• نام و نام خانوادگی
  • میر حسن سید عامری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل هادانلود فایل ها