• نام و نام خانوادگی
  • اسماعيل شيداي كركج
 • مدرک تحصیلی
  • دكتري تخصصي
 • درجه علمی
  • استاديار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل

دانلود فایل هاآدرس

ارومیه، بلوار دانشگاه، جاده سرو (کیلومتر 11)، پردیس نازلو، دانشگاه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی، گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری

صندوق پستي 165

 

کد پستی دانشگاه:   5756151818

 

تلفن:    43-32752741-044         31942502-044      داخلي:‌3223

 

ایمیل:             esmaeil_sheidayi@yahoo.com

 

ايميل دانشگاهي:            e.sheidai@urmia.ac.ir