1. انجمن بین المللی سنجش از دور، اپتیک و فوتونیک آمریکا
  2. انجمن بین المللی مهندسین آمریکا
  3. انجمن انستیتو محیط زیست استکهلم سوئد (SEI)، دارای مدرک رسمی از انستیتو SEI سوئد
  4. انجمن بین المللی حفاظت آب و خاک (WASWC)
  5. انجمن آبخيزداري ايران
  6. انجمن سنجش از دور ايران
  7. انجمن علوم و مهندسی منابع آب ايران