• نام و نام خانوادگی
  • جواد اسحاقی راد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جنگلداری
 • ایمیل

 

 

 

به نام خدا

کارنامه آموزشی، پژوهشی و سوابق علمی

(Curriculum vitae)

 • اطلاعات شخصی

نام : جواد     نام خانوادگی : اسحاقی راد

تاریخ تولد :1/6/1354       محل تولد : مازندران – نوشهر

وضعیت تاهل: متاهل

 • وضعیت استخدام:

عضو هیات علمی رسمی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه-از 22/12/1385

 • مدارک علمی دانشگاهی

کارشناسی: رشته مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری ، دانشگاه گرگان ، سال 1376

کارشناسی ارشد: رشته مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری، دانشگاه تهران ، سال 1379

دکتری: رشته مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری ، دانشگاه تهران ، سال 1385

 • مسئولیت اجرایی

*معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه از تاریخ 14/8/1387 تا 19/11/1390

*معاونت آموزشی و پژوهشی پردیس بین الملل دانشگاهی دانشگاه ارومیه از تاریخ 17/1/93 تا کنون

*معاون مرکز آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه ارومیه از تاریخ 8/7/94 تاکنون

*ناظر طرح جنگلداری ازتاریخ 1/1/1380 لغایت 30/8/1383، اداره کل منابع طبیعی نوشهر

*نماینده دانشگاه ارومیه جهت ایجاد جنگل آموزشی و پژوهشی

 • مسئولیت علمی- اجرایی
 • سردبیر مجله علمی-پژوهشی پژوهش و توسعه جنگل از تاریخ 1/1/1394 تاکنون
 • دبیر علمی اولین همایش ملی جنگلهای ایران، پژوهش و توسعه-27 و 28 تیر 1397-دانشگاه ارومیه
 • مدیر داخلی مجله علمی-پژوهشی پژوهش و توسعه جنگل از تاریخ 1/1/1393 لغایت 29/12/1393
 • عضو کارگروه تخصصی منابع طبیعی دفتر برنامه­ریزی آموزش عالی از تاریخ 13/12/97

 

 • عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه 94-95
 • عضو کمیته علمی سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست-10 و 11 مهر 1397-دانشگاه محقق اردبیلی
 • طراح سوال آزمون کارشناسی ارشد و دکتری-دروس اکولوژی جنگل و جامعه شناسی گیاهی از سال 1391 تا کنون
 • مدیر پروژه جنگلداری (محل پروژه: جنگل جیسا کلارآباد استان مازندران)-دوره کارشناسی-1391
 • مدیر پروژه جنگلداری(محل پروژه: جنگل جیسا کلارآباد استان مازندران)--دوره کارشناسی-1392
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه ارومیه
 • عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه
 • عضو کمیسیون روابط بین الملل دانشگاه ارومیه از 1/8/1396 تاکنون
 • نماینده شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی در شورای دانشگاه ارومیه از 4/8/1398 تاکنون

 

 • مقالات چاپ شده در مجلات علمی

*مقالات چاپ شده در مجلات با نمایه معتبر بین المللی

-Eshaghi Rad, J., Manthey, M., Mataji, A., 2009. Comparison of plant species diversity with different plant communities in deciduous forests. International Journal of Environmental Science & Technology (IJEST). 6 (3), 389-394. (ISI journal, IF: 1.79)

-Eshaghi Rad, J., Banj Shafiei, A., 2010. The distribution of ecological species groups in Fagetum communities of Caspian forests: Determination of effective environmental factors. Flora, vol. 205, (11):721-727 (ISI journal, IF: 1.43)

-Eshaghi Rad, J., Mousavi, R., 2014. Irrigation effects on the diametrical growth of the two-year-old Paulownia tomentosa saplings. Journal of forestry research. 2014, 25(4). (SCOPUS journal (SJR: 0.27).

-Mataji, A., Sagheb talebi, K., Eshaghi rad, J., 2014. Deadwood assessment in different developmental stages of beech (Fagus orientalis Lipsky) stands in Caspian forest ecosystems. International Journal of Environmental Science & Technology (IJEST). 11 (5), 1215-1222. (ISI journal, IF: 1.79)

-Moradi, M., Malekzadeh, M., Eshaghi rad, J., 2014. Biodiversity of scleractinian corals in the reefs of Qeshm and Larak Islands of the Persian Gulf, in association with environmental variables. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 94(5): 907-916. (ISI journal, IF: 1.13) Publisher: Cambridge University Press )England( ISSN: 00253154, 14697769

-Vahedi A.A., Mataji A., Babayi-Kafaki S., Eshaghi-Rad J., Hodjati S.M., Djomo A.:2014. Allometric equations for predicting aboveground biomass of beech-hornbeam standsin the Hyrcanian forests of Iran. Journal of Forest Science, 60: 236-247. (SCOPUS journal (SJR: 0.31).

-Heidari, M., Poorbabaei, H., Bazgir, M., Salehi, A. and Eshaghi Rad, J., 2014. Earthworms as indicators for different forest management types and human disturbance in Ilam oak forest, Iran. Folia Forestalia Polonica, 56(3), 121-134. (SCOPUS journal (SJR: 0.13).

-Eshaghi Rad, J., Seyyedi, N., 2012.  Effects of strip and single-tree selection methods on woody species diversity in Caspian forests (Iran). International Journal of Forest, Soil and Erosion, 2 (4): 171-174 (Index Copernicus (IC=5.09)

-Eshaghi Rad, J., Motallebpour, A., Alijanpour, A., 2015. Effect of physiographic factors on woody species diversity in oak forests. Journal of Bio- science, 23: 19-27. (SCOPUS journal (SJR: 0.17).

-Mokarram, S., Mousavi, R., Eshaghi Rad, J., 2016. Influence of Traditional Forest Harvesting on Woody Species Diversity at Different Vertical Layers of Oak Forest. International Journal of Ecology and Development. (SCOPUS journal (SJR: 0.21).

--Eshaghi Rad, J., Valadi, G., Zargaran, M., 2017.Effect of man-made disturbances on understory plant richness of oak forests in Iran, Folia Oecologica, 44(2): 1-8. (SCOPUS journal (SJR: 0.17).

-Alijanpour, A., Jabbari, K., Eshaghi Rad, J., Seyyedi, N., Pakgohar, N., 2018. Comparing performance of fixed and variable area sampling plots, Applied Ecology and Environmental Research, 16(3):2815-2825. (ISI journal, IF: 0.5)

 

- Eshaghi rad, J., Valadi,G, Salehzadeh, O., Maroofi, H., 2018.Effects of anthropogenic disturbance on plant composition, plant diversity and soil properties in Oak forests, Iran, Journal of Forest Science, 64: 358-370. (SCOPUS journal (SJR: 0.31).

- Sasanifar, S., A Alijanpour, AB Shafiei, Eshaghi rad, J., M Molaei, H Azadi, 2019. Forest protection policy: Lesson learned from Arasbaran biosphere reserve in Northwest Iran, Land Use Policy 87, 104057, (ISI journal, IF: 3.19)

-Khanalizadeh, A., Eshaghi rad, J., Rammer, W., Lexer, M.J., Paillet, Y., Zahedi Amiri. Tree microhabitat in managed and unmanaged temperate mixed forests in Iran, under review in Annals of forest science.

 

*مقالات چاپ شده در مجلات داخلی با نمایه معتبر

- اسحاقی راد، ج.، زبیری ، م.، سبحانی، ه.، پورشفیع زنگنه، ه.، 1382. مقایسه روش آماربرداری سیستماتیک تصادفی و روش ترانسکت از نظر دقت و هزینه در جنگلهای بلوط غرب، مجله منابع طبیعی ایران، جلد 56، شماره 4

- اسحاقی راد، ج.، زاهدی امیری، ق.، مروی مهاجر، م. ر.، اسدی، م.، متاجی، ا.، 1385.ارزیابی و مقایسه تنوع
گونه ای در جوامع گیاهی راش، راش- ممرز و بلوط ممرز، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 14، شماره 3

- اسحاقی راد، ج.، زاهدی امیری، ق.،  متاجی، ا.، 1387.تعیین تعداد بهینه گروههای اکولوژیک در طبقه بندی پوشش گیاهی(مطالعه موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار نوشهر). فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 16، شماره 3  

- اسحاقی راد، ج.، زاهدی امیری، ق.، مروی مهاجر، م. ر.، اسدی، م.، متاجی، ا.، 1388. ارتباط بین پوشش کف جنگل و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جوامع راش. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 17، شماره2

- اسحاقی راد، ج.، سیدی، ن.، حسن زاد ناورودی، ا.، 1388. تاثير اجراي شيوه تک گزيني بر تنوع گياهان چوبي (مطالعه موردي: سري جنبه سرا- گیلان). مجله جنگل ایران ، شماره4

-علیجانپور، الف.، اسحاقی راد، ج.، بانج شفیعی، ع.، 1388. بررسی و مقایسه تنوع گیاهان چوبی در دو منطقه حفاظت شده و غیر حفاظتی ارسباران. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 17، شماره1

- علیجانپور، الف.، اسحاقی راد، ج.، بانج شفیعی، ع.، 1388. مقایسه تنوع زادآوری در دو منطقه حفاظت شده و
 غیر حفاظتی ارسباران. مجله جنگل ایران ، شماره3

- بانج شفيعي، ع.، اکبری نیا، م.، عزیزی، پاسحاقي راد، ج.، 1389 . تأثیر آتش سوزی بر برخی از ویژگی های شیمیایی خاک جنگل در شمال ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 18، شماره3

 

-مهدوی، ع.، حیدری، م.، اسحاقی راد، ج.،1389. بررسی تنوع و غنای گونه های گیاهی در رابطه با عوامل فیزیکی شیمیایی خاک و فیزیوگرافی در منطقه حفاظت شده کبیر کوه. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 18، شماره3

- علیجانپور، الف.، اسحاقی راد، ج.، بانج شفیعی، ع.، 1389. بررسی وضعیت تجدید حیات طبیعی جنگل های بلوط غرب در رابطه با عوامل رویشگاهی. مجله جنگل ایران، شماره3

- بانج شفيعي، ع.، اسحاقي راد، ج.، علیجانپور، الف.، پاتو، م.، 1389. تأثیر آفت جوانه خوار بر پهنای دوایر سالیانه بلوط دارمازو. فصلنامه علمی تخصصی اکوسیستمهای طبیعی ایران.جلد 1(1): 89-79

- مهدوی، ع.، اسحاقی راد، ج.، بانج شفيعي، ع.،1389. زادآوری طبیعی بلوط ایرانی و سایر گونه های چوبی در رابطه با عوامل محیطی. فصلنامه علمی تخصصی اکوسیستم های طبیعی ایران.جلد 1(1): 45-35

- اسحاقی راد، جحیدری، م.، مهدوی، ع. 1390. تأثیر فعالیتهای تفرجی بر پوشش گیاهی و خاک پارک جنگلی.

مجله جنگل ایران . سال سوم، شمارة1،  71-80

- علیجانپور، الف.، اسحاقی راد، ج.، بانج شفیعی، ع.، 1390. تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر خصوصیات کمی و کیفی رویشگاههای ذغال اخته در جنگل ارسباران. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،، جلد 19 شمارة 3،395-406

- بانج شفيعي، ع.، اسحاقي راد، ج.، علیجانپور، الف.، پاتو، م.،1390. تأثیر آفت جوانه خوار بلوط بر پهنای دوایر سالیانه بلوط ویول در جنگلهای پیرانشهر و سردشت. نشریه حفاظت گیاهان، جلد 25، شماره 2، 178-185

- بانج شفيعي، ع.، اسحاقي راد، ج.، علیجانپور، الف.، پاتو، م.،1391. بررسی تأثیر سوپرجاذب و دوره آبیاری بر رشد نهالهای بنه. مجله جنگل ایران، شماره 2، 101-113

- بهمنی،ف.، بانج شفیعی، ع.، اسحاقی راد، ج.، پاتو،م.، 1391. بررسی تأثیر بستر کاشت، دور آبیاری و مبدا بذر بر شاخص های جوانه زنی، شادابی و زنده مانی کاج سیاه Pinus nigra Arnold) (مطالعه موردی: کلاردشت در نهالستان دارلک مهاباد. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،، جلد 22 شمارة 3

- اسحاقي راد، ج.، خانعلیزاده، آ.، 1392. مقایسه کمی خردزیستگاه‌ها در جنگل‌های خزان کننده با سابقه مدیریتی متفاوت(مطالعه موردی‌:جنگل گلبند- نوشهر). فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،، جلد 21 شمارة 4

-واحدی، ع. الف، متاجی، الف، بابایی، س.، اسحاقی راد، ج.، حجتی، م. 1392. مدل سازی بیومس خشک تنه گونه راش با استفاده از معادلات آلومتریک در جنگل های هیرکانی. مجله جنگل ایران،3: 322-309

 

- اسحاقی راد، ج.، 1393. تغییرات ترکیب و تنوع گونه‌ای گیاهان زیراشکوب در توده‌های خالص و آمیخته راش شرقی(مطالعه موردی: جنگل خیرود). مجله جنگل ایران، بهار: 86-75

- اسحاقی راد، ج.، سلیمانی، ف.، خداکرمی. 1393. بررسي اثر حاشيه­اي بر ترکيب و پراکنش گياهان در جنگل­هاي بلوط (مطالعه موردی: جنگلهای چهارزبر کرمانشاه). فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،، جلد 22 شمارة 3

- اسحاقي راد، ج.، خانعلیزاده، آ.، 1393.مقایسه تنوع گونه ای گیاهان چوبی و علفی توده های پهن برگ شاهد و مدیریت شده. بوم شناسی کاربردی، بهار 93. 39-27

- واحدی، ع. الف، متاجی، اسحاقی راد، ج.، 1393. تغییرات دخایر وزنی حوض کربن آلی خاک در ارتباط با تنوع زیستی گیاهی. بوم شناسی کاربردی، بهار 93. 13-1

- اسحاقی راد، ج.، غفارنژاد، پ.،.، بانج شفیعی، ع.، 1393.  ارزیابی کمی جنگلکاری کاج سیاه (Pinus nigra) و تأثیر آن بر تنوع گونه ای و ویژگی های شیمیایی خاک اکوسیستم های مرتعی. مجله جنگل ایران4-470-481

- حیدری، م.، پوربابایی، ح.، اسماعیل زاده، امید، صالحی، ع.، اسحاقی راد، ج.، 1393. گونه هاي گياهي شاخص براي بررسي شرايط ادافيكي جنگل با استفاده از مدل رگرسيون لجستيك در اكوسيستم جنگلي بلوط-مجله پژوهشهای گیاهی 27(5)-811-828

- اسحاقي راد، ج.، خانعلیزاده، آ.، 1394. تغییرات پوشش گیاهی و ویژگی‌های خاک جنگل معتدله پس از اجرای شیوه تک‌گزینی. مجله جنگل و فرآورده های چوبی-68(3)-699-714

- رمضانی، الف.، محمودی، م.، اسحاقي راد، ج.، 1394- ارتباط بين پوشش گياهي و عاملهاي فيزيوگرافي در جنگل كرانرودي دره خان در جنوب اروميه- فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،  23(2)-279-293

-Mahdavi, A., Eshaghi Rad, J., Jamshidifard, M., 2012. The Effect of Altitude and Aspect on Rangeland Plant Diversity (Case Study: Dashte Zahab, Kermanshah, Iran). Journal of Rangeland Science, 3(1) .11-21

- اسحاقی راد، ج.، پاک گهر، ن.، بانج شفیعی، ع.، علوی، ج.، 1394. مقایسه روش های رسته‌بندی غیرمستقیم در تجزیه و تحلیل پوشش گیاهی، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 23(4)،559-572

- رمضانی، الف.، محمودی، م.، اسحاقي راد، ج.، .1394  بررسی فلوریستیک جنگل کران‌رودی دره خان در زاگرس شمالی. مجله پژوهشهای گیاهی،28(4)، 861-876

- علیجانپور، الف.، اسحاقی راد، ج.، بانج شفیعی، ع.، 1395. بررسی نیازهای رویشگاهی و خصوصیات کمی توده های طبیعی زالزالک زرد در استان آذربایجان غربی- جنگل و فرآورده های چوبی 69(4)، 757-766

- اسحاقی راد، ج.، صالح زاده، ع.، معروفی. 1395. بررسی تأثیر تخریب انسانی بر فلور، تنوع گونه ای گیاهی در جنگل های بلوط غرب (شهرستان بانه)- مجله پژوهش و توسعه جنگل، 2(3)، 219-240

- اسحاقی راد، ج.، پاک گهر، ن.، بانج شفیعی، ع.، علوی، ج.، 1396. مقایسه روش های مستقیم رسته بندی در تجزیه و تحلیل رستنی ها در سری جمند جنگل های نوشهر-مجله جنگل ایران، 9(1) ، 119-130

- موسوی، ر.، منبری، م.، اسحاقی راد، ج.، 1396. بررسی برخی از خصوصیات رویشی و اکولوژیکی گونه سنجد (Elaeagnus angustifolia)در استان آذربایجان غربی. مجله پژوهشهای گیاهی،30(1)، 158-145

-اسحاقی راد، ج.، سلیمانی، ف.، خداکرمی. 1396. مقایسه فلور حاشیه و داخل قطعات جنگلی در دامنه های جنوبی جنگل های کرمانشاه، زیست شناسی کاربردی، 30(1)، 19-35

- علیجانپور، الف.، فتح الهی، الف، اسحاقی راد، ج.، محامد، ع.، 1396.  تاثیر جهت دامنه و خاک بر خصوصیات کمی و کیفی ممرز، مجله پژوهشهای گیاهی،30(4)، 158-145

- اسحاقی راد، ج.، ولدی، گ.، زرگران، م.، 1397. کاربرد شاخصهای عددی ریرفکشن و جک نایف در ارزیابی غنای گونه های جنگل های بلوط، مجله پژوهشهای گیاهی،31(1)، 1397

- ساسانی فر، س.، علیجانپور، الف.، اسحاقی راد، ج.، بانج شفیعی، ع.، مولای، الف، 1397.  تأثیر مدیریت مبتنی بر حفاظت بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک جنگلهای ارسباران، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 26(1)،117-104

- اسحاقی راد، ج.، محمودی، آ.، علیجانپور، الف.، حیدری، م.، 1398. بررسی فلور، شکل زیستی و کورولوژی گونه های گیاهی رویشگاه توس منطقه ی مارمیشو، استان آذربایجان غربی، مجله پژوهشهای گیاهی پذیرفته شده برای چاپ(1398)

-باقری، ز.، اسحاقی راد، ج.، زرگران، م. 1398. تأثیر تراکم توده­های بلوط ایرانی بر غنا و تنوع گونه­ای زنبورهای گالزای بهاره (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان غربی. مجله جنگل ایران. مجله جنگل ایران، 10(4) ، 531-542

- میریوسف زاده، س.، اسحاقی راد، ج.، مهناز حیدری، 1398. تأثیر تراکم توده بر تنوع گونه‌ای گیاهان چوبی و علفی در جنگل‌های بلوط. مجله پژوهش و توسعه جنگل، 5(2)، 259-276

- نغمه پاک‌گهر، ن.، اسحاقی راد، ج ،غلامی، غ. ، علیجانپور، الف.، رابرتز، د.، 1398.  مقایسه روش‌‌های مختلف تجزیه‌وتحلیل خوشه‌‌ای (مطالعه موردی: جنگل‌‌های بلوط کرمانشاه). فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،26(1)،1-8

 

 

 

 • مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی خارجی

-Eshaghi Rad J., mataji, A., Zahedi amiri, G., Marvi Mohajer, M.R., 2006. Comparison of Plant Species Diversity of Different Plant Communities in Caspian Forests. Internatinal Conference and Field Trip of IUFRO.Ecology and Silviculture of Beech.Brasov,Romania

-Eshaghi Rad J. 2006. Investigation  on Relationship Between Understory Vegetation and Environmental Variables in Fagetum Communities in Caspian Forests. Internaional Workshop”Scientific Support of the Parrotia-Project on Coservation of Biological Diversity, Isle of Vilm,Germany

- Mataji, A., Safaei, H., Eshaghi Rad J., Sotodeheyan, H., 2007.  Natural disturbance and gap dynamics at small - scale in beech community of Caspian forests. International Conference “Natural Hazards and Natural disturbances in Mountain forests”. Trento, Italy

- Eshaghi Rad J., Seyyedi, N., Alijanpour, A., Banj shafiei, A., 2008.Variations of  woody  species diversity after single selection method  performance.Internatinal Conference and Field Trip of IUFRO.Ecology and Silviculture of Beech. Hokaido-Jepan

- Eshaghi Rad J., Mataji, A., 2008.Determination and analysis of  ecological species groups with respect to environmental factors. Internatinal Conference and  Field Trip of IUFRO.Ecology and Silviculture of  Beech. Hokaido- Jepan.

-Eshaghi Rad J., Alijanpour, A., Banj shafiei, A., 2010- Variation of diameter growth of beech (Fagus orientalis L.) and hornbeam (Carpinus betulus L.) after forest fire in Caspian forests (Iran). Worddendro 2010, Rovaniemi-Lapland, Finland.

-Banj shafiei, A., Eshaghi Rad, J., Alijanpour, A., Pato, M., 2010. Effect of the oak leafroller moth, Tortrix viridana L. on tree ring width of oak species, a case study: Iran's northwest forest. WorldDendro 2010, Finland.

-Alijanpour, A., Banj Shafiei, A., Eshaghi Rad, J., 2010. Effect of aspects on tree ring width in Cornus mas, a case study: Arasbaran forest, NW Iran. WorldDendro 2010, Finland.

- Mataji, A., Akhavan, R., Eshaghi Rad J., Shahsavari, H., 2011. Deadwood dynamics in managed and unmanaged forest of beech. The 9th international beech symposium. 12-17 september 2011- Dresden,Germany.

-Eshaghi Rad J., Mahdavi, A., Heidari, M., 2012. Impact of recreation on vegetation and soil in Zagros forests. The GIAN International Symposium on” Biodiversity in Zagros Region”, 5-6 May 2012, Tehran, Iran.

-Banj shafiei, A., Eshaghi Rad, J., Alijanpour, A., Pato, M., 2012.Effects of super-absorbent and irrigation on the growth of pistachio seedlings (Pistacia atlantica), NW Iran. International conference tackling climate change: the contribution of forest scientific knowledge, tours, France

-Eshaghi Rad J., Salehzadeh, O., Maroofi, H., 2016. Effects of anthropogenic disturbance on plant composition, plant diversity and soil properties in oak forests, Iran, EcoSummit 2016, France.

-Eshaghi Rad J., Reif, A., Khanalizadeh, A., 2017. Plant diversity variation of pure versus mixed Hyrcanian beech Forests. International symposium on new horizons in forestry, Turkey

 

 • مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی داخلی

-زاهدی امیری، ق.، اسحاقی راد، ج.، 1379. بررسی ارتباط بین گروههای اکولوژیک و رویش قطری در جنگل آمیخته راش ، همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار، رامسر- ایران

-اسحاقی راد، ج.، علیجانپور، الف.، بانج شفیعی، ع.، 1387. بررسی امکان کاشت گونه های پالونیا

 (Paulownia spp.) در استان آذربایجان غربی(مطالعه موردی:جنگلهای سردشت)-اولین همایش زیست شناسی ایران- دانشگاه پیام نور- تالش

- بانج شفيعي، ع.، عليجانپور، الف.، اسحاقي راد، ج.، 1387، تاثير آتش سوزي بر تنوع زيستي و استقرار تجديد حيات گونه هاي درختي در جنگل راش، اولين همايش ملي زيست شناسي گياهي، تالش.

- اسحاقی راد، ج.، 1388. استفاده از معرف های زیستی در پیش بینی شرایط حاصلخیزی خاک جنگل های راش. همایش اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه رازی کرمانشاه

- علیجانپور، الف.، اسحاقی راد، ج.، بانج شفیعی، ع.، 1389. استفاده از ذغال اخته به عنوان یک گونه چند منظوره جهت احیای اراضی تخریب شده در جنگل های ارسباران. اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران. دانشگاه کردستان

- بانج شفيعي، ع.، عليجانپور، الف.، اسحاقي راد، ج.، پاتو، م.، حسینی، الف.، 1389. تأثیر سوپرجاذب و آبیاری بر رویش طولی نهالهای بنه. . اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران. دانشگاه کردستان

- اسحاقی راد، ج.، بانج شفیعی، ع.، مهدوی، ع.، 1390.تأثیر آبیاری بر رویش قطری نهالهای پالونیا تومنتوزا. همایش ملی جنگل های زاگرس مرکزی، قابلیت ها و تنگناها، دانشگاه لرستان،2-4 آذر

- بانج شفيعي، ع.، اسحاقي راد، ج.، اشکاوند، پ.، 1390. نقش حفاظت در جلوگیری از تخریب مناطق جنگلی واقع در مناطق مرزی غرب کشور. همایش ملی جنگل های زاگرس مرکزی، قابلیت ها و تنگناها، دانشگاه لرستان،2-4 آذر

-پاک گهر، ن.،  اسحاقي راد، ج.، 1390. تأثیر تغییرات اقلیمی بر کاهش تنوع زیستی. همایش ملی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، مرداد 90

-بانج شفيعی، ع.، اسحاقی راد، ج.، اشکاوند، پ.، 1390. نقش حفاظت در جلوگیری از تخریب مناطق جنگلی واقع در مناطق مرزی غرب کشور، همایش ملی جنگلهای زاگرس مرکزی، قابلیت ها و تنگناها، لرستان.

-اسحاقی راد، ج.، علیجانپور، الف.، بانج شفیعی، ع.، 1391.نقش حفاظت درتنوع گونه اي تودههاي بلوط جنگلهاي زاگرس. همایش ملی جنگلهای زاگرس، چالشها، فرصت ها و تهدید ها، 3-4 خرداد 1391، شیراز.

-غفارنژاد، پ.، اسحاقی راد، ج.، .، بانج شفیعی، ع.، 1391. بررسی تأثیر کاشت کاج سیاه برتنوع گونه­های علفی (مطالعه موردی: فرودگاه ارومیه). دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،21 تیرماه 91

-منبری، م.، موسوی، ر.، اسحاقی راد، ج. 1391. بررسی برخی از ویژگیهای رویشی سنجد. دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،21 تیرماه 91

-محمودی، م.، رمضانی، الف، اسحاقی راد، ج.، حیدری، م.، محامد، ع. 1391. تأثیر فاصله از رودخانه بر تنوع گونه ای در جنگلهای کنار رودخانه ای. دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،21 تیرماه 91

-بهمنی،ف.، بانج شفیعی، ع.، اسحاقی راد، ج.، پاتو،م.، 1391. بررسی تأثیر بستر کاشت بر شاخص های جوانه زنی، شادابی و زنده مانی کاج سیاه (Pinus nigra Arnold) با مبدا بذر کلاردشت در نهالستان دارلک مهاباد. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، وزارت کشور، تهران.

-بهمنی،ف.، بانج شفیعی، ع.، اسحاقی راد، ج.، پاتو،م.، 1391. بررسی تأثیر بستر کاشت بر شاخص های جوانه زنی، شادابی و زنده مانی کاج سیاه (Pinus nigra Arnold) با مبدا بذر ارومیه در نهالستان دارلک مهاباد. نخستین همایش علمی-تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تأکید بر تولید ملی. دانشگاه پیام نور پیرانشهر.

- سلیمانی، ف.، اسحاقی راد، ج.، خداکرمی، ی.، خان حسینی، م. 1392. مطالعه فلور جنگل‌هاي جهارزبر در استان کرمانشاه. دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، تابستان 92

- اسحاقی راد، ج.، خانعلیزاده، الف.، 1393. پراکنش و تنوع کلاسه‌های قطری درختان در توده‌های مدیریت‌شده و شاهد جنگل‌های هیرکانی، دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی با محوریت علوم جنگل، دانشگاه کردستان، اردیبهشت 93

- اسحاقی راد، ج.، پاک گهر، ن.، بانج شفیعی، ع.، علوی، ج.، 1393. پروتکل تبدیل داده ها برای بهبود نتایج اکولوژی توصیفی و آماری پوشش گیاهی، دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی با محوریت علوم جنگل، دانشگاه کردستان، اردیبهشت 93

- صالح زاده، ع.، اسحاقی راد، ج.، معروفی. 1394.  بررسی فلور و شکل زیستی گیاهان در جنگلهای بلوط زاگرس شمالی، مطالعه موردی شهرستان بانه استان کردستان، سومین همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، خرداد 94

- اسحاقی راد، ج.، صالح زاده، ع.، معروفی. 1394. تغییرات ترکیب، تنوع گونه ای گیاهی و ویژگیهای خاک در طول گرادیان تخریب درجنگلهای بلوط زاگرس شمالی، دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه محقق اردبیلی، اسفند 94

- ولدی، گ.، اسحاقی راد، ج.، زرگران، م.، 1394. کاربرد شاخص­های عددی ریرفکشن و جک­نایف در ارزیابی غنای گونه جنگلهای بلوط، دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه محقق اردبیلی، اسفند 94

- خانعلیزاده، الف.، اسحاقی راد، ج.، 1396. ررسی اثرات مدیریت بر تنوع پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی: سری 10 لالیس). اولین همایش ملی جنگل های شمال ایران-گذشته، حال، آینده، دانشگاه گیلان ، اردیبهشت 96

- ساسانی فر، س.، علیجانپور، الف.، اسحاقی راد، ج.، بانج شفیعی، ع.، مولای، الف، 1396. بررسی مولفه های ارتفاع و ضریب قدکشیدگی درختان در دو منطقه حفاظتی و غیر حفاظتی ارسباران. کنفرانس بین الملیی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه، دانشگاه تهران، اسفند 96

- معرفت س.، اسحاقی راد، ج.، خانعلیزاده، الف.، 1397. بررسی فلورستیک، شکل زیستی و کوروتیپ پوشش گیاهی در توده راش و توده ممرز آمیخته جنگل­های هیرکانی. اولین همایش ملی جنگلهای ایران، پژوهش و توسعه، دانشگاه ارومیه،  تیر 1397

- میریوسف زاده، س.، اسحاقی راد، ج.، مهناز حیدری، 1397. تأثیر تراکم توده بر تنوع گونه ای گیاهان چوبی و علفی در جنگل های بلوط. اولین همایش ملی جنگلهای ایران، پژوهش و توسعه، دانشگاه ارومیه،  تیر 1397

- باقری، ز.، اسحاقی راد، ج.، زرگران، م.، 1397. تأثیر پوشش علفی بر روی تنوع و غنای زنبورهای گالزای (گال­های بهاره) بلوط ایرانی. اولین همایش ملی جنگلهای ایران، پژوهش و توسعه، دانشگاه ارومیه،  تیر 1397

 

 • طرحهای تحقیقاتی داخلی در دست اجرا و پایان­یافته

1- اسحاقی راد، ج.، 1387. امکان کاشت گونه های جنس پالونیا در استان آذربایجان غربی(طرح پژوهشی دانشگاه ارومیه) -خاتمه یافته

2-علیجانپور، الف.، اسحاقی راد، ج.، بانج شفیعی، ع.، 1387. بررسی پراکنش و خصوصیات کمی و کیفی توده های ذغال اخته در جنگلهای ارسباران (طرح پژوهشی دانشگاه ارومیه) -خاتمه یافته

3- اسحاقی راد، ج.،1388. سازگاری گونه پالونیا تومنتوزا در استان آذربایجان غربی(طرح پژوهشی دانشگاه ارومیه) -خاتمه یافته

4- اسحاقی راد، ج.،1391. تأثیر آبیاری برمشخصات کمی و کیفی نهالهای دوساله پالونیا تومنتوزا. (طرح پژوهشی دانشگاه ارومیه)-خاتمه یافته

5- اسحاقی راد، ج.،1392. تأثیر غنای گونه ای در اشکوب درختی بر تنوع گونه ای گیاهان زیر اشکوب-(طرح پژوهشی دانشگاه ارومیه). خاتمه یافته

6- بانج شفيعي، ع.، عليجانپور، الف.، اسحاقي راد، ج.، 1391. مطالعه روش جاری نمونه برداری از جنگلهای شمال و بررسی امکان جایگزینی آن با روشهای مناسب تر. طرح پژوهشی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-نوشهر- خاتمه یافته

7- عليجانپور، الف.، اسحاقي راد، ج.، 1393.خصوصیات کمی و وِیژگیهای رویشگاهی توده های طبیعی زالزالک زرد در استان آذربایجان غربی--(طرح پژوهشی دانشگاه ارومیه).خاتمه یافته

8-حسام احمدی، ح.، عليجانپور، الف.، اسحاقي راد، ج.، بانج شفیعی، ع. 1395- ارزیابی فنی پروژه های پیمانکاری اجرای مالچ پاشی کانون ریزگرد دریاچه ارومیه-سازمان حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی-خاتمه یافته

9- اسحاقي راد، ج.، 1396. ارزیابی قابلیت شیوه گزینشی در مدیریت پایدار تنوع گونه‌ای (گیاهی و خردزیستگاه) و ویژگی‌های خاک در جنگل‌های هیرکانی-صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور-در حال اجرا

 

 

 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد

*بررسی تأثیر جنگلکاری کاج سیاه(Pinus nigra) برتنوع گونه ای و ویژگیهای شیمیایی خاک (مطالعه موردی جنگلکاری فرودگاه ارومیه)، 1391.نام دانشجو: پریسا غفار نژاد

* بررسی ترکیب، غنا و تنوع گونه­ای جنگل­های کنار رودخانه­ای (مطالعه موردی: دره­ی شهدا، ارومیه، شمال غربی ایران). 1391. نام دانشجو: مریم محمودی،

* بررسی عوامل اکولوژیک موثر بر پراکنش سنجد و برآورد تولید آن. 1391. نام دانشجو: مژگان منبری

* تأثیر بستر کاشت، پوشش بذر، تاریخ کاشت، دورآبیاری و مبدأ بذر بر میزان جوانه­زنی، زنده­مانی و ویژگی­های رویشی کاج سیاه در نهالستان دارلک مهاباد. 1391. نام دانشجو: فروغ بهمنی

* مقایسه تنوع گونه ای گیاهی و ویژگیهای خاک در جنگل شاهد و جنگل مدیریت شده ( مطالعه موردی: سری جمند-  نوشهر). 1392. نام دانشجو: آمنه خانعلیزاده

* اثر حاشیه­ای جنگل بر تنوع گونه ای گیاهان جنگل های بلوط (مطالعه موردی: جنگلهای کرمانشاه). 1392.
 نام دانشجو: فوزیه سلیمانی

* تاثیر بهره برداری سنتی جنگل بر تنوع ساختار عمودی جنگل بلوط. 1392. نام دانشجو: سحر مکرم

*تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر تنوع گیاهان چوبی و اجتماع گونه های بلوط، 1393. نام دانشجو: عاطفه مطلب پور

*انتخاب مناسب ترین روش رسته بندی برای آنالیز پوشش گیاهی، 1393. نام دانشجو: نغمه پاگهر

* تعیین عوامل محیطی موثر بر پراکنش گروه گونههای اکولوژیک در اکوسیستم های جنگلی(مطالعه موردی: منطقهی مارمیشو، استان آذربایجان غربی)-1394. نام دانشجو: آرزو محمودی

* اثر حاشیه ای جنگل بر تنوع گونه ای گیاهان جنگلهای بلوط (مطالعه موردی: جنگلهای کرمانشاه)-1394. نام دانشجو: فوزیه سلیمانی

* تأثیر تخریب انسانی بر ترکیب، تنوع گونه ای گیاهی و ویژگی های خاک در جنگل های بلوط زاگرس شمالی (مطالعه موردی: بانه، استان کردستان)-1395. نام دانشجو: عثمان صالح زاده

* کاربرد شاخصهای عددی ریرفکشن و جک نایف و مدل های وفور-گونه در ارزیابی تنوع گونه ای جنگل های بلوط-مطالعه موردی:جنگل-های بانه-1395- نام دانشجو: گلاره ولدی

*برآورد غنا و تنوع گونه ای گونه های چوبی با استفاده از تصاویر لندست 8 در جنگل های ارسباران-1396. نام دانشجو: شایسته سلیمی

* تاثیر تراکم توده جنگلی بر غنا و تنوع گونه ای زنبورهای گالزای بهاره در جنگل های بلوط-1396. نام دانشجو: زهرا باقری

* تأثیر تراکم توده بر تنوع گونه ای گیاهان چوبی و علفی در جنگل های بلوط-1396. نام دانشجو: میر سجاد میریوسف زاده

* مقایسه تنوع گونه­ای و ویژگی­های خاک در توده راش و توده ممرز آمیخته جنگل­های هیرکانی- 1397 نام دانشجو: سیمین معرفت

* أثیر تراکم توده جنگلی بر غنا و تنوع کنه های نهان استیگمایان (Acari: Oribatida) جنگل های بلوط سردشت، 1397، نام دانشجو: مهتاب جباری

 

 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

*اثر حفاظت بر پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگلهای زاگرس شمالی: نام دانشجو: ستار شاعری

*محصولات فرعی جنگلهای زاگرس شمالی، 1393. نام دانشجو: سیما لطفی

* بررسی تنوع گونه ای و مشخصه های کمی و کیفی توده استقرار یافته در مسیرهای چوبکشی رها شده- نام دانشجو: پویا عباس پناه

و پایان نامه های متعدد دیگر....

 • راهنمایی رساله دکتری

*بررسی ارتباط بین تغییرات زی­توده هوایی درختان، تنوع گیاهی و مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل های راش، مازندران، ایران. نام دانشجو: آمنه خانعلیزاده

* مقایسه و ارزیابی صحت ­گروه­بندی روش­های مختلف طبقه­بندی پوشش گیاهی، نام دانشجو: نغمه پاگهر

 

 • داوری پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

*رساله دکتری: شناسایی گونه های معرف خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در راشستانهای استان گیلان-
نام دانشجو: سید مازیار رضوی-واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی-1388

*رساله دکتری: پویایی مکانی و زمانی عناصر رویشی زیراشکوب جنگل بلوط در ارتباط با شیب تغییرات بوم شناختی – نام دانشجو:سید خسرو حسین اشرفی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی-1388

*پایان نامه کارشناسی ارشد: تاثیر فاصله کاشت و نوع خاک بر مشخصه های کمی و کیفی توده های دست کاشت صنوبر، نام دانشجو: ریحان لطیفی. دانشگاه ارومیه-1391

* پایان نامه کارشناسی ارشد: تهیه نقشه ریسک آتش سوزی جنگل با استفاده از روشهای منطق فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. مطالعه موردی:  جنگل های سردشت، استان آذربایجان غربی. نام دانشجو: هادی بیگی. دانشگاه ارومیه-1392

 

 • تدریس

مقطع کارشناسی

*مبانی­اکولوژی  *درخت­شناسی1  *درخت­شناسی2   *اکولوژی­جنگل
 * جنگل­شناسی عمومی  *جنگل­شناسی 1    *جنگل­شناسی2   

مقطع کارشناسی ارشد

*تنوع­زیستی اکوسیستم های جنگلی

   *جامعه شناسی گیاهی

مقطع دکتری

*ارزیابی توان اکولوژیک اکوسیستمهای جنگلی   

*اکولوژی کمی

 

 

 • فرصت تحقیقاتی

*فرصت تحقیقاتی شش ماهه، دانشگاه گرایفسوالد، آلمان، 2006 ،نهاد اعطا کننده: وزارت علوم

*فرصت تحقیقاتی دو ماهه، دانشگاه فرایبورگ، آلمان، 2011، نهاد اعطا کننده: موسسه DAAD

 • جوایز و افتخارات

-پژوهشگر برتر دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه در سال 1390

-دریافت پایه تشویقی آموزشی1390 و 1395

-دربافت پایه تشویقی اجرایی 1396

 

 • زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

اکولوژی و جنگل­شناسی، اکولوژی کمی، جامعه­شناسی گیاهی، تنوع زیستی

 

جواد اسحاقی راد

دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

آدرس پست الکترونیکی: j.eshagh@urmia.ac.ir

 


دانلود فایل ها