مجلات ISI:    

Physiologia Plantarum

Plant and Soil

Archives of Agronomy and Soil Science

Journal of the Science of Food and Agriculture

 Natural Product Research

Journal of Plant Interactions

Arid Land Research and Management

Journal of Agricultural Science and Technology

مجلات ISC و علمی پژوهشی:

Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding

Avicenna Journal of Medical Biotechnology

زیست شناسی گیاهی ایران دانشگاه اصفهان

به زراعی کشاورزی دانشگاه تهران

تحقیقات کشاورزی ایران دانشگاه شیراز

زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس

فیزیولوژی محیطی گیاهی

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

یافته های نوین در علوم زیستی دانشگاه خوارزمی

مجله سلول و بافت