon, Atom-Atom, and Photon-Photon Entanglement Preparation by Fractional Adiabatic Passage", Journal of Physical Review A, 2005.

22- "Decoherence-Free Creation of Atom-Atom Entanglement in a Cavity Via Fractional Adiabatic Passage", Journal of Physical Review A, 2005.

23- "Quantum Averaging and Resonances: Two- Level Atom in A one- Mode Quantized Field", Journal of MATHEMATICAL PHYSICS, 2005.

24- "Control of Localization and Suppression of Tunneling by Adiabatic Passage", J. PHYSICAL REVIEW LETTERS, 2004.

25- "Generation of Multiphoton Fock States by Bichromatic Adiabatic Passage: Topological Analysis", Journal of Physical Review A, 2004.

26-ساره گلکار، مهدی امنیت طلب، سونیا ناصر, "ایجاد درگاه های کوانتومی تک کیوتریت با روش گذار بیدرروی", پژوهش در فیزیک ایران, 1393.

27- "تاثیر گسیل خودبخودی و اتلاف کاواک بر گذار بی دررو تحریکی رامان در داخل کاواک", پژوهش در فیزیک ایران, 1389.

28- "Implementation of Single- Qutrit Quantum Gates Via Tripod Adiabatic Passage", International Journal of Optics and Photoncs, 0.

29- "اثر گسیل خود به خودی و اتلاف کاواک بر گذار بی دررو تحریکی رامان در داخل کاواک", مجله پژوهش فیزیک ایران, 0.

30- "تولید حالتهای در هم تنیده W در سیستم چهار اتم دو ترازی اندرکنش کننده با کاواک با استفاده از روش گذار بی در رو چهار پایه", هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (42)

1- "Quantum state Engineering and Quantum Networking by Adiabatic Passage", 13th Annual Iranian Conference on Optics and Photonics, 2007.

2- "اثر نامیزانی فاز برگذار بی دررو کسری در سیستم اتمی سه پایه", کنفرانس فیزیک ایران 1390, 1390, اورمیه,ایران.

3- "انتقال جمعیت همدوس در سیستمهای چند پایه با روش پی-پالس", کنفرانس فیزیک ایران 1391, 1391, یزد,ایران.

4- "انتقال حالتهای کوانتومی در یک شبکه کوانتومی با روش پی- پالس", کنفرانس فیزیک ایران 1391, 1391, یزد,ایران.

5- "ایجاد تبدیل فوریه کوانتومی شش کیوبیتی در سیستمهای یون-تله با روش گذار بیدررو", کنفرانس فیزیک ایران, 1393, زاهدان,ایران.

6- "ایجاد حالتهای کوانتومی تک - فوتون فوک در یک کاواک اپتیکی با روش گذار بی در روی اسکراپ و بررسی اثرات ناهمدوسی بر انتقال همدوس جمعیت سیستم", کنفرانس فیزیک ایران, 1389.

7- "ایجاد حالتهای کوانتومی فوک در یک کاواک اپتیکی با روش گذار بی دررو", کنفرانس فیزیک ایران1389, 1389, همدان,ایران.

8- "ایجاد در هم تنیدگی اتم-فوتون با روش گذار بی دررو(ی) کسری", سومین همایش علمی تخصصی فیزیک دانشگاه پیام نور, 1387.

9- "ایجاد در همتنیدگی دوربرد بین دو ذره با اسپین 2/1در میدانهای مغناطیسی خارجی", بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, 1392, شیراز,ایران.

10- "ایجاد درگاه فاز دو کیوبیتی هولونومیک با استفاده از روش اسپین-اکو", کنفرانس فیزیک ایران 1390, 1390, اورمیه,ایران.

11- "ایجاد درگاه کوانتومی CNOT بدون اثرات ناهمدوسی، با استفاده از روش گذار بی دررو", کنفرانس فیزیک ایران, 1389.

12- "ایجاد درگاه کوانتومی بدون اثرات ناهمدوسی با روش گذار بی دررو", کنفرانس فیزیک ایران1389, 1389, همدان,ایران.

13- "ایجاد درهمتنیدگی GHZدر سیستم اتم-کاواک-فیبر با روش گذار بیدررو و بررسی اثرات واهمدوسی", بیست ویکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, 1393, تهران,ایران.

14- "ایجاد گیت کوانتومی دوران با استفاده از روش گذار بی درروسه پایه", مقاله نامه کنفرانس فیزیک ایران, 1386.

15- "ایجاد گیت تک-کوبیتی با روش گذار بی در رو(ی) کسری", کنفرانس فیزیک ایران, 1387.

16- "آشکارسازی گذارهای فاز کوانتومی با استفاده از تکنیک فاز هندسی", کنفرانس فیزیک ایران 1392, 1392, بیرجند,ایران.

17- "بررسی تحلیلی اثر مساحت پالس برگذار بی دررو در سیستمهای دوترازی", هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, 1390, تبریز,ایران.

18- "بررسی تحلیلی و عددی اثر گسیل خود به خودی ضعیف و قوی در سیستم سه ترازی", هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, 1390, تبریز,ایران.

19- "بررسی فاز هندسی بین دو کیوبیت بر حسب فاصله با استفاده از مدل کالگرو-موزر", بیست و یکمین کنفرانساپتیک و فوتونیک ایران, 1393, تهران,ایران.

20- "بررسی کوانتومی ارتعاشات بلوری کوارتز و بررسی توافق طیف ارتعاشات رامان با مدل کوانتومی تابع چگالی هیبریدی (B3LYP)", مقاله کنفرانس سالانه فیزیک ایران, 1387.

21- "بررسی وفاداری حالتهای درهمتنیده کوانتومی به روش گذار بیدررو در سیستم اتم-کاواک-فیبر", کنفرانس فیزیک ایران 1394, 1394, مشهد,ایران.

22- "تاثیر گسیل خودبه خودی و نامیزانی فاز بر روی گذار بی در رو(ی) تحریکی رامان در اتمهای ? -گونه", پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, 1387.

23- "تاثیر گسیل خودبه خودی ونامیزانی فاز بر انتقال جمعیت به روش گذار بی در روی SCRAP", شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران, 1388.

24- "تاثیر مقدار دمش بر دینامیک شدت خروجی یک لیزر نیمه رسانا", کنفرانس فیزیک ایران1389, 1389, همدان,ایران.

25- "تاثیر مقدار دمش بر دینامیک شدت خروجی یک لیزر نیمه رسانا با کاواک خارجی کوتاه", کنفرانس فیزیک ایران, 1389.

26- "تاثیر نامیزانی دوفوتونی غیرصفر بر گذار جمعیت بی دررو در سیستمهای سه ترازی", کنفرانس فیزیک ایران 1391, 1391, یزد,ایران.

27- "تأثیر گسیل خود به خودی بر گذار جمعیت در سیستمهای پنج پایه با روش گذار بی دررو کسری", کنفرانس فیزیک ایران 1390, 1390, اورمیه,ایران.

28- "تبادل حالتهای کوانتومی بین دو اتم سه ترازی گونه با روش گذاربی در رو بدون اثرات ناهمدوسی", سومین همایش علمی تخصصی فیزیک دانشگاه پیام نور, 1387.

29- "تولید جفت فوتونهای در همتنیده در سیستم اتم-کاواک-لیزر با روش گذار بی دررو", بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, 1392, شیراز,ایران.

30- "تولید حالتهای در هم تنیدهی دو اتم 3 ترازی در دو کاواک با روش گذار بی دررو کسری همراه با", کنفرانس فیزیک ایران 1390, 1390, اورمیه,ایران.

31- "تولید حالتهای در همتنیده با روش گذار بیدررو کسری", کنفرانس فیزیک ایران 1389, 1389, همدان,ایران.

32- "تولید حالتهای در همتنیده در سیستم چهار اتم دوترازی اندرکنشگر با کاواک با روش گذار بیدررو", هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران, 1389, کرمان,ایران.

33- "تولید حالتهای درهمتنیده N-اتمی در سیستم اتم-کاواک-فیبر با روش گذار بیدررو", کنفرانس فیزیک ایران, 1393, زاهدان,ایران.

34- "طراحی درگاه های کوانتومی تک - کیوتریت و تک - کیوکوادریت با روش گذار بی درروی چهارپایه", کنفرانس فیزیک ایران, 1389.

35- "عملگر انعکاس کوانتومی در سیستمهای یون-تله با روش پی-پالس", کنفرانس فیزیک ایران1391, 1391, یزد,ایران.

36- "فاز بری و درهم تنیدگی برای مدل دواسپینی با اندر کنش دزایلوشنسکی-موریا در میدانهای مغناطیسی", کنفرانس فیزیک ایران 1391, 1391, یزد,ایران.

37- "کنترل بهینه انتقال جمعیت در سیستمهای سه پایه با روش گذار بیدررو ترکیبی", کنفرانس فیزیک ایران, 1393, زاهدان,ایران.

38- "کنترل حرکت ژیروسکوپ با روش گذار بی دررو تحریکی رامان", کنفرانس فیزیک ایران 1392, 1392, بیرجند,ایران.

39- "محاسبات کوانتومی هندسی برای یک سیستمبا اسپین یک، توسط نظریه فلوکه", کنفرانس فیزیک ایران, 1393, زاهدان,ایران.

40- "محاسبه مدل های ارتعاشی فعال در طیف رامان کوارتز با استفاده از نظیه های کوانتومی تابعی چگالی تحت هامیلتونی B3LYP در پایه G(2d) + 311-6", پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران نخستین کنفرانس مهندسی فتونیک ایران و دانشگاه اصفهان, 1387.

41- "مدلسازی جریان کوانتومی در نانو ریبون های گرافنی", کنفرانس سالانه سیستمهای با ابعاد پایین, 1394, تبریز,ایران.

42- "ناسازگاری کوانتومی هندسی برای سیستم دو کیوبیتی در مدل هایزنبرگ", کنفرانس فیزیک ایران 1394, 1394, مشهد,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- " بررسی تحلیلی و عددی گذار بی درروی تحریکی رامان در فیزیک کلاسیک", دانشگاه ارومیه, 1393, بنیادی.

2- " انتقال همدوس جمعیت کوانتومی درسیستم های یون-تله با روش گذار بی دررو", دانشگاه ارومیه, 1391, بنیادی.

3- "ایجاد حالتهای W به روش گذار بی در روی سه اتمی", دانشگاه ارومیه, 1388, بنیادی.
پایان نامه ها (33)

1-بهزاد حيدري, "مطالعه شفافيت الكترومغناطيسي القا شده در سيستمهاي كوانتومي مختلف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

2-پريسا حسامي, "تاثير گسيل خودبخودي و ناميزاني فاز بر روش گذار بيدررو تحريكي رامان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

3-زهره قربانزاده, "ايجاد بر هم نهي دلخواه از حالتهاي كوانتومي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

4-اصغر اسماعيلي, "مطالعه خواص ترابردي و اپتيكي ابر رساناهاي آلايش يافته در اشكال كپه اي و ليه نازك", پایان نامه دكترا, 1390, استاد راهنما.

5-اسماعيل عليزاده كهريز, "مطالعه روش مساحت پالس براي ايجاد حاتهاي كوانتومي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

6-ايوب حسن پور, "بررسي تقارن معكوس زماني در سيستم هاي كلاسيكي و كوانتومي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

7-سميه بك كشي زاده, "فيلتر هاي اپتيكي با قابليت تنظيم طول موجي بر اساس ساختار ليزرهاي نيمه رسانا با پسخوراند توزيع يافته", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد مشاوره.

8-بنفشه ذاكري, "طراحي و ساخت ميكروعدسي گرين با استفاده از تبادلا يون", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد مشاوره.

9-حسين قرباني, "بررسي كوانتومي پديده رامان در بلورهاي مختلف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

10-محمد عطا طلب, "ايجاد درگاه هاي دو كيوبيتي در يك كاواك با روشهاي گذار بي دررو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

11-جمشيد اسدي, "استفاده از روش گذار بي دررو اسكرپ در كاواك براي توليد حالتهاي در هم تنيده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

12-رحيم نادرعلي, "ايجاد درهم تنيدگي كوانتومي در سيستمهاي اتم-كاواك-ليزر با روش گذار بي دررو", پایان نامه دكترا, 1389, استاد راهنما.

13-مريم شهبازي لگران, "انتقال جمعيت همدوس با گذار بي دررو در وراي تشديد دو فوتوني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

14-رضا وحيدي اصل, "توليد حالتهاي برهمنهي همدوس در باريكه هاي اتمي با روش گذار بي دررو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

15-اميرمسعود كرد بچه, "بررسي الگوريتم جستجوي گراور توسط گذار بي دررو در سيستمهاي كوانتومي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

16-ساره گلكار, "ايجاد درگاه هاي منطقي با استفاده از گذار رامان و جابجايي استارك در يك كاواك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

17-سونيا ناصر, "گذار بيدررو تحريكي رامان با پالس هاي زماني كوچك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

18-منور افراسيابي, "گذار بيدررو تحريكي رامان در سيستمهاي سه ترازي با پالسهاي تركيبي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

19-محسن ايزدياري, "ايجاد درگاه كنترل فازي كوانتومي به وسيله گذار بيدررو در سيستم اتم-كاواك-فيبر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

20-سيامك ميرزا زاده, "ايجاد تيديل كوانتومي در سيستمهاي يون-تله با روش گذار بيدررو تحريكي رامان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

21-نازلي ايراني, "ايجاد درهمتنيدگي GHZ در سيستم اتم-كاواك-فيبر به روش گذار بيدررو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

22-مقصود سعادتي نياري, "مهندسي حالتهاي كوانتومي اتمها و يونها توسط ميدانهاي همدوس خارجي و كاربرد آنها در نظريه اطلاعات كوانتومي", پایان نامه دكترا, 1393, استاد راهنما.

23-عماد رضايي فردبوساري, "بررسي درهم تنيدگي در سيستم هاي عصبي كوانتومي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

24-ليلا حسن زاده, "انتقال جمعيت همدوس در اتصالات جوزفسون با استفاده از روش گذار بي دررو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

25-روزيتا ميراحمدي, "ايجاد جفت فوتونهاي قطبيده در همتنيده در سيستم اتم-كاواك با روش گذار بي دررو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

26-پريوش صفري كاجي, "انتقال كنترل شده حالتهاي هسته اي با استفاده از پالسهاي ليزري پرتو ايكس با روش گذار بي دررو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

27-خالد برگريزان, "بررسي اثر محدوديت كوانتومي در نانوساختارهاي گرافني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

28-حسين رنگاني جهرمي, "مطالعه محاسبات كوانتومي هندسي و همبستگي هاي كوانتومي", پایان نامه دكترا, 1394, استاد راهنما.

29-اكبر جمال زاده, "بررسي اگسيلنز پراشي يك بعدي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

30-امير پرنيان, "مطالعه درهمتيدگي گرمايي در سيستمهاي كوانتومي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

31-هلاله شريفي, "محاسبات كوانتومي در سيستمهاي كوانتومي هسته اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

32-فريبا عابدي صوفياني, "محاسبات كوانتومي با نانو مدارهاي كوانتومي ابر رسانا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

33-الهامه رضازاده ديزجي, "مطالعه معيارهاي مختلف براي همبستگي هاي كوانتومي در سيستم هاي مركب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.