• نام و نام خانوادگی
  • میرحسن میریعقوب زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل

دانلود فایل هاطرح درس ترم 14002


دانلود فایل هاطرح درس ترم ۱۴۰۰۱