• نام و نام خانوادگی
  • علی حسن پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل

طرح درس طراحی ماشینهای کاشت و داشت

بسمه تعالی 

طرح درس

دانشکده: کشاورزی

رشته: مکانیک بیوسیستم

گرایش: طراحی

نام درس: طراحی ماشین­های کاشت و داشت

تعداد واحد: 2

درس  یا دروس پیش نیاز:

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان: 25/3/98 ساعت 8:30

روز، ساعت و مکان کلاس: شنبه، ساعت 14 تا 16، معراج 206                                                              گردش علمی و بازدید:

 

هدف کلی درس:  آشنایی با اصول کارکرد و مبانی طراحی ماشین­های کاشت و داشت

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

27/11/97

مقدمه­ ای در مورد طراحی

دوم

4/12/97

مقدمه­ ای در مورد کاشت و داشت و تاریخچه ماشین های کاشت و داشت

سوم

11/12/97

انواع کارنده ها، معرفی ردیف کارها و انواع آنها بر حسب نوع موزع

چهارم

18/12/97

انواع موزع­ ها، اصول طراحی یک موزع، ادوات محرک آن

پنجم

25/12/97

خطی کارها و انواع آنها،  اصول طراحی اجزای مختلف آن

ششم

17/1/98

انواع چرخ­های فشاردهنده، پوشاننده ها

هفتم

24/1/98

محاسبات و طراحی مارکر در حالت متقارن – حل تمرین

هشتم

31/1/98

محاسبات و طراحی مارکر در حالت نا متقارن – حل تمرین

نهم

7/2/98

کارنده های مخصوص (غده کارها و نشاکارها)

دهم

14/2/98

حل مسئله و برگزاری امتحان میان ترم

یازدهم

21/2/98

ماشین های وجین کنی و سله شکنی

دوازدهم

28/2/98

ماشین­های کوپاش، اصول طراحی و کاربرد آن­ها

سیزدهم

4/3/98

انواع مختلف موزع­های کوپاش ­ها

چهاردهم

11/3/98

سمپاش ­ها

پانزدهم

18/3/98

حل مسائل

شانزدهم

 

گردپاش­ ها

 

نحوه ارزشیابی: 16 نمره پایان ترم، 4 نمره فعالیت کلاسی

منابع درسی:منصوری راد، د. 1385. تراکتورها و ماشین­های کشاورزی. جلد اول. انتشارات دانشگاه بو علی سینا.

                   بهروزی لار، م. 1390. اصول طراحی ماشین­های کشاورزی. ترجمه. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

وسایل کمک آموزشی: ویدیو پروژکتور

تاریخ تنظیم:17 /11/97


طرح درس آزمایشگاه مقاومت مصالح

بسمه تعالی 

طرح درس

دانشکده: کشاورزی

رشته: مکانیک بیوسیستم

گرایش: طراحی

نام درس: آزمایشگاه مقاومت مصالح

تعداد واحد: 1

درس  یا دروس پیش نیاز: -

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف: قبل از امتحان

تاریخ امتحان: قبل از امتحانات پایان ترم

روز، ساعت و مکان کلاس:  سه شنبه 12:30 تا 14  آزمایشگاه مقاومت مصالح                                گردش علمی و بازدید: ندارد

 

هدف کلی درس:  آشنایی دانشجویان با آزمون­های مقاومت مصالح

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

 

 حضور در کارگاه، گروه­بندی و ساخت قطعات کشش

دوم

 

حضور در کارگاه، گروه­بندی و ساخت قطعات ضربه

سوم

 

حضور در محل آزمایشگاه وآشنایی با ابزارها و روش­های انجام آزمایشات

چهارم

 

آزمون پیچش

پنجم

 

آزمون خمش (خیز تیرها)

ششم

 

آزمون خمش (خیز تیرها)

هفتم

 

فتوالاستیسیته

هشتم

 

کرنش سنج­ها

نهم

 

ضربه

دهم

 

کشش

یازدهم

 

سرعت بحرانی دورانی شفت­ها

دوازدهم

 

خستگی

سیزدهم

 

سختی سنجی برینل

چهاردهم

 

سختی سنجی راکول

پانزدهم

 

مرور و رفع اشکال

شانزدهم

 

آزمون پایانی

 

نحوه ارزشیابی: 12 نمره پایان ترم، 4 نمره گزارش و فعالیت کلاسی

منابع درسی: مطالب ارائه شده در آزمایشگاه و  کتاب مقاومت مصالح بیرجانستون

وسایل کمک آموزشی:

تاریخ تنظیم:  16/11/97طرح درس مقاومت مصالح 2

بسمه تعالی 

طرح درس

دانشکده: کشاورزی

رشته: مکانیک بیوسیستم

گرایش: طراحی

نام درس: مقاومت مصالح 2

تعداد واحد: 2

درس  یا دروس پیش نیاز: مقاومت مصالح 1

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان: 4/4/98 ساعت 13:00

روز، ساعت و مکان کلاس:  یکشنبه ساعت 10 الی 8:30   206 شهید حججی                       گردش علمی و بازدید: ندارد

 

هدف کلی درس:  آشنایی با محاسبات مقاومت و تغییر شکل اجسام

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

21/11/97

تنش در مخازن جدار نازک

دوم

28/11/97

تبدیلات تنش - روابط

سوم

5/12/97

دایره مور

چهارم

12/12/97

12 قدم

پنجم

19/12/97

تحلیل 3 بعدی

ششم

26/12/97

تبدیلات کرنش

هفتم

18/1/98

کرنش سنج­ها

هشتم

25/1/98

تعییر مکان تیرها – معادله منحنی الاستیک

نهم

1/2/98

تیرهای نامعین

دهم

8/2/98

روش جمع آثار

یازدهم

15/2/98

میان ترم

دوازدهم

22/2/98

 روش­های انرژی- انرژی کرنشی

سیزدهم

29/2/98

انرژی کرنشی در حالت­های مختلف

چهاردهم

12/3/98

قضیه کاسیگلیانو

پانزدهم

19/3/98

بحث تکمیلی - قضیه کاسیگلیانو

شانزدهم

جبرانی

ضربه

 

نحوه ارزشیابی: 14 نمره پایان ترم، 6 نمره میان ترم، و ......

منابع درسی: مقاومت مصالح بیر جانسون ترجمه غلامرضا زارع

وسایل کمک آموزشی:

تاریخ تنظیم: 17/11/97


طرح درس مقاومت مصالح 1

 

طرح درس

دانشکده: کشاورزی

رشته: مهندسی ماشین­های صنایع غذایی

گرایش: -

نام درس: مقاومت مصالح (1)

تعداد واحد: 3

درس  یا دروس پیش نیاز: استاتیک

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف: قبل از هر امتحان

تاریخ امتحان: 10/04/1398

روز، ساعت و مکان کلاس: دوشنبه 16-14 ، چهارشنبه 30/12 تا 30/10 (208 حججی)                                                         

 

هدف کلی درس:  آشنایی با محاسبات مقاومت و تغییر شکل اجسام

جلسه

مورخ

رئوس مطالب

اول

28/11/1397

مقدمه – یادآوری از استاتیک

دوم

01/12/1397

فنرها

سوم

06/12/1397

قانون هوک – مدول الاستیسیته

چهارم

08/12/1397

تعاریف تنش، کرنش

پنجم

13/12/1397

توزیع تنش در سطوح

ششم

15/12/1397

تمرکز تنش

هفتم

19/01/1398

کرنش عمودی میانگین-کرنش برشی

هشتم

21/01/1398

خواص مکانیکی مواد-مسائل طراحی

نهم

26/01/1398

قانون هوک-اثر پواسون

دهم

28/01/1398

روابط تنش برشی و کرنش برشی-تغییر طول میله­ها در بارگذاری محوری

یازدهم

02/02/1398

اصل جمع آثار-مسائل نامعین استاتیکی

دوازدهم

04/02/1398

تنش حرارتی

سیزدهم

09/02/1398

امتحان میان­ترم اول

چهاردهم

11/02/1398

پیچش میله­های مدور-طراحی شافت­های انتقال توان

پانزدهم

16/02/1398

زاویه پیچش

شانزدهم

18/02/1398

مسائل نامعین در پیچش- پیچش مقاطع غیر مدور تو پر- جداره نازک ها

هفدهم

23/02/1398

حل تیر

هجدهم

25/02/1398

خواص سطوح

نوزدهم

30/02/1398

خمش خالص

بیستم

01/03/1398

خمش تیرهای مرکب

بیست و یکم

06/03/1398

خمش در تیرهای با مقطع نامتقارن و خمش ترکیبی در اثر بار محوری خارج از مرکز

بیست و دوم

08/03/1398

تنش برشی تحت اثر نیروی برشی

بیست و سوم

13/03/1398

امتحان میان­ترم دوم

 

نحوه ارزشیابی: 12 نمره پایان ترم، 4 نمره میان ترم اول و 4 نمره میان ترم دوم

منابع درسی: مقاومت مصالح بیر جانسون ترجمه ابراهیم واحدیان ویرایش 4

وسایل کمک آموزشی: سوالات، تمرینات و جزوه کمک آموزشی (قابل تهیه از چاپ و تکثیر دانشکده کشاورزی)