• نام و نام خانوادگی
  • علی اکبر تقی لو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل


کاربری اراضی


جغرافیای اقتصادی


دانلود فایل هادانلود فایل هادانلود فایل ها