کارشناسی ارشد - مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت
کارشناسی ارشد - مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی و ساخت
کارشناسی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی
کارشناسی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی