• نام و نام خانوادگی
  • میرحسن میریعقوب زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل

تخصص

شبیه‌سازی و مدلسازی (کالیبراسیون و تحلیل عدم قطعیت(

پردازش تصویر و سنجش از دور

سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS


علایق پژوهشی

مدلسازی و شبیه‌‏سازی فرآیندهای حوضه‏‌های آبخیز

تحلیل عدم قطعیت

سنجش از دور (RS)

پردازش سیگنال

یادگیری ماشین


دوره‌های تخصصی گذرانده شده

ریاضیات مهندسی، دانشکده مهندسی عمران

پردازش سیگنال و بینایی ماشین، دانشکده مهندسی برق

آمار پیشرفته (آمار ریاضی، سریهای زمانی، فرآیندهای تصادفی)، دانشکده ریاضیات

هیدرولوژی پیشرفته، دانشکده مهندسی آب

هیدرولیک رسوب، شبیه‌سازی فرآیندهای حوضه آبخیز و هیدرولوژی برف، دانشکده مهندسی منابع طبیعی