عضو پیوسته انجمن زیست شناسی ایران

عضو پیوسته انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران

عضو پیوسته انجمن گیاهان دارویی ایران

عضو پیوسته انجمن ژنتیک ایران

عضو پیوسته انجمن بیوتکنولوژی ایران