تحقیق در متون نثر 1 دکتری

     

بسمه تعالی 

                                                                                                   طرح درس

دانشکده:  ادبیات و علوم انسانی

رشته: زبان و ادبیات فارسی

گرایش: ادبیات عرفانی

نام درس: تحقیق در متون نثر مقطع دکتری

تعداد واحد:  2

درس یا دروس پیش نیاز:  ـ

تقویم آموزشی دانشگاه:  992

زمان تحویل تکالیف: هفته آخر

تاریخ امتحان:  طبق تقویم آموزش دانشکده

روز، ساعت و مکان کلاس: دانشکده ادبیات                                                                                           گردش علمی و بازدید: ندارد

 

 

هدف کلی درس:  شناخت تحلیلی متون نثر عرفانی

 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

 

معرفی منابع و سرفصل درس به دانشجویان

دوم

 

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

سوم

 

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

چهارم

 

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

پنجم

 

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

ششم

 

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

هفتم

 

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

هشتم

 

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

نهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

دهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

یازدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

دوازدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

سیزدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

چهاردهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

پانزدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

شانزدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

هفدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

هیجدهم

 

رفع اشکال دروس خوانده شده در طول ترم

 

نحوه ارزشیابی:

 1. حضور به موقع در کلاس و مشارکت در بحث­های علمی
 2. پرسش و پاسخ در هر جلسه
 3. امتحان پایان ترم ( معنی متن :  10 نمره ـ بیست تا لغت 5 نمره ـ تکلیف کلاسی 5 نمره

منابع درسی:

 • تمهیدات عین القضات همدانی و مطالب تدریس شده در کلاس

نظامی . کارشناسی

     

بسمه تعالی 

                                                                                                                                                         طرح درس

دانشکده:  ادبیات و علوم انسانی

رشته: زبان و ادبیات فارسی

گرایش: غنایی

نام درس: تحقیق در متون نظم غنایی مقطع دکتری

تعداد واحد:  2

درس یا دروس پیش نیاز:  ـ

تقویم آموزشی دانشگاه:  طبق تقویم آموزش دانشکده

زمان تحویل تکالیف: هفته آخر

تاریخ امتحان: طبق تقویم آموزش دانشکده

روز، ساعت و مکان کلاس:  دانشکده ادبیات                                                  گردش علمی و بازدید:

 

 

هدف کلی درس:  شناخت تحلیلی متون نظم ادبیات غنایی

 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

 

معرفی منابع و سرفصل درس به دانشجویان

دوم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

سوم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

چهارم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

پنجم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

ششم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

هفتم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

هشتم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

نهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

دهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

یازدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

دوازدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

سیزدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

چهاردهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

پانزدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

شانزدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

هفدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

هیجدهم

 

رفع اشکال دروس خوانده شده در طول ترمی

 

نحوه ارزشیابی:

 1. حضور به موقع در کلاس و مشارکت در بحث­های علمی
 2. پرسش و پاسخ در هر جلسه
 3. امتحان پایان ترم ( شرح ابیات 10 نمره ـ بیست تا لغت 5 نمره ـ تکلیف کلاسی 5 نمره

منابع درسی:

 • خسرو و شیرین و لیلی و مجنون و مطالب تدریس شده در کلاس

تحقیق در متون غنایی 2 دکتری

     

بسمه تعالی 

                                                                                                                                                         طرح درس

دانشکده:  ادبیات و علوم انسانی

رشته: زبان و ادبیات فارسی

گرایش: غنایی

نام درس: تحقیق در متون نظم غنایی مقطع دکتری

تعداد واحد:  2

درس یا دروس پیش نیاز:  ـ

تقویم آموزشی دانشگاه:  طبق تقویم آموزش دانشکده

زمان تحویل تکالیف: هفته آخر

تاریخ امتحان: طبق تقویم آموزش دانشکده

روز، ساعت و مکان کلاس:  دانشکده ادبیات                                                  گردش علمی و بازدید:

 

 

هدف کلی درس:  شناخت تحلیلی متون نظم ادبیات غنایی

 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

 

معرفی منابع و سرفصل درس به دانشجویان

دوم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

سوم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

چهارم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

پنجم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

ششم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

هفتم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

هشتم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

نهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

دهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

یازدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

دوازدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

سیزدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

چهاردهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

پانزدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

شانزدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

هفدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

هیجدهم

 

رفع اشکال دروس خوانده شده در طول ترمی

 

نحوه ارزشیابی:

 1. حضور به موقع در کلاس و مشارکت در بحث­های علمی
 2. پرسش و پاسخ در هر جلسه
 3. امتحان پایان ترم ( شرح ابیات 10 نمره ـ بیست تا لغت 5 نمره ـ تکلیف کلاسی 5 نمره

منابع درسی:

 • خسرو و شیرین و لیلی و مجنون و مطالب تدریس شده در کلاس

دستور تاریخی و تطبیقی زبان فارسی . دکتری

     

بسمه تعالی 

                                                                                                                                                         طرح درس

دانشکده:  ادبیات و علوم انسانی

رشته:  زبان و ادبیات فارسی

گرایش:  محض

نام درس:  دستور تاریخی و تطبیقی فارسی مقطع دکتری

تعداد واحد:  2

درس یا دروس پیش نیاز:  ـ

تقویم آموزشی دانشگاه:  طبق تقویم آموزش دانشکده

زمان تحویل تکالیف:  هفته آخر

تاریخ امتحان: طبق تقویم آموزش دانشکده

روز، ساعت و مکان کلاس:  دانشکده ادبیات                                         گردش علمی و بازدید: : ندارد .

 

 

هدف کلی درس:  مقایسه کتابهای دستور زبان فارسی

 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

 

معرفی منابع و سرفصل درس به دانشجویان

دوم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

سوم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

چهارم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

پنجم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

ششم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

هفتم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

هشتم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

نهم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

دهم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

یازدهم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

دوازدهم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

سیزدهم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

چهاردهم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

پانزدهم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

شانزدهم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

هفدهم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

هیجدهم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

 

نحوه ارزشیابی:

 1. حضور به موقع در کلاس و مشارکت در بحث­های علمی
 2. پرسش و پاسخ در هر جلسه
 3. امتحان پایان ترم ( تکلیف 5 نمره + آزمون از هفت کتاب دستور 15 نمره  )

منابع درسی:

 • هفت کتاب دستور زبان فارسی
 • مطالب تدریس شده در کلاس