• نام و نام خانوادگی
  • رسول ایلخانی پور زینالی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاديار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی آب
 • ایمیل