• نام و نام خانوادگی
  • محمدتقی احمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری مهندسی برق
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل ها