• نام و نام خانوادگی
  • فریبا زینالی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل

طرح درس

عنوان درس: کاربرد آنزیم ها در فناوری موادغذایی( مقطع دکترا) 1 واحد

مطالب مطرح شده ومورد بحث

تاریخ جلسات برگرازی درس

کاهش سفتی ناشی از صلابت واصلاحات فراساختاری در میوفیبریل ها

28 بهمن 97

پروتّینازهای عضله

5 اسفند 97

پروتّینا زهای فعال در پی اچ اسیدی

12 اسفند 97

اثرمتقابل پروتّینازهای عضله در مشروط سازی

19 اسفند 97

آنزیم های ترد کننده

18 فروردین 98

نقش آنزیم ترانس گلوتامیناز در گوشت

25 فروردین 98

سمینارهای درسی

8 اردیبهشت 98

 

 

عنوان درس: اثرفرآیند برکیفیت موادغذایی (مقطع دکترا) 2 واحد

مطالب مطرح شده ومورد بحث

تاریخ جلسات برگزاری درس

فرآوری موادغذایی با گاز ازن

28 بهمن 97

تکنولوژی پلاسما وتولید آن

5 اسفند 97

پلاسمای سرد وغیرفعال سازی میکربها توسط این روش

12 اسفند 97

استفاده از پالس های نوری

19 اسفند 97

سازوکارنابودی میکربها تحت تا ثیر پالس های نوری

18 فروردین 98

فرآوری بروش اولتراسونیک وانواع آن

25 فروردین 98

کاربرد اولتراسونیک پرانرژی

8 اردیبهشت 98

فرآیند فشاربالا ومکانیسم آن

15 اردیبهشت 98

کاربردهای فشاربالا برای مواد غذایی

22 اردیبهشت 98

روشهای انکپسولاسیون در موادغذایی

29 اردیبهشت 98

انواع مواد تشکیل دهنده کپسول وهسته

12 خرداد 98

سمینارهای کلاسی

19 خرداد

 

 

عنوان درس: اثرفرآیندها برمیکروارگانیسم ها وآنزیم ها (مقطع ارشد) 1 واحد

مطالب مطرح شده ومورد بحث

تاریخ جلسات برگزاری درس

تاثیرخشک کردن بر میکروارگانیسم ها وغذاهای با رطوبت متوسط

27 بهمن 97

تاثیر خشک کردن بر آنزیم ها

4 اسفند 97

اثرات حرارتی وغیرحرارتی مایکروویو

11 اسفند 97

غیرفعال شدن میکروارگانیسم ها دراثرفرآوری الکتروگرمایش

18 اسفند 97

تاثیرفرآوری پالس های الکتریکی برمیکربها وآنزیم ها

17 فروردین 98

تغییرات میکربی درمواد پرتودیده

24 فروررین 98

غیرفعال سازی آنزیم ها ومیکربها توسط اشعه مادون قرمز

31 فروردین 98

سمینارهای کلاسی

7 اردیبهشت 98

 

 

عنوان درس: فرآیندهای غیرحرارتی مواد غذایی (مقطع ارشد) 2 واحد

مطالب مطرح شده ومورد بحث

تاریخ جلسات برگزاری درس

گرم کردن بروش اهمیک

27 بهمن 97

مکانیسم مزایا ومعایب روش اهمیک

4 اسفند 97

کاربرد روش اهمیک در فرآوری مواد غذایی

11 اسفند 97

استفاده از روش پالس های الکنریکی

18 اسفند 97

قسمتهای مختلف سیستم پالس های ا لکتزیکی

17 فروردین 98

استفاده از امواج مایکروویو جهت فرآوری موادغذایی

24 فروردین 98

تاثیرفاکتورهای مختلف برگرمای ایجاد شده در مایکروویو

31 فروردین 98

کاربردهای مایکروویو در موادغذایی

7 اردیبهشت 98

پرتودهی به موادغذایی( منابع وخصوصیات

پرتوهای مختلف)

14 اردیبهشت 98

نحوه پرتودهی ومیزان دوز پرتو برای غذاهای مختلف

21 اردیبهشت 98

اثرات پرتو برترکیبات مغذی

28 اردیبهشت 98

کاربرد روش مادون قرمز در فرآوری مواد غذایی

4 خرداد 98

قوانین اساسی تابش مادون قرمز

11 خرداد98

سمینارهای کلاسی

18 خرداد 98

 

 

عنوان درس: اصول فرآوری خشکبار(مقطع کارشناسی) 1 واحد

 

مطالب مطرح شده ومورد بحث

تاریخ جلسات برگزاری درس

تفاوت خشکبار با سایرموادغذایی خشک

24 بهمن 97

تفاوت غذاهای دارای رطوبت کم با غذاهای رطوبت متوسط

1 اسفند 97

روشهای اندازه گیری رطوبت وفعالیت آبی درمواد غذایی

8 اسفند 97

عوامل موثربرخشک شدن مواد غذایی

15 اسفند 97

اثرات خشک کردن برمیوه ها وسبزیها

22 اسفند 97

بررسی سیستم خشک کردن سولار

21 فروردین 98

مراحل کلی خشک کردن آفتابی در میوه ها وسبزیها

28 فروردین 98

ویژگیهای کارگاه تهیه خشکبار

4 اردیبهشت 98

مراحل خشک کردن میوه های سیب وزرد آلو

11 اردیبهشت 98

انواع کشمش وروشهای مختلف تیزابی کردن

18 اردیبهشت 98

مراحل خشک کردن پیاز وسیب زمینی

25 اردیبهشت 98

عمل فومیگاسیون در انبارهای نگهداری خشکبار

1 خرداد 98

مواد مختلف فومیگان برای ضدعفونی مواد غذایی خشک

8 خرداد 98

بررسی ویژگیهای آجیل ولواشک بعنوان محصولات خشکباری

22 خرداد 98

 

 

 

 

 

عنوان درس: فرآوری گوشت وشیلات (مقطع کارشناسی) 2 واحد

مطالب مطرح شده ومورد بحث

تاریخ جلسات برگزاری درس

مقدمه وتعاریف لاشه وراندمان های مختلف

23 بهمن 97

ساختمان وترکیب عضله

30 بهمن 97

عمل انقباض ومکانیسم آن

7 اسفند 97

صلابت نعشی وعوامل موثر بر آن

14 اسفند 97

کشتارگاه ومراحل کشتار دام

21 اسفند 97

ترد کردن ورساندن گوشت

20 فروردین 98

روشهای مصنوعی ترد کردن

27 فروردین 98

عوامل موثربرظرفیت نگهداری آب در گوشت

3 اردیبهشت 98

فرآورده های گوشتی ومواد نشکیل دهنده فرمولاسیون

10 اردیبهشت 98

بررسی معایب احتمالی در سوسیس

17 اردیبهشت 98

بررسی پدیده سبز شدن در گوشت

24 اردیبهشت 98

مواد ازته غیرپروتّینی موجوددرگوشت آبزیان

 

31 اردیبهشت 98

فلور میکربی آبزیان

7 خرداد 98

میگوو ارزش تغذیه ای آن

21 خرداد 98