طرح درس افات مهم درختان میوه- کارشناسی
طرح درس مبارزه بیولوژیک با حشرات- کارشناسی ارشد
طرح درس بیمارگرهای حشرات- دکتری