• نام و نام خانوادگی
  • فرهاد فرخی اردبیلی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم دامی
 • ایمیل