• نام و نام خانوادگی
  • ابوالفضل علی رضالو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 • ایمیل