• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا پیرزاد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه زراعت
 • ایمیل

دانلود فایل ها

دکترای زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی


دانلود فایل هادانلود فایل ها

دکترای آگروتکنولوژی (فیزیولوژی گیاهان زراعی)


دانلود فایل ها

این طرح درس برای درس مرتعداری (2 واحد نظری و 1 واحد عملی) می باشد


دانلود فایل ها

کارشناسی ارشد (فیزیولوژی گیاهان زراعی)


دانلود فایل ها

کارشناسی ارشد (فیزیولوژی گیاهان زراعی)