طرح درس مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار
طرح درس مدیریت مالی 1
طرح درس مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار
طرح درس تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری با رویکرد استراتژیک
طرح درس اصول حسابداری 2
طرح درس اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی