برنامه درسی و حضور در دانشکده  دکتر عبداله طلوعي آذر     

نیمسال اول سال تحصیلی  1401 ـ  1400

مدرک تحصیلی                                      مرتبه علمی                                   گروه

دکتری تخصصی زبان و ادبيات فارسي       استادیار                          زبان و ادبيات فارسي

ایمیل                                               شماره تماس                                سمت اجرایی                                                                    a.toloeiazar@urmia.ac.ir

 

روز / ساعت

30/10 – 30/8

30/12 – 30/10

14 – 12

16 – 14

18 – 16

شنبه

حضور در دفتر

ادبيات تعليمي با تكيه بر گلستان سعدي

حضور در دفتر

تاريخ بيهقي

 

یکشنبه

حضور در دفتر

حضور در دفتر

حضور در دفتر

حضور در دفتر

 

دوشنبه

بلاغت 1 (معاني)

حضور در دفتر

حضور در دفتر

شاهنامه 1

 

سه شنبه

تاريخ جهانگشا و مرزبان­نامه

بررسي زمينه­هاي تحول زبان فارسي

حضور در دفتر

تحقيق در متون غنايي

 

چهارشنبه

حضور در دفتر

تحقيق در متون غنايي فارسي (نثر)

حضور در دفتر

حضور در دفتر

 

 

 

 

 

 

    برنامه درسی و حضور در دانشکده  دکتر عبداله طلوعي آذر     

نیمسال اول سال تحصیلی  1401 ـ  1400

مدرک تحصیلی                                      مرتبه علمی                                   گروه

دکتری تخصصی زبان و ادبيات فارسي       استادیار                          زبان و ادبيات فارسي

ایمیل                                               شماره تماس                                سمت اجرایی                                                                    a.toloeiazar@urmia.ac.ir

 

روز / ساعت

30/10 – 30/8

30/12 – 30/10

14 – 12

16 – 14

18 – 16

شنبه

حضور در دفتر

ادبيات تعليمي با تكيه بر گلستان سعدي

حضور در دفتر

تاريخ بيهقي

 

یکشنبه

حضور در دفتر

حضور در دفتر

حضور در دفتر

حضور در دفتر

 

دوشنبه

بلاغت 1 (معاني)

حضور در دفتر

حضور در دفتر

شاهنامه 1

 

سه شنبه

تاريخ جهانگشا و مرزبان­نامه

بررسي زمينه­هاي تحول زبان فارسي

حضور در دفتر

تحقيق در متون غنايي

 

چهارشنبه

حضور در دفتر

تحقيق در متون غنايي فارسي (نثر)

حضور در دفتر

حضور در دفتر